Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis zastupitelstva ZM č. 03/2018

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 28.05.2018

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA – u bodů č. 8-27, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Fajks Pavel, Chytka Tomáš Mgr, Kuczman Mikuláš MUDr., Musil Radek Mgr., Feith Erik Ing., MBA – u bodů č. 1-7


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  8, proti   0 , zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana  Rostislava Štorka.

Starosta přednesl návrh programu a v jeho úvodu navrhl rozšířit program jednání o bod č. 25 – Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ČR Státní pozemkový úřad  – k. ú. Ivančice a dále o bod č. 26 – Záměry prodeje pozemků v Řeznovicích. Bod č. 27 bude Informace, různé.

Návrh  programu po jeho rozšíření:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskoupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby
 6. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace na zajištění výkonu služby v denním stacionáři
 7. Informace odboru regionálního rozvoje o výsledku šetření stavebního úřadu v areálu bývalé firmy Retex
 8. Nemocnice Ivančice – poskytnutí daru a Darovací smlouva č. 66/2018
 9. Spolupodíl a poskytnutí státní finanční podpory na regeneraci památkové zóny
 10. Záměr nabytí pozemku p.č. 940/22 v k.ú. Ivančice
 11. Záměr směny pozemků – k.ú. Ivančice
 12. Záměry prodeje pozemků
 13. Prodej pozemků – Meruňkový sad
 14. Prodej pozemků – k.ú. Ivančice
 15. Záměr převodu/směny pozemků – k.ú. Kounické Předměstí
 16. Záměr převodu pozemků – k.ú. Němčice u Ivančic a k.ú. Hrubšice
 17. Záměr nabytí pozemků – k.ú. Ivančice a k.ú. Kounické Předměstí
  1. Záměr nabytí spoluvlastnického podílu – pozemky v k.ú. Kounické Předměstí
  2. Kupní cena za spoluvlastnický podíl – pozemky v k.ú. Kounické Předměstí
 18.  Nabytí spoluvlastnického podílu – pozemky v k.ú. Němčice u Ivančic (kupní smlouvy)
 19. Prodej pozemků (kupní smlouvy)
 20. Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem k akci „Okružní křižovatka U Tří Kohoutů“
 21. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
 22. Rozpočtové opatření č. 11
 23. Udělení Ceny města Ivančice
 24. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ČR SPÚ – k. ú. Ivančice
 25. Záměry prodeje pozemků v Řeznovicích
 26. Informace, různé

Starosta otevřel diskusi k programu. Protože k návrhu programu nebyla žádná diskuse, nechal hlasovat.

Hlasování : Pro  10, proti   0 , zdržel se  0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


1. Kontrola úkolů

Starosta předal slovo tajemnici Městského úřadu Ivančice JUDr. Chládkové, která v informaci o plnění úkolů sdělila, že odbor regionálního rozvoje měl provést šetření v areálu firmy Retex. Šetření bylo provedeno, informace je zařazena jako bod č. 7  programu zasedání zastupitelstva.

Starosta ke svému úkolu vypracovat změnu vyhlášky o odpadech řekl, že svolá pracovní schůzku, na které by se dořešily veškeré nesrovnalosti. Na zářijovém zasedání zastupitelstva by byl návrh upravené vyhlášky předložen zastupitelům ke schválení.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 9krát a projednala 227 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.

Ing. Blatný nato vznesl několik dotazů k zápisům ze zasedání rady (RM):

 1. RM č. 9 bod č. 29 – v tomto bodě jsou potvrzeny ve svých funkcích ředitelky čtyř ivančických základních a mateřských škol.  Dotaz byl, jak je to s ostatními řediteli školských zařízení. Odpověděla Ing. Krejčová, že ostatním ředitelům končí jejich funkční šestileté období v roce 2018 případně 2019. O jejich potvrzení ve funkci bude rozhodovat opět rada.
 2. RM č. 11 bod č. 13 – pamětní listy ke 100. výročí založení republiky, zakázka v hodnotě 223 850,- Kč.  Odpověděl Ing. Sládek, že pamětní list je oficiální název pro znovuvydání 100korunové bankovky podle návrhu Alfonse Muchy. Bankovka bude totožná s bankovkou, která byla vydaná v roce 1919, a její výrobní cena bude kolem 60,-  – 70,- Kč. Město by bankovku chtělo prodávat na svatojakubské pouti za částku 100,- Kč. Bankovka nebude platná, na rubu bankovky bude napsáno: vydalo město Ivančice ke stému výročí založení Československa. Jaká dále Ing. Sládek řekl, město oslovilo Českou národní banku a Státní tiskárnu cenin. Česká národní banka poskytla podklady pro tisk bankovky se všemi zajišťovacími prvky. Prezentace by proběhla před poutí, město by chtělo pozvat představitele České národní banky, ředitele Státní tiskárny cenin, pana JM, hejtmana Jihomoravského kraje, členy zastupitelstva a další významné osobnosti. Hostům by byla bankovka věnována a o víkendu, kdy bude v Ivančicích pouť, by byla bankovka dána do prodeje.
 3. RM č. 11 bod č. 18 – čerpání rozpočtu za první čtvrtletí 2018. Ing. Blatný požádal, zda by mohli být s čerpání rozpočtu  seznámeni i zastupitelé. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že bude radě a odboru plánovacímu a finančnímu uložen úkol, na nejbližší příští zasedání zastupitelstva předložit zprávu o čerpání rozpočtu za období 01 – 05/2018.

3. Zpráva finančního výboru

Paní Růžena Horáková, předsedkyně Finančního výboru (dále jen FV), sdělila, že FV se sešel od minulého zasedání zastupitelstva jednou, a to dne 18. 4. 2018. Hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtového opatření příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice. Rozpočtovým opatřením bude dokryt provoz Technických služeb. FV s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.

FV dále požaduje od ředitele Technických služeb města Ivančice umožnit FV nahlédnutí do zadání činnosti TS na rok 2018; zápis z jednání FV převzal ředitel přímo na zasedání zastupitelstva a paní Horáková s ním domluvila termín setkání  na 6. 6. 2018.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.


5. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskoupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby

Bc. Šárka Štěrbová, vedoucí pečovatelské služby, předložila zastupitelstvu ke schválení návrh Smlouvy o zajištění výkonu pečovatelské služby pro občany obce Biskoupky pro rok 2018 a roky následující. Ze strany města bude zajištěn výkon pečovatelské služby a ze strany obce Biskoupky bude zajištěno poskytování účelové dotace, určené na úhradu veškerých nákladů nekrytých pečovanou osobou a dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje. Kapacitu pro výkon činnosti uvedené ve smlouvě pečovatelská služba Ivančice má.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby pro rok 2018 a další.


6. Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři a o poskytnutí dotace na zajištění výkonu služby v denním stacionáři

Bc. Štěrbová pokračovala komentářem k bodu č. 6. Řekla, že obec Neslovice poskytovala městu dotaci na zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři pro občany v územním obvodu obce Neslovice ze strany pečovatelské služby města Ivančice na základě smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2015, včetně dodatku č. 1 pro rok 2017. Obec Neslovice sdělila Pečovatelské službě města Ivančice záměr nepokračovat v čerpání ambulantní služby podle uvedené smlouvy. Po vyjádření zástupce města Ivančice požádala obec Neslovice o ukončení smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2018 po předchozím schválení ze strany obou zastupitelstev.

Místostarosta Sojka se zeptal, jak to bude v případě, že obec Neslovice nebude mít službu zajištěnou. Bc. Štěrbová odpověděla, že pečovatelská služba poskytuje služby denního stacionáře a nemůže říci občanovi Neslovice, že mu službu poskytovat nebude. Náklady však půjdou za městem Ivančice. Jak dále vedoucí pečovatelské služby řekla, v denním stacionáři je jedna osoba z Neslovic a tato služba jí nemůže být odejmuta. Starosta se zeptal, jakým způsobem je možné vniklou situaci řešit. Bc. Štěrbová řekla, že iniciativa ze strany obce Neslovice byla vypovědět postupně obě smlouvy. Důvodem bylo, že platby za výkon pečovatelské služby jsou pro obec Neslovice vysoké. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda je možné případné náklady po obci Neslovice vymáhat. Obec Neslovice by to chtěla řešit tak, že občanovi, který bude pečovatelskou službu potřebovat, by dala příspěvek 10 000,- Kč na dokrytí nákladů. Místostarosta Sojka se zeptal, zda se to nedá dát k úhradě lidem, kteří služby čerpají. BC. Štěrbová odpověděla, že když má občan o službu pečovatelské služby zájem, je mu doporučeno, aby se obrátil na svoji mateřskou obec a tam se domluvil. Místostarosta Sojka tu diskusi shrnul – že město Ivančice má povinnost zajišťovat pečovatelskou službu, ale může se stát, že prostředky, které do tohoto provozu vloží, nedostane nikdy zpět. Občan si zaplatí za úkon, ale nemůže se po něm chtít, aby hradil i další náklady na provoz pečovatelské služby. Místostarosta Sojka se zeptal, co se stane, kdyby zastupitelé dohodu neodsouhlasili. Právník MěÚ Mgr. Hlaváč odpověděl, že Neslovice by v tom případě smlouvu jednostranně vypověděly. Ukončení smlouvy by tedy nebylo k 30. 6. 2018, ale až po uplynutí výpovědní lhůty, tzn., že by se ukončení oddálilo například o tři měsíce, ale pak by smluvní vztah stejně skončil. Ing. Blatný se zeptal, o jakou částku za jednu opečovávanou osobu se jedná. Bc. Štěrbová řekla, že výpočet je složitý, protože se od celkových nákladů odpočítává dotace z ministerstva a z kraje a následně se částka rozpočítává podle počtu opečovávaných osob. Řekla, že do budoucna by bylo vhodné dofinancování ze stran obcí změnit, aby byla stanovena pevná částka. Starosta reagoval, že když bude navržen nový postup a bude zastupitelstvem přijat, následně je možné svolat schůzku se starosty obcí v regionu a situaci projednat společně a dohodnout nový způsob financování. Ing. Blatný se zeptal, zda službu zřizuje město Ivančice. Bc. Štěrbová odpověděla, že město je poskytovatelem služby. Město Ivančice mělo zájem na tom, aby v Ivančicích pečovatelská služba byla a proto se zaregistrovala. Další dotaz Ing. Blatného byl, zda někdo jednal přímo se starostou obce Neslovice. Obec Neslovice vystoupila z Mikroregionu Ivančicko, ale vstoupila do Mikroregionu Kahan. Místostarosta Sojka se zeptal, kdo stanovuje princip úhrad pro jednotlivé obce. Paní Štěrbová odpověděla, že systém již byl nastaven před jejím nástupem do funkce. Jak dále řekla, je to na zastupitelích, jaký princip úhrady zvolí. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda by nebylo lepší bod odložit a do příštího zastupitelstva schválit nové principy úhrad. Místostarosta Sojka řekl, že lepší by bylo na dohodu přistoupit, když Neslovice službu nechtějí, a následně řešit financování pečovatelské služby. Starosta diskusi uzavřel s tím, že  do příštího zasedání zastupitelstva by bylo dobré předložit návrh, jak by pečovatelská služba, zejm. její financování,  mělo dále fungovat. Řekl, že by bylo vhodné svolat starosty jednotlivých obcí, připravit potřebný materiál a následně zvolit nejvhodnější formu úhrad.

Hlasování : Pro  10, proti   0 , zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři a poskytnutí dotace na zajištění služby v denním stacionáři výkonu uzavřenou dne 17. 12. 2015 mezi obcí Neslovice, IČO: 00282197, se sídlem Neslovice, Hlavní 14, 664 91  Ivančice a městem Ivančice ke dni 30. 6. 2018.

Starosta požádal, aby do září byly připraveny materiály, ve kterých bude zpřesněno financování denního stacionáře a pečovatelské služby z obcí ORP Ivančice. Úkolem byl pověřen ve spolupráci s pečovatelskou službou místostarosta Ing.  Sládek.


7. Informace ORR o výsledku šetření stavebního úřadu  v areálu bývalé firmy Retex

Ing. Josef Coufal, vedoucí odboru regionálního rozvoje řekl, že na základě usnesení č. 6 z minulého zasedání zastupitelstva prověřil odbor regionálního rozvoje stavební aktivity společnosti KRAB Brno, s. r. o. v areálu bývalé firmy Retex. Dne 5. 4. 2018 provedl stavební úřad výkon státního stavebního dohledu. Kontrolní prohlídkou bylo zjištěno, že společnost KRAB Brno s. r. o. jako vlastník průmyslového objektu č. p. 285 na pozemku p. č. KN st. 605, k. ú. Ivančice, provedla ve 3. NP tohoto objektu v západní obvodové stěně vybourání pěti okenních otvorů, do kterých bylo osazeno 5 ks oken rozměrů 100 x 100 cm (3ks) a 100 x 140 cm (2 ks). Vzhledem k tomu, že tyto stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, bylo s vlastníkem stavby zahájeno řízení o odstranění stavby. Dále bylo zjištěno provedení stavebních úprav a udržovacích prací uvnitř tohoto objektu a navazujícího průmyslového objektu bez čp/če na pozemku p. č. KN st. 589, které nepodléhají povolení stavebního úřadu. Společnost KRAB Brno s. r. p. zakoupila část areálu k provozování svého výrobního programu – výroby svíček. Vzhledem k tomu, že zakoupené objekty jsou zkolaudovány jako výrobní průmyslové, není třeba, aby stavební úřad řešil změnu užívání stavby. Vlastník staveb je povinen zajistit si ke své výrobní činnosti kladná stanoviska Krajské hygienické stanice a Hasičského záchranného sboru. Z hlediska územního plánování je tato část areálu součástí přestavbové plochy občanského vybavení OV – plochy veřejné infrastruktury, což ovšem neznamená, že by stávající výrobní činnost měla být zrušena. Územní plán částečně omezuje vlastnická práva, kdy vlastník může dále pokračovat ve své dosavadní činnosti, avšak pokud bude umisťovat a provádět nové stavby, příp. výrazným způsobem měnit užívání stávajících staveb, pak toto lze realizovat pouze v souladu s územním plánem.

Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda je odbor regionálního rozvoje povinen prošetřovat i anonymní jednání. Ing. Coufal odpověděl, že ano. Místostarosta Sojka navázal na slova Ing. Coufala, že v budoucnu by mohla být omezena výrobní činnost, a řekl, že by bylo vhodné předložit zastupitelstvu návrh na změnu územního plánu. Ing. Coufal odpověděl, že požadavků na změnu územního plánu je více a materiály se připravují na další zasedání zastupitelstva. Protože další dotazy nebyly, ukončil starosta diskusi.

Zastupitelstvo města Ivančice vzalo na vědomí informaci odboru regionálního rozvoje                      o výsledku šetření stavebního úřadu – činnosti firmy KRAB Brno s. r. o. v areálu bývalé firmy Retex.


8. Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – poskytnutí daru a Darovací smlouva č. 66/2018

K projednávanému bodu místostarosta Sojka řekl, že vedení nemocnice požádalo město Ivančice o finanční dar ve výši 840 000,- Kč na nákup ultrazvukového přístroje. Rada města č. 8 konaná dne 28. 3. 2018 v bodě č. 46 doporučila zastupitelstvu schválit finanční dar s tím, že částka bude hrazena z rezervy zastupitelstva.

Diskusi zahájil starosta, že Nemocnice Ivančice je příspěvkovou organizací kraje, nachází se však ve městě Ivančice a město má zájem na tom, aby nemocnice ve městě zůstala.

Bohužel v republice je velmi nesystémové financování malých nemocnic. To je jeden z důvodů, proč se nemocnice pohybuje v oblasti ztrát. Město Ivančice jednalo jak s vedením nemocnice, tak s představiteli Jihomoravského kraje, aby toto zdravotnické zařízení ve městě zůstalo a především, aby nedošlo k omezení provozu nebo dokonce k uzavření některých oddělení nemocnice. Město požádalo i Nadaci ČEZ, aby pomohla s financováním nemocnice.

Starosta předal slovo Ing. JH, řediteli Nemocnice Ivančice. V úvodu svého příspěvku ředitel městu poděkoval za finanční podporu, která přichází v době, kdy je financování malých nemocnic prostřednictvím tzv. úhradové vyhlášky nesystémové a malé nemocnice typu Ivančic jsou poškozované. Jihomoravský kraj poskytl v letošním roce nemocnici provozní příspěvek ve výši 20 mil. Kč, v roce 2017 to bylo 9 mil. Kč. Kraj se tak snažil vyrovnat vniklý schodek. Jak dále pan ředitel řekl, nemocnice se snaží získávat finanční prostředky pomocí dotací, kdy se podařila například obnova pojízdného rentgenu v částce cca 5 mil. Kč. O dalších dotacích bude nemocnice jednat. Všechny údaje související s hospodařením jsou uvedeny ve výroční zprávě. Prostředky od města budou použity na nákup ultrazvuku, který v současné době v nemocnici dosluhuje. Bude instalován na gynekologicko-porodnickém oddělení, na ambulanci, kterou nemocnice vybudovala díky příspěvku města Ivančice v minulých letech. V diskusi pokračoval Ing. Blatný a řekl, že původně nechtěl o poskytnutí daru hlasovat. Byla mu však situace v nemocnici vysvětlena a tak změnil svůj názor. Ředitele nemocnice se zeptal, co se skrývá za tzv. provozními náklady. Na tuto otázku odpověděl ředitel nemocnice, že se jedná o náklady určené na energie, platy zaměstnanců, zákonné odvody, nákup drobného majetku apod. – nejedná se o investice.

Dále se Ing. Blatný tázal, zda se i ostatní obce, které „spadají“ k nemocnici Ivančice, na provozu nemocnice podílejí, zda je nemocnice také oslovila s žádostí o finanční dar. Ředitel nemocnice odpověděl, že jiné obce o finanční podporu nežádal. Starosta řekl, že město se rozhodlo požádat zastupitelstva ostatních obcí, zda by také nezvážily možnost podpory ivančické nemocnice. Jak dále starosta řekl, město supluje stát, který by se měl o zařízení starat a měl by přehodnotit stávající úhradovou vyhlášku, jejíž současná podoba je nevyhovující. MUDr. Adam reagoval na slova starosty, že zůstane jen u dopisu, neboť žádná z obcí nemocnici podporovat nebude nebo se bude jednat o naprosto symbolické částky, které pro provoz nemocnice nebudou mít žádný význam. Problémem je podle jeho názoru zdravotnická politika státu a úhradová vyhláška tak, jak bylo řečeno výše. Pokud nedojde ke sjednocení úhrad za výkon na základě úhradové vyhlášky, budou malé nemocnice poškozovány vždycky.  Ing. H řekl, že nemocnice funguje na základě rámcových smluv se zdravotními pojišťovnami a tyto smlouvy ke konci letošního roku končí. Jediná pojišťovna, která má uzavřenou smlouvu i na další období je VZP. I tato pojišťovna má v plánu redukovat v nemocnicích péči snížením lůžek, např. chirurgie by byla ze stávajících 50 lůžek pokrácena na 25. Tento krok by měl dopad i na akreditaci vzdělávání mladých lékařů, kterou by nemocnice ztratila. Tím by nemocnice přišla o řadu mladých lékařů chirurgie. Pro zajímavost ještě pan ředitel uvedl, že v nemocnici vzrostl počet porodů z 500 na 700 porodů za rok. Závěrem svého vystoupení řekl, že celá nemocnice si velmi váží podpory ze strany města, které se jí dostává.

17.00 – přišel Ing. Feith.

Ing. Sládek se zeptal, zda jsou na tom obdobně nemocnice v Jihomoravském kraji jako Ivančice. Ing. H odpověděl, že ve stejné finanční krizi se nacházejí všechny nemocnice- Boskovice, Hustopeče, Tišnov, Blansko apod. Problém nemají velké nemocnice. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o projednávaném bodu.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí daru ve výši 840 000,- Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Ivančice, se sídlem Široká 16, 664 91 Ivančice, IČO 00225827, finanční prostředky jsou určeny na zakoupení ultrazvukového přístroje střední třídy se 2 vyšetřovacími sondami. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 66/2018.


9. Spolupodíl a poskytnutí statní finanční podpory na regeneraci památkové zóny

Místostarosta Sojka předložil zastupitelům ke schválení bod č. 9. Město Ivančice žádalo na regeneraci památkové zóny na letošní rok o příspěvek z ministerstva kultury na základě sedmi zpracovaných projektů. Jeden projekt se týkal objektu v majetku Římskokatolické církve, čtyři objektů v majetku města, ostatní ve vlastnictví soukromých osob. Město předložilo projekty, týkající se objektů: Měšťanský dům Pánů z Lipé 196/6 – restaurování kamenných prvků na fasádě a ve vstupních prostorách na částku 2 452 000,- Kč, Mariánský sloup na Palackého náměstí na částku 496 000,- Kč. Měšťanský dům Palackého náměstí 5/11 – výroba a repase oken a vrat měšťanského domu na částku 481 000,- Kč, Měšťanský dům Palackého náměstí 12/27 – oprava obvodového pláště měšťanského domu dna 2 144 000,- Kč a projekt podaný Římskokatolickou farností Ivančice na opravu pískovcových první v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie – II etapa na částku 276 000,- Kč. Rozhodnutím o poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva kultury ČR čj. MK 7740/2018 OPP byla pro všechny projekty odsouhlasena částka 400 000,- Kč. V souladu s podmínkami o využití státní finanční podpory stanovenými ministerstvem kultury a po zhodnocení nejefektivnějšího požití státní finanční podpory byly Komisí pro regeneraci památkové zóny doporučeny 2 akce. Částka ve výši 262 000,- Kč bude použita na restaurování Sloupu se sousoším Panny Marie – mariánský sloup. Radou města ze dne 28. 3. 2018 po číslem 49/R8 bylo doporučeno, aby část dotace ve výši 138 000,- Kč byla použita na „Opravu pískovcových prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie – II etapa“. Žadatelem je v tomto případě Římskokatolická farnost Ivančice. Město Ivančice se bude na akci podílet spoluúčastí ve výši 10% celkových uznatelných nákladů projektu, což je částka ve výši 27 596,- Kč. Dofinancování spoluúčasti města bude hrazeno ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního. Výše spoluúčasti je daná pravidly Ministerstva kultury ČR pro poskytování dotací.

17.03 – odešel starosta

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje použití prostředků, které budou městu Ivančice poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva kultury ČR čj. MK 7740/2018 OPP v částce 400 000,- Kč na regeneraci památkové zóny a v souladu se závaznými pokyny Ministerstva kultury ČR pro poskytování dotací následovně:

 1. Částku ve výši 262 000,- Kč na restaurování Sloupu se sousoším Panny Marie – mariánský sloup v majetku města
 2. Částku ve výši 138 000,- Kč na opravu pískovcových prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v majetku Římskokatolické farnosti

Spoluúčast města Ivančice bude ve výši 27 596,- Kč, což činí 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.


10. Záměr nabytí pozemku

Vlastníkem pozemku p.č. 940/22 v k.ú. Ivančice je firma FB Invest, s. r. o., Kameníčkova 1056/31, Brno. K pozemku je zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Ivančice, spočívající v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění vodohospodářského infrastrukturního majetku, včetně práva vstupu a vjezdu na pozemek (zápis do KN proveden dne 16. 12. 2017). Na pozemku je komunikace a parkovací státní u domu č. 1542 na pozemku p. č. 1989.

17.05 – přišel starosta

Místostarosta Sojka požádal JUDr. Dvořáčkovou, aby zastupitele seznámila s projednávaným bodem. Jak JUDr. Dvořáčková řekla, není jí známo, zda byla komunikace zkolaudovaná. V pozemku jsou uloženy inženýrské sítě, kanalizace a vodovod a město má zřízeno věcné břemeno. Nyní je předmětem jednání převod celé parcely na město. Firma FB Invest je ochotna převést parcelu bezplatně, ovšem město bude muset zaplatit poplatek 92 500,- Kč za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Na dotaz místostarosty Sojky, jak  je to se zkolaudováním, odpověděl Ing. Coufal, že kolaudace je věcí silničního správního úřadu. Jestliže by nebylo provedeno vynětí z půdního fondu, nebylo by možné vydání stavebního povolení. Ing. Coufal řekl, že pozemek je z půdního fondu vyňat a podle jeho názoru je provedena i kolaudace. JUDr. Dvořáčková navázala, že potom je jediný problém v tom, že to nebylo vloženo do katastru. Pan Skála navrhl bod odložit a připravit komplexní materiál, kde bude celý problém vyjasněný. Starosta se zeptal JUDr. Dvořáčkové, zda má na firmu FB Invest kontakt; ta odpověděla, že má. Místostarosta Sojka se zeptal, zda byly uzavírány nějaké smlouvy o převodu pozemků z doby, kdy probíhala výstavba. JUDr. Dvořáčková řekla, že nic takového nenašla. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že je rovněž pro odložení bodu. Pokud nebudou nalezeny žádné budoucí smlouvy o tom, že investor je to povinen předat za jistých podmínek, a jestliže to nebude a firma pozemek nepřevede, bude se jednat o soukromou stavbu na soukromém pozemku, tudíž komunikace nebude zařazena do plánu zimní a letní údržby komunikací. Místostarosta Sojka se zeptal, čí majetek je kanalizace. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že město má zřízeno věcné  břemeno, ale majetkem je to stále FB Investu. Ing. Coufal řekl, že firma to městu chce předat. Místostarosta Sojka reagoval, že problém je i v tom, že je špatně odvod dešťových vod. Nejsou provedeny zásaky a všechny dešťové svody jsou svedeny do splaškové kanalizace. Starosta diskusi ukončil a navrhl bod odložit. Starosta doporučil právníkům, aby kontaktovali JUDr. M, která v době výstavby pracovala na úřadu jako právník, a pokusili se od ní zjistit více informací.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice bod odkládá a zároveň ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi svolat jednání s firmou FB Invest, s. r. o. a dořešit zjištěné nesrovnalosti.


11. Záměr směny pozemků

O směnu pozemků požádal pan H. Nabízí městu směnu a doplatek podle velikosti parcel. Rada města směnu nedoporučila. Nato bylo hlasováno o tom, zda zastupitelstvo souhlasí se záměrem směny.

Hlasování : Pro  0, proti   8, zdržel se  3

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků p. č. 3131/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 91 m2, k. ú. Ivančice, ve vlastnictví pana DH, Ivančice, za část pozemku p. č. 570/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 140 m2, k. ú. Ivančice, ve vlastnictví města Ivančice.   – záměr nebyl schválen


12. Záměry prodeje pozemků

12.1) Záměr prodeje pozemků p. č. 15/2, zahrada o výměře 56 m2 a p. č. 15/4, zahrada,  o výměře 58 m2, k. ú. Řeznovice

O prodej žádají manželé HK a VK, Ivančice. Jsou vlastníky pozemku p. č. 336/20, k. ú. Řeznovice. Pozemky, o jejichž prodej žádají, rozdělují jejich zahradu a z pozemků města nejsou přístupné. Rada města doporučuje zastupitelstvu záměr prodeje schválit – usn. č. 25/R2 ze dne 24. 1. 2018.

Hlasování : Pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 15/2, zahrada o výměře 56 m2 a p. č. 15/4, zahrada, o výměře 58 m2, k. ú. Řeznovice.

12.2) Záměr prodeje pozemků p. č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2 a p. č. 1211/3, orná půda o výměře 813 m2, k. ú. Alexovice

O prodej pozemků žádají FH,  , Ivančice a DH, Ivančice. Pozemky chtějí koupit pro výstavbu rodinných domů. O pozemek p. č. 1211/3 žádají i MK, Omice a JB, Brno.

Jedná se o pozemky na ulici U Hřiště vedle průmyslového areálu (bývalý STAST). Pozemek p. č. 1211/3 je v zastavovací studii rezervován jako plocha pro komunikační prostor plánované zástavby. Pozemek p. č. 1211/1 je rezervován jako odstiňující biokoridor od průmyslového podniku. Výstavba domů pro bydlení či jiné účely by přerušila plánovanou komunikační zónu a odstínění od průmyslového podniku. Rada města nedoporučuje prodej pozemků.

Hlasování : Pro  0, proti  11 , zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2 a p. č. 1211/3, orná půda o výměře 813 m2, k. ú. Alexovice.                     – záměr nebyl schválen

12.3) Záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 60 m2, k. ú. Ivančice

O pozemek opakovaně žádá VA, Ivančice, a to k výstavbě garáže. Pozemek je uveden v územním plánu jako plocha pro veřejné prostranství, v minulosti se předpokládalo zřízení herní plochy pro děti. Výstavba garáží by přerušila předpokládaný záměr a znemožnila by využití pozemku jako celku. Rada města prodej nedoporučuje.

Hlasování : Pro  0, proti  11, zdržel se 0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 60 m2, k. ú. Ivančice. – záměr nebyl schválen

12.4) Záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, a p. č. 1683/36, orná půda o výměře 859 m2, k. ú. Budkovice

O prodej pozemků žádá LR s manželkou, Tetčice, a to pro výstavbu rodinného domu. Inženýrské sítě chce žadatel vybudovat na své náklady. Jedná se o pozemky na začátku místní části Budkovice vedle účelové komunikace, která není v dobrém stavu. V územním plánu je lokalita označena jako plocha pro bydlení. Rada prodej nedoporučuje. Za vhodné považuje vyčkat po dobudování kanalizace a dalších inženýrských sítí technické infrastruktury, což je v plánu na rok 2018-2019. Jedná se již o několikátou žádost o prodej pozemků v uvedené lokalitě.

Hlasování : Pro  0, proti  11, zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, a p. č. 1683/36, orná půda o výměře 859 m2, k. ú. Budkovice. – záměr nebyl schválen

12.5) Záměr prodeje části pozemků p. č. 336/6, zahrada, (po digitalizaci část p. č. 336/23) o výměře cca 500 m2, k. .ú. Řeznovice a p. č. 340/233, trvalý travní porost, o výměře 12805 m2, případně 4000 m2, k. ú. Řeznovice

O prodej pozemků žádá pan PB, který má část pozemku p. č. 336/23, zahrada  o výměře cca 500 m2, k. ú. Řeznovice v pronájmu. Dále žádá o prodej pozemku p. č. 340/233, trvalý travní porost, o výměře 12805 m2, k. ú. Řeznovice, případně část pozemku o výměře 4000 m2. Na pozemku chce sadařit a umístit včelín. Rada města prodej nedoporučuje. Vzhledem k budoucím záměrům města získat pozemky pod komunikacemi doporučuje takové pozemky ponechat ve vlastnictví města k případným směnám pozemků.

Hlasování : Pro 0, proti  11, zdržel se 0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 336/6, zahrada, (po digitalizaci část p. č. 336/23) o výměře cca 500 m2, k. .ú. Řeznovice a p. č. 340/233, trvalý travní porost, o výměře 12805 m2, případně 4000 m2, k. ú. Řeznovice. – záměr nebyl schválen

12.6) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/42, k. ú. Němčice u Ivančic, o výměře cca 200 m2, u chaty č. e. 312 na pozemku p. č. st 229, k. ú. Němčice u Ivančic

O prodej části pozemku p. č. 1058/42, k. ú. Němčice u Ivančic, žádají vlastníci chaty č. e. 312 na pozemku p. č. st. 229, manželé MP a MP. Chtějí zde zřídit přístřešek k posezení, stání pro automobil a umístit malý bazén. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje; prodej pozemku o výměře cca 200 m2 se jeví jako neúměrný u stavby, která není určena k bydlení.

Hlasování : Pro 0, proti  11, zdržel se 0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/42, k. ú. Němčice u Ivančic, o výměře cca 200 m2, u chaty č. e. 312 na pozemku p. č. st 229, k. ú. Němčice u Ivančic. – záměr nebyl schválen


13. Prodej pozemků – Meruňkový sad

Záměr prodeje obálkovou metodou byl vyvěšen na úřední desce od 5. 3. 2018 do 21. 3. 2018. Ve stanoveném termínu bylo doručeno celkem 6 obálek. Kromě toho požádal opakovaně o prodej pozemku p. č. 2595/30, pan FK, Ivančice, který má pozemek v pronájmu, a následně jeho vnučka LK. Za pozemek nabízí 150,- Kč/m2. Na pozemku je zaveden el. proud a jsou zde vysázeny ovocné stromy.

Pozemek p. č. 2595/43 je právně i fakticky volný.

O prodej pozemku p. č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2 a p. č. st. 4733, o výměře 16 m2, který původně „koupila“ paní MZ, ale nezaplatila kupní cenu, nyní žádá opakovaně její vnučka MZ. Původně chtěla zaplatit kupní cenu ve splátkách, což rada i zastupitelstvo odmítlo. V opakované žádosti o prodej uvádí, že úhradu kupní ceny provede při podpisu kupní smlouvy. Na pozemku p. č. st. 733 je nezkolaudovaná chata. V případě prodeje pozemku jinému zájemci by muselo dojít mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem chaty k majetkovému vypořádání. Usnesením Zastupitelstva města Ivančice č. 6 ze dne 25. 9. 2017 bylo revokováno usnesení č. 8/1) z roku 2011, kterým byl schválen prodej pozemku, a zastupitelstvo uložilo odboru plánovacímu a finančnímu MěÚ Ivančice vrátit MZ částku 5 000,- Kč. Reakcí na to usnesení a na vyklizení jsou opakované žádosti o prodej pozemku MZ.

Místostarosta Sojka požádal JUDr. Dvořáčkovou, aby otevřela obálky s nabídkami. První obálka, která byla otevřena, byla na pozemek, jehož prodej schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání, jednalo se tedy o neplatnou nabídku.

Platné nabídky byly:

 1. P.č. 2595/30 –                           – 70 000,- Kč
 2. P.č. 2595/30 – 255,- Kč/m2 – 100 980,- Kč
 3. P.č. 2595/30 – 303,- Kč/m2 – 119 988,- Kč
 4. P.č. 2595/30 – 181,- Kč/m2 – 71 676,- Kč

– – –

 1. P.č. 2595/43 – 303,- Kč/m2 – 108 777,- Kč
 2. P.č. 2595/43 –                         –  70 000,- Kč
 3. P.č. 2595/43 – 225,- Kč/m2 – 80 775,- Kč.

Protože na oba pozemky přišla nejvyšší nabídka od stejné osoby, navrhl MVDr. Šlapanský, aby se určil druhý v pořadí. JUDr. Chládková řekl, že zastupitelé schválili prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Nelze předjímat, že někdo možná kupuje ze spekulativních důvodů, protože tam nebydlí, nemá tam chatu apod., ale viděl nabídku města, podal nabídku a vysoutěžil dva pozemky. Pokud dojde k situaci, že vítěz bude chtít pouze jeden z pozemků  a na druhý nebude reflektovat,  bude se celý proces opakovat.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Prodej pozemku p. č. 2595/30, zahrada, o výměře 396 m2, k. ú. Kounické Předměstí, paní DE, Brno za částku 303,- Kč/m2.
 • Prodej pozemku p. č. 2595/43, zahrada, o výměře 359 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní DE, Brno za částku 303,- Kč/m2.

Prodej pozemků byl schvalován na základě obálkové metody, schválené Zastupitelstvem města Ivančice usnesením č. 12 a 13 ze dne 12. 2. 2018.

O následující pozemek má zájem vnučka nájemkyně. JUDr. Dvořáčková řekla, že rozhodnutí zastupitelstva bylo takové, že se paní vrátí 5 000,- Kč a pozemek zůstane v majetku města. Když byl výsledek rozhodnutí zastupitelstva nájemkyni sdělen, vnučka opětně požádala o koupi pozemku. To byl důvod, proč parcela nebyla zařazena v obálkové metodě. Místostarosta Ing. Sládek se zeptal, zda chata, která na pozemku stojí, existuje právně a je zanesena v katastru. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že chata stojí na pozemku města, zkolaudovaná není a není zapsaná v katastru nemovitostí. MVDr. Šlapanský řekl, že nejjednodušší by bylo, kdyby majitelka pozemek odkoupila a problém s chatou si vyřešila sama. Starosta navrhl nabídnout zájemkyni pozemek k odkoupení za stejnou částku, jako byla vítězná nabídka z obálkové metody, tj. za  303,- Kč/m2. Místostarosta Sojka poznamenal, že paní částku zřejmě nebude akceptovat, když neakceptovala ani 45 000,- Kč. Starosta se zeptal, zda může město učinit prostřednictvím JUDr. Dvořáčkové nabídku s návrhem 303,- Kč/m2 a nebude-li nabídka akceptována, schválí zastupitelé obálkový prodej. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že v každém případě je nutné nejdříve zveřejnit záměr prodeje. Ing. Coufal upozornil, že vlastník stavby má předkupní právo na koupi pozemku. Místostarosta Sojka celou situaci shrnul. Město nejprve musí zveřejnit záměr prodeje pozemku, poté nabídnout vlastníkovi stavby. Sejde se například 5 nabídek, mezi nimi i nabídka vlastníka stavby a město může k nabídce přihlédnout nebo ne. Někdo se rozhodne, že dá několikrát více a město prodá jinému zájemci. Když má někdo předkupní právo, prodává se mu přednostně. MVDr. Šlapanský řekl, že nejprve by se měl pozemek nabídnout vlastníkovi stavby s tím, že bude informován, že sousední pozemky byly prodány na cenu 303,- Kč/m2. A až podle toho, jak jednání dopadnou, postupovat dál. Starosta diskusi ukončil a navrhl schválit záměr.

Hlasování : Pro  11, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2 a p. č. st. 4733, o výměře 16 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

18.00 – byla zařazena desetiminutová přestávka, odešel MUDr. Adam

18.10 – pokračovalo jednání zastupitelstva


14. Prodej pozemků – k. ú. Ivančice

Zastupitelstvo města Ivančice na 8. zasedání dne 18. 12. 2017 usnesením č. 34 schválilo prodej části pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7 v k. ú. Ivančice, o výměře cca 54 m² do vlastnictví pana JK, bytem Ivančice.

Prodej pozemku byl schválen na základě obálkové metody ve prospěch nejvyšší nabídky, která činila 169.020,- Kč, učiněné panem JK.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemků p. č. 581/63 o výměře 14 m² a p. č. 581/64 o výměře 9 m² v k. ú. Ivančice, oba ostatní plocha (jiná plocha), oddělených z pozemku p. č. 581/20 (ostatní komunikace), v k. ú. Ivančice, podle GP č. 2013 – 23/2018 pro rozdělení pozemku, p. č. 582/13 o výměře 13 m² a p. č. 582/14 o výměře 18 m², oba orná půda v k. ú. Ivančice, oddělených z pozemku p. č. 582/7 (orná půda), v k. ú. Ivančice, podle GP č. 2013 – 23/2018 pro rozdělení pozemku, panu JK, bytem Ivančice, za kupní cenu 169.020,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu.


15. Záměr převodu/směny pozemků v k. ú. Kounické Předměstí

ZM č. 2 na zasedání dne 26. 3. 2018 usnesením č. 19 odložilo projednání tohoto bodu a navrhlo opětovně předložit materiály na příští zasedání zastupitelstva. Byla vyžádána následující stanoviska:

 • SVaK Ivančice (provoz Ivančicko) – v pozemku p. č. 2646/9 je uložen přivaděč pitné vody VDJ Réna – ÚV Ivančice; prodej pozemku je podmíněn zřízením služebnosti inženýrské sítě k pozemku, jakož i dalším pozemkům ve vlastnictví žadatele, přes které vede trasa přivaděče.
 • příspěvková organizace Městské lesy Ivančice – nedoporučuje prodej ani směnu pozemku p. č. 2646/3 z důvodu nemožnosti přístupu k lesnímu pozemku p. č. 2607/2 od řeky Rokytné. U pozemků p. č. 2646/4, p. č. 2646/7 a p. č. 2646/9 doporučuje směnu za pozemek žadatele p. č. 2607/43 sousedící s pozemkem p. č. 2607/2.

Rada města dne 9. 5. 2018 nedoporučila zastupitelstvu schválit záměr převodu/směny uvedených pozemků.

 1. U řeky Rokytné v oblasti „Za Kumánem“ má pozemky v k. ú. Kounické Předměstí ve vlastnictví město Ivančice i pan B z Ivančic, jehož pozemky sousedí s obecními. V případě prodeje by pan B měl ucelenou plochu pozemků ve svém vlastnictví. Podle vyjádření investičního technika OISMaP se jedná o pozemky obdělávané jako pole nebo jde o pobřežní porost – podle katastru nemovitostí jsou pozemky druhově vymezeny jako trvalý travní porost a les. Dále je třeba vést v patrnosti, že na pozemku p. č. 2646/9 je veden výtlak vodovodu z vodárny na Réně. Jinak k převodu pozemků města Ivančice na jinou osobu nejsou připomínky.
 2. V případě, že město Ivančice nechce převést uvedené pozemky v k. ú. Kounické Předměstí na pana Březinu, nabízí jmenovaný směnu za své pozemky – orná půda, ostatní plocha, které se nachází v jiné části stejného k. ú. (v lokalitě Holub) nebo vodní plocha – část řeky Rokytné v blízkosti uvedených obecních pozemků.

V případě převodu pozemků v k. ú. Kounické Předměstí z města Ivančice na pana B nabízí jmenovaný kupní cenu 137.699,- Kč, u směny doplatek 7.387,- Kč.

Starosta navrhl bod odložit, protože ředitel Městských lesů se vyjádřil, že by se pozemků nerad zbavoval. Vedení města se rozhodlo svolat jednání se všemi dotčenými účastníky, a protože pozemků, kterých se převod /směna týká, je hodně, je třeba překontrolovat, aby nedošlo k prodeji nějakého pozemku omylem.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice bod odkládá.


16. Záměr převodu pozemků – k. ú. Němčice u Ivančic a k. ú. Hrubšice

16.1) Záměr prodeje pozemku p. č. 116 o výměře 306 m², zahrada, v k. ú. Němčice u Ivančic

Jedná se o pozemek v místní části Němčice, který se nachází v blízkosti mostu přes řeku Jihlavu a domu č. p. 245 v k. ú. Němčice u Ivančic, který je ve vlastnictví žadatelů. Uvedený pozemek užívají žadatelé na základě nájemní smlouvy ze dne 25. 11. 1994 ve znění dodatků č. 1 – 3. Investiční technik OISMaP doporučuje vyhovět žádosti.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 116                    o výměře 306 m², zahrada, v k. ú. Němčice u Ivančic.

16.2) Záměr prodeje pozemku p. č. 151/2 o výměře 88 m², ostatní plocha (společný dvůr),      v  k. ú. Hrubšice

Pozemek p. č. 151/2 ostatní plocha (společný dvůr) v místní části Hrubšice, se nachází za domem č. p. 81 ve stejném k. ú., který je ve spoluvlastnictví žadatelů. Na pozemku nejsou žádná zařízení v majetku města Ivančice ani omezení vlastnického práva.

Investiční technik OISMaP doporučuje vyhovět žádosti

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 151/2 o výměře 88 m², ostatní plocha (společný dvůr), v k. ú. Hrubšice.


17. Záměr nabytí pozemků – k. ú. Ivančice a k. ú. Kounické Předměstí

17.a) Záměr nabytí pozemků p. č. 139/1, orná půda o výměře 784 m², p. č. 2747/3 o výměře 100 m², p. č. 2747/4 o výměře 58 m², p. č. 2747/5 o výměře 47 m², p. č.  2747/6 o výměře 57 m², p. č. 2747/7 o výměře 134 m², p. č. 2747/8 o výměře 274 m², všechny ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí

Na uvedených pozemcích – ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí se nachází místní komunikace (silnice) a chodník na ul. Tyršova. Pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob. Město Ivančice chce pokračovat tímto způsobem v  nabývání pozemků pod stávajícími veřejnými komunikacemi ve vlastnictví soukromých osob.

Pan Skála řekl, že by se mělo postupovat systematicky a zmapovat pozemky, které jsou pod komunikacemi a o něž má město zájem.

17.b) Záměr nabytí pozemků nebo částí p. č. 3434, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 784 m², p. č. 3161/13, o výměře 28 m², p. č.  3161/4 o výměře 39 m², oba ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice

Tyto pozemky jsou na Žerotínově náměstí a na ulici Chřestová. Jedná se o pozemky nebo jejich části, kde se nachází chodníky nebo travnatá plocha mezi chodníky a místní komunikací.

Místostarosta Ing. Sládek řekl, že na pracovním zastupitelstvu padl návrh mít prostředky určené pro výkup pozemků pod komunikacemi. Mohlo by se zveřejnit, že město bude pozemky pod komunikacemi vykupovat od vlastníků, a jak by žádosti chodily, město  by pozemky vykupovalo. Dále řekl, že to přímo nesouvisí s projednávaným bodem, ale bylo by vhodné doplnit usnesení, aby se do příštího rozpočtu nadefinovala částka, která by byla stanovena podle nějakého hlediska, a začalo by se s oslovováním majitelů, nebo by se výzva zveřejnila, aby si občané, kteří pozemek pod komunikací mají, uvědomili, že město s tím počítá a že mohou požádat o odkup pozemku do majetku města. Až by se částka vyčerpala, s výkupem by se přestalo a pokračovalo by se v dalším roce. Starosta řekl, že samozřejmě se částka může schválit, ale nikdo nemůže předem vědět, jak se zachovají vlastníci pozemků. Pan Skála řekl, že by výkup pozemků měl mít nějaký řád a město by mělo vědět, kolik cizích pozemků pod komunikacemi, chodníky a zelení je. Odkup pozemků by se měl nabídnout všem a to za nějakou rozumnou cenu. Starosta odpověděl, že město nabízí 150,- Kč/m2 podle cenové mapy. P. Skála navrhl zpracovat přehled všech pozemků, které jsou pod infrastrukturou města, a řešit situaci komplexně. Starosta odpověděl, že se situace komplexně řeší, ale postupuje se po jednotlivých ulicích. V současné době se řeší „jižní obchvat“ a ulice Tyršova. Podle starosty je správný postup po jednotlivých ulicích. Starosta dále řekl, že Mgr. Hlaváč zjistil všechny pozemky, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad. Je zřízena složka, ve které jsou vyznačeny pozemky, o kterých je třeba jednat. Místostarosta Sojka požádal tajemnici městského úřadu, zda by bylo možné aktualizovat MISYS, barevné rozlišení pozemků dle jednotlivých katastrů. Mgr. Hlaváč reagoval, že MISYS se aktualizuje každý měsíc. K návrhu, aby OISMaP připravil nějakou koncepci odkupů pozemků a zpracoval materiál-přehled pozemků do příštího zastupitelstva, upozornila JUDr. Chládková, že to není reálné; práce s tím spojená určitě zabere hodně času a příští zastupitelstvo se plánuje už na 25.6.2018 a podklady budou požadovány 14 dnů předem.

Starosta navrhl hlasovat o obou bodech společně.

Hlasování : Pro   9 , proti  0  , zdržel se  1

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí pozemků p. č. 139/1, orná půda o výměře 784 m², p. č. 2747/3 o výměře 100 m², p. č. 2747/4 o výměře 58 m², p. č. 2747/5 o výměře 47 m², p. č.  2747/6 o výměře 57 m², p. č. 2747/7 o výměře 134 m², p. č. 2747/8 o výměře 274 m², všechny ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, do vlastnictví města Ivančice.
 2. záměr nabytí pozemků nebo částí p. č. 3434, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 784 m², p. č. 3161/13, o výměře 28 m², p. č.  3161/4 o výměře 39 m², oba ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

17.c) Záměr nabytí pozemků p. č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Pozemek p. č. 590/222 v k. ú. Ivančice je ve vlastnictví firmy PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČO: 25342100, se sídlem: Pražákova 1000/60, Brno, 619 00.  Nachází se na hranici oblastí starého sídliště a Boží hory za bytovým domem na adrese ulice Okružní 25 a 27 směrem k domům na ulici Vladimíra Menšíka.

U pozemku je omezení vlastnického práva ve prospěch třetích osob – věcné břemeno zřizování a provozování vedení.

Hlasování : Pro   10 , proti  0  , zdržel se  0

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.


18. Záměr nabytí spoluvlastnického podílu – pozemky v k. ú. Kounické Předměstí, kupní cena za spoluvlastnický podíl v k. ú. Kounické Předměstí

Záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛ k pozemkům p. č. 28/10 a p. č. 38/7 navazuje na pozemky p. č. 38/4, p. č. 38/1, p. č. 38/5, p. č. 38/6 (orná půda) v k. ú. Kounické Předměstí, u nichž záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛  byl schválen na zasedání zastupitelstva č.8 dne 19. 12. 2016. Pozemky se nachází v blízkosti železniční stanice Ivančice – město, kdy pozemek p. č. 28/10, ostatní plocha (ostatní komunikace), je částí pravé strany cesty směrem k řece Jihlavě, pozemek p. č. 38/7, orná půda je součástí pole spolu s výše uvedenými pozemky. Spoluvlastník pozemků o velikosti podílu ⅛ je HK, bytem Jablonec n. Nisou, t. č. v úpadku. Insolvenční správce nechal zpracovat znalecký posudek na cenu všech uvedených pozemků, za kterou by město Ivančice jako spoluvlastník podílu ve výši ¼ u těchto pozemků nabylo spoluvlastnický podíl ve výši ⅛.

Hlasování : Pro  10, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛ u pozemků p. č. 28/10 o výměře 49 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 38/7 o výměře 189 m², orná půda, v k. ú. Kounické Předměstí, do vlastnictví města Ivančice,
 2. kupní cenu ve výši 187.230,- Kč za nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛ u pozemků p. č. 28/10 o výměře 49 m², ostatní plocha (ostatní komunikace), p. č. 38/1 o výměře 945 m², p. č. 38/4 o výměře 1184 m², p. č. 38/5 o výměře 3278 m², p. č. 38/6 o výměře 4584 m² a p. č. 38/7 o výměře 189 m², všechny orná půda, v k. ú. Kounické Předměstí.

19. Nabytí spoluvlastnického podílu – pozemky v k. ú. Němčice u Ivančic, kupní smlouvy

Jedná se o pozemky pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Ke Karlovu „ A“ v k. ú.  Němčice u Ivančic, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Jedná se o druhy pozemků orná půda nebo ostatní plocha (ostatní komunikace, manipulační plocha). Na pozemcích nevázne zástavní právo ani jiné právo třetích osob. Kupní cena za pozemky je stanovena  ve výši 700,- Kč/1 m².

Záměr nabytí pozemků byl schválen na 4. veřejném zasedání dne 6. 6. 2016, usnesení č. 26, bod 17. Kromě jiných je spoluvlastníkem pozemků (o velikosti podílu 4/9) pan JB, bytem   Praha 2 – Vinohrady.

Ze strany spoluvlastníků došlo k nabídce vzájemných odkupů spoluvlastnických podílů včetně nabídky panu B. Jelikož nedošlo k přijetí nabídek ze strany spoluvlastníků a zaplacení kupní ceny ve lhůtě do tří měsíců po nabídce, předkupní právo zaniklo. Tímto je tedy možné, aby město Ivančice nabylo spoluvlastnické podíly k pozemkům.

Slova se ujal místostarosta Ing. Sládek a řekl, že předmětem návrhu je převod spoluvlastnického podílu k pozemku, který má celkem tři vlastníky. Město nechalo v souladu se zákonem vypracovat nabídky, všechna jednání proběhla, pouze jednání s panem B ne,  je prozatím nedostupný. Na pracovním zastupitelstvu se narazilo i na to, že by odkup tohoto podílu mohl být komplikací do budoucna. Stavební úřad by však byl schopen vydat stavební povolení na inženýrské sítě i v případě, že  město bude majitelem pouze 5/9. Stavebním úřadům je doporučováno, že jestliže je spoluvlastník pozemku nedohledatelný, může se stavební povolení vydat. Proto se navrhuje, aby bylo nabytí pozemků schváleno. Jedná se jedny z posledních pozemků, které město bude potřebovat pro vydání územního rozhodnutí. Protože už byl schválen záměr,  dochází k odkupu pozemků za jednotnou cenu, doporučil Ing. Sládek, aby zastupitelstvo bod schválilo. Pan Skála se zeptal, jakým způsobem město bude následně pozemky prodávat. Ing. Sládek řekl, že na pracovním zastupitelstvu se tato otázka rovněž řešila, a podle jeho názoru by nebylo vhodné prodávat pozemky obálkovou metodou, ani metodou „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Nejméně konfliktní a nejméně nespravedlivé by to bylo tak, že se zastupitelé shodnou na prodejní ceně a následně by se ze zájemců o odkup za tu jednotnou cenu losovalo. Je to zatím pouze diskuse, žádné usnesení nebylo přijato. Pan Skála se dále zeptal, jakým způsobem se bude prodávat pozemek pana B, když ho  město nebude vlastnit. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že stavební povolení je možné vydat. Pan Skála se zeptal, jakým způsobem se ale zájemci o stavbu prodají 4/9 pozemku pana B. Místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že zatím se čeká, zda nebude možné se v nejbližší době s panem B spojit. Majitelka jednoho pozemku je sestřenicí pana B, byli ho navštívit, ale nedostihli ho. Na části pozemku, kterou pan B vlastní,  nebude výstavba probíhat. Jedná se o pozemek, který by byl částí zahrad. Pan Skála řekl, že jestliže se na těch pozemcích nebude stavět, tak město pozemek nebude potřebovat a není nutné ho kupovat. Dále pan Skála citoval ze zápisu z ledna 2017, ve kterém bylo uvedeno, „…na začátku má město předjednány odkupy potřebných pozemků; do 14 dnů až 3 týdnů bude existovat návrh, jak zde ze strany města postupovat dále. Na příštím zastupitelstvu to bude předloženo zastupitelům jako podklad k dalšímu rozhodování…“.  Ale, jak pan Skála poznamenal, za ten rok a něco město nebylo schopno majitele pozemku dohledat a zkontaktovat.

Pan Skála sdělil, že proto je proti schválení bodu, protože může dojít k tomu, že majitel pozemky neprodá anebo následně může mít takové finanční požadavky na město, že je město nebude schopné akceptovat a tím se zruší celý záměr. Jenom na výkup podílů, které jsou předmětem jednání, je teď potřeba téměř 1 mil. Kč. Pravdou je, že akce postupuje. Byla podepsána smlouva s firmou E.ON týkající se přeložky vysokého napětí; i když zastupitelstvo na to prostředky zatím neschvalovalo, smlouva již byla schválena, to znamená, že se postupuje bez finančního krytí. Bylo by třeba, aby byly uzavřeny všechny smlouvy, které povedou k tomu, aby se pozemky koupily a aby se záměr mohl zrealizovat. Rozhodně by se nemělo posupovat tím způsobem, že někdo drží pozemky do poslední chvíle a snaží se o to, aby to pro něho bylo do budoucna co nejvýhodnější. Situaci je třeba promyslet, protože realizace inženýrských sítí bude město stát velký objem finančních prostředků. Jenom přeložka napětí stojí přes 600 tis. Kč. Navrhl znovu zkontaktovat pan B  a zrealizovat zbývající smlouvy en bloc, aby situace byla vyřešena a byla jistota, že se k pozemkům město dostane a záměr zrealizuje. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že pokud město bude postupovat navrženým směrem, dojde k zastavení celé akce. Městu nic nebrání v tom, aby nakoupilo většinový podíl, v případě, že by se to nepovedlo, vyčlenila by se z toho geometricky část pana B a poté by se projektantovi dal úkol, aby zkrátil zahrady o příslušnou výměru. Proč vše trvalo tak dlouho, k tomu místostarosta Ing. Sládek řekl, že město dostalo stanovisko Policie ČR, SÚS a kraje, kde tyto orgány schválily dopravní napojení. Asi před třemi měsíci, kdy byla požádána v rámci  projektu pro územní řízení policie, tak policie změnila své stanovisko a řekla, že napojení bude přímo na hlavní krajskou komunikaci. Tento požadavek povede k úpravě projektu. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že situaci byl projednat na krajském úřadu, ale ten trvá na původním řešení. Policie ČR, která je účastníkem řízení, toto řešení odmítá. Krajský úřad město vyzval, aby o vydání stanoviska znovu požádalo s tím, že potvrdí předběžné stanovisko policie. V případě, že by se policie odvolávala, potvrdí rozhodnutí, které vydal krajský odbor dopravy. Všechna tato jednání zablokovala postup prací. Ing. Sládek dále řekl, že má obavy, že návrh pana Skály by akci zablokoval úplně a ohledně územního  rozhodnutí by se muselo čekat na pana B. I kdyby došlo k situaci, že by se město s panem B  nezkontaktovalo, je schopno oddělit jeho pozemek a stavět na pozemcích, které bude město mít. Stavba se pouze prodlužuje a vyčkávání může znamenat prodražení celé výstavby. Místostarosta Sojka řekl, že pokusy o oslovení pana B byly několikrát, jeho poslední pobyt byl zjištěn v Jihoafrické republice někdy v roce 2010. Od té doby nebyl žádný kontakt. Na oficiální adrese se pan B nezdržuje a veškerá korespondence je nedoručitelná. Kontakt se nepodařil ani přes jeho rodinu. Nikdo neví, kde se pan B  zdržuje, ani zda žije. Neměl žádné děti ani dědice. Pokud bude dědictví někdo řešit, potom to bude stát – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pan Skála se zeptal, jakým způsobem ale bude řešeno oddělení pozemků pana B, když je nedostupný. Zeptal se, které 4/9 z pozemků jsou pana B. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že město jako většinový majitel si může požádat o to, aby se rozdělila parcela se souhlasem vlastníků. JUDr. Chládková upozornila, že zrušení podílového spoluvlastnictví, kde některý spoluvlastník je neznámého pobytu, nebude jednoduché; zrušení  provádí soud. Mgr. Hlaváč potvrdil, že manipulace rozhodně nebude jednoduchá a bude hodně zdlouhavá a řešení je pouze soudní cestou. Místostarosta Sojka řekl, že prodávat se bude pouze podíl města. Pan Skála se zeptal, proč se tedy kupuje i pozemek pana B, a sám si odpověděl, že asi proto, že je na něm navržena zástavba. Diskuse pokračovala kolem řešení spoluvlastnického podílu pana B. Místostarosta Sojka řekl, že když nedojde k dohodě, pozemek, který bude jako zahrada, se zkrátí. Pan Skála se zeptal, co když na předmětném pozemku bude postavený dům. Místostarosta Sojka odpověděl, že taková situace nastat nemůže, protože to je pozemek, který by se dotýkal konce zahrad.

Bude-li část zahrady na pozemku souseda, neměl by to být žádný problém. Pan Skála řekl, že vlastník pozemku by k tomu snad měl dát souhlas. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že nemusí, neboť stavební úřad vydá stavební povolení i bez jeho souhlasu na základě toho, že město je většinovým vlastníkem. Situaci probral se stavebním úřadem a stavební povolení lze vydat. Ing. Feith řekl, že samozřejmě situace není ideální, ale je řešitelná. Pan Skála připomněl, že v minulosti požádal písemně od místostarosty Ing. Sládka o vysvětlení situace ohledně výstavby v Němčicích. Odpověď přišla e-mailem a bylo tam spoustu věcí, co se udělá – a přitom se neudělalo nic. Takový přístup, jak řekl pan Skála, mu vadí. Jak dále řekl, nemá nic proti tomu, ať se staví, klidně organizovaně, ale tak, aby to do budoucna nepřineslo problémy městu a ani těm, kteří tam budou bydlet. Jestliže to město chtělo udělat tím směrem, kterým jde, bylo podle jeho názoru na zkontaktování pana B času dost. Když se řešily pozemky pod cyklostezkou, byla tam spousta odúmrtí a všechny pozemky se přesto vyřešily a doba byla téměř stejná jako u projednávané výstavby. Starosta reagoval, že když se projednávají body programu, vždycky dojde k problému, když se projednávají Němčice. Kdyby on sám věděl před třemi roky, jak složitá situace bude, nikdy by s realizací výstavby nesouhlasil. I když jsou však v současné době nějaké problémy, pořád se postupuje dopředu.  Když město pozemky koupí, tak městu pozemky zůstanou a nikdy neztratí svoji hodnotu. V územním plánu jsou jasně uvedeny jako bytová zástavba. Kdyby se v budoucnu chtěly pozemky prodat např. developerovi, určitě by nedošlo k prodeji se ztrátou. Starosta diskusi ukončil a nechal hlasovat.

Hlasování : Pro  8, proti  1, zdržel se  1

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků p. č. 800/26 o výměře 976 m², p. č. 800/32 o výměře 189 m², oba orná půda, p. č. 1609/53 o výměře 35 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 1663/1 o výměře 1221 m², ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice:

 1. ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 za kupní cenu 188.300,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi VŠ, bytem Ivančice jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.
 2. ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 4/9 za kupní cenu 753.200,- Kč                            a současně schvaluje kupní smlouvu mezi AN, bytem Praha 8 – Kobylisy jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

20. Prodej pozemků – Kupní smlouvy

20.1) Kupní smlouva č. 8/2018

Jedná se o pozemek pod bývalým objektem Českých drah, a. s., č. e. 4 v k. ú. Budkovice. Starosta řekl, že se jedná o pozemky kolem chatičky a pod ní. Chatu České dráhy nabídly jako nepotřebnou městu, protože pozemky byly ve vlastnictví města. Město o tento majetek nemělo zájem, protože je ve špatném stavu.

Hlasování : Pro  10, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 8/2018, kterou město Ivančice prodává Ing. Bc. TM, 664 91  Ivančice, pozemek p. č. s. 144, zastavěná plocha 64 m2, k. ú. Budkovice, za cenu 32 000,- Kč.

20.2) Kupní smlouva č. 9/2018

Pozemky kupují manželé P z důvodu zarovnání zahrady. Na dotaz starosty, jak JUDr. Dvořáčková přišla k navržené ceně, odpověděla JUDr. Dvořáčková, že cena byla vypočítána podle schválené cenové mapy na jednotlivé druhy pozemků. Starosta navrhl neřešit rozdílné druhy pozemků a prodat za jednotnou cenu 150,- Kč/m2. Řekl, že pro kupujícího by to vyšlo lépe, než když se bude pozemek brát jako komunikace.  Kdyby se prodalo za cenu navrženou starostou, činila by 40 500,- Kč. Ing. Feith řekl, nechť je prodáno za částku podle cenové mapy. Starosta svůj protinávrh stáhl a nechal hlasovat o ceně podle cenové mapy města.

Hlasování : Pro  10, proti    0, zdržel se 0

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 9/2018, kterou město prodává manželům LP a MP, bytem 664 91  Ivančice, pozemky p. č. 1585/34, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 80 m2, p. č. 1954/88, orná půda, o výměře 25 m2 a p. č. 1954/84, orná půda, o výměře 3 m2, p. č. 2014/20 o výměře 162 m2 – ostatní plocha – komunikace za cenu 65 520,- Kč.

20.3) Kupní smlouva č. 10/2018

Pozemek kupuje město od manželů Š se záměrem postavit na pozemku parkovací dům. K uvedenému starosta řekl, že město chce vybudovat přestupní terminál a předmětný pozemek by sloužil k vybudování parkovacího domu. Pozemek je nabízen městu za částku 1 500,- Kč/m2. Pokud město pozemek bude chtít, bude muset částku zaplatit. Na koupi pozemku se bude moci použít dotace až ve výši 90 % částky. Částka bude možná pokrácena, neboť se bude muset zohlednit poměr mezi nákupem pozemku a samotným parkovacím domem. K pozemku je přivedena elektřina, a kdyby se projekt neuskutečnil, jedná se o pozemek ve středu města, který by bylo možné využít jako parkoviště.

Ing. Sládek navázal, že bylo několik variant; projektant řekl, že parkovací dům lze umístit pouze na tento pozemek a kapacita parkovacího domu může být řešena následně. Navrhl pozemek odkoupit na nabízenou cenu. Pan Skála se zeptal, z jaké výzvy bude čerpána dotace a jak dlouho ještě výzva bude platit. Místostarosta Sojka odpověděl, že výzva je platná do konce roku 2019, přesný název místostarosta Sojka nevěděl, snad Operační program Doprava. Určitě je vše popsáno ve studii, kterou zastupitelé obdrželi. Jsou v ní popsány veškeré zdroje financování. Pan Skála řekl, že podle územního plánu není pozemek určen pro využití, jaké se teď navrhuje. Bude se muset projednat změna územního plánu. Místostarosta Sojka odpověděl, že ve studii proveditelnosti situace určitě musela být řešena a není možné, aby se tak zásadní otázka přehlédla.  Starosta řekl, že v tom případě se vše bude muset dořešit a případná změna územního plánu se bude muset provést. Místostarosta Sojka navrhl pokračovat dalším bodem jednání a požádal  vedoucího odboru investic, správy majetku a právního Ing. Ronzaniho, aby přinesl studii proveditelnosti na zasedání zastupitelstva; poté navrhl  se k projednávání bodu vrátit.

20.4) Kupní smlouva č. 6/2018

Pozemky kupují manželé Š k zarovnání svého pozemku a zabránění znečišťování  pozemků odpadky. Jedná se o svažitý terén, který chtějí oplotit a zabránit tak vznikajícím skládkám. Žádají o zohlednění charakteru pozemku, který v podstatě nemůže být využíván k žádným účelům, maximálně výsadbě stromů, aby se zpevnil terén.

Cena pozemků – zahrad je stanovena ve výši 150,- Kč/m2 dle znaleckého posudku, schváleného Zastupitelstvem města Ivančice, pro oceňování pozemků. Ve skutečnosti nejde  o zahrady, ale o svah s náletovými dřevinami, skládkou apod.  Je na zvážení zastupitelstva, zda i tyto pozemky neocenit jinak než zahrady. Cena pozemku – ostatní plocha je dle uvedeného posudku stanovena ve výši 2,- Kč/m2. Starosta navrhl cenu 20,- Kč/m2. MVDr. Šlapanský řekl, že se jedná o pozemek, který byl původně vyústěním stoky vody, byl nevyužitý, zdevastovaný a žadatelé tím, že v lokalitě trvale bydlí, se snažili dát pozemek do pořádku. Pro město má pozemek hodnotu nulovou, a pokud bude pozemek zkulturněn, bude to i přínos pro obec. JUDr. Chládková podotkla, že aby kupní cena by měla být taková, aby kryla aspoň  poplatek za vklad do katastru. Starosta zopakoval prodat za cenu 20,- Kč/m2.

Hlasování : Pro   9, proti   0 , zdržel se 1

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 6/2018, kterou město prodává manželům Š pozemek p. č. 38/3, zahrada o výměře 63 m2,  p. č. 2382/23, ostatní plocha, o výměře 198 m2 a p. č. 38/2, zahrada o výměře 56 m2,  k. ú. Budkovice za cenu 20,- Kč/m2.


21. Smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem

Uvedenou smlouvu schválilo Zastupitelstvo města dne 23. 3. 2018 usnesením č. 15, bod 2). Záměr budoucího převodu nebyl vyvěšen. Dle metodiky JMK je třeba i záměry budoucích převodů vyvěšovat na úřední desce. Záměr byl proto vyvěšen v době od 26. 4. do 14. 5. 2018. Původní usnesení o schválení smlouvy se musí revokovat a schválit znovu smlouvu s dodatkem vyvěšení na úřední desce.

Hlasování : Pro 10, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice

 1. revokuje usnesení č. 15, bod č. 2 ze dne 26. 3. 2018
 2. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem s doplněným odst. 3, čl. III. k akci „Okružní křižovatka U Tří Kohoutů“.

22. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), které přináší nové zásadní požadavky na správu osobních údajů a způsoby jejich zpracování, shromažďování, uchování, sdílení a jejich ochranu. GDPR je pro veřejnou správu závazné. Některé povinnosti  plynoucí z nařízení se vztahují také na zastupitele. Zastupitelům předložená  „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů„ jednak poskytují základní přehled o tom, jak se tato otázka řeší na městské úřadě, jednak upravují základní povinnosti zastupitelů v souvislosti s GDPR.

19.26 – odešel starosta

19.30 – přišel starosta

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice

 1. bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města Ivančice v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
 2. ukládá jednotlivým členům zastupitelstva města, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel, zabezpečili materiály – ať v písemné či elektronické formě – určené k projednání na zasedáních zastupitelstva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a důsledně – kromě pracovních jednání v té které věci – dodržovali mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při výkonu funkce člena zastupitelstva města.
 3. ukládá starostovi města zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů městským úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.

23. Rozpočtové opatření č. 11

Komentář k bodu přednesl vedoucí odboru plánovacího a finančního Ing. Ladislav Peška. Okomentoval jednotlivé body návrhu.

1)Navýšení příspěvku PO ZŠ V. Menšíka Ivančice – sjednocení zámků
ORJMixParPolOrgIndividuální text 

RU 2018

 

změnaRO 11
4 31135331322Navýšení provozního příspěvku PO ZŠ V. Menšíka Ivančice 100,00Na vědomí
  Od 31  Navýšení provozního příspěvku PO ZŠ V. Menšíka Ivančice 100,00RO č. 11
4 61715901 Rezerva zastupitelstva -100,00Na vědomí
  Od 61  Snížení rezervy zastupitelstva -100,00RO č. 11
2)NNavýšení provozní rezervy na 2 mil. Kč z rezervy zastupitelstva, především z důvodu vyrovnání zůstatkové hodnoty investic ČEZ Energo do městských kotelen. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.
444 61715901 Navýšení provozní rezervy 1 738,60Na vědomí
  Od 61  Navýšení provozní rezervy 1 738,60RO č. 11
4 61715901 Snížení rezervy zastupitelstva -1 738,60Na vědomí
  Od 61  Snížení rezervy zastupitelstva -1 738,60RO č. 11
3) 

Poskytnutí investiční příspěvku Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci na nákup ultrazvukového přístroje – z rezervy zastupitelstva

4 35226359 Dar nemocnici Ivančice, p. o. na ultrazvukový přístroj 840,00Na vědomí
  Od 35  Navýšení Od 35 – dar – nákup ultrazvukového přístroje 840,00RO č. 11
4 61715901 Snížení rezervy zastupitelstva -840,00Na vědomí
  Od 61  Snížení rezervy zastupitelstva -840,00RO č. 11
4) 

Úprava výše částky na nákup rotomatu pro odbor správních činností

13 61716122749Nákup rotomatu pro OSČ 460,00Na vědomí
  Od 61  Navýšení Od 61 – nákup rotomatu pro OSČ 460,00RO č. 11
4 61715901 Snížení rezervy zastupitelstva -460,00Na vědomí
  Od 61  Snížení rezervy zastupitelstva -460,00RO č. 11
5) 

Žádost OISMaP – rozpočtovým opatřením je přesun z Od 21. 22.. 61 do Od 31, 34, 36 a 61 ve výši 7 523,0 tis. Kč na přeložky sítí, cvičební prvky, střechu, kolumbárium, chodník a knihovnu

  Od 21  Snížení od 21 – kanalizační přípojky, Besední dům, projektová dokumentace – přestupní uzel -4 000,00RO č. 11
  Od 22  Snížení Od 22 – přestupní uzel PD -523,00RO č. 11
  Od 61  Snížení Od 61 – rezerva zastupitelstva -3 000,00RO č. 11
     Celkem snížení -7 523,00 
  Od 31  Na přeložky sítí – sportovní hala TGM 523,00RO č. 11
  Od 34  Doplnění cvičebních prvků V Olších 100,00RO č. 11
  Od 36  Na střechu Chřestová, kolumbárium, chodník hřbitov 4 200,00RO č. 11
  Od 61  Knihovna Budkovice II. etapa 2 700,00RO č. 11
     Změna celkem 7 523,00 
Ostatní akce v tab. OISMaP jsou na vědomí, zpřesňující rozpočtové měny (akce) v rámci Oddílů9 281,60-6 139,503 142,10

11.1 Navýšení příspěvku PO ZŠ V. Menšíka Ivančice – sjednocení zámků

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 1 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

11.2 Navýšení provozní rezervy na 2 mil. Kč z rezervy zastupitelstva, především z důvodu vyrovnání zůstatkové hodnoty investic ČEZ Energo do městských kotelen. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.

Místostarosta Sojka řekl, že se nejedná o celou částku, na kotelny je kalkulována částka podle ČEZ Energo, kolik investovali do zařízení kotelen. Tím, že jim končí smlouva, a nebylo to smluvně ošetřeno, tak aby byly provedeny s ukončením smlouvy účetní odpisy. Došlo k situaci, kdy firmě končí smluvní vztah a nemá majetek odepsaný.  V současné době probíhá výběrové řízení, které by mělo skončit během prázdnin, kdy bude vybrán nový provozovatel všech městských kotelen. Podmínky ve výzvě jsou již nastaveny tak, aby se situace neopakovala. S ukončením smluvního vztahu budou ukončeny i veškeré závazky.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 2 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

11.3 Poskytnutí investiční příspěvku Nemocnici Ivančice, příspěvkové organizaci na nákup ultrazvukového přístroje – z rezervy zastupitelstva

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 3 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

11.4 Úprava výše částky na nákup rotomatu pro odbor správních činností

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 4 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

11.5 Žádost OISMaP – rozpočtovým opatřením je přesun z Od 21. 22.. 61 do Od 31, 34, 36 a 61 ve výši 7 523,0 tis. Kč na přeložky sítí, cvičební prvky, střechu, kolumbárium, chodník a knihovnu

Pan Skála se zeptal, zda existuje projektová dokumentace na dovybudování zbývajících chodníků na hřbitově v Ivančicích. Starosta odpověděl, že existuje, proto se tam prostředky přesouvají. Další dotaz zněl na projektovou dokumentaci na přeložku sítí sportovní haly TGM Ivančice. Místostarosta Sojka odpověděl, že projektová dokumentace se v současné době zpracovává. Termín odevzdání je září nebo říjen 2018. Se získáním stavebního povolení jsou spojeny určité kroky-vlastník infrastruktury nedá závazné stanovisko, pokud nebude uzavřena smlouva o přeložkách a nesloží se požadované zálohy. Když nebudou uvedené kroky provedeny, projektová dokumentace sice bude zpracovaná, ale bez územního rozhodnutí.  Pan Skála řekl, že se tedy může v tomto směru počkat. Místostarosta Sojka dopověděl, že E.ON nevydá závazné stanovisko a nebylo by možné pokračovat. Už k územnímu rozhodnutí je třeba složit zálohy. Pokud toto nebude splněno, E.ON závazné stanovisko k územnímu rozhodnutí nevydá. Bez tohoto stanovisko nevydá stavební úřad stavební povolení. Pan Skála se zeptal, zda navržené prostředky budou dostatečné. Místostarosta Sojka řekl, že se jedná pouze o zálohy. Přeložka stojí nějaké peníze a město, aby neuzavíralo smlouvy na celé přeložky, protože je to zbytečné, zaplatí pouze zálohu a v případě, že se věc nebude realizovat, vrátí se peníze zpět na účet města. V případě, že k realizaci dojde, bude nutné částku ještě navýšit na výši doplatku. Pan Skála se ještě zeptal na to, že prostředky na akci se vezmou z akce – Projektová dokumentace kanalizace Hrubšice, Řeznnovice, Budkovice. Podle místostarosty Ing. Sládka jsou prostředky na akci vyčerpané. Dále se pan Skála zeptal, zda existuje projektová dokumentace na opravu střechy domu ul. Chřestová. Ing. Ronzani odpověděl, že existuje. Pan Skála pokračoval s otázkou, v jakém rozsahu se oprava bude provádět. Místostarosta Sojka odpověděl, že rozpočet s projektem bez daně je 1,5 mil. Kč. Oprava bude zahrnovat výměnu krytiny, krokví, apod., jedná se o opravu celé střechy. Nabídl panu Skálovi k dispozici projektovou dokumentaci případně technickou zprávu. Pan Skála se zeptal, zda rekonstrukce střechy bude konečnou při opravě domu, nebo zda se bude pokračovat dalšími opravami. Navrhl, když tento dům zůstane v majetku města, že by bylo vhodné pokračovat jeho celkovou rekonstrukcí. Pro nájemníky také není vhodné, když stavební práce probíhají dlouho. Ing. Ronzani řekl, že požadavek se týkal pouze střechy. Místostarosta Sojka řekl, že se jedná o požadavek bytové správy. To znamená, že bytová správa musí mít informace o tom, v jakém stavu byty jsou a co za opravy je třeba provádět. Starosta ukončil diskusi a řekl, že nejlepší pro město by bylo byty prodat. Ing. Sládek požádal, zda může okomentovat přípojky. Správně mělo být napsáno, .náklady na projektovou dokumentaci přípojek splaškové kanalizace jsou již proplacené, ale zahájení realizace akce se přepokládá koncem letošního roku v návaznosti …“  Jak dále řekl, zjistil, že projektové dokumentace byly proplaceny. Byly proplaceny poté, co byl schválen rozpočet města a prostředky tam byly uvedeny opakovaně. Pan Skála se zeptal, jak to vypadá s rekonstrukcí Besedního domu.  V návrhu rozpočtového opatření je uvedeno, že se snižuje částka na jeho rekonstrukci o 2, 7 mil. Kč. Zeptal se, kdy budou pokračovat další práce na rekonstrukci. Místostarosta Sojka řekl, že na rekonstrukci Besedního domu je v současné době vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, proinvestovat do konce roku 17,8 mil. Kč ale není reálné. I ve smlouvě bude zapracováno, že město požaduje po zhotoviteli do konce roku proinvestovat  nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Předpokládá se, že i když zhotovitel dodrží smlouvu, tak částka ve výši 2,7 mil. Kč by byla nevyužitá, proto je navržena k přesunu. Pan Skála se zeptal, proč se odebírají prostředky z opravy chodníků na sídlišti. Místostarosta Sojka řekl, že na sídlišti v současné době probíhá pokládka kabelů firmou E.ON. Situace s dopravou na starém sídlišti je už tak komplikovaná. A kdyby město budovalo ještě chodníky,  E.ON by je vzápětí rozebíral. Na podzim má být prováděna rekonstrukce trafostanice na ul. Sportovní a znovu by mohly být zrekonstruované chodníky poškozeny. Proto je předpoklad, že se prostředky na rekonstrukci chodníků na starém sídlišti nevyužijí. Vše záleží na firmě E.ON, jak rychle bude s pracemi hotová. Co se týče nového sídliště, zpracovává se projekt regenerace. V současné době probíhá anketa mezi lidmi a řeší se, kde mají být chodníky umístěny, kde má být zeleň, kde kontejnery, kde lavičky apod. Proto se prostředky přesouvají na akce, které jsou připraveny a město je schopné je realizovat. Pan Skála řekl, že další položkou, ze které se odebírají prostředky, je projektová dokumentace na parkovací dům.  Dále by ho zajímalo, odkud se berou nové akce, kdo rozhodl o akcích  jako oprava chodníku Nad Klínkem, zpomalovací prahy ul. Mřenková, oprava chodníku v Alexovicích, rekonstrukce sociálního zařízení v bytech nad poštou. K tomu Ing. Ronzani řekl, že se jedná o dofinancování rekonstrukce stupaček. Přeložky sítí ve výši 500 tis. Kč se vztahují k Němčicím. Ke zpomalovacím prahům ul. Mřenková uvedl místostarosta Sojka, že proběhlo jednání s obyvateli této ulice. Ti si neustále stěžují, že když je ve špičce ucpaný střed města, někteří řidiči, kteří Ivančice znají, jezdí ulicí Mřenkovou. Pan Skála požádal,  že když se bude opravovat chodník v ulici Nad Klínkem, bylo by vhodné, aby se zkontrolovala i ulice Hřbitovní, kde jsou rozbité chodníky z doby, kdy se pokládal plyn. Závěrem řekl, že by bylo vhodné, kdyby se více kontrolovalo, jak kvalitně firmy práci pro město odvádějí a jak se chovají k majetku města. U sportovní haly se dost velkým nákladem vybudovalo parkoviště a dnes tam firma skladuje výkopek. Problém bude i na ulici Rybářské, kdy se po opravě zvýšil chodník. Zeptal se, zda to tak bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Mezi dlažbou chodníku a domy není daná folie a může dojít k tomu, že by mohly začít vlhnout domy. Než se zakázka převezme, bylo by dobře stav prací zkontrolovat. Místostarosta Sojka řekl, že stížnosti od občanů už má a proto je sjednaná schůzka se zhotovitelem stavby.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 5 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Starosta navrhl vrátit se k bodu 20.3.

Pan Skála upozornil, že předmětná parcela není v souladu s územním plánem města. Starosta přečetl ze studie, že „… soulad s územním plánem města byl ověřen jednáním na stavebním úřadu v Ivančicích. Předpokládá se, že projekt bude podpořen z dotačního titulu IROP – SC1.2 – výstavba a modernizace přestupných terminálů….“ Pan Skála poté vysvětlil, že mu šlo v diskusi o to, aby plocha byla v územním plánu vymezena tak, aby následně nedošlo k problémům. V době, kdy se studie zpracovávala, ještě město územní plán nemělo schválený. Místostarosta Sojka odpověděl, že studie je stará dva měsíce. Druhá její varianta je z dubna 2018.

Hlasování : Pro 9, proti   1, zdržel se 0

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 10/2018, kterou město kupuje od manželů ZŠ a JŠ, 664 91  Ivančice, pozemek p. č. 440/7, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2253 m2, k. ú. Ivančice, za kupní cenu 3 379 500,- Kč.

Cena obvyklá je stanovená znaleckým posudkem č. 6918-048/2018 ve výši 1 915 050,- Kč.


24. Udělení ceny města Ivančice

K tomuto bodu starosta řekl, že od měsíce ledna oslovoval zastupitele, aby dodali návrhy a materiály pro udělení Ceny města Ivančice. Návrhy se scházely do poslední chvíle. Navržen byl i MUDr. Adam,  a proto ho starosta navrhl mezi kandidáty zařadit.

Na udělení Ceny města Ivančice pro rok 2017 – 2018 byli navrženi následující kandidáti:

 1. Prof. MUDr. Miroslav Hirt, Ph.D., CSc. – věda, lékařství
 2. Jan Abraham – oblast blíže neurčená – bezplatné dárcovství krve a zásluhy za činnost v Českém svazu bojovníků za svobodu
 3. Ing. Ladislav Káňa – kultura
 4. Marek Feith – věda
 5. Roman Komarov – podnikatelská činnost
 6. MUDr. Vojtěch Adam – za jeho přínos pro město Ivančice.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný a řekl, že v materiálech, které obdržel, bylo uvedeno, že životopis pana K bude zaslán, ale bohužel nic takového se nestalo. Starost řekl, že se do poslední chvíle nevědělo, který z kandidátů bude nebo nebude zařazen, a pan K  si vyžádal čas do 28. 5. 2018, zda cenu přijme nebo ne. Podle starostova názoru si cenu  za propagaci města zaslouží. Řekl, že zastupitelé materiály dodatečně obdrží. Závěrem diskuse místostarosta Ing. Sládek řekl, že po rozhovoru s Ing. Blatným by bylo vhodné zpracovat nová pravidla pro udělování cen města. Může se stát, že některý rok cenu města neobdrží nikdo.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navržené kandidáty na udělení Ceny města Ivančice pro rok 2017 – 2018.

 1. Prof. MUDr. Miroslav Hirt, Ph.D., CSc. – věda, lékařství
 2. Jan Abraham – oblast blíže neurčená – bezplatné dárcovství krve a zásluhy za činnost  v Českém svazu bojovníků za svobodu
 3. Ing. Ladislav Káňa – kultura
 4. Marek Feith – věda
 5. Roman Komarov – podnikatelská činnost
 6. MUDr. Vojtěch Adam – přínos pro město Ivančice

25. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku od ČR-SPÚ – k. ú. Ivančice

Zastupitelstvo dne 26. 3. 2018 usnesením č. 11 schválilo bezúplatný převod (nabytí)  pozemku p. č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada) v k. ú. Ivančice. Nyní zaslal vlastník pozemku – ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 smlouvu o bezúplatném převodu pozemku na město Ivančice. Jedná se se o pozemek (zahrada) na ulici Mřenková mezi sběrnými surovinami a židovským hřbitovem.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada) v k. ú. Ivančice ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Ivančice.


26. Záměry prodeje pozemků v Řeznovicích

S následujícím bodem seznámila zastupitele JUDr. Dvořáčková. Řekla, že se jedná o pozemky v Řeznovicích za zahradami, směrem k řece. O prodeji se jedná od r. 2013. Postupně byly vyhotoveny 3 geometrické plány, záměry prodeje byly již schváleny, ale pod jinými parcelními čísly. Prodej uvedených parcel nebyl dříve možný i z toho důvodu, že soukromí vlastníci si některé pozemky museli směnit, aby jednotlivé části na sebe navazovaly (dle nového GP) – p.č. 16/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 336/9, 336/10 a 336/11.

Zastupitelstvo by mělo znovu schválit záměr prodeje, jednak pro dlouhý časový odstup a také z toho důvodu, že uvedení nových parcelních čísel by bylo zavádějící.

Hlasování : Pro  10, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 336/26, 336/32, 336/33, 336/34, 336/27, 694/203 a 694/202, k.ú. Řeznovice, dle geometrického plánu č. 297-8/2018.


27. Různé, informace

Starosta řekl, že se do města vrátil obraz Alegorie dramatických umění od Alfonse Muchy, který byl na výstavě; obraz je opět umístěn v obřadní síni městského úřadu..

Dále řekl, že následující den má jednání s odborem sociálních věcí týkající se senior taxi, protože když nejsou lidi, řidiči dělají problémy a jsou stížnosti.

Další informace se týkala výsadby nových stromů kolem řeky, kde je vysázelo Povodí Moravy.

Místostarosta Sojka sdělil, že příspěvková organizace Školní jídelna Ivančice informovala o tom, že je v havarijním stavu elektrická pánev. Jedná se o náklad cca 200 tis. Kč. Problém spočívá v tom, že organizace má zpracovánu studii proveditelnosti na výměnu všech spotřebičů. Jak řekl místostarosta Sojka, spotřebiče jsou staré cca 20 let a postupně budou odcházet. Proto je možné, že bude potřeba uvolnit nějaké prostředky na zafinancování náhradního zařízení. Není možné, aby jídelna přerušila provoz. Jak dále řekl, následující den proběhne schůzka za přítomnosti ředitelky příspěvkové organizace a vedoucího OISMaP, kde se bude řešit skutečný stav zařízení a postupné kroky směrem k rekonstrukci školní jídelny. Prostředky by byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2019.

Ing. Blatný řekl, že v případě, že budou firmy provádět jakoukoliv rekonstrukci ve městě, nechť se dohlédne na to, aby v rámci zařízení staveništi byly instalovány buňky sociálního zařízení. Dále se zeptal, když je ulice Kounická celá rozkopaná, zda by nebylo možné zároveň vyměnit světla veřejného osvětlení tak, aby se ulice nemusela během několik let znovu rozkopávat. Místostarosta Sojka odpověděl, že situace je taková, že E.ON si položí kabel a tím jeho práce končí. Odveze veškerou dlažbu a město bude dělat chodníky. Řekl že si zjistí, zda jsou v rozpočtu v příslušném oddílu nějaké prostředky a zda by tedy bylo možné výměnu světel provést.

Pan Skála požádal o kompletní materiál, týkající se výstavby v Němčicích, ulice Ke Karlovu, který byl přislíbený.


28. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 28. 3. 2018 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro občany obce Biskupky a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby pro rok 2018 a další.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři a poskytnutí dotace na zajištění služby v denním stacionáři výkonu uzavřenou dne 17. 12. 2015 mezi obcí Neslovice, IČO: 00282197, se sídlem Neslovice, Hlavní 14, 664 91  Ivančice a městem Ivančice ke dni 30. 6. 2018.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí daru ve výši 840 000,- Kč příspěvkové organizaci Nemocnice Ivančice, se sídlem Široká 16, 664 91  Ivančice, IČO 00225827, finanční prostředky jsou určeny na zakoupení ultrazvukového přístroje střední třídy se 2 vyšetřovacími sondami. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 66/2018.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje použití prostředků, které budou městu Ivančice poskytnuty na základě Rozhodnutí o poskytnutí státní finanční podpory z Ministerstva kultury ČR čj. MK 7740/2018 OPP v částce 400 000,- Kč na regeneraci památkové zóny a v souladu se závaznými pokyny Ministerstva kultury ČR pro poskytování dotací následovně:

 1. Částku ve výši 262 000,- Kč na restaurování Sloupu se sousoším Panny Marie – mariánský sloup v majetku města
 2. Částku ve výši 138 000,- Kč na opravu pískovcových prvků v exteriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v majetku Římskokatolické farnosti

Spoluúčast města Ivančice bude ve výši 27 596,- Kč, což činí 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice bod odkládá a zároveň ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi svolat jednání s firmou FB Invest a dořešit zjištěné nesrovnalosti.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků p. č. 3131/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 91 m2, k. ú. Ivančice, ve vlastnictví pana DH, Ivančice, za část pozemku p. č. 570/6, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 140 m2, k. ú. Ivančice, ve vlastnictví města Ivančice – záměr nebyl schválen.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 15/2, zahrada o výměře 56 m2 a p. č. 15/4, zahrada, o výměře 58 m2, k. ú. Řeznovice.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1211/1, orná půda, o výměře 883 m2 a p. č. 1211/3, orná půda o výměře 813 m2, k. ú. Alexovice. – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 590/14, orná půda, o výměře cca 60 m2, k. ú. Ivančice – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 594 m2, a  p. č. 1683/36, orná půda o výměře 859 m2, k. ú. Budkovice – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 336/6, zahrada, (po digitalizaci část p. č. 336/23) o výměře cca 500 m2, k. .ú. Řeznovice a p. č. 340/233, trvalý travní porost, o výměře 12805 m2, případně 4000 m2, k. ú. Řeznovice – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/42, k. ú. Němčice u Ivančic, o výměře cca 200 m2, u chaty č. e. 312 na pozemku p. č. st 229, k. ú. Němčice u Ivančic – záměr nebyl schválen

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Prodej pozemku p. č. 2595/30, zahrada, o výměře 396 m2, k. ú. Kounické Předměstí,paní DE, Brno za částku 303 Kč/m2.
 • Prodej pozemku p. č. 2595/43, zahrada, o výměře 359 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní DE, Brno za částku 303 Kč/m2.

Prodej pozemků je schvalován na základě obálkové metody, schválené Zastupitelstvem města Ivančice usnesením č. 12 a 13 ze dne 12. 2. 2018.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku  p. č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2 a p. č. st. 4733, o výměře 16 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemků p. č. 581/63 o výměře 14 m² a p. č. 581/64 o výměře 9 m² v k. ú. Ivančice, oba ostatní plocha (jiná plocha), oddělených z pozemku p. č. 581/20 (ostatní komunikace), v k. ú. Ivančice, podle GP č. 2013 – 23/2018 pro rozdělení pozemku, p. č. 582/13 o výměře 13 m² a p. č. 582/14 o výměře 18 m², oba orná půda v k. ú. Ivančice, oddělených z pozemku p. č. 582/7 (orná půda), v k. ú. Ivančice, podle GP č. 2013 – 23/2018 pro rozdělení pozemku, panu JK, Ivančice, za kupní cenu 169.020,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice bod odkládá.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 116 o výměře 306 m², zahrada, v k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 151/2 o výměře 88 m², ostatní plocha (společný dvůr), v k. ú. Hrubšice.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí pozemků p. č. 139/1, orná půda o výměře 784 m², p. č. 2747/3 o výměře 100 m², p. č. 2747/4 o výměře 58 m², p. č. 2747/5 o výměře 47 m², p. č.  2747/6 o výměře 57 m², p. č. 2747/7 o výměře 134 m², p. č. 2747/8 o výměře 274 m², všechny ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, do vlastnictví města Ivančice.
 2. záměr nabytí pozemků nebo částí p. č. 3434, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 784 m², p. č. 3161/13, o výměře 28 m², p. č.  3161/4 o výměře 39 m², oba ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 1. záměr nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛ u pozemků p. č. 28/10 o výměře 49 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 38/7 o výměře 189 m², orná půda, v k. ú. Kounické Předměstí, do vlastnictví města Ivančice,
 2. kupní cenu ve výši 187.230,- Kč za nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ⅛ u pozemků p. č. 28/10 o výměře 49 m², ostatní plocha (ostatní komunikace), p. č. 38/1 o výměře 945 m², p. č. 38/4 o výměře 1184 m², p. č. 38/5 o výměře 3278 m², p. č. 38/6 o výměře 4584 m² a p. č. 38/7 o výměře 189 m², všechny orná půda, v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje nabytí pozemků p. č. 800/26 o výměře 976 m², p. č. 800/32 o výměře 189 m², oba orná půda, p. č. 1609/53 o výměře 35 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 1663/1 o výměře 1221 m², ostatní plocha (manipulační plocha) v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice:

 1. ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 za kupní cenu 188.300,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi VŠ, Ivančice jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP
 2. ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 4/9 za kupní cenu 753.200,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu mezi AN Praha 8 – Kobylisy jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 8/2018, kterou město Ivančice prodává Ing. Bc. TM, 664 91  Ivančice, pozemek p. č. s. 144, zastavěná plocha 64 m2, k. ú. Budkovice, za cenu 32 000,- Kč.

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 9/2018, kterou město prodává manželům LP a MP 664 91  Ivančice, pozemky p. č. 1585/34, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 80 m2, p. č. 1954/88, orná půda, o výměře 25 m2 a p. č. 1954/84, orná půda, o výměře 3 m2, p. č. 2014/20 o výměře 162 m2 – ostatní plocha – komunikace za cenu 65 520,- Kč.

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 6/2018, kterou město prodává manželům Š pozemek p. č. 38/3, zahrada o výměře 63 m2, p. č. 2382/23, ostatní plocha, o výměře 198 m2 a p. č. 38/2, zahrada o výměře 56 m2,  k. ú. Budkovice za cenu 20,- Kč/m2.

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice

 1. revokuje usnesení č. 15, bod č. 2 ze dne 26. 3. 2018
 2. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem s doplněným odst. 3, čl. III. k akci „Okružní křižovatka U Tří Kohoutů“.

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice

 1. bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti města Ivančice v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
 2. ukládá jednotlivým členům zastupitelstva města, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel, zabezpečili materiály – ať v písemné či elektronické formě – určené k projednání na zasedáních zastupitelstva proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a důsledně – kromě pracovních jednání v té které věci – dodržovali mlčenlivost   o skutečnostech, se kterými se seznámili při výkonu funkce člena zastupitelstva města
 3. ukládá starostovi města zajistit dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů městským úřadem a při plnění smluv, jejichž předmětem je zpracování osobních údajů.

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 1 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 2 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 3 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 4 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, bod 5 na rok 2018 dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 10/2018, kterou město kupuje od manželů ZŠ a JŠ, 664 91  Ivančice, pozemek p. č. 440/7, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2253 m2,   k. ú. Ivančice, za kupní cenu 3 379 500,- Kč. Cena obvyklá je stanovená znaleckým posudkem č. 6918-048/2018 ve výši 1 915 050,- Kč.

Usnesení č. 36) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navržené kandidáty na udělení Ceny města Ivančice pro rok 2017-2018.

 1. Prof. MUDr. Miroslav Hirt, Ph.D., CSc. – věda, lékařství
 2. Jan Abraham – oblast blíže neurčená – bezplatné dárcovství krve a zásluhy za činnost v Českém svazu bojovníků za svobodu
 3. Ing. Ladislav Káňa – kultura
 4. Marek Feith – věda
 5. Roman Komarov – podnikatelská činnost
 6. MUDr. Vojtěch Adam – přínos pro město Ivančice.

Usnesení č. 37) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada) v k. ú. Ivančice ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 38) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 336/26, 336/32, 336/33, 336/34, 336/27, 694/203 a 694/202, k.ú. Řeznovice, dle geometrického plánu č. 297-8/2018.

—————–

Rekapitulace úkolů, příslibů :

Starosta – změna vyhlášky o odpadech – svolá pracovní schůzku, na které by se dořešily veškeré nesrovnalosti; na zářijovém zasedání zastupitelstva by byl návrh upravené vyhlášky předložen zastupitelům ke schválení.

Místostarosta Ing. Sládek –  úkol radě a oboru plánovacímu a finančnímu ..na nejbližší příští zasedání zastupitelstva předložit zprávu o čerpání rozpočtu za období 01 – 05/2018.

Místostarosta Ing. Sládek, – aby do září byly připraveny materiály, ve kterých bude zpřesněno financování denního stacionáře a pečovatelské služby z obcí ORP Ivančice.

Místostarosta Ing. Sládek- k záměru nabytí pozemku p.č. 940/22 v k.ú. Ivančice – svolat jednání s firmou FB Invest, s. r. o. a dořešit zjištěné nesrovnalosti.

Vedení  – prodej/směna pozemků – město Ivančice ca p. Březina – svolat jednání se všemi dotčenými účastníky

Vedení…………., aby se do příštího rozpočtu nadefinovala částka, ………na vykupování pozemků pod komunikacemi a veř. prostranstvími…

+

OISMaP připravit  nějakou koncepci odkupů pozemků a zpracovat materiál-přehled pozemků pro vykupování pozemků pod komunikacemi a veř. prostranstvími…

Ing. Sládek – pan Skála požádal o kompletní materiál, týkající se výstavby v Němčicích, ulice Ke Karlovu, který byl přislíbený.


29. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 20.15 hodin.

V Ivančicích dne 28.05. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Příloha: č. 2) tabulka OISMaP

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf ZM-2018-03226 KB