Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis zastupitelstva ZM č. 05/2018

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 17.09.2018

P ř í t o m n i :

Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr, Kuczman Mikuláš MUDr.,  Musil Radek Mgr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Musil Radek Mgr. – u bodu č. 1)


Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.

V úvodu starosta poděkoval všem zastupitelům za práci po celé volební období, zvláště pak těm zastupitelům, kteří již dále do zastupitelstva města Ivančice nekandidují. Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč. 

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  12, proti   0, zdržel se  2               

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana  Rostislava Štorka.  

Starosta přednesl návrh programu a v jeho úvodu navrhl rozšířit program jednání o bod č. 23 – Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Ivančice – odstranění v neprospěch města Ivančice, dále o bod č. 24 – Záměr nabytí pozemků. Bod č. 25 bude Informace, různé. Starosta rovněž navrhl změnit pořadí bodů oproti rozeslanému programu tak, že jako bod 6. bude zařazeno Rozpočtové opatření č. 19 a jako od 21. bude zařazen Projekt regenerace panelového sídliště v Ivančicích – schválení studie.

Návrh  programu po jeho rozšíření a úpravě:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Návrh na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice ze strany spádových obcí
 6. Rozpočtové opatření č. 19
 7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti Ivančice
 8. Darovací smlouvy, kupní smlouva – pozemky v ul. Nad Klínkem
 9. Kupní smlouvy – nabytí pozemků v k. ú. Ivančice (na autobusovém nádraží), v ul. Na Brněnce, odvodňovací kanál
 10. Kupní smlouva – nabytí pozemku v k. ú. Alexovice (náhon)
 11. Kupní smlouva – nabytí pozemku na starém sídlišti
 12. Kupní smlouva – nabytí infrastrukturního majetku a pozemků na sídlišti
 13. Kupní smlouva – prodej pozemku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
 14. Meruňkový sad – Kupní smlouva na prodej pozemků, záměr prodeje
 15. Kupní smlouvy – pozemky v k. ú. Hrubšice (zastavěná plocha nádvoří)
 16. Záměr nabytí pozemků – kruhový objezd u Tesca
 17. Záměr nabytí pozemků (chodník, komunikace, budoucí cyklotrasa)
 18. Záměr nabytí a záměr prodeje pozemků v k. ú. Kounické Předměstí
 19. Záměry prodeje pozemků (v k. ú. Řeznovice, Kounické Předměstí, Ivančice, Letkovice)
 20. Záměry prodeje pozemků (v k. ú. Ivančice, Němčice u Ivančic, Jamolice, Moravský Krumlov)
 21. Projekt regenerace panelového sídliště v Ivančicích – schválení studie
 22. Složení osadního výboru v Letkovicích
 23. Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Ivančice – odstranění v neprospěch města Ivančice
 24. Záměr nabytí pozemků
 25. Informace, různé

Starosta otevřel diskusi k programu. Protože k návrhu programu nebyla žádná diskuse, nechal hlasovat.  

Hlasování : Pro  14, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


1. Kontrola úkolů

Tajemnice Městského úřadu Ivančice JUDr. Chládková přednesla informaci o uložených úkolech:

Změna vyhlášky o odpadech

Úkol byl uložený starostovi města. Jednalo se o doplnění a změnu některých bodů stávající vyhlášky.

K úkolu starosta řekl, že nebyl dosud splněn a bude předložen k projednání novému zastupitelstvu.

Zpráva o čerpání rozpočtu za období 01 – 05/2018

Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního řekl, že zpráva o čerpání rozpočtu byla zastupitelům rozeslaná; úkol byl splněn.

Nový model financování denního stacionáře a pečovatelské služby  obcemi v ORP Ivančice

K tomuto úkolu sdělil místostarosta Ing. Sládek, že je zařazen jako samostatný bod na program jednání zastupitelstva; úkol byl splněn.

Záměr nabytí pozemků p. č. 940/22, k. ú. Ivančice

Úkolem bylo svolat jednání s firmou FB Invest, s. r. o. a dořešení nesrovnalostí. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že jednání se uskutečnilo za účasti technika odboru investic, správy majetku a právního (dále OISMaP) Ing. Janíčka. Ze strany firmy FB Invest s. r. o. byla přislíbena spolupráce a součinnost. Jako první krok bylo vystěhování části zařízení staveniště.  JUDr. Dvořáčková informaci doplnila, že se především jednalo o převzetí pozemku, který firma FB Invest převzala od firmy Sežev-REKO, a. s. Zmíněný pozemek převzala firma FB Invest s. r.o. komplexně včetně infrastruktury, se silnicí i parkovištěm. Jak dále JUDr. Dvořáčková řekla, byla odkázána na jednatele firmy FB Invest, s. r. o. Jednání s firmou
FB Invest budou i nadále pokračovat; úkol trvá.

Prodej nebo směna pozemků města s panem B

Po jednáních, která proběhla, je v současné době další krok na panu B; úkol trvá.

Vyčlenění částky na výkup pozemků do rozpočtu na rok 2019

Jedná se především o pozemky pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími. Tento úkol souvisel s vypracováním koncepce výkupu pozemků, jejímž zpracováním byl pověřen OISMaP. Místostarosta Sojka řekl, že v radě města probíhala diskuse s tím, že Ing. Ronzani, vedoucí OISMaP bude pověřen, aby do rozpočtu města na rok 2019 zahrnul potřebný objem prostředků. Starosta řekl, že jednání s vlastníky pozemků jsou velmi obtížná, neboť někteří vlastníci jsou ochotni pozemky prodat a jiní ne. JUDr. Chládková připomněla, že součástí úkolu bylo i nadefinování postupu výkupu pozemků, aby byl nastaven systém a výkup pozemků se neděl chaoticky. Navržení klíče, podle kterého se bude postupovat, je tedy úkol, který i nadále trvá.  Místostarosta Sojka řekl, že prioritou je řešení výkupu pozemků pod komunikacemi. V diskusi pan Skála řekl, že v první řadě by se měl udělat soupis toho, kde je město na cizích pozemcích. Ze soupisu takových pozemků pak bude snazší podle cenové mapy stanovit  odpovídající objem finančních prostředků. Navrhl úkol zpracovat komplexně, aby zastupitelé věděli, o kolik pozemků se jedná a v jakém objemu se asi bude jejich výkupní cena pohybovat. Starosta řekl, že by se mělo nechat na příštím zastupitelstvu, jaké podmínky si stanoví a jakým způsobem bude postupovat. Místostarosta Sojka doplnil, že by měl být zpracovaný přehled pozemků a v případě, že by právní oddělení z kapacitních důvodů tento přehled nemohlo zpracovat, obrátí se město na externí firmu. Úkol trvá.

Výstavba v lokalitě „Ke Karlovu“

Úkolem zde bylo svolání schůzky s projektantem. Místostarosta Ing. Sládek ok tomu sdělil, že schůzka proběhla; úkol byl splněn.

–          16.20 – přišel Mgr. Musil


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 10krát a projednala 237 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.


3. Zpráva finančního výboru

Finanční výbor (dále jen FV) se podle jeho předsedkyně paní Růženy Horákové sešel dne 3. 9. 2018. FV byl seznámen s průběhem čerpání investic a s návrhem rozpočtového opatření č. 19, se kterým souhlasí.

Pro plynulou návaznost nového FV a zastupitelstva při přípravě rozpočtu na rok 2019 FV navrhuje orientační sestavení návrhu rozpočtu města na rok 2019 a výhledový plán investic na období 2020, 2021, 2022 do termínu konání komunálních voleb.


4. Zpráva kontrolního výboru

Zpráva nebyla předsedou kontrolního výboru předložena.


5. Návrh na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice ze strany spádových obcí

Návrh na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice ze strany spádových obcí (v ORP Ivančice).

Pečovatelská služba Ivančice požádala Zastupitelstvo města Ivančice o projednání návrhu na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice (pečovatelská služba a denní stacionář) ze strany spádových obcí (v ORP Ivančice) a zároveň aby schválilo návrh týkající se změny financování denního stacionáře městem Oslavany.

Prioritou ve způsobu změny financování sociálních služeb (pečovatelská služba a denní stacionář), je denní stacionář. 

Důvodem změny financování denního stacionáře ze strany spádových obcí je ukončení „Smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denním stacionáři“, ze strany obce Neslovice (dohodou ke dni 30. 6. 2018). Ukončení této smlouvy ze strany obce Neslovice bude mít za následek neúměrné navýšení spolufinancování služby v denním stacionáři ze strany města Oslavany (dle uzavřené stávající smlouvy), které má již jako jediné s městem Ivančice uzavřenou „Smlouvu o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denním stacionáři“.

Návrh změny ve financování denního stacionáře

1. Na financování se bude podílet největší měrou město Ivančice – zřizovatel služby (předjednáno s místostarostou Ing. Romanem Sládkem). 

2. Město Oslavany bude provoz denního stacionáře spolufinancovat na základě darovací smlouvy.

Z důvodu změny financování denního stacionáře bylo vyvoláno jednání se starostou města Oslavany, které proběhlo dne 3. 9. 2018.

Výsledkem tohoto jednání byl návrh ze strany města Oslavany, a to podílet se finančně na provozu denního stacionáře finančním darem na základě „Darovací smlouvy“ bez ohledu na to, zda budou ambulantní službu v denním stacionáři navštěvovat občané města Oslavany.

Návrh výše finančního daru je 50.000,-Kč/rok.  

Požadavky ze strany města Oslavany

 • Ukončení stávající „Smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denním stacionáři“ ke dni 31. 12. 2018.
 • Uzavření darovací smlouvy pro rok 2019 a následující, které budou účelově vázány.
 • Předkládání podkladů, které budou svědčit o tom, že finanční dar byl využit na provoz denního stacionáře (sestava o příjmech a výdajích na denní stacionář). 

3. Pokud budou do denního stacionáře docházet i občané jiných měst či obcí v ORP Ivančice, bude spolufinancování z jejich strany řešeno stejným způsobem jako s městem Oslavany (na základě darovací smlouvy).

Pečovatelská služba (PS)

Financování pečovatelské služby je zapotřebí upravit v souladu s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Tzn. ukončení všech smluv týkajících se poskytování pečovatelské služby spádovým obcím (v ORP Ivančice) a opětovné uzavření smluv v souladu s uvedenými pravidly.

Návrhy změn ve spolufinancování terénní pečovatelské služby:

1. Financování založené na principu solidarity – musí se však týkat všech spádových obcí v ORP Ivančice bez výjimky. Je však zapotřebí souhlas všech představitelů spádových obcí     (v ORP Ivančice). Procento spoluúčasti by bylo stanoveno z celkových nákladů na službu (mzdové a provozní) a v souladu s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory z Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020 (stanovené procento spoluúčasti pro obce činí dle uvedených pravidel 22%).   

2. Financování též založené na principu solidarity – týkalo by se jen spádových obcí v ORP Ivančice, jejichž občanům by byla poskytována pečovatelská služba. Je však zapotřebí souhlas představitelů těchto spádových obcí (v ORP Ivančice). Procento spoluúčasti by bylo stanoveno z celkových nákladů na službu (mzdové a provozní) a v souladu s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory z Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020 (stanovené procento spoluúčasti pro obce činí dle uvedených pravidel 22%).  

Rozhodný pro výpočet dotace ze strany těchto obcí v ORP Ivančice by byl celkový náklad na službu a počet uživatelů PS té které obce. 

3. Financování vycházející též z Pravidel řízení o přiznání finanční podpory z Jihomoravského kraje. Nebude se však týkat všech spádových obcí, ale pouze obcí, jejímž občanům je poskytována pečovatelská služba.

Procento spoluúčasti by bylo stanoveno z celkových nákladů na službu (mzdové a provozní) a v souladu s Pravidly řízení o přiznání finanční podpory z Jihomoravského kraje pro rok 2019-2020 (stanovené procento spoluúčasti pro obce činí dle uvedených pravidel 22%).  

Rozhodný pro výpočet dotace ze strany těchto obcí v ORP Ivančice by byl celkový náklad na službu a počet hodin péče poskytnuté uživatelům PS té které obce. 

Tyto navrhované změny týkající se financování pečovatelské služby nebylo možné řešit s představiteli spádových obcí v období čerpaných dovolených; nyní v době před komunálními volbami pro to není rovněž vhodná doba..

Reálné období pro začátek vyjednávání se stávajícími či novými představiteli spádových obcí se jeví v průběhu celého roku 2019 (bude zapotřebí vyvolat více jednání), a to v takovém harmonogramu, aby se způsob financování, na kterém se společně s představiteli spádových obcí (obcí v ORP) město Ivančice domluví, mohl uvést do praxe od 1. 1. 2020.

Starosta otevřel diskusi k projednávanému bodu. Místostarosta Sojka se zeptal, co se stane, jestliže k návrhu některé obce nepřistoupí. Bc. Šárka Štěrbová, vedoucí pečovatelské služby odpověděla, že v takovém případě by službu hradilo město Ivančice. Na dotaz, zda má Pečovatelská služba Ivančice  povinnost poskytnout pečovatelskou službu odpověděla její vedoucí, že ano. Prioritou města by měla být dohoda se všemi spádovými obcemi na financování jak pečovatelské služby, tak i denního stacionáře. Ing. Feith se zeptal, jak je to tedy s úplatou za občany Neslovice, kdy obec vypověděla smlouvy. Paní Štěrbová odpověděla, že obec Neslovice požaduje po svých občanech, aby si službu hradili sami. Bohužel Pečovatelská služba nemůže po občanech úhradu požadovat, neboť občané hradí pouze poskytnutí služeb, ale nemohou již platit za provoz denního stacionáře, což jsou například mzdové náklady apod. Ing. Feith se dále zeptal, jaký dopad to bude mít  na rozpočet města. Vedoucí pečovatelské služby paní Štěrbová odpověděla, že v roce 2017 byl náklad na provoz denního stacionáře cca 630 tis. Kč. Přes 100 tis. Kč by měla uhradit obec Neslovice, cca 60 tis. Kč město Oslavany, cca 200 tis. Kč byla dotace, úhrady byly od uživatelů a zbytek ve výši cca 100 tis. Kč uhradilo město  Ivančice jako zřizovatel. Z uvedeného je vidět, že v úhradách je mezi jednotlivými obcemi nepoměr a proto došlo k návrhu nového financování. Vedoucí s některými obcemi již jednala a ty se k novému způsobu financování postavily vstřícně, že souhlasí s financováním na základě darů. S ostatními obcemi bude jednáno až po komunálních volbách. 

Hlasování : Pro 15 , proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí „Návrh na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice“ a schvaluje návrh na změnu financování denního stacionáře.


6. Rozpočtové opatření č. 19

Rozpočtové opatření č. 19 – 5. ZM dne 17. 9. 2018

= = tabulka – pouze ve verzi PDF zápisu, která je dostupná ke stažení na konci článku = =

K bodu 5 – navýšení příspěvku Penzionu pro důchodce vznesl dotaz Ing. Feith. Chtěl objasnit částku, která se týkala odstupného. Starosta řekl, že hovořil s účetní organizace a že se jedná o částku, která bude použita na proplacení nevyčerpané dovolené ředitelky, řidiče, který rozváží obědy, a dále na dokrytí prostředků, kdy organizace ve svém rozpočtu nepočítala s navýšením mzdových tabulek. Ing. Feith řekl, že se dosud nestalo, že by nějaký končící ředitel požadoval po městě navýšení mzdového příspěvku. K nevyčerpané dovolené pan Feith uvedl, že ředitelka má nařídit končícím zaměstnancům čerpání dovolené. Starosta navrhl rozpočtové opatření schválit v předloženém návrhu a po ředitelce penzionu požadovat, aby předložila podrobný rozbor čerpání mzdových prostředků. Ing. Blatný řekl, že když je zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření, mělo by být přesně specifikováno, jak budou prostředky následně čerpány.  Ing. Blatný dále řekl, že souhlasí s názorem Ing. Feitha, který se týkal proplacení nevyčerpané dovolené, Každý zaměstnanec by měl dovolenou vyčerpat. V minulosti také dovolená nebyla proplácená. V případě, že bude ředitelce navržena odměna, mohou se jí prostředky poskytnout a věc by byla vyřízená. Ing. Peška navrhl, aby zastupitelé jednali dál, a on v mezidobí se pokusí informace požadované zastupiteli zjistit.  

Mezi tím pokračovala diskuse k dalším bodům rozpočtového opatření. Ing. Blatný řekl, že požádal Ing. Pešku o informaci, v jakém objemu město za uplynulé volební období nakoupilo pozemky. Jednalo se o částku 13 mil. Kč. Když se k tomu připočítá částka, kterou by zastupitelé schvalovali v rozpočtovém opatření, dosáhla by částka téměř 19 mil. Kč. Řekl, že rozpočtovaná částka by měla činit nejméně 5 mil. Kč. Ing Feith řekl, že se v minulosti vykupovaly velké parcely a k tomu by již nemělo docházet. Místostarosta Sojka doplnil, že částku nejvíce ovlivnil nákup areálu HUTIRA.

Pan Skála se zeptal, co všechno se bude řešit ve školní jídelně. A proč se odebírají prostředky z akce rekonstrukce Besedního domu, když se řeklo, že tyto prostředky zůstanou vyčleněny. Řekl, že s postupem nesouhlasí a rozpočtové opatření svým hlasem nepodpoří. Místostarosta Sojka odpověděl, že v rámci rekonstrukce školní jídelny dojde k výměně celého technologického zařízení. Ví se, že prostředky na rekonstrukci Besedního domu se v roce 2018 nevyčerpají; v roce 2019 budou narozpočtovány znovu. Město soutěžilo rekonstrukci Besedního domu s tím, že v roce 2019 by se dofinancovala zbývající část. Částka 3 400 tis. Kč, která se z rekonstrukce odebírá, bude využita na výkup pozemku pro parkovací dům. Město Ivančice jednalo se zástupcem Metropolitní oblasti ITI Brno, kde město získalo podporu pro projekt parkovacího domu a přestupního terminálu. Městu bylo doporučeno, aby pokračovalo v dalších postupových krocích vedoucích k realizaci akce.   

V současnosti se připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, která bude stát přibližně 4 mil. Kč. Bude se soutěžit část pro územní rozhodnutí. Je zbytečné projektovat, když nebudou dořešeny majetkové vztahy k pozemkům. Projekt má velkou naději na to, aby v soutěži uspěl. Proto je podán návrh na čerpání prostředků z akce Besední dům a pro rok 2019 tam budou prostředky opět narozpočtované. Starosta se vrátil k otázce školní jídelny. Řekl, že školní jídelna vaří obědy i pro gymnázium a proto se vedení města obrátilo na krajský úřad s žádostí o podporu ve výši 1,2 mil. Kč. Výsledek zatím město nezná.

Ing. Blatný se zeptal, proč školní jídelna nerekonstruovala jídelnu přes hlavní prázdniny. Ing. Krejčová odpověděla, že rekonstrukce bude probíhat v období vánočních prázdnin.

Starosta požádal Ing. Pešku, aby objasnil částku penzionu týkající se mezd. Ing. Peška řekl, že organizace chybně narozpočtovala mzdy pro rok 2018. Tato chyba se ukázala až v průběhu roku. Určitou částku tvoří i náhrada za nevyčerpané dovolené zaměstnanců. Dalším problémem je nižší naplňování příjmů proti očekávání. Mgr. Musil požádal, aby u jednotlivých položek rozpočtového opatření byl podrobnější popis. Zeptal se například na nákup pozemků na Hybešově ulici. Starosta odpověděl, že se jedná o pozemek, který slouží jako odvodňovací ulička. Město oslovila majitele Ekotexu a zjistilo se, že celý areál jde do dražby. V době, kdy dražba probíhala, město nemohlo dražit. Proto Autoexpres CZ za 104 tis. Kč pozemek vydražil a zastupitelé souhlasili s tím, že pozemek bude následně převeden na město + 1 tis Kč k již zmíněné částce. S majitelem sousedního domu je domluveno, že se o uličku bude starat, a má klíče od branky. Mgr. Musil řekl, že toto v materiálu nebylo uvedeno. JUDr. Chládková odpověděla, že tento bod – nákup pozemku na ul. Hybešova – je zařazen do programu jednání jako samostatný bod; protože však došlo k předsunutí bodu „Rozpočtové opatření č. 19“, bude bod _ Nákup pozemku – projednáván až následně. Další dotazy nebyly, a proto nechal starosta hlasovat.

Hlasování : Pro 13, proti  0 , zdržel se  2               

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018 dle návrhu předloženého Ing. Peškou.

Zastupitelstvo ukládá ředitelce Penzionu pro důchodce Ivančice zpracovat podrobný rozpis schválené částky a předložit ho radě města.

 • 16:40 – odešel starosta města
 • 16:42 – přišel starosta

7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti Ivančice

Ministerstvo kultury České republiky poskytlo městu Ivančice jako každý rok dotaci ve výši 400 000,- Kč na „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018. Město Ivančice rozhodlo o použití dotace již na minulém zasedání zastupitelstva s tím, že část bude použita na restaurování Mariánského sloupu a část ve výši 138 000,- Kč bude použita na II. etapu obnovy kamenných prvků včetně stříšek v exteriéru kostela a s tím souvisejících dalších prací.

Hlasování : Pro  15, proti   0, zdržel se 0                

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace

 1. ve výši 27.596,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na II. etapu obnovy (restaurování) kamenných prvků (opěráků) včetně stříšek v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, uzavřenou mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.
 2. ve výši 138.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na II. etapu obnovy (restaurování) kamenných prvků (opěráků) včetně stříšek v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, na základě rozhodnutí č. j. MK 52275/2018 OPP, ze dne 13. 8. 2018, uzavřenou mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

8. Darovací smlouvy, kupní smlouva – pozemky v ul. Nad Klínkem

Jedná se o pozemky v ul. Nad Klínkem určené pro vybudování komunikace. Darovací smlouvy byly již zastupitelstvem schváleny usnesením č. 19 ze dne 18. 12. 2017 a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Katastrální úřad vklad neprovedl s odůvodněním, že musí být všechny pozemky označeny samostatnými parcelními čísly, nikoliv díly. Proto byl vypracován nový geometrický plán, původní usnesení musí být revokováno a zastupitelstvo musí schválit nové smlouvy.

Jeden z vlastníků pozemků pan K  požaduje prodat městu pozemky za 50,- Kč/m2. Vzhledem k zástavnímu právu lze odkoupit od pana K  pouze pozemky, na kterých bude komunikace, nikoliv svah a část zahrady.

P.č. 2373/20 (její část) nemůže být dosud převedena na město, neboť v katastru jsou vedeni zemřelí vlastníci, návrh na dodatečné projednání dědictví podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále ÚZSVM) k Okresnímu soudu Brno-venkov 11. 10. 2017, projednání bylo urgováno u soudu i u notáře.

Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC) navrhla městu, aby byla prozatím uzavřena nájemní smlouva a smlouva o převodu pozemku na město byla schválena až po realizaci komunikace.

Hlasování : Pro  15, proti  0, zdržel se  0               

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 19 ze dne 18. 12. 2017.

Hlasování : Pro  15, proti   0, zdržel se  0               

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  

 1. Darovací smlouvu, kterou daruje Ing. JCH, bytem Praha, doručovací adresa Ivančice, pozemky p. č. 2373/47, ostatní plocha o výměře 31 m2, p. č. 2373/22, ostatní plocha, o výměře 36 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 2. Darovací smlouvu, kterou daruje pan DCH, bytem Ivančice, pozemky p. č. 2373/43, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p. č. 2373/19, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p. č. 2419/29, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 3. Darovací smlouvu, kterou darují Ing. MF, bytem  Tábor, id. ¾ pozemků p. č. 2373/45, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p. č. 2373/39 ostatní plocha, o výměře 2 m2, a MF, bytem    Ivančice, id ¼ uvedených pozemků, k. p. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 4. Kupní smlouvu, kterou prodává pan LK,  Ivančice, pozemky p. č. 2338/12, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 55 m2, p. č. 2373/41, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 7 m2, p. č. 2337/7, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 4 m2 a p. č. 2373/42, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 24 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice za kupní cenu 4 500,- Kč.

9. Kupní smlouvy – nabytí pozemků v k. ú. Ivančice (na autobusovém nádraží) v ul. Na Brněnce, odvodňovací kanál

9.1) Pozemky na autobusovém nádraží a na ul. Na Brněnce

Ing. JN, Ph.D. nabídl městu k prodeji id. 1/6 pozemků. Zastupitelstvo města schválilo nabytí id. 1/6 pozemků usnesením č. 12, ze dne 25. 6. 2018.

Pan Skála se zeptal, proč město kupuje pouze od tohoto jednoho vlastníka. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že oslovila i zbývající vlastníky, ti však na žádost města o odkup pozemků nereagovali. Ing. N  městu pozemky nabídl k odkoupení sám. Sám pozemky nabyl v dražbě. Zbývající dva vlastníci zřejmě pozemky podle názoru JUDr. Dvořáčkové zdědili. Starosta se zeptal, o jaké pozemky se jedná a JUDr. Dvořáčková odpověděla, že část pozemků je na autobusovém nádraží a část pozemků je v ulici Na Brněnce. Pan Skála se zeptal, zda to Ing. N  nabídl ostatním spoluvlastníkům.

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 4                

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává Ing. JN, Ph.D.,   Brno, za cenu 150,- Kč/m2 id 1/6 pozemků p. č. 3130/35, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 73 m2 a p. č. 3167/9, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 144 m2, k. ú. Ivančice, městu Ivančice za cenu 5 425,- Kč.

9.2) Pozemek ul. Široká

Jedná se o pozemek na ul. Široká směrem k Ekotexu, pozemek je v územním a protipovodňovém plánu veden jako odvodňovací kanál. Pozemek původně vydražil Autoexpres CZ s. r. o. za cenu 104 000,- Kč.

Hlasování : Pro  15, proti  0 , zdržel se 0               

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává Autoexpres CZ, s. r. o. IČO 25328492, se sídlem Petra Bezruče 905/2, Ivančice, pozemek p. č. 3167/7, ostatní plocha o výměře  203 m2, k.ú. Ivančice, městu Ivančice za cenu 105 000,- Kč.


10. Kupní smlouva – nabytí pozemku v k. ú. Alexovice (náhon)

Záměr nabytí pozemku byl schválen na ZM č. 4, dne 25. 6. 2018, usnesením č. 13, bod 12. Pozemek p. č. 1063/1 v k. ú. Alexovice (vodní plocha – náhon) ve vlastnictví firmy LANATEX, a.s., IČO: 25523139, se sídlem: Tovární 1/5, Alexovice, 664 91 Ivančice se nachází podél místní komunikace od zahradnictví Novák až po křižovatku ulic U Hřiště a Na Hrázi.

U pozemku jsou omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob – věcné břemeno, ale zejména zástavní právo a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V případě převodu nemovitosti na město Ivančice dojde k výmazu zástavního práva a exekučního příkazu.

Současný vlastník není schopen zajistit takovou péči a údržbu pozemku, kterou město Ivančice jako vlastník může mnohem lépe zajistit.

Doporučeno radou města (RM)  č. 25, bod 20 dne 15. 8. 2018.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný. Řekl, že záměr nabytí podpoří, ale požaduje, aby byl pozemek zachován jako vodoteč a ne, že se v místě vybuduje chodník. Starosta odpověděl, že místo bude opravdu zachováno jako přirozená vodoteč, která bude sloužit k odvodnění Alexovic. Ing. Feith se zeptal, co se stane, když město pozemky nabude a je na nich omezení vlastnického práva, zástavní právo a exekuční příkaz. Mgr. Hlaváč řekl, že ve smlouvě je uvedeno, že poté, co se pozemek prodá, budou z výtěžku uspokojeni věřitelé a na základě toho budou omezení vymazána.

Hlasování : Pro 15, proti   0, zdržel se 0                

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku  p. č. 1063/1 o výměře 4566 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu 525.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi firmou LANATEX, a.s. IČO: 25523139, se sídlem: Tovární 1/5, Alexovice, 664 91 Ivančice jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


11. Kupní smlouva – nabytí pozemku na starém sídlišti

Záměr nabytí pozemku byl schválen na ZM č. 3, dne 28. 5. 2018, usnesením č. 22, bod 17 c).

Pozemek p. č. 590/222 v k. ú. Ivančice je ve vlastnictví firmy PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 25342100, se sídlem: Pražákova 1000/60, Brno, 619 00 a nachází se na hranici oblastí starého sídliště a Boží hory za bytovým domem na adrese ulice Okružní 25 a 27 směrem k domům na ulici Vladimíra Menšíka.

U pozemku je omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob – věcné břemeno zřizování a provozování vedení.

Město Ivančice má záměr tento pozemek využít k výstavbě parkovací plochy pro přilehlou část starého sídliště, která by zmírnila tíživou situaci s parkováním zejména v oblasti se zástavbou bytových domů.

Doporučeno RM č. 27, bod 15 dne 30. 8. 2018.

Starosta otevřel k projednávanému bodu diskusi. Do té se přihlásil pan Skála a řekl, že mu vadí, že město vykupuje pozemky bez znaleckého posudku. Navrhl, aby se k tomuto bodu nechal znalecký posudek zpracovat. Starosta odpověděl, že s panem Veselým již dvakrát jednal, a v případě, že se bude nechávat znalecký posudek zpracovat, budou to pouze vyhozené peníze. Město vlastní sousední pozemek, a kdyby chtělo, mohlo by ho se ziskem prodat. Místostarosta Sojka se zeptal, zda se bude muset nechat zpracovat znalecký posudek pro finanční úřad. Mgr. Hlaváč řekl, že město zaplatí kupní cenu, která je uvedena ve smlouvě.

Pan Skála dal protinávrh, že se bod odloží a nechá se zpracovat znalecký posudek. Starosta nechal o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  2, proti  0, zdržel se  13               

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a nechá se zpracovat znalecký posudek – usnesení nebylo schváleno.

Hlasování : Pro  11, proti  2, zdržel se  2               

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu 585.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 25342100, se sídlem: Pražákova 1000/60, Brno, 619 00 jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

– 17.35 – odešel Ing. Blatný


12. Kupní smlouva – nabytí infrastrukturního majetku a pozemků na sídlišti

Jedná se o majetek, který měl být převeden na základě Smlouvy o spolupráci schválené v r. 2011 městu Ivančice. Převáděný infrastrukturní majetek je na pozemcích, které vlastní Rezidence Boží Hora.

Místostarosta Sojka řekl, že k tomuto tématu již diskuse v minulosti probíhala. Proběhlo jednání na místě, kterého se zúčastnil pan Skála, Ing. Coufal a další. Na převod majetku byla uzavřena  smlouva. JUDr. Dvořáčková řekla, že smlouva je z roku 2011. Jedná se o smlouvu o spolupráci, kde smluvními stranami jsou Tesco Stores, a. s., město Ivančice a Rezidence Boží Hora. Ve smlouvě je uvedeno, že po kolaudaci Tesco převede na město infrastrukturní majetek (přístupovou komunikaci, osvětlení, opěrnou zeď a odvodnění). Protože tento majetek je umístěn na pozemcích Rezidence Boží Hora, tak tato společnost městu prodá pozemky, kde je infrastruktura umístěna. Kolaudace probíhala v roce 2012, avšak akce zůstala nedořešená.

Pan Skála se zeptal, zda opěrná zeď je ve smlouvě jmenovitě uvedená. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že je to uvedeno stejně jak v předložené kupní smlouvě. Místostarosta Sojka se zeptal, z jakých podkladů vychází předložená kupní smlouva. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že kupní smlouva vychází ze smlouvy o spolupráci. Pan Skála řekl, že ve smlouvě o spolupráci není opěrná zeď uvedená. JUDr. Dvořáčková řekla, že v minulosti, když zastupitelé tento bod probírali, vysvětlila podrobně, co je součástí a co je příslušenstvím. Speciální stavební úřad se v minulosti vyjádřil, že opěrná zeď je součástí komunikace stejně tak jako chodník, dopravní značky, kanalizace apod. Starosta se zeptal, zda se v diskusi jedná o to, že v případě problému s opěrnou zdí bude na městě, aby zeď na své náklady opravilo.

Pan Skála řekl, že to je tím důvodem proč by město opěrnou zeď převzít nemělo. Navrhl schválit,  že se bod odloží a uloží se svolat jednání za přítomnosti všech zúčastněných stran, na kterém by se jednalo o tom, zda Tesco trvá na tom, že majetek předá pouze jako celek včetně opěrné zdi nebo zda je ochotno si opěrnou zeď ponechat.

Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o protinávrhu pana Skály.

Hlasování : Pro 3, proti 8, zdržel se 3                

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a ukládá svolat jednání za přítomnosti všech zúčastněných stran, na kterém by se jednalo o tom, zda Tesco trvá na tom, že majetek předá pouze jako celek včetně opěrné zdi nebo zda je ochotno si opěrnou zeď ponechat. – usnesení nebylo schváleno.

Nato bylo hlasováno o původním návrhu na usnesení uvedeném v podkladech.

Hlasování : Pro 10, proti 1, zdržel se 3               

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje:

 1. Kupní smlouvu, kterou Tesco Stores, a. s. prodává městu Ivančice infrastrukturní majetek, SO 101 opěrnou zeď, SO 112 propojovací komunikaci, SO 121 odvodnění propojovací komunikace a SO 124 veřejné osvětlení, k. ú. Ivančice za kupní cenu 50,- Kč.
 2. Kupní smlouvu, kterou pořádává Rezidence Boží Hora, s. r. o. pozemky p. č.590/140, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 1173 m2, p. č. 590/141, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 312 m2, p. č. 590/142, ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m2, a   č. 590/144, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2, k. ú. Ivančice, za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč.

– 17.40 – vrátil se Ing. Blatný


13. Kupní smlouva – prodej pozemku Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že v  r. 2017 uzavřelo město se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice (SVAK) kupní smlouvu č. 44/2016 ze dne 4. 1. 2017. Původně byly nyní projednávané  pozemky součástí této kupní smlouvy a byla za ně zaplacena kupní cena.

Katastrální úřad z důvodu digitalizace a v jednom případě i kvůli změně katastrálního území neprovedl vklad do katastru nemovitostí a v této části návrhu řízení zastavil.

Na základě nyní projednávané kupní smlouvy dojde k původně  zamýšlenému majetkovému vyrovnání se SVAK.

Hlasování : Pro 15 , proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  Kupní smlouvu, kterou prodává  město Ivančice Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pozemky p. č. 301/167, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 320 m2,   p. č. 301/172, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2,  p. č. 301/179, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 486 m2, k. ú. Němčice u Ivančic, a p. č. 3080/14, orná půda, o výměře 149 m2, k. ú. Ivančice.


14. Meruňkový sad – Kupní smlouva na prodej pozemků, záměr prodeje

14.1) Koupě pozemků v Meruňkovém sadě

Podáním doručeným dne 14. 8. 2018  vzala  DE svoje nabídky na koupi pozemků zpět s odůvodněním, že tak činí z rodinných důvodů. Je tedy třeba revokovat/zrušit usnesení zastupitelstva, kterým se schválil prodej pozemků p. E, která v obálkové metodě podala nejvyšší nabídku..

Hlasování : Pro 15, proti   0, zdržel se 0               

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 15 ze dne 28. 5. 2018, jímž  na základě obálkové metody byla schválena  jako kupující pozemků p. č. 2595/30  a 2595/43, zahrady, k. ú. Kounické Předměstí, DE, Brno, která podala nejvyšší nabídku – 303,- Kč/m2.

14.2) Prodej pozemku 2595/30, zahrada o výměře 396 m2, k. ú. Kounické Předměstí

Druhou  nejvyšší nabídku –  255,- Kč/m2 u pozemku p. č. 2595/30,  celkem  100 980,- Kč (nájemcem pozemku je pan FK), a 225,- Kč  u pozemku p. č. 2595/43, celkem 80 775,- Kč (pozemek je právně i fakticky volný), podal pan HD, který již v minulosti žádal o prodej pozemku p. č. 2595/43, k. ú. Kounické Předměstí.

Hlasování : Pro  15, proti   0, zdržel se  0               

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice pozemky p. č. 2595/30, zahrada, o výměře 396 m2,  za cenu 255,- Kč/m2, (celkem 100 980,- Kč)  a p. č. 2595/43, zahrada, o výměře 359 m2, za cenu 225,- Kč/m2 (celkem 80 775,- Kč), panu HD,   Brno.


15. Kupní smlouvy – pozemky v k. ú. Hrubšice (zastavěná plocha nádvoří)

Záměr převodu pozemků byl schválen na ZM č. 4 dne 25. 6. 2018, usnesením č. 14, bod 13.

Jedná se o pozemky, které se nachází za rodinnými domy v k. ú. Hrubšice, které dlouhodobě užívají vlastníci těchto domů. Účelem je sjednotit vlastnictví pozemků s domy a navazujícími pozemky.

U výše uvedených pozemků jejich druh zapsaný v katastru nemovitostí – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) – neodpovídá skutečnosti a to na základě provedeného místního šetření. Na pozemcích jsou části zahrad s ovocnými stromy, okrasnými keři nebo altánky. U pozemků není omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob.

RM č. 27, bod 25 dne 30. 8. 2018 doporučila ZM schválit převod pozemků za kupní cenu 150,- Kč/m².

Hlasování : Pro  15, proti  0 , zdržel se  0               

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice  schvaluje  prodeje pozemků v k. ú. Hrubšice:

 1. p.č. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 94 m², za kupní cenu 14.100,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a MH a JH , bytem Brno jako kupujícími,
 2. p.č. 149/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 87 m², za kupní cenu 13.050,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a IG, bytem  664 91 Ivančice jako kupujícím,
 3. p.č. 153/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 111 m², za kupní cenu 16.650,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a DV, bytem Brno jako kupujícím,
 4. p.č. 155/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 103 m², za kupní cenu 15.450,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a JK a RK, bytem Ivančice jako kupujícími,
 5. p.č. 157/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 96 m², za kupní cenu 14.400,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a LŠ, bytem  664 91 Ivančice jako kupujícím.

– 17.50 – odešel starosta města


16. Záměr nabytí pozemků – kruhový objezd u Tesca

16.1) Záměr nabytí  pozemků dle GP č. 1932-3002/2017

Jedná se o kruhový objezd u Tesca, pozemky byly odděleny GP z pozemku p. č. 590/162, orná půda, o výměře 3235 m2, jehož vlastníkem je Rezidence Boží Hora, s. r. o.  JUDr. Dvořáčková upřesnila, o které pozemky se v záměru nabytí jednalo. Byly to pozemky p. č. 590/203, ostatní plocha, zeleň, o výměře 378 m2, p. č. 590/204, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 176 m2 a p. č. 590/207, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m2, k. ú. Ivančice. Další dva pozemky byly součástí krajské komunikace. Kraj je v minulosti chtěl směnnou smlouvou převést na město. Město však nabídku neakceptovalo. Místostarosta Sojka řekl, že plocha, kterou kraj městu nabízel, byla komunikace. Jednalo se o výjezd z letkovského mostu na křižovatku a komunikace přes Tesařovo náměstí. Tam město nedoporučuje zasahovat, protože je vydáno územní rozhodnutí na okružní křižovatku a zásahem by mohl vzniknout velký problém. Již jsou připravené smlouvy s Jihomoravským krajem. Proto je předložen záměr nabytí a následně by se pozemky vykoupily nebo by se směnily.

Pan Skála se zeptal, zda projednávané pozemky jsou rovněž součástí smlouvy o spolupráci. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že nikoliv. V tomto případě existovala smlouva o smlouvě budoucí. Kruhový objezd byl zkolaudován, ale nedošlo k zapsání do katastru. Tím, že město nabude pozemky, může kolaudační rozhodnutí spolu s geometrickým plánem postoupit na katastrální úřad k zápisu. Pan Skála se zeptal JUDr. Dvořáčkové, zda jednala s Rezidencí Boží Hora. Odpověď zněla, že ano. Pan Skála se dále zeptal, jaká bude za pozemek požadovaná cena. JUDr. Dvořáčková řekl, že to zatím není známo. Bod je předkládán jako záměr nabytí. Pan Skála řekl, že by ale  před schválením záměru město mělo cenu vědět. Jedná se o velkou plochu, tak aby nedošlo k tomu, že částka bude překvapivě vysoká. Podmínkou toho, aby bylo možné Tesco vybudovat, bylo, že musí být zbudován kruhový objezd. Jde o to, aby město nemusel hradit za pozemky přehnanou částku. Navrhl, než zastupitelé záměr schválí, jednat s Rezidencí Boží Hora o ceně pozemků. Místostarosta Sojka řekl, že záměr město k ničemu nezavazuje, a na základě vůle zastupitelstva se může dále o ceně jednat. Zeptal se JUDr. Dvořáčková na situaci, kdyby se město v období jednoho roku nedohodlo, zda by se záměr přeschvaloval. Není to tak, že by záměr  byl již natrvalo. JUDr. Chládková vysvětlila, že záměry s majetkem města, jako je záměr jeho prodeje, darování atd. – tedy když se město bude zbavovat majetku, to musí být schváleno a záměr vyvěšen. Záměr nabytí ale podle zákona o obcích nemusí být schvalován; to zastupitelstvo schvaluje proto, aby bylo zřejmé, že bude třeba vynaložit určité finanční prostředky a že tyto prostředky budou schváleny prostřednictvím rozpočtového opatření nebo jako vydání rozpočtu. Schválení záměru nabytí je pokynem pro právní oddělení, že může začít jednat s protistranou. Schválením záměru je dáno najevo jen to, že město o uvedený majetek stojí.  

Hlasování : Pro  6, proti  0, zdržel se 8                

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu jednat  s vlastníkem pozemku o ceně – usnesení nebylo schváleno.

Hlasování : Pro  8, proti   3, zdržel se  3               

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 590/203, ostatní plocha, zeleň, o výměře 378 m2, p. č. 590/204, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 176 m2, a p. č. 590/207, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m2, k. ú. Ivančice, dle GP č. 1932-3002/2017.

Byla zařazena desetiminutová přestávka

18.00 – odešel Ing. Feith, MUDr. Adam, pan Fajks, Mgr. Musil

18.10 – vrátil se starosta

Skončila desetiminutová přestávka.

16.2) Záměr nabytí pozemků p. č. 3110/21 a p. č. 1310/22, k. ú. Ivančice

Pozemky byly odděleny GP z pozemku p. č. 3110/2, ostatní plocha, silnice, o výměře 7992 m2, vlastníkem pozemku je Jihomoravský kraj (JmK), s právem hospodaření SÚS JmK.

Původně mělo dojít ke směně pozemků, JmK nabízel městu pozemky p. č. 1073, k. ú. Alexovice, a p. č. 3130/5, k. ú. Ivančice.

Zastupitelstvo směnu schválilo, k realizaci nedošlo v souvislosti s možnou směnou pozemků v ul. Na Brněnce.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 3110/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1032 m2,  a p. č. 3110/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m2, k. ú. Ivančice.


17. Záměr nabytí pozemků (chodník, komunikace, budoucí cyklotrasa)

17.1) Záměr nabytí části pozemku p. č. 1614/2, ostatní plocha, k. ú. Němčice u Ivančic

Pozemek nabídli městu k odkoupení 4 spoluvlastníci – JB, ZB, AM  a JP. Jedná se o pozemek podél cesty na křižovatce K Lesu a Vodárenská, pro spoluvlastníky je nevyužitelný.

Rada města doporučuje odkoupit pouze část o výměře 12 m2, tj. chodník a komunikaci, ostatní veřejné prostranství není pro město nezbytné.

Hlasování : Pro 11, proti   0, zdržel se  0               

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části pozemku p. č. 1614/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m2, k. ú. Němčice u Ivančic.

17.2) Záměr nabytí pozemku p. č. 255/5, ostatní plocha, k. ú. Hrubšice

Vlastníkem pozemku je pan LH,    Ivančice, město je jeho nájemcem. Vlastníky sousedících pozemků p. č. 255/6, 255/7, 255/8 a 255/9 jsou rovněž soukromé osoby a není s nimi uzavřena nájemní smlouva, budou vyzváni, zda pozemky městu neprodají. Parcela č. 255/9  je na LV již nežijící osoby, nebyla součástí dědického řízení, nyní musí dojít k dodatečnému projednání dědictví.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 255/5, ostatní plocha, komunikace, o výměře 92 m2, k. ú. Hrubšice.

Zastupitelstvo města Ivančice ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu jednat s vlastníky ostatních parcel o možném odkupu pozemků p. č. 255/6, 255/7, 255/8 a 255/9.

17.3) Záměr nabytí pozemků p. č. 1656/23, p. č. 700/98, p. č. 700/99 a p. č. 700/100, k. ú. Němčice u Ivančic

Jedná se o  pozemky pod plánovanou cyklostezkou, k. ú. Němčice u Ivančic, lokalita Kumán.

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků.

Hlasování : Pro  11, proti 0, zdržel se 0                

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr nabytí pozemků p. č. 1656/23, ostatní komunikace, o výměře 198 m2, p. č. 700/98, orná půda, o výměře 592 m2, p. č. 700/99, orná půda, o výměře 93 m2, p. č. 700/100, orná půda o výměře 126 m2, k. ú. Němčice u Ivančic, dle geometrického plánu č. 566-135/2018.


18. Záměr nabytí a záměr prodeje pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

18.1) Záměr nabytí pozemků darem a koupí

Jedná se o pozemky 4  p. č. 2419/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 551 m2, p. č. 2460/1, orná  půda, o výměře 334 m2, a p. č.  2762/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, k. ú. Kounické Předměstí. Stát vlastní id. ½ pozemků. Id. ¼ vlastní pan AS, id. ¼ vlastní Mgr. JS a ti svoje ideální  podíly chtějí městu darovat.

Městu chtějí prodat podíly na dalších pozemcích, a sice id. ¼ AS a id. ¼ JS , pozemků p. č. 2419/25 ostatní plocha, ostatní komunikace,  p. č. 2446/10 neplodná půda, ostatní plocha, o výměře 48 m2 a p. č. 2846/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 26 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

18.2) Záměr prodeje nebo směny pozemků

Bratři S  požádali město o prodej pozemků, a to id. 5/8 p. č. 2846/5, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 483 m2 a p. č. 2762/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 283 m2, p. č. 2373/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1090 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že aktivita vychází od bratrů S , kteří mají rozdělené nemovitosti, a každý si chce kolem své nemovitosti pozemky upravit. Druhým důvodem je, aby byl k nemovitostem přístup i z druhé strany. Doporučil v případě záměru, aby se vše realizovalo jako prodej a koupě. Proto by bylo vhodné nechat zpracovat znalecké posudky, aby se vědělo, o jaké pozemky se vlastně jedná a jaký bude případný převis. Požádal o doplnění usnesení v tom, smyslu, že se jedná o úpravu podle JUDr. Dvořáčkové a do dalšího zastupitelstva, kde by se jednalo o převodu majetku, by byly předloženy i znalecké posudky.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí id. ¼ od AS, id. ¼ od JS, a to p. č. 2419/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 551 m2, p. č. 2460/1, orná půda, o výměře    334 m2, a p. č.  2762/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, k. ú. Kounické Předměstí.
 2. záměr nabytí pozemků ¼ od AS, id. ¼ od JS p. č. 2419/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2446/10 neplodná půda, ostatní plocha, o výměře   48 m2 a p. č. 2846/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 26 m2, k. ú. Kounické Předměstí.
 3. záměr prodeje id. 5/8 p. č. 2846/5, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 483 m2 a p. č. 2762/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 283 m2, p. č. 2373/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1090 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

19. Záměry prodeje pozemků (k. ú. Řeznovice, Kounické předměstí, Ivančice, Letkovice)

19.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 26/2, zahrada, o výměře 146 m2, k. ú. Řeznovice

O prodej pozemku žádají manželé JK a SK, Řeznovice. Pozemek je oplocený a je využíván žadateli jako zahrada.

Na pozemku nemá město žádné sítě technické infrastruktury. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se  0               

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 26/2, zahrada, o výměře 146 m2, k. ú. Řeznovice.

19.2) Záměr prodeje pozemku p. č. 2769/23, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k. ú. Kounické Předměstí

O prodej pozemku žádá HF, Ivančice. Pozemek chce využívat jako předzahrádku u domu. Jedná se o cca 30 m2. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2769/23, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

19.3) Záměr prodeje pozemku p. č. 336/30, zahrada, o výměře 500 m2, k. ú. Řeznovice

O prodej pozemku žádá JW. Pozemek byl oddělen GP z pozemku p. č. 336/6, k. ú. Řeznovice. Jedná se o pozemek za zahradami směrem k řece. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 11, proti 0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 336/30, zahrada, o výměře 500 m2, k. ú. Řeznovice, dle GP 296/3307/2017.

19.4) Záměr prodeje pozemku p. č. 940/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Ivančice

O prodej pozemku žádá PH,   Ivančice. Jedná se o pozemek u jeho domu, který zkultivoval a udržuje ho.

V části pozemku je vedení veřejného osvětlení a vedení E. ON. V jejich ochranném pásmu nesmí být umísťovány trvalé stavby ani vysazovány vyšší keře nebo stromy.

Současně tento prostor tvoří výhledový směr pro provoz motorových vozidel a je nutné, aby nebyl zakrýván. Prostor je také vhodný pro pokládku datových kabelů v budoucnosti.

Rada města nedoručuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  0, proti  11, zdržel se  0               

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 940/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú, Ivančice – usnesení nebylo schváleno.

19.5) Záměr prodeje pozemků k. ú. Kounické Předměstí

Žadateli o prodej pozemků jsou manželé MP a IP, Brno.

Na pozemcích chtějí v budoucnost vybudovat stavbu pro bydlení nebo rekreaci.

Jedná se o pozemky nad ul. Pod Jakubem, kde se původně plánovala ještě jedna ulice.

Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené, obytné městské, zastavitelné. Prodejem pozemků by byla narušena jednota předpokládaného využití oblasti. Pro samotný objekt se plocha jeví jako nadrozměrná – 2 129 m2.

V případě většího počtu objektů by se mohlo jednat o developerský záměr, který by musel být řešen v souvislosti s příjezdem do lokality.

Rada města navrhuje zastupitelstvu záměr neschválit.

Hlasování : Pro 0, proti 11, zdržel se 0                

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2415/1, o výměře 69 m2, 2414, o výměře 140 m2, 2411/1, o výměře 210 m2, 2410/1, o výměře 320 m2, 2408/1, o výměře 720 m2 a 2408/2, o výměře 670 m2, vše orná půda, k. ú. Kounické Předměstí, celkem 2129 m2 – usnesení nebylo schváleno.

19.6) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1585/44, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře          9 m2, k. ú. Letkovice

O prodej žádají JK a ŠK, Ivančice, důvod neuvádějí. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se  0               

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. 1585/44, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 9 m2, k. ú. Letkovice, dle geometrického plánu č. 466-1479/2017.

19.7.A) Záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  304 m2, k. ú. Ivančice

Jedná se o pozemek za Fotoateliérem Eliška a zadní stranou bytového domu Josefa Vávry 42/33. O prodej jeho části (cca 304 m2) dle návrhu geometrického plánu (GP) žádá Společenství vlastníků jednotek (SVJ) Josefa Vávry 42/33, Ivančice. Část pozemku chce SVJ koupit, protože jsou na pozemku dřevěné kůlny, které užívají, a parkují zde auta.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje dle návrhu GP.

Hlasování : Pro  0, proti  11, zdržel se 0                 

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  304 m2, k. ú. Ivančice – usnesení nebylo schváleno.

19.7.B) Záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře     42 m2, k. ú. Ivančice

Jedná se o část pozemku p. č. st. 329/19, o výměře 42 m2, který připadne Fotoateliéru, aby byl k němu přístup ze zadní strany objektu. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, o výměře 42 m2, k., ú. Ivančice, dle návrhu GP.

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, k. ú. Ivančice.

19.7.C) Záměr prodeje pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1418/28a, k. ú. Ivančice

Jedná se o pozemek, jehož součástí je objekt Fotoateliéru Eliška, č. p. 1418/28a. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1418/28a, k. ú. Ivančice.


20. Záměry prodeje pozemků (v k.ú. Ivančice, Němčice u Ivančic, Jamolice, Moravský Krumlov)

20.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 500/23, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k. ú. Ivančice

O prodej pozemku žádá MM, žijící v zahraničí, zastupuje ji matka paní MT, Petra Bezruče 813/3, Ivančice.

Jedná se o pozemek, který navazuje na jejich zahradu.

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti  0 , zdržel se 0                

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 500/23, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k. ú. Ivančice.

20.2) Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o výměře 561 m2, k. ú. Němčice u Ivančic

O prodej pozemku žádá Ing. ON, Ivančice. Jedná se o oblast Padělky v k.ú. Němčice u Ivančic. Město nemá na uvedeném pozemku žádná technická nebo jiná zařízení v majetku nebo správě.

Podle ÚPD je pozemek v rekreační oblasti, jiné využití není možné.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 0, proti   11, zdržel se 0               

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o výměře 561 m2, k. ú. Němčice u Ivančic – usnesení nebylo schváleno.

20.3) Záměr prodeje pozemků v k. ú. Jamolice a k. ú. Moravský Krumlov

Zájemcem o prodej pozemků je společnost VIAGEM, a.s., Pražákova 1008/69, Brno, IČO 04817320. Kupuje a prodává pozemky vhodné k hospodaření.

Navrhovaná cena je velmi nízká (7,76 Kč/m2), neodpovídá současným cenám pozemků.

Rada nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  0, proti   11, zdržel se 0                

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků

 • č.4292/5, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4003 m2, k. ú. Jamolice
 • č. 5832, ostatní plocha, silnice, o výměře 875 m2, k. ú. Jamolice
 • 8/192 p. č. 4367/84, lesní pozemek, o výměře 224 m2, k. ú. Moravský Krumlov
 • 8/192 p. č. 4365/19, trvalý travní porost, o výměře 451 m2 k. ú. Moravský Krumlov
 • 8/192 p. č. 4365/34, trvalý travní porost, o výměře 1206 m2, k. ú. Moravský Krumlov, p. č. 4375/6, trvalý travní porost, o výměře 3 840 m2, k. ú. Moravský Krumlov – usnesení nebylo schváleno.

21. Projekt regenerace panelového sídliště v Ivančicích – schválení studie

Místostarosta Sojka k bodu řekl, že v rámci připravované obnovy nového sídliště byla zpracována urbanistická studie, která řeší celkový projekt regenerace nového panelového sídliště v Ivančicích. Jde o komplexní zhodnocení nedostatků panelového sídliště a návrh celkové regenerace prostoru sídliště za účelem proměny a zlepšení podmínek obytného prostředí, zejména v oblasti urbanistické a architektonické, sportu a rekreace, sociální, životního prostředí, včetně řešení problematiky dopravní infrastruktury.

Studie byla zpracována dle podmínek výzvy Státního fondu rozvoje bydlení „Regenerace veřejných prostranství na sídlištích“. Dle těchto podmínek musí žádost mimo jiné obsahovat např.

 • projekt,
 • doklad o vydání nebo schválení územního plánu obce,
 • doklad o schválení projektu zastupitelstvem
 • doklad o vlastnictví pozemků
 • provedení ankety mezi obyvateli sídliště
 • veřejné projednání

Většina uvedených podmínek již byla splněna. Schválení zastupitelstvem je tedy dalším nezbytným krokem vedoucím ke kompletaci dokumentů potřebných k žádosti. Studie byla veřejně projednávaná v kině Réna. Další podmínkou je, že zastupitelstvo studii odsouhlasí. Je to jeden z kroků, aby byly naplněny požadavky poskytovatele dotace. Schválením studie budou splněny všechny požadavky a bude se moci začít realizovat. Projekt je rozdělen na 6 etap. Pokud bude mít město prostředky na spoluúčast, může v příštím roce podat žádost. Jednotlivé etapy mohou být realizované samostatně. Celá akce se týká nového sídliště.

Do diskuse, kterou starosta otevřel, se přihlásil pan Skála. Řekl, že projekt je natolik rozsáhlý,  že se týká převážné části obyvatel města a bude vyžadovat i nemalé množství finančních prostředků. Způsob, jakým je tak zásadní věc zastupitelům předložena, není vhodný;  podle jeho názoru to chtělo více času na přípravu a postupovat opačným směrem. Nejprve měli být s projektem seznámeni zastupitelé a projekt měl být s nimi projednán. Poté měl být návrh představen občanům k veřejnému připomínkování. Zeptal se, v jaké výši je dotační titul poskytován. Místostarosta Sojka odpověděl, že v současné době 60%.  Pan Skála reagoval, že v tom případě by město muselo ze svého rozpočtu dofinancovat cca 40 mil. Kč. To je určitě nezanedbatelná částka rozpočtu. Jak řekl pan Skála závěrem svého vystoupení, předložený materiál se mu zdá nedostatečný a určitě by si celá akce zasloužila podrobnější jednání a na základě toho následně učinit rozhodnutí. I způsob vyhlášení a informování občanů byl podle pana Skály nedostatečný. I vlastní účast občanů, kdy jich v kině sedělo šest, hovoří za vše. Starosta odpověděl, že co se týče informovanosti občanů, informace byla v kabelové televizi, na webových stránkách města, vyhlášení rozhlasem. Místostarosta Sojka řekl, že podle jeho názoru byla prezentace dostatečná. Občané měli možnost si vše prohlédnout na internetu, kde byly zapracovány jejich připomínky. Kdo měl zájem, mohl do materiálů nahlédnout i dříve, než se to dostalo na program jednání zastupitelstva. Studie byla zastupitelům zaslaná a hovoří i o nákladech. Že je zpracovaná studie neznamená, že město bude akci okamžitě realizovat. Je čistě na rozhodnutí zastupitelstva, zda bude v budoucnu mít vůli a případně zpracovávat další stupně projektové dokumentace. Celou akci, jak bylo řečeno na začátku, lze rozdělit do jednotlivých etap. Pokud však zastupitelé řeknou, že to jejich priorita není, pak může studie zůstat v podobě, v jaké je v současné době. Ze sídliště plynou neustálé požadavky na rekonstrukce komunikací a opravy chodníků a město to všechno zatím hradí ze svého rozpočtu. Není důvod, proč by se nemohla využít dotace, která pokryje alespoň těch 60% nákladů. V současné době je všechno připravené a nové zastupitelstvo rozhodne o tom, zda to bude dál financovat nebo ne. Výzva bývá vypisovaná vždy v měsíci září; protože v letošním roce nebyly v rozpočtu schváleny peníze, město žádost nepodávalo. To, že to občany města nezajímá, bylo vidět již v minulosti, například při regeneraci zeleně. Tehdy se ozvali, až když došlo na kácení stromů. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda se bude zpracovávat další stupeň projektové dokumentace. Místostarosta Sojka odpověděl, že projektová dokumentace se v požadovaných stupních bude zpracovávat pro jednotlivé etapy. Dotace umožňuje realizaci v jednotlivých etapách a každý rok se může žádat o nějakou částku.

Ing. Blatný řekl, že i ostatní města v republice dávají svá panelová sídliště do pořádku.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se 1                

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje projekt regenerace nového panelového sídliště v Ivančicích.


22. Složení osadního výboru v Letkovicích

Zastupitelstvo města Ivančice zřídilo dne 4.3.2015 Osadní výbor Letkovice, schválilo počet členů výboru 9 a zvolilo jeho členy – mj. p. Jaroslava Holého.           

P. H podáním ze dne 6.9.2018 na členství ve výboru rezignoval a nově je za člena výboru navržen p. JP, Ivančice.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 39) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí rezignaci pana JH ze dne 6.9.2018 na členství v Osadním výboru Letkovice a volí členem osadního výboru pana JP. Počet členů Osadního výboru Letkovice tak bude nadále 9.


23. Duplicitní zápis vlastnického práva k pozemkům v j. ú. Ivančice – odstranění v neprospěch města Ivančice

Právník města Mgr. Hlaváč k bodu uvedl, že se jedná o pozemky v areálu bývalých uhelných skladů na Hybešově ulici. V únoru 2015 na základě kupní smlouvy nabyli vlastnické právo k pozemku p. č. 420/4 v k. ú. Ivančice – spoluvlastnický podíl o velikosti ½  – MA a RV

Město Ivančice v červnu 2015 požádalo Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov (dále jen „KÚ“) o prošetření vlastnictví k pozemku p. č. 420/4, neboť podle PK (zjednodušená evidence) pozemky p. č. 421/1, p. č. 421/2, p. č. 423/2 a p. č. 536/2 v k. ú. Ivančice zasahují právě do pozemku p. č. 420/4.

Následně Katastrální úřad vyhotovil neměřický záznam č. 1790, ve kterém doplnil do souboru geodetických informací pozemky ve vlastnictví města Ivančice PK (zjednodušená evidence) p. č. 421/1, p. č.421/2, p. č. 423/2 a p. č. 536/2 v k. ú. Ivančice. Části těchto pozemků se překrývaly s pozemkem KN (katastru nemovitostí) p. č. 420/4. Překrývající části pozemků proto KÚ označil novými p. č. dle KN p. č. 420/9, p. č. 420/10, p. č. 420/11 a p. č. 420/12 (nově vzniklých rozdělením části pozemku p. č. 420/4) a založil k nim nový LV č. 4984 s tím, že se jedná o duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti.

Jako nabývací titul – vlastnické právo ve prospěch města Ivančice – byl u nově vzniklých pozemků zapsán dne 14. 12. 2000 na LV č. 10001 návrh na zápis z vlastnictví ČR do vlastnictví města včetně prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec podle zákona č. 172/1991 Sb.

Ze strany KÚ došlo dne 31. 8. 2015 k duplicitnímu zápisu vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Ivančice. Město Ivančice nesouhlasilo s opravou chyby údajů katastru nemovitostí a následně podalo odvolání proti rozhodnutí KÚ, který nevyhověl městu Ivančice s provedením opravy chyby v k. ú. Ivančice týkající se duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům, neboť se nejednalo o chybu podle katastrálního zákona.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně odvolání města Ivančice nevyhověl.

Odstranění duplicitního zápisu lze vyřešit 2 způsoby: buď souhlasným prohlášením podle § 66 katastrální vyhlášky, nebo podáním určovací žaloby k soudu. Dosud není publikováno žádné rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu v ČR, které se týká odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům, kdy by se zastupitelstvo vlastnického práva vzdalo.

V následujícím období vyvíjel vůči městu Ivančice aktivitu spoluvlastník pozemků MA , aby se situace kolem duplicitního zápisu vyřešila kvůli jeho podnikatelským aktivitám na pozemcích. Jediný písemný dokument z jeho strany byl městu Ivančice adresován v červnu 2017.

 • 19.00 – odešel Ing. Sládek
 • 19.04 – vrátil se Ing. Sládek
 • 19.10 – odešel pan Halouzka
 • 19.12 – vrátil se pan Halouzka

Starosta otevřel diskusi a řekl, že kdyby se jednalo o pozemek o pár metrech čtverečních, nemělo by s tím zastupitelstvo asi problém, V tomto případě se však jedná o pozemky, které mají poměrně velkou rozlohu a jejich hodnota je cca 3 mil. Kč. Tím že se zastupitelé vlastnického práva nevzdají, nebudou moci být nikým obviněni, že nekonají hospodárně a efektivně, a to i v případě, kdy výsledek není předem znám. MVDr. Šlapanský se zeptal, od koho pánové pozemky koupili. Mgr. Hlaváč odpověděl, že to odkoupili od společnosti Estop, která byla nástupcem  Uhelných skladů. Estop se následně rozdělil a jeho nástupcem byl Bormek. MVDr. Šlapanský se zeptal, jaká byla historie pozemků. Mgr. Hlaváč odpověděl, že kdyby se šlo do historie, tak v roce 1992 pozemky nabyla nějaká fyzická osoba – podnikatel. Ten to prodal firmě Estop. MVDr. Šlapanský se zeptal, kdy bylo jako vlastník zapsáno město Ivančice. Mgr. Hlaváč odpověděl, že město bylo zapsáno na základě prohlášení, kdy zákon umožnil přechod některého majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obcí. Na základě prohlášení města bylo zapsáno roku 2000 do katastru právo města. MVDr. Šlapanský se zeptal, zda město bylo majitelem pozemku a následně ho prodalo. Odpověď byla, že ne. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že v roce 1991, kdy vznikl zákon o obcích, současně s tím přecházel státní majetek, který byl v hospodaření místních a městských národních výborů, do majetku nových, územně správních celků. Většinou byly katastrální mapy označeny /1 nebo 10000 nebo 10001. Protože to katastrální úřady nezvládaly v krátké časové době, daly si bokem všechny takto označené majetky, které budou postupně nabíhat na města a obce. Jak místostarosta Ing. Sládek dále řekl, tak v devadesátých letech město několikrát prohlášení učinilo a doložilo, že se jednalo o majetek státu, hospodařil s ním národní výbor a slouží to městu. Díky tomuto prohlášení se vybral nejprve ten majetek, který město nutně potřebovalo. Tak došlo i k tomu, že město učinilo prohlášení k předmětným pozemkům, a nějaká autorita na katastrálním úřadu je zapsala. To, že to pak někdo následně prodal, nehrálo žádnou roli. Prvotní zápis byl ve prospěch města. A asi jenom soud bude moci celý problém rozklíčovat. MVDr. Šlapanský se zeptal, zda město někdy pozemek prodalo. Mgr. Hlaváč odpověděl, že ne. JUDr. Chládková řekla, že se někde stala administrativní chyba a soud určí, kdo je v právu. Kdyby město nebylo u soudu úspěšné, zaplatí náklady soudního řízení, ale bude mít doklad v podobě rozhodnutí soudu.  

Hlasování : Pro  0, proti  11, zdržel se  0               

Usnesení č. 40) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p. č. 420/9 o výměře 3528 m², p. č. 420/10 o výměře 1121 m², p. č. 420/11 o výměře 1084 m² a p. č. 420/12 o výměře 1190 m² v k. ú. Ivančice, vše ostatní plocha (manipulační plocha) – v neprospěch města Ivančice – usnesení nebylo schváleno.


24. Záměr nabytí pozemků 

Jedná se o tzv. Jižní obchvat, výkup pozemků od soukromých vlastníků, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a státu (ÚZSVM). Jedná se o pozemky, které se nacházejí ve dvou katastrálních územích. Další pozemky jsou v majetku města. Jedná se o pozemky, které se nacházejí pod komunikací.

Záměr nabytí pozemků byl patrně schválen v r. 2014, ale podle geometrického plánu, který se po digitalizaci nemůže použít.

Problém je u dvou parcel, které vlastní občan, který je hluchoněmý a s nikým nekomunikuje. Je velice problematické získat od něj souhlas s dělením pozemků. Obtížná jsou i jednání se SŽDC, která již trvají dva roky. Zájmem města však je, aby komunikace byla na jeho pozemcích.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 0                

Usnesení č. 41) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje:

 • záměr nabytí pozemků dle geometrického plánu č. 1909-3191/2016, k. ú. Ivančice – p.č.. 440/17, o výměře 72 m2, p. č. 440/18, o výměře 34 m2, 481/15, o výměře 71 m2, p. č. 481/16, o výměře 66 m2, p. č. 481/17, o výměře 40 m2, p. č. 481/18, o výměře 34 m2 a p. č. 4812/19, o výměře 28 m2
 • záměr nabytí pozemků dle geometrického plánu č. 1258-3191/2016, k. ú. Kounické Předměstí – p.č. 20/66, o výměře 11 m2, p. č. 20/67, o výměře 49 m2, p. č. 20/68, o výměře 5 m2, p. č. 20/80, o výměře 111 m2, p. č. 20/81, o výměře 26 m2, p. č. 20/69, o výměře 92 m2, p. č. 20/70, o výměře 26 m2, p. č. 20/71, o výměře 133 m2, p. č. 20/72, o výměře 39 m2, p. č. 20/73, o výměře 135 m2, p. č. 20/74, o výměře 39 m2, p. č. 20/75, o výměře 75 m2, p. č. 20/76, o výměře 37 m2, p. č. 2769/3, o výměře 102 m2, p. č. 2805/7, o výměře 142 m2, p. č. 2805/8, o výměře 132 m2 a p. č. 2805/9, o výměře 25 m2.

25. Různé, informace

Ing. Blatný se zeptal, zda by městská policie nemohla u mostku  Mřenkového potoka provádět častější kontroly; neustále je tam nepořádek. I když se vše uklidí, během několika dní je prostor zaneřáděný znovu. Při častějších kontrolách by se určitě zjistilo, kdo tento nepořádek dělá. Starosta odpověděl, že dá městské polici pokyn, aby obchůzky prováděla častěji.

Dále Ing Blatný upozornil na rozštípanou lavičku na cyklostezce. Místostarosta Sojka odpověděl, že o tom ví a bude to opraveno.

Ing. Blatný pokračoval, že  má výhrady k práci firmy, která buduje chodníky na hřbitově v Ivančicích. Tato firma, aby si zkrátila cestu, navezla hlínu ke zdi hřbitova a přes tuto navážku jezdí. Starosta řekl, že si hromady rovněž všiml a že požádá stavební dozor, aby na realizaci díla dohlédl.

MVDr. Šlapanský poděkoval za opravu budovy osadního výboru v Budkovicích.

Ing. Sládek řekl, že se na město obrátili M  z ulice Na Brněnce s žádostí o finanční výpomoc při řešení zavlhání jedné jejich nemovitosti. Město nechalo zhotovit dva znalecké  posudky, ale ani jeden z nich neprokázal nějaké pochybení města nebo Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice při provádění opravy kanalizace, které by zavlhání zapříčinilo. Následně proběhlo jednání s panem senátorem Žaloudíkem, na kterého se rodina M  obrátila, aby stav prošetřil. Město panu senátorovi předložilo veškeré dokumenty. Nyní manželé M požádali město o finanční podporu k odstranění zavlhání. Rada města požádala o doklady k objektu, do kterého má údajně zatékat. Prozatím radě žádné dokumenty doloženy nebyly.   

Starosta v závěru ještě jednou poděkoval všem zastupitelům za jejich práci pro město. Speciálního poděkování se dostalo Ing. Blatnému, panu Halouzkovi, MUDr. Kuczmanovi a MVDr. Šlapanskému, kteří již v komunálních volbách nekandidují. 


26. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 17. 9. 2018 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.  

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí „Návrh na změnu financování Pečovatelské služby Ivančice“ a schvaluje návrh na změnu financování denního stacionáře.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018 dle návrhu předloženého Ing. Peškou. Zastupitelstvo ukládá ředitelce Penzionu pro důchodce Ivančice zpracovat podrobný rozpis schválené částky a předložit ho radě města.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace

 1. ve výši 27.596,- Kč jako finanční spoluúčast poskytnutá Městem Ivančice na II. etapu obnovy (restaurování) kamenných prvků (opěráků) včetně stříšek v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, uzavřenou mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.
 2. ve výši 138.000,- Kč poskytnuté Ministerstvem kultury ČR na II. etapu obnovy (restaurování) kamenných prvků (opěráků) včetně stříšek v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie a další související práce, na základě rozhodnutí č. j. MK 52275/2018 OPP, ze dne 13. 8. 2018, uzavřenou mezi Městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností Ivančice, zastoupenou Mgr. RNDr. Miroslavem Kazíkem, se sídlem Ivančice, Palackého nám. 9/21, 664 91 Ivančice,  IČO: 49460072 jako příjemcem dotace.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 19 ze dne 18. 12. 2017.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje 

 • Darovací smlouvu, kterou daruje Ing. JCH, bytem Praha, doručovací adresa Nad Klínkem 1124/57, 664 91 Ivančice, pozemky p. č. 2373/47, ostatní plocha o výměře 31 m2, p. č. 2373/22, ostatní plocha, o výměře 36 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 • Darovací smlouvu, kterou daruje pan DCH, bytem  Ivančice, pozemky p. č. 2373/43, ostatní plocha, o výměře 16 m2, p. č. 2373/19, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p. č. 2419/29, ostatní plocha, o výměře 12 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 • Darovací smlouvu, kterou darují Ing. MF, bytem Tábor, id. ¾ pozemků p. č. 2373/45, ostatní plocha, o výměře 17 m2 a p. č. 2373/39 ostatní plocha, o výměře 2 m2, a MF, bytem    Ivančice, id ¼ uvedených pozemků, k. p. Kounické Předměstí, městu Ivančice.
 • Kupní smlouvu, kterou prodává pan LK, Ivančice, pozemky p. č. 2338/12, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 55 m2, p. č. 2373/41, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 7 m2, p. č. 2337/7, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 4 m2 a p. č. 2373/42, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 24 m2, k. ú. Kounické Předměstí, městu Ivančice za kupní cenu 4 500,- Kč.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává Ing. JN, Ph.D., Brno, za cenu 150,- Kč/m2 id 1/6 pozemků p. č. 3130/35, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 73 m2 a p. č. 3167/9, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 144 m2, k. ú. Ivančice, městu Ivančice za cenu 5 425,- Kč.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu, kterou prodává Autoexpres CZ, s. r. o. IČO 25328492, se sídlem Petra Bezruče 905/2, Ivančice, pozemek p. č. 3167/7, ostatní plocha o výměře  203 m2, k.ú. Ivančice, městu Ivančice za cenu 105 000,- Kč.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku  p. č. 1063/1 o výměře 4566 m², vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené v k. ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu 525.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi firmou LANATEX, a.s. IČO: 25523139, se sídlem: Tovární 1/5, Alexovice, 664 91 Ivančice jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a nechá se zpracovat znalecký posudek –- usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemku p. č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu 585.000,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 25342100, se sídlem: Pražákova 1000/60, Brno, 619 00 jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a ukládá svolat jednání za přítomnosti všech zúčastněných stran, na kterém by se jednalo o tom, zda Tesco trvá na tom, že majetek předá pouze jako celek včetně opěrné zdi nebo zda je ochotno si opěrnou zeď ponechat – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  

 1. Kupní smlouvu, kterou Tesco Stores, a. s. prodává městu Ivančice infrastrukturní majetek, SO 101 opěrnou zeď, SO 112 propojovací komunikaci, SO 121 odvodnění propojovací komunikace a SO 124 veřejné osvětlení, k. ú. Ivančice za kupní cenu 50,- Kč.
 2. Kupní smlouvu, kterou pořádává Rezidence Boží Hora, s. r. o. pozemky p. č.590/140, ostatní plocha, ostatní  komunikace, o výměře 1173 m2, p. č. 590/141, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 312 m2, p. č. 590/142, ostatní plocha, zeleň, o výměře 65 m2, a  č. 590/144, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2, k. ú. Ivančice, za dohodnutou kupní cenu 50,- Kč.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  Kupní smlouvu, kterou prodává  město Ivančice  Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pozemky p. č. 301/167, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 320 m2,   p. č. 301/172, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2,  p. č. 301/179, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 486 m2, k. ú. Němčice u Ivančic, a p. č. 3080/14, orná půda, o výměře 149 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 15 ze dne 28. 5. 2018, jímž  na základě obálkové metody byla schválena  jako kupující pozemků p. č. 2595/30  a 2595/43, zahrady, k. ú. Kounické Předměstí, DE, Brno, která podala nejvyšší nabídku – 303,- Kč/m2.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje    kupní smlouvu, kterou prodává město Ivančice pozemky p. č. 2595/30, zahrada, o výměře 396 m2,  za cenu 255,- Kč/m2, (celkem 100 980,- Kč)  a p. č. 2595/43, zahrada, o výměře 359 m2, za cenu 225,- Kč/m2 (celkem 80 775,- Kč), panu HD  Brno.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice  schvaluje  prodeje pozemků v k. ú. Hrubšice:

 1. p.č. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 94 m², za kupní cenu 14.100,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a MH a JH, bytem   Brno jako kupujícími,
 2. p.č. 149/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 87 m², za kupní cenu 13.050,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a IG, bytem   Ivančice jako kupujícím,
 3. p.č. 153/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 111 m², za kupní cenu 16.650,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a DV, bytem  Brno jako kupujícím,
 4. p.č. 155/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 103 m², za kupní cenu 15.450,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a JK a RK, bytem   Ivančice jako kupujícími,
 5. p.č. 157/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 96 m², za kupní cenu 14.400,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a LŠ, bytem Ivančice jako kupujícím.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu jednat  s vlastníkem pozemku o ceně – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 590/203, ostatní plocha, zeleň, o výměře 378 m2, p. č. 590/204, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 176 m2, a p. č. 590/207, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 103 m2, k. ú. Ivančice, dle GP č. 1932-3002/2017.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 3110/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1032 m2,  a p. č. 3110/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 148 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části pozemku p. č. 1614/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m2, k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 255/5, ostatní plocha, komunikace, o výměře 92 m2, k. ú. Hrubšice. Zastupitelstvo města Ivančice ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu jednat s vlastníky ostatních parcel o možném odkupu pozemků p. č. 255/6, 255/7, 255/8 a 255/9.

Usnesení č. 24 Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr nabytí pozemků p. č. 1656/23, ostatní komunikace, o výměře 198 m2, p. č. 700/98, orná půda, o výměře 592 m2, p. č. 700/99, orná půda, o výměře 93 m2, p. č. 700/100, orná půda o výměře 126 m2, k. ú. Němčice u Ivančic, dle geometrického plánu č. 566-135/2018.

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí id. ¼ od AS, id. ¼ od JS, a to p. č. 2419/33, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 551 m2, p. č. 2460/1, orná půda, o výměře    334 m2, a p. č.  2762/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m2, k. ú. Kounické Předměstí.
 2. záměr nabytí pozemků ¼ od AS, id. ¼ od JS  p. č. 2419/25 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 2446/10 neplodná půda, ostatní plocha, o výměře   48 m2 a p. č. 2846/3, jiná plocha, ostatní plocha o výměře 26 m2, k. ú. Kounické Předměstí.
 3. záměr prodeje id. 5/8 p. č. 2846/5, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 483 m2 a p. č. 2762/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 283 m2, p. č. 2373/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1090 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 26/2, zahrada, o výměře 146 m2, k. ú. Řeznovice.

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2769/23, ostatní plocha, o výměře cca 30 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 336/30, zahrada, o výměře 500 m2, k. ú. Řeznovice, dle GP 296/3307/2017.

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 940/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú, Ivančice – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2415/1, o výměře 69 m2, 2414, o výměře 140 m2, 2411/1, o výměře 210 m2, 2410/1, o výměře 320 m2, 2408/1, o výměře 720 m2 a 2408/2, o výměře 670 m2, vše orná půda, k. ú. Kounické Předměstí, celkem 2129 m2 – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. 1585/44, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 9 m2, k. ú. Letkovice, dle geometrického plánu č. 466-1479/2017.

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  304 m2, k. ú. Ivančice – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje  záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1418/28a, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 500/23, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o výměře 561 m2, k. ú. Němčice u Ivančic – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků

 • p.č.4292/5, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4003 m2, k. ú. Jamolice
 • p.č. 5832, ostatní plocha, silnice, o výměře 875 m2, k. ú. Jamolice
 • id. 8/192 p. č. 4367/84, lesní pozemek, o výměře 224 m2, k. ú. Moravský Krumlov
 • id. 8/192 p. č. 4365/19, trvalý travní porost, o výměře 451 m2 k. ú. Moravský Krumlov
 • id. 8/192 p. č. 4365/34, trvalý travní porost, o výměře 1206 m2, k. ú. Moravský Krumlov, p. č. 4375/6, trvalý travní porost, o výměře 3 840 m2, k. ú. Moravský Krumlov – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje projekt regenerace nového panelového sídliště v Ivančicích.

Usnesení č. 39) Zastupitelstvo města Ivančice bere na vědomí rezignaci pana JH ze dne 6.9.2018 na členství v Osadním výboru Letkovice a volí členem osadního výboru pana JP. Počet členů Osadního výboru Letkovice tak bude nadále 9.

Usnesení č. 40) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p. č. 420/9 o výměře 3528 m², p. č. 420/10 o výměře 1121 m², p. č. 420/11 o výměře 1084 m² a p. č. 420/12 o výměře 1190 m² v k. ú. Ivančice, vše ostatní plocha (manipulační plocha) – v neprospěch města Ivančice – usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 41) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje   

 • záměr nabytí pozemků dle geometrického plánu č. 1909-3191/2016, k. ú. Ivančice – p.č. 440/17, o výměře 72 m2, p. č. 440/18, o výměře 34 m2, 481/15, o výměře 71 m2, p. č. 481/16, o výměře 66 m2, p. č. 481/17, o výměře 40 m2, p. č. 481/18, o výměře 34 m2 a p. č. 4812/19, o výměře 28 m2
 • záměr nabytí pozemků dle geometrického plánu č. 1258-3191/2016, k. ú. Kounické Předměstí – p.č. 20/66, o výměře 11 m2, p. č. 20/67, o výměře 49 m2, p. č. 20/68, o výměře 5 m2, p. č. 20/80, o výměře 111 m2, p. č. 20/81, o výměře 26 m2, p. č. 20/69, o výměře 92 m2, p. č. 20/70, o výměře 26 m2, p. č. 20/71, o výměře 133 m2, p. č. 20/72, o výměře 39 m2, p. č. 20/73, o výměře 135 m2, p. č. 20/74, o výměře 39 m2, p. č. 20/75, o výměře 75 m2, p. č. 20/76, o výměře 37 m2, p. č. 2769/3, o výměře 102 m2, p. č. 2805/7, o výměře 142 m2, p. č. 2805/8, o výměře 132 m2 a p. č. 2805/9, o výměře 25 m2.

27. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19:25 hodin.

Milan Buček                               Jaroslav Sojka

starosta                                        místostarosta

Ing. Jan Blatný                             Rostislav Štork

ověřovatel                                      ověřovatel

 

Zápis pořízen dne 18.09.2018

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf ZM-2018-05_17-09-2018216 KB