Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis zastupitelstva ZM č. 01/2018

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 12.02.2018

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Kuczman Mikuláš MUDr., Skála Radoslav,  Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i :  Fajks Pavel, Musil Radek Mgr.


Náhradní zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost.

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Jako ověřovatele zápisu navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Starosta přednesl návrh programu, který byl oproti návrhu programu zasedání zastupitelstva, které se mělo konat dne 29. 1. 2018, rozšířen o další body, k nimž zastupitelé v řádném termínu obdrželi materiály.

Návrh  programu po jeho rozšíření:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru  – vypouští se
 5. Schválení dodatků ke Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři pro obec Neslovice a město Oslavany
 6. Schválení dodatků ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby pro obce Čučice, Nové Bránice a město Oslavany
 7. Úprava pojmenování ulic v Ivančicích – prodloužení ulice Boží Hora
 8. Doplnění adresy ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice
 9. Kupní cena pozemků – železniční stanice, k. ú. Ivančice
 10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vzdání se práva na náhradu škody na pozemku k. ú. Ivančice
 11. Převod pozemku v k. ú. Kounické Předměstí
 12. Záměr nabytí pozemku
 13. Nabytí RD č. p. 61 na pozemku p. č. st. 64, k. ú. Řeznovice
 14. Prodej pozemku
 15. Prodej pozemků – Meruňkový sad
 16. Prodej jednotky č. 4/11 v bytovém domě ul. Tovární 4/14, Ivančice-Alexovice
 17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 18. Smlouva o právu stavby
 19. Záměr prodeje pozemku
 20. Záměry prodeje pozemků
 21. Zvolení přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období 2018 – 2022
 22. Záměr nabytí pozemků – k. ú. Ivančice
 23. Vzpomínkové oslavy osvobození Ivančic 26. – 29. dubna 2018
 24. Rozpočtové opatření č. 1
 25. Různé, informace

Starosta otevřel diskusi k programu. Protože se nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.


1. Kontrola úkolů

Starosta předal slovo tajemnici městského úřadu JUDr. Chládkové. Ta řekla, že úkoly, které vyplynuly z usnesení zastupitelstva, jsou plněny průběžně; úkoly uložené odboru investic, správy majetku a právnímu se zejména v oblasti právní plní podle kapacitních možností.

Jedním z úkolů minulého zastupitelstva bylo zpracování studie Relaxační zóny Réna. K tomu sdělil místostarosta Sojka, že bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti. Termín zpracování je 28. 2. 2018. Jakmile město studii obdrží, bude postoupena všem zastupitelům.

Dalším úkolem bylo dopracování obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a části města. Bylo navrženo vyhlášku zrušit, novou zatím nepřijímat a připravit do příštího zastupitelstva vyhlášku novou. K tomu sdělil Mgr. Hlaváč, že nová vyhláška není na programu, protože se čeká na právní posouzení ze strany ministerstva vnitra k vyhlášce, která tu původní zrušila. Jakmile město toto posouzení obdrží, bude nová vyhláška předložena na dalším zasedání zastupitelstva.

Další komentář, a to v souvislosti s projednáváním petice obyvatel na Brněnce, přednesl místostarosta Ing. Sládek.  Na minulém zasedání zastupitelstva zástupkyně obyvatel řekla, že když to, co se projednávalo, bude zachyceno v zápisu, postačují ústní informace, které na zasedání zazněly, a nežádá již písemnou odpověď.  Nikdo se již dalšího nedovolával. Dále se zeptal JUDr. Dvořáčkové, jaký je vývoj převodu pozemku s firmou FB Invest. JUDr. Dvořáčková odpověděla, že byla podepsaná smlouva. Její podpis se protáhl, protože nebyly zpracované geometrické plány. V současné době je všechno připraveno k odeslání na katastrální úřad a pozemek firmy FB Invest tak bude pozemkem města. Komunikace by se stala městskou komunikací a spadala by do plánu letní a zimní údržby města.

Následně starosta hovořil o pozemcích pod komunikacemi pod jižním obchvatem a pozemcích pod komunikací ul. Petra Bezruče, které jsou rovněž v majetku soukromých osob. Město k vyřizování odkupů pozemků pod komunikacemi oslovilo pana Svobodu, který zajišťoval vykoupení pozemků pro Mikroregion, když se budovala cyklostezka. Nabývání pozemků pod komunikacemi by tak mohlo být rychlejší.


2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 4krát a projednala 100 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu (MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.

MUDr. Adam se zeptal na zadání nadlimitní zakázky týkající se tepelného hospodářství. Místostarosta Sojka odpověděl, že město mělo na provozování kotelen v městských budovách uzavřeny smlouvy. Tyto smlouvy vyprší v srpnu letošního roku. Město tedy na základě toho vypsalo výběrové řízení  na provozovatele těchto kotelen. Protože se jedná o velkou zakázku, nechtělo město tuto smlouvu prodlužovat dodatkem. MUDr. Adam se zeptal, zda se to týká nového a starého sídliště. Místostarosta Sojka odpověděl, že se to týká pouze budov města, jako jsou školy apod.


3. Zpráva finančního výboru

Předsedkyně finančního výboru p. Horáková sdělila, že jednání finančního výboru bude 7. března a zpráva bude předložena na následujícím zasedání zastupitelstva.


4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.


5. Schválení dodatků ke Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři pro obec Neslovice a město Oslavany

Bc. Šárka Štěrbová, vedoucí pečovatelské služby předložila zastupitelům ke schválení Dodatek č.1 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denním stacionáři“, uzavřené dne 17. 12. 2015. Dodatkem se upravuje výše dotace pro rok 2017.

Dále byl ke schválení předložen  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany a o poskytování dotace městu Ivančice na zajištění výkonu služby v denním stacionáři“, uzavřené dne 3. 2. 2016. Dodatkem se rovněž upravuje výše dotace.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Dodatek č. 1 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice“  v souladu s čl. III uvedené smlouvy.
 • Dodatek č. 1 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany“  v souladu s čl. III uvedené smlouvy.

6. Schválení dodatků ke Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby pro obce Čučice, Nové Bránice a město Oslavany

Paní Štěrbová pokračovala i dalším bodem, kterým bylo schválení dodatků ke smlouvám o zajištění výkonu pečovatelské služby a o poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby. Dodatky se týkaly obcí Čučice, obce Nové Bránice a města Oslavany. Dodatky č. 1 a 2 s obcí Čučice upravovaly změnu lhůty a výši dotace pro rok 2017. Ve stejném znění byly předloženy i dodatky č. 1 a 2 s obcí Nové Bránice. Posledním dodatkem byl Dodatek č. 5 ke smlouvě s městem Oslavany, kterým se upravuje výše dotace pro rok 2017.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Dodatek č. 1 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Čučice pro rok 2017 a následující.
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Čučice v souladu s čl. III uvedené smlouvy.
 • Dodatek č. 1 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice pro rok 2017 a následující.
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice v souladu s čl. III uvedené smlouvy.
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a městem Oslavany v souladu s čl. III uvedené smlouvy.

7. Úprava pojmenování ulic v Ivančicích – prodloužení ulice Boží Hora

Vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Josef Coufal přednesl komentář k návrhu na  prodloužení ulice Boží Hora. V lokalitě Boží Hora v Ivančicích za hypermarketem Tesco byly povoleny stavebním úřadem stavby bytových domů (3), Domu pro seniory a rodinných domů. Protože je  jeden bytový dům již dokončen a probíhá kolaudační řízení, po kterém je třeba objektu přidělit adresní místo (ulice + číslo popisné a orientační)  a vložit objekt do registru RÚIAN, je třeba mít k tomuto úkonu pojmenovanou ulici. Vzhledem k centrální poloze této ulice v lokalitě Boží Hora navrhl odbor regionálního rozvoje zachovat název ulice Boží Hora, tzn. prodloužit stávající ulici Boží Hora až k výjezdu z této lokality (ke kruhovému objezdu).

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navrženou úpravu pojmenování ulic v Ivančicích, a to prodloužení ulice Boží Hora v k. ú. Ivančice dle grafické přílohy č. 2 s vyznačením průběhu ulice.


8. Doplnění adresy ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice

Mgr. Radek Hlaváč, právník města k věci sdělil, že ze zprávy České školní inspekce vyplynul požadavek na zřizovatele školy, a to na úpravu adresy školy. Ve zřizovací listině je uvedena adresa Růžová 7, 664 91  Ivančice. V rejstříku škol je však uvedena adresa s číslem popisným a to Růžová 149/7. Obě adresy musí být zcela shodné, a proto dochází k této úpravě.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje doplnění adresy Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov na Růžová 149/7, 664 91 Ivančice a současně schvaluje zřizovací listinu.


9. Kupní cena pozemků – železniční stanice, k. ú. Ivančice

Mgr. Hlaváč pokračoval dalším bodem programu, ke kterému řekl, že zastupitelstvo města schválilo na 5. zasedání dne 2. 8. 2017 usnesením č. 8 záměr nabytí pozemků v k. ú. Ivančice, jež se nachází v lokalitě železniční stanice Ivančice, tzv. „velké“ vlakové nádraží v Ivančicích, jejichž vlastníkem jsou České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Navržená cena pozemků za 1 m² uvedených v podkladech ad a) činí 227,- Kč, ad b) činí 350,- Kč.

Město Ivančice chce nabýt do vlastnictví nově vzniklé pozemky pro vybudování přestupního terminálu bus/vlak Ivančice, železniční stanice.

Pan Skála se zeptal, zda město zaplatí cenu včetně DPH. Jeho slova potvrdil místostarosta Ing. Sládek a řekl, že se vždycky platí cena s DPH. Pan Skála řekl, že cena uvedená v materiálech bez DPH je zkreslující; skutečná cena, za kterou město pozemky koupí, nebude  755 tis. Kč, ale 913 tis. Kč. Nato bylo hlasováno o návrhu usnesení za cenu s doplněnou DPH.

Hlasování : Pro 13, proti   0 , zdržel se  0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice akceptuje kupní cenu za pozemky v k. ú. Ivančice:

 1. p. č. 3194/13 o výměře 3291 m², ostatní plocha (jiná plocha), p. č. st. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 913 550,- Kč vč. DPH.
 2. p. č. 3194/14 o výměře 36 m², ostatní plocha (jiná plocha) ve výši 15 246,- Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města Ivančice současně bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy s České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, na nabytí uvedených pozemků do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu je vydání předchozího souhlasu dozorčí rady a rozhodnutí představenstva České dráhy, a. s.


10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a vzdání se práva na náhradu škody na pozemku k. ú. Ivančice

Mgr. Hlaváč k bodu řekl, že zastupitelstvo města schválilo na 5. zasedání dne 2. 8. 2017 usnesením č. 8 záměr nabytí  pozemků v k. ú. Ivančice (p. č. 3194/13, p. č. 3194/14, p. č. st. 647) v lokalitě železniční stanice Ivančice, jejichž vlastníkem jsou České dráhy, a. s., IČO: 70994226.

V návaznosti na převod těchto pozemků do vlastnictví města Ivančice SŽDC požaduje po městu Ivančice na části pozemku p. č. 3194/13, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice zřízení služebností a vzdání se práva na náhradu škody z důvodu trvání a provozování dráhy na tomto pozemku. Vzhledem k tomu, že předmětem budoucí smlouvy je i vzdání se práva, musí o této otázce rozhodnout zastupitelstvo města – § 85 písm. f) zákona o obcích.

Realizace uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene však závisí na uzavření kupních smluv s Českými drahami, a. s.

Hlasování : Pro 13 , proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na části pozemku p. č. 3194/1, k. ú. Ivančice (podle GP č. 1963- 143/2017  část pozemku p. č. 3194/13), mezi ČR – právo hospodařit s majetkem státu – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako budoucím oprávněným a městem Ivančice jako budoucím povinným.


11. Převod pozemku v k. ú. Kounické Předměstí

Komentář přednesl Mgr. Hlaváč. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Kounické Předměstí, byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva  dne 31. 5. 2017, bod 12, usnesení č. 21.

Na pozemku p. č. 2419/58 vzniklém oddělením z pozemku p. č. 2419/7 podle GP 1282 – 295/ 2017 je umístěna trafostanice na rozhraní ulic Slunečná a Nad Klínkem. K pozemku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy a umístění kabelového vedení NN ve prospěch kupujícího.

Cena za 1 m² byla stanovena znaleckým posudkem na částku 800,- Kč.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2419/58, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 26 m² v k. ú. Kounické Předměstí odděleného z pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1282-295/2017 na rozdělení pozemku, pro E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za kupní cenu 25.168,- Kč včetně DPH; současně schvaluje kupní smlouvu.


12. Záměr nabytí části pozemku

V tomto bodě zastupitelé rozhodovali o záměru nabytí části pozemku p. č. 394/44, manipulační plocha, ostatní plocha dle nákresu předloženého zastupitelům, o výměře, jak řekl starosta, cca  třetiny z 1015 m2 , v k ú. Alexovice do vlastnictví města Ivančice. Jedná se o cestu vedoucí v pozemku. Vlastníkem pozemku je firma AUTEC – Engineering s. r. o., Zahradní 181/4, Troubsko.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku části p. č. 394/44, manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 340 m2, k.ú. Alexovice.


13. Nabytí RD č. p. 61 na pozemku p. č. st. 64, k. ú. Řeznovice

Komentář přednesla JUDr. Dvořáčková. Jedná se o dům v nepřehledné zatáčce, v zúženém místě tzv. esíčka krajské komunikace před knihovnou v Řeznovicích.

Vlastnictví objektu umožní provést rozšíření komunikace a v místě, kde není prostor pro chodník, realizovat alespoň částečnou úpravu pro pohyb chodců a možné vedení inženýrských sítí. Znalecký posudek stanovil cenu obvyklou ve výši 360 000,- Kč.

Hlasování : Pro  13, proti   0, zdržel se  0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, kterou město Ivančice kupuje rodinný dům č.p. 61, na pozemku p.č. st. 64, k.ú. Řeznovice, za cenu 360 000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 6843-174/2017, vyhotoveným znalcem ing. Antonínem Faltýnkem, Školní 723/6, Oslavany.

Prodávajícím je AH, Klobouky u Brna.


14. Prodej pozemku

JUDr. Dvořáčková dále řekla, že zastupitelstvo schválilo na svém zasedání č. 8 dne 18. 12. 2017 záměr prodeje pozemku p.č. 146/3 v k.ú. Hrubšice. Ten byl řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ. Podmínky převodu vlastnického práva byly tak splněny.

Cena byla stanovena dle zastupitelstvem schváleného cenového předpisu, činí 150,- Kč/m2.

Hlasování : Pro  13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 1/2018, kterou město Ivančice prodává panu JA, bytem Brno, pozemek p.č. 146/3, zahrada, o výměře 108 m2, k.ú. Hrubšice, za cenu 16 200,- Kč.


15. Prodej pozemků – Meruňkový sad

V lokalitě Meruňkový sad jsou k prodeji pozemky města, zájemců o jejich odkup je několik.

 1. Pozemek p. č. 2595/30 má v pronájmu pan FK. Pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a chce ho koupit do svého vlastnictví. Je dlouhodobým členem zahrádkářského svazu Meruňkový sad, Ivančice.
 2. Pozemek p. č. 2595/43 je právně i fakticky volný, o prodej požádali pan MT, Ivančice, dále Ing. MK, Moravany, která nabízí 110,- Kč/m2, a dále HD, Brno, který o prodej pozemku žádal již v roce 2016.
 3. Pozemek p. č. 2595/54 užívá paní IS na základě nájemní smlouvy, která jí byla vypovězena po schválení radou č. 20/2017, výpovědní lhůta končí k 30. 1. 2018. Po doručení výpovědi podala paní S žádost o prodej pozemku. Záměr prodeje byl zveřejněn v roce 2016 a 2017.

Český zahrádkářský svaz Meruňkový sad doporučil prodej pozemku p. č. 2595/30 nájemci panu K a prodej  pozemku p. č. 2595/43 doporučil panu MT,  Ivančice, jehož žádost odbor investiční, správy majetku a právní eviduje.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2595/30 a p. č. 2595/54 obálkovou metodou byl zveřejněn v srpnu 2016, bez odezvy.

Kromě výše uvedených eviduje odbor investiční, správy majetku a právní několik dalších žádostí o prodej pozemků v Meruňkovém sadu, a to na základě opětovného zveřejnění záměru prodeje. (BH, Brno, DK, Brno, RV, Brno – totožná vyhotovení žádosti).

 1. Pozemek p. č. 2595/29, zahrada o výměře 363 m2 a p. č. st. 733, na kterém je postavena chatka.  V r. 2011 byla schválena kupní smlouva, kupující MZ nezaplatila kupní cenu ani na základě dohody o splátkách, ani po opakovaných výzvách v r. 2016. Na výzvu reagovala vnučka MZ, chtěla pozemky koupit a kupní cenu splácet, což rada nedoporučila. ZM č. 6 v r. 2017 revokovalo usnesení o prodeji. MZ byla doručena výzva k vyklizení s tím, že í bude vrácena částka 5 000,- Kč, kterou zaplatila (cena za pozemky byla 44 300,- Kč)

Po této výzvě opět podala žádost o prodej MZ. Kupní cenu chce uhradit při podpisu kupní smlouvy jednorázově. Cena podle schváleného cenového předpisu činí 135,- Kč/m2, v dané lokalitě se pozemky dříve prodávaly za 150,- Kč /m2.

Řešením majetkoprávních vztahů je prodej obálkovou metodou. Snad kromě pozemku p. č. 2595/30, který užívá pan K, který je členem Českého zahrádkářského svazu a má zájem pozemek koupit.

 1. Dále je v Meruňkovém sadu nedořešen prodej pozemku p. č. 2595/21, zahrada, o výměře  183 m2. Kupní smlouvou č. 23/2010 měl pozemek koupit pan DV, nezaplatil kupní cenu ve výši 18 300,- Kč. Na nabízenou dohodu o úhradě kupní ceny ve splátkách nereagoval.

Prodej pozemků v Meruňkovém sadu se řeší od roku 2010.

Do diskuse se přihlásil Ing. Blatný. Řekl, že ideální by bylo nabídnout pozemky současným nájemcům tak, jak to bylo v minulosti. Jakmile se pozemky nabídnou k prodeji, skoupí je realitní společnost. Starosta řekl, že navrhl zahrádkářskému svazu Meruňkový sad, aby pozemky koupil a následně si je sám prodal, ale spolek ten návrh zamítl. Jedná se o pozemky, z nichž některé jsou velmi lukrativní. Jeden pozemek, který chce město prodat, již realitní kancelář nabízí za 750 000,- Kč. Jak starosta dále řekl, jedná se o pět pozemků. Osud každého pozemku je jiný. Je pozemek, který již město prodalo, majitel však cenu nezaplatil, proto byl prodej zrušen. Další pozemek vlastnil z poloviny majitel, druhou polovinu koupil od města, nezaplatil a zemřel.

Rada se přiklonila k obálkové metodě. Jako nejnižší cena bylo stanoveno 150 Kč/m2.

Do diskuse se přihlásila paní S. Úvodem se představila a řekla, že pozemek, který je rovněž předmětem prodeje, obhospodařuje již 18 let. Tento pozemek zkulturnila a má zájem ho odkoupit. Řekla, že zavrhuje prodej obálkovou metodou, neboť je to podle jejího názoru diskriminační  a nespravedlivé. Ostatní nájemníci měli možnost si pozemky odkoupit. Řekla, že již několikrát žádala město o to, aby jí byl pozemek prodán. Starosta odpověděl, že se byl v lokalitě Meruňkový sad osobně podívat.  Pouze pozemek paní S je udržovaný. Na pozemku pana K je skládka ipy, železa a dalšího. Prostřední pozemek je zarostlý tak, že vypadá jako prales. Na dalším pozemku je načerno postavená chata, která není zkolaudovaná a další prales kolem. K panu K  paní S  řekla, že se zřejmě stará o sousední pozemek, kde má zahrádku, a předmětný pozemek používá jako skladovou plochu.

Místostarosta Sojka řekl, že zřejmě všichni zastupitelé se shodnou na tom, pozemky prodat. Otázkou je pouze najít správný mechanismus, jak je prodat, aby se neublížilo některému ze současných nájemců. MVDr. Šlapanský řekl, že by bylo dobré  jak po stránce ekonomické, tak i po stránce lidské najít kompromisní řešení a jestliže měl někdo dlouhodobě pozemek v nájmu, a opravdu ho udržuje, měl by mít předkupní právo. Měl by být vyjmut z obálkové metody a pozemek by mu měl být prodán za cenu podle cenové mapy města tak, aby ani zastupitelé nemohli být osočováni, že prodali pozemek pod cenou. Starosta řekl, že proti návrhu samozřejmě nic nemá,. Záměrem města je pozemky prodat. Ing. Blatný rovněž podpořil návrh MVDr. Šlapanského. Ing. Feith řekl, že město v současné době ví, jaká je objektivní cena. Řekl, že město by v tomto případě mělo mít předkupní právo koupit pozemek zpět za cenu, za kterou ho původně prodalo.  Ing Blatný se zeptal, zda by prodej nemohl být podmíněn dlouhodobým užíváním. Starosta řekl, že existuje zapsaný spolek zahrádkářů, kde jsou všichni majitelé. Paní S řekla, že je rovněž členem. MVDr. Šlapanský řekl, že by se mělo vzít v úvahu, že paní S  měla pozemek v nájmu, že zde bylo určité fyzické propojení a navrhl pozemek užívaný paní S vyčlenit z prodeje obálkovou metodou a prodat ho podle cenové mapy města. MUDr. Adam řekl, že zastupitelstvo jako vrcholný orgán obce má právo se rozhodnout a své rozhodnutí vždy obhájí. Pan Skála řekl, že velmi složitý byl již  prodej pozemků v minulosti. Někteří nájemci zareagovali, jiní ne. Podle jeho názoru by bylo vhodné promluvit se samosprávou Meruňkového sadu. Závěrem se přiklonil k názoru Ing. Blatného, vyčlenit z obálkové metody pozemek paní S a prodat jí ho zvlášť tak, jak se postupovalo s ostatními majiteli, kteří již pozemky mají odkoupeny. JUDr. Chládková se zeptala, zda je pravdou, že jeden pozemek určených k prodeji je v podílovém spoluvlastnictví. JUDr. Dvořáčková situaci objasnila: část pozemku vlastní pan V , část vlastní paní K  a část vlastní město. Pan V  chtěl pozemek od města koupit, bohužel ke koupi již nedošlo z důvodu úmrtí jmenovaného. Starosta ukončil diskusi a navrhl jednat o každém pozemku zvlášť. Všechny pozemky kromě pozemku č. 3 se budou prodávat obálkovou metodou s tím, že do konce března bude prohlídka a obálky by měly chodit do 15. dubna 2018. Kolem 20. dubna by následně bylo zasedání zastupitelstva. Místostarosta Sojka řekl, že půl pozemku pana V jde pod chatou; řekl, že by se mělo dát pozor na to, aby se prodejem nevyrobil nějaký problém. Ing. Coufal řekl, že pokud je někde stavba, má její vlastník předkupní právo k pozemku. Starosta se zeptal, zda se to netýká pouze zapsané stavby – chatka, o které se zastupitelé baví, je černou stavbou. Místostarosta Sojka se zeptal, zda by se pozemek pana V  neměl přednostně nabídnout dědicům. Starosta tedy navrhl bod číslo 4) týkající se zmíněného pozemku pana V  odložit. Pan Skála se zeptal, zda je nebo není pan V  majitelem. Starosta odpověděl, že pan V  kupní cenu nezaplatil. Starosta se zeptal, zda by tedy zastupitelé neměli rozhodnutí týkající se kupní smlouvy revokovat. JUDr. Dvořáčková řekla, že kupní smlouva nebyla podepsaná a tedy neexistuje. MUDr. Adam navrhl, když je jasná situace s pozemkem paní S, uzavřít tento bod a následně řešit další. Starosta řekl, že situace je již vyjasněná a body 1 a 2 by se prodaly obálkovou metodou, bod 3 by byl přímý prodej pozemku paní S  a body 4 a 5 by se odložily a  řešil by se spolu se stavebním úřadem další postup.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/30, zahrada o výměře 396 m2, obálkovou metodou.

Nabídky zašlou zájemci do 15. 4. 2018 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6 v zalepené obálce, označené: podej pozemku – Meruňkový sad, neotvírat.

Nejnižší nabídka je 150,- Kč/m2.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/43, zahrada o výměře 359 m2 obálkovou metodou.

Nabídky zašlou zájemci do 15. 4. 2018 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6 v zalepené obálce, označené: podej pozemku – Meruňkový sad, neotvírat.

Nejnižší nabídka je 150,- Kč/m2.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/54, zahrada o výměře 394 m2, k. ú. Kounické Předměstí, prodej paní S  za cenu 150,- Kč/m2.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod č. 4) a 5).


16. Prodej jednotky č. 4/11 v bytovém domě ul. Tovární 4/14, Ivančice-Alexovice

Jedná se o bývalou kuchyň mateřské školy umístěnou v bytovém domě na ul. Tovární č. 4

Záměr prodeje obálkovou metodou byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu, byly podány 3 nabídky. Minimální nabídka byla stanovena na 450 000,- Kč, což je cena stanovená znaleckým posudkem jako cena obvyklá.

Starosta požádal JUDr. Dvořáčkovou, aby otevřela obálky s nabídkami, které město ve stanoveném termínu obdrželo. JUDr. Dvořáčková řekla, že město obdrželo tři nabídky.

Jako první otevřela obálku  s nabídkou od pana PK, Ivančice, s nabídkovou cenou 650 001,- Kč.

Jako druhou otevřela obálku s nabídkou od pana VV, Ivančice, s nabídkovou cenou 750 100,- Kč.

Jako třetí otevřela obálku s nabídkou od paní JV a MV s nabídkovou cenou 805 000,- Kč.

Hlasování : Pro  13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej nebytového prostoru, označeného jako jednotka č. 4/11 o výměře 87, 99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře 403 m2, k. ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární,  Ivančice – Alexovice, do vlastnictví JV a MV, za cenu 805 000,- Kč.

17.00 – odešel starosta Buček


17. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Místostarosta Sojka zahájil projednávání dalšího bodu. Původně se jednalo o parcelu ve zjednodušené evidenci (PK 419/10), provedenou digitalizací vznikly dvě parcely, a to 3105/4 a 3105/14. Parcela 3105/14 nebyla ve smlouvě schválené ZM dne 18. 12. 2017 uvedena, proto se předmět smlouvy rozšiřuje o tuto parcelu. Jedná se o pozemky pod komunikací, ul. Hybešova, Ivančice. Dle návrhu JUDr. Dvořáčkové se hlasovalo přímo o kupní smlouvě, aby ji mohla  paní F, která přijede do České republiky, rovnou podepsat.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, kterou prodá paní VF, bytem Las Palmas, Grand Canaria, Španělsko, městu Ivančice pozemek p. č. 3105/4, ostatní plocha, o výměře 323 m2  a pozemek p. č. 3105/14, ostatní plocha, o výměře  16 m2, k.ú. Ivančice za cenu 1 000,- Kč/m2.


18. Smlouva o právu stavby

I další bod zahájil místostarosta Sojka. Vlastník pozemku zřizuje smlouvou k tíži svého pozemku ve prospěch města Ivančice jako stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu stavebníka vybudovat a mít stavbu na pozemku.

Záměr práva stavby schválilo ZM 18. 12. 2017.

Právo stavby se zřizuje jako bezúplatné na dobu 90 let, stavebník má předkupní právo.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o právu stavby, uzavřenou mezi městem Ivančice jako stavebníkem a firmou  itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno, IČO 00281859,   jejímž předmětem je právo stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod Hlinkem“, na pozemku p.č. 540/30, o výměře 92 m2 , ostatní plocha, k.ú. Letkovice, jehož vlastníkem je firma itself s.r.o.

17.07 – vrátil se starosta


19. Záměr prodeje pozemku

Rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 8-9 m2, k.ú. Kounické Předměstí a uložila zajistit do podkladů pro zastupitelstvo vyjádření ředitele Městských lesů. Jeho stanovisko je nesouhlasné, odkazuje na svá předchozí vyjádření, že nesouhlasí s prodejem lesní půdy a jeho názor je neměnný.

Toto stanovisko by se vztahovalo i k dalším dvěma záměrům prodeje části parcel u chat č.e. 46 a 49, k.ú. Kounické Předměstí.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 8-9 m2, k.ú. Kounické Předměstí.


20. Záměry prodeje pozemku

20.1) Záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře cca 42 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Žadatelem o prodej je nový vlastník chaty č.e. 46 na pozemku p.č. 2608/10, k.ú. Kounické Předměstí, ing. JD,   Brno.

Chata je v zanedbaném stavu, starý přístavek se rozpadá a ujíždí pod ním svah. Je na pozemku města, p.č. 2607/49. Žadatel chce provést sanaci svahu, přístavek opravit nebo postavit nový, chatu rozšířit a legalizovat majetkoprávní vztahy. Kromě toho je na pozemku města studna. Rada města  doporučuje schválit záměr prodeje.

Ing. Blatný se zeptal, zda k tomuto pozemku bylo vyžádáno stanovisko ředitele městských lesů. Starosta řekl, že ředitel pan Lang zastává stanovisko žádný lesní pozemek neprodávat.  Avšak zde  se jedná o chaty, které jejich majitelé nechali zlegalizovat na základě výzvy města. JUDr. Chládková doplnila, že když se vlastníci chat vyzývali na základě usnesení  zastupitelstva, aby si dali majetkoprávně do pořádku své přístřešky a další stavby na pozemcích města a zlegalizovali si je, bylo by paradoxní, kdyby zastupitelstvo nyní hlasovalo proti prodeji.

Hlasování : Pro 11, proti 0, zdržel se  2

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře cca 42 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

20.2) Záměr prodeje pozemku p.č. 2607/49, díl a), lesní pozemek, o výměře 10 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Žadatelem je vlastník chaty č.e. 49 na pozemku p.č. 2608/13, k.ú. Kounické Předměstí, pan MB, Brno. Přístavba chaty je na pozemku města – p.č. 2607/49. Pozemek pod zastavěnou částí chce žadatel od města koupit.

Jedná se o 10 m2, dle GP 1281-539/2017. Rada města  doporučuje schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se  2

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2607/49, díl a), lesní pozemek, o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 1281-539/2017, k.ú. Kounické Předměstí.

20.3) Záměr prodeje pozemku p.č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, k.ú. Budkovice

Jedná se o pozemek pod bývalým objektem Českých drah, a.s., č.e. 4, k.ú. Budkovice. Objekt koupil žadatel Ing. TM.

Nato diskutovali zastupitelé o ceně pozemku, kdy město očekává cenu 500,- Kč/m podle cenového předpisu, schváleného zastupitelstvem, ale zájemce o odkup navrhuje 400,- Kč/m2, což odůvodňuje špatným stavem objektu, nulovou infrastrukturou, „zamořením“ okolí náletovými dřevinami a náročností uvést objekt a okolí do stavu způsobilého užívání.

Rada města se snížením ceny nesouhlasí. Nato bylo hlasováno o snížení ceny o 100,- Kč/m2.

Hlasování : Pro  0, proti  13, zdržel se 0

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje snížení ceny o 100,- Kč/m2. – návrh na snížení ceny nebyl přijat.

O záměru prodeje pozemku p.č. st. 144 hlasováno nebylo.

20.4) Záměr prodeje částí pozemků p.č. 38/2, zahrada, o výměře 32 m2, p.č. 32/3, zahrada, o výměře 63 m2, p.č. 2382/23, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 198 m2, a p.č. 2382/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2, k.ú. Budkovice

Žádost o prodej podali manželé DŠ a SŠ,  Budkovice. Jedná se o prostor u jejich zahrady, kde rostou náletové dřeviny a někteří občané ho využívají jako skládku, kterou žadatelé uklízejí. Ve svažitém a těžce přístupném terénu chtějí zřídit zahradu a zpevnit svah výsadbou ovocných stromů.

Rada města doporučuje schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 38/2, zahrada, o výměře 32 m2, p.č. 32/3, zahrada, o výměře 63 m2, p.č. 2382/23, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 198 m2, a p.č. 2382/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2, dle geometrického plánu č. 346-61/2015, k.ú. Budkovice.

17.15 – odešel starosta

20.5) Záměr prodeje části pozemku p.č. 3108/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice

Žádost o prodej parcely podali manželé F, Ivančice, jejichž dům a zahrada s uvedenou parcelou sousedí. V žádosti uvádějí, že mezi oplocením jejich pozemku a silnicí je úzký pás volné plochy, občané si tudy zkracují cestu a odhazují odpadky. Žadatelé musí pozemek čistit. Navrhují posunout plot v délce pozemku p.č. 581/15 tak, aby mezi silnicí a plotem zůstal pouze povinný průjezdný profil 500 mm; chodci by museli používat chodník na druhé straně ulice a odpadky by na uvedené místo neodhazovali.

Rada nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 3108/1, ostatní plocha, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice, ale doporučuje vyrozumět žadatele,  že úprava stavu bude provedena pomocí výsadby vhodné zeleně městem na dotčené části pozemku.

Nato bylo hlasováno o záměru prodeje.

Hlasování : Pro 0, proti  12, zdržel se 0

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3108/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice – návrh nebyl přijat.

17.12 – přišel starosta

20.6) Záměr prodeje pozemku p.č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2, a p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Žadatelkou o prodej pozemků je PhDr. LA,  Brno. O prodej pozemků v uvedené lokalitě (nad ul. Pod Jakubem) žádalo už více zájemců. V minulosti byla nad ul. Pod Jakubem plánována výstavba ještě jedné ulice. Snahou města bylo získat pozemky do vlastnictví.

Pozemky tvoří ucelenou plochu v lokalitě. V budoucnu by město mohlo využít  pozemky ke směně za pozemky, které město bude potřebovat ke svým stavebním záměrům.

Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje.  Nato bylo hlasováno o záměru prodeje.

Hlasování : Pro 0, proti 13, zdržel se 0

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2, a p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí – návrh nebyl přijat

20.7) Záměr prodeje pozemku p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí

Žadatelem o prodej pozemku je ing. JP,  Ivančice. Pozemek by využíval jako ovocný sad a sklad dřeva pro vytápění domu.

Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje z důvodů jako v bodu 20.6); navrhuje schválit pacht.

Nato bylo hlasováno o záměru prodeje.

Hlasování : Pro  0, proti  13, zdržel se 0

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí – návrh nebyl přijat.


21. Zvolení přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období 2018 – 2022

Zastupitelstvo již  v prosinci 2017 schválilo 7 přísedících Okresního soudu Brno-venkov. Nyní se soud obrátil na město ještě se žádostí o zvolení dalšího přísedícího – Mgr. VZ, nar. 1971, bytem Ivančice,   který tuto funkci již vykonává, ale jeho čtyřleté funkční období končí.

Hlasování : Pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov pana  Mgr. VZ, nar. 1971, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.


22. Záměr nabytí pozemků – k.ú. Ivančice

Starosta oznámil střet zájmů a prohlásil, že z toho důvodu v tomto bodu nebude hlasovat.

22.A) Ulice Petra Bezruče, Ivančice

Na pozemcích p. č. 500/29, p. č. 500/30, p. č. 500/31, p. č. 500/32, p. č. 500/35, p. č. 500/36, p. č. 500/37, p. č. 500/39, vše ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice se nachází místní komunikace (silnice) a chodník na ulici Petra Bezruče. Vlastníky pozemků jsou fyzické osoby a není zde žádné omezení vlastnického práva.

Hlasování : Pro  12, proti  0, nehlasoval 1

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků:

p. č. 500/29, p. č. 500/30, p. č. 500/31, p. č. 500/32, p. č. 500/35, p. č. 500/36, p. č. 500/37, p. č. 500/39, vše ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

22.B) Ulice Zemědělská, Ivančice

Uvedené pozemky se nachází na ul. Zemědělská v areálu Střediska volného času, příspěvkové organizace. Většina pozemků je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. IČO: 70888337, se sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00, u zbývajících je většinovým spoluvlastníkem (vedle 1 fyzické osoby). Pouze pozemek p. č. 1157/35 je ve vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111.

Starosta řekl, že město intenzivně jedná jak se zástupci Jihomoravského kraje, tak s ředitelkou střediska volného času Ivančice Mgr. Heřmanovou. V současné době část využívají Městské lesy Ivančice a do budoucna by větší část areálu měly využívat Technické služby města Ivančice. Místostarosta Sojka podal podrobnější informaci a na mapě ukázal zastupitelům, který pozemek by využívaly technické služby. Zároveň řekl, že pozemek, který je v současné době pole, by chtělo město nabýt pro případný záměr výstavby penzionu pro seniory nebo obdobného zařízení, které by v lokalitě bylo možné zrealizovat. V územním plánu je ta plocha k uvedenému využití určená. Do diskuse, kterou starosta otevřel, se přihlásil Ing. Blatný. Podle jeho názoru město pozemky nepořizuje systematicky. Jak bylo řečeno, záměrem města je umístit do areálu technické služby, přitom se jim pořídily pozemky a objekty v areálu HUTIRA. Starosta odpověděl, že zatím se neví, zda kraj pozemky skutečně odprodá. Město by chtělo pozemky nabýt bezúplatným převodem. Bylo by chybou města neschválit záměr. Následně se může s krajem jednat o čemkoliv. Když kraj řekne, že jsou ochotni pozemky prodat za několik milionů, může město od svého záměru upustit. Ing. Blatný řekl, že se nebrání tomu záměr odhlasovat, ale na druhou stranu už byly nějaké studie, jak bude vypadat odpadní dvůr s třídičkou odpadů na Réně – a najednou by byly technické služby  v areálu bývalé střední školy. Co bude v tom případě s pozemky, které město vykoupilo. Starosta odpověděl, že město tam má složenou sůl, písek, je tam jedna vytápěná dílna. Všichni pracovníci pracovní čety se převlékají v „Panovského vile“, která však je v dezolátním stavu. Město tam nechalo udělat sondy a zjistilo se, že trámy jsou shnilé. Starosta zopakoval, že nabytí pozemků a jejich záměr využití je v souladu s územním plánem, určitě o tom budou zastupitelé vést další diskuse a jak řekl starosta závěrem, byl by rád, kdyby se všichni do rozvoje zapojili. Bylo by však velkou chybou města neprojevit o pozemky zájem. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že když se vedení města pokusilo diskutovat na krajském úřadu o bezúplatném převodu, bylo řečeno, že vše musí být v souladu s územním plánem a musí se tam vykonávat veřejně prospěšná činnost. Samozřejmě služby pro seniory toto splňují, začlenění odpovídají i technické služby, město proto bude vše směřovat k tomu, aby mu pozemky byly převedeny zdarma. MUDr. Adam doplnil, že se jedná o strategické pozemky a jestli město má možnost je získat, mělo by ji využít.

Hlasování : Pro 13, proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků nebo částí: p. č. 1157/2 o výměře 13537 m², p. č. 1157/28 o výměře 885 m², p. č. 1157/29 o výměře 2059 m², p. č. 1157/30 o výměře 556 m², p. č. 1157/31 o výměře 5545 m², p. č. 1157/34 o výměře 1971 m², p. č. 1157/35 o výměře 259 m², p. č. 1157/36 o výměře 6055 m², vše ostatní plocha (zeleň), p. č. 1158/2 o výměře 530 m², p. č. 1158/4 o výměře 297 m², p. č. 1158/5 o výměře 30 m², p. č. 1158/6 o výměře 70 m², vše ostatní plocha (ostatní komunikace) p. č. 3394 o výměře 633 m², p. č. 3397 o výměře 4349 m², p. č. 3398 o výměře 973 m², vše ostatní plocha (jiná plocha), p. č. st. 831/2 o výměře 844 m², p. č. st. 831/5 o výměře 296 m², p. č. st. 831/12 o výměře 206 m², obě zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.


23. Vzpomínkové oslavy osvobození Ivančic 26. – 29. dubna 2018

Starosta uvedl, že  v rámci vzpomínkové oslavy osvobození Ivančic bude mj. akce v lokalitě Réna. Jedná se o třídenní pobyt „sovětské a německé armády“. Asi 200 členů bude tábořit pod Rénou. 28. dubna bude probíhat boj o most, kdy se obě armády střetnou. Vše bude probíhat v rámci vzpomínkových oslav osvobození Ivančic. Starosta řekl, že požádal o spolupráci i bývalého zastupitele pana Ing. VŠ. V rámci oslav budou probíhat besedy po školách, ve spolupráci se základní uměleckou školou proběhne i kulturní vystoupení. Jsou dvě varianty jak akci finančně zajistit: Buď se bude vybírat vstupné, tak, jak to bylo například s historickým vlakem, ale vzhledem k tomu, že přístup na Rénu je možný z více stran, bylo  by vybírání vstupného náročné, proto je upřednostněn návrh uhradit celou částku tak, aby občané měli přístup zdarma.

V diskusi MUDr. Adam řekl, že se nejedná o žádné kulaté výročí, ale že je to 73 let od konce II. světové války. Starosta řekl, že v případě kulatých výročí je velice obtížné program zajistit, neboť po aktérech je velká poptávka.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dar na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic ve dnech 26. – 29. 4. 2018 ve výši 140 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva a bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2018. Zastupitelstvo současně schvaluje i darovací smlouvu č. 60/2018; Příjemcem je Společnost Renata, z. s. se sídlem Bystrc č. ev. 2436, Brno, IČO 670 28 471.


24. Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1 – 1. ZM dne 12. 2. 2018

1)Úprava členského příspěvku níže uvedených organizací
ORJMixParPolOrgIndividuální text 

RU 2017

 

změnaRO 1
4 22195179 Asociace měst pro cyklisty 10,00Na vědomí
  Od 22  Navýšení z důvodu úpravy příspěvku Asociaci města pro cyklisty 10,00RO č. 1
4 36395179 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska4,707,00Na vědomí
  Od 36  Navýšení z důvodu úpravy příspěvku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 7,00RO č. 1
1 33195221 Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno45,001,20Na vědomí
  Od 33  Navýšení z důvodu úpravy příspěvku Mezinárodnímu centru slovanské hudby Brno 1,20RO č. 1
     Změna V celkem 18,20 
4 61715901 Z rezervy zastupitelstva -18,20 
  Od 61  Ponížení rezervy zastupitelstva -18,20RO č. 1
2) 

Ochrana osobních údajů GDPR pro příspěvkové organizace města Ivančice – zpracování analýzy, zaškolení vedoucích pracovníků a výkon pověřence pro rok 2018

3 61715169 GDPR – zpracování analýzy, zaškolení pracovníků a výkon pověřence 688,50Na vědomí
  Od 61  Navýšení z důvodu zavedení GDPR pro PO města 688,50RO č. 1
4 61715901 Z rezervy zastupitelstva -688,50Na vědomí
  Od 61  Ponížení rezervy zastupitelstva -688,50RO č. 1
3) 

Dotace na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic ve dnech 26. – 29. 4. 2018

1 33995169 Dotace na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic 140,00Na vědomí
  Od 33  Dotace na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic 140,00RO č. 1
4 61715901 Z rezervy zastupitelstva -140,00Na vědomí
  Od 61  Ponížení rezervy zastupitelstva -140,00RO č. 1
4) 

OISMaP – přesuny prostředků mezi oddíly

555 61715171 Spoluúčast na dotaci z ministerstva kultury (regenerace památkové zóny) -550,00Na vědomí
  Od 61  Dotace na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic -550,00RO č. 1
555 33225171 Restaurování Mariánského sloupu 550,00Na vědomí
  Od 33  Na restaurování Mariánského sloupu (spoluúčast) 550,00RO č. 1

Starosta předal slovo JUDr. Chládkové, tajemnici městského úřadu, aby okomentovala bod č. 2) týkající se zavedení GDPR v příspěvkových organizacích. JUDr. Chládková řekla, že od 25. května letošního roku začne platit nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR), týkající se zvýšené ochrany osobních údajů. Toto nařízení se vztahuje automaticky na veřejnoprávní korporace, tzn. na město. Pro městský úřad se tato problematika řeší vlastními silami. Ale částka uvedená v přeloženém rozpočtovém opatření je na to, aby město zajistilo splnění povinností, které z nařízení plynou, pro všechny příspěvkové organizace. Pokud by zastupitelstvo částku neschválilo, musela by si vše každá příspěvková organizace zajistit sama. Jelikož si žádná z nich požadovanou částku do rozpočtu nedala, muselo by i v tomto případě proběhnout rozpočtové opatření. Postup, který město zvolilo, bude organizovaný a zaručí, že nařízení EU splní všechny příspěvkové organizace  města; navíc je v takovém případě množstevní sleva. Ing. Feith řekl, že v roce 2019 si již každá příspěvková organizace tuto povinnost bude zajišťovat sama a prostředky na pověřence si dá do svého rozpočtu. JUDr. Chládková doplnila, že město to pro příspěvkové organizace zajistí v letošním roce. Nejdražší je část „analýza“, jak běhají v organizaci informace, jak se nakládá s osobními údaji, jak jsou zajištěny proti zneužití apod. Město to pro školy nemůže udělat, neboť se jedná o jiný typ údajů, o nakládání s údaji citlivými, důvěrnými apod. Drahá je analýza, drahé je i zaškolení všech-hlavně vedoucích- pracovníků, jakým způsobem se mají chovat, aby jim nebyla uložena pokuta, která může být velmi vysoká. V neposlední řadě každá příspěvková organizace musí mít tzv. pověřence, a to buď vlastního zaměstnance, nebo subjekt, který tuto činnost bude vykonávat externě. Pověřenec bude mj. bdít nad tím, aby bylo všechno tak, jak má být. Ing. Blatný řekl, že se v každém případě zdrží hlasování, neboť nesouhlasí  s tím, aby nám Evropská unie něco diktovala a nezaplatila to. Zeptal se, jakým způsobem se došlo k předložené částce. Ing. Krejčová odpověděla, že bylo provedeno poptávkové řízení. Ing. Blatný pokračoval, že když se zaváděl eGovernment a s tím bylo spojené proškolení úředníků, stálo to město nemalé peníze a k ničemu to nebylo. Nic se nezměnilo.  Podle jeho názoru to jsou vyhozené peníze daňových poplatníků. Jak zopakoval závěrem, proto nebude s rozpočtovým opatřením souhlasit. JUDr. Chládková řekla, že jeho názor na GDPR chápe, ale úřad a příspěvkové organizace to nařízení musí respektovat; nesplnění povinností uložených v nařízení by bylo porušením zákona, za které jsou vysoké pokuty. Nařízení bude od 25. května 2018 účinné. Pan Skála řekl, že když je možné to zajistit vlastními silami pro úřad, nechť se přijme člověk, který by to byl schopen dělat pro příspěvkové organizace a potom to nemůže být za ty prostředky, které jsou v rozpočtovém opaření uvedeny. JUDr. Chládková odpověděla, že město bude vyhlašovat výběrové řízení na pozici pověřence pro úřad, ale pouze pro úřad. Zatím není možné jednoznačně říct, jestli někdy v budoucnosti dojde k tomu, že  by ten pověřenec vykonával činnost i pro všechny příspěvkové organizace nebo by se uzavřela veřejnoprávní smlouva a vykonával by tu činnost i pro ostatní obce správního obvodu Ivančic; není to vyloučené. Ale v tomto okamžiku je to úplně nová věc. Je třeba si uvědomit, že město má několik provozů, budovu odboru správních činností, hlavní budovu Palackého náměstí 196/6, budovu odboru sociálních služeb, městskou knihovnu, pečovatelskou službu, městskou policii… to vše se zajišťuje vlastními silami, prostřednictvím pověřence v pracovním poměru. Ale představa, že se přijme člověka a ten do 25. května dokáže zmapovat veškeré toky informací ve všech příspěvkových organizacích města, je iluze

K tomuto bodu již další připomínky nebyly, a proto místostarosta Sojka pokračoval dalším bodem rozpočtového opaření. Tím bylo schválení 140 tis. Kč na oslavy osvobození,  jak bylo projednáváno v minulém bodu jednání zastupitelstva.

Zastupitelé rozhodli, že budou hlasovat o každém bodu rozpočtového opaření samostatně.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 1 rozpočtového opatření č. 1.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 2 rozpočtového opatření č. 1.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 3 rozpočtového opatření č. 1.

V bodě č. 4 se jednalo o převod prostředků mezi oddíly a to z oddílu 61 do oddílu 33. Pro dofinancování akcí dotovaných z ministerstva kultury měl odbor investic, správy majetku a právní prostředky alokované v oddílu 61. Ve většině případů je to oddíl, který má pod sebou budovy v památkové zóně. Mariánský sloup je však zařazen v souladu s rozpočtovou skladbou v oddílu 33. Pro realizaci a uplatnění dotace je tedy nutné, aby byly potřebné prostředky přesunuty podle návrhu.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 4 rozpočtového opatření č. 1.


25. Různé, informace

Zastupitelům byla doručena výzva –  otevřený dopis s požadavkem na doplatek členům okrskových volebních komisí. JUDr. Chládková k věci vysvětlila, že na zastupitele obcí a měst v České republice se obrátil dopisem jistý občan, který požadoval, aby těm lidem, kteří pracovali při volbě prezidenta ve volebních komisích, doplatilo město jistou částku k zákonné odměně, kterou obdrželi za činnost v komisi. Jestliže se pracuje při volbách, tak řadový člen má odměnu ve výši 1300 Kč, zapisovatel 2000 Kč po letošním zvýšení a předseda 2100  Kč po letošním zvýšení. Volba prezidenta byla dvoukolová, tam se odměna zvyšuje o 200 Kč, takže za obě kola předsedovi náleží celkem 2300 Kč, zapisovateli 2200 Kč a členovi 1500 Kč.  Členové v komisích  strávili celkem cca 35 hodin podle velikosti okrsku.

Nicméně volby sice organizačně zajišťuje úřad, ale je to výkon státní správy a odměna, která členovi komise náleží ze zákona a příslušné vyhlášky, není z peněz města ale z dotace. Členové jednotlivých komisí nejsou naprosto v žádném právním vztahu  k městu Ivančice – delegují je strany. Pokud by zastupitelé chtěli členům komisí doplatit  nějakou částku, muselo by to být formou daru. Celkový počet členů okrskových komisí bývá mezi 80 – 120. Starosta řekl, že by to měl zaplatit stát. JUDr. Chládková odpověděla, že stát platí to, na co má člen komise nárok. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že členové šli do komise s vědomím, jakou odměnu obdrží. Někdo si vzpomněl, že je to málo a apeluje na obce, aby těmto lidem přidali. Kdyby byl problém komise obsadit, muselo by se o nějakém řešení uvažovat.

Místostarosta Sojka řekl, že požádal sekretářku, aby rozeslala zastupitelům dopis, který město obdrželo od České asociace odpadového hospodářství, která informuje o účelové změně zákona o odpadech, která má být schválena nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona o odpadech bez možnosti veřejného připomínkování. Základním bodem návrhu je prosazení razantního zdražení skládkovacích poplatků, jichž jsou města a obce plátci. Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů. Tlak bude vzrůstat především s tím, jak se bude přibližovat rok 2024, kdy má být skládkování omezeno. Místostarosta Sojka řekl, že asociaci bude odpovězeno, že zastupitelé vzali materiál na vědomí.

O slovo v bodu různé se přihlásil pan F . Přečetl dopis, ve kterém vylíčil své peripetie při snaze umístit do své provozovny bankomat. Prodejna pečiva stojí v památkové zóně. Sám o sobě však dům není žádnou památkou. Podmínky, které si kladl památkový úřad, byly tak složité, že banka od svého zájmu upustila. Řekl, že vůbec nechápe, jak může někdo kompetentní chodit kolem hrůz, které jsou umístěny na fasádách některých domů na náměstí, a argumentovat tím, že bankomat umístěný v okně obchodu by kazil ráz historického jádra města. Za největší paradox případu považuje  p. F , že během zamítavého rozhodování jeho požadavku vyrostly přímo v této části náměstí parkovací terminály. K tomu uvedl, že nejlépe dělají ti, co se neptají. Na náměstí Palackého a Komenského napočítal nejméně 10 nemovitostí, které mají okna v plastu. Na fasádách domů umístěných na  náměstí jsou tři kusy bankomatů + jeden monitor informačního kiosku. Jak řekl, špatně se srovnává s vysvětlením, „to my nevíme, oni se neptali“ apod.  Závěrem požádal, aby se zastupitelé zamysleli nad tím, jakým způsobem se přistupuje k těm, kteří konají načerno a k těm, kteří se snaží k cíli dojít legální cestou. Ke svému materiálu pan F  doložil stanovisko ředitele Národního památkového ústavu a závazné stanovisko Městského úřadu Ivančice. Místostarosta Sojka se zeptal Ing. Coufala, zda je nějaká možnost odvolání k vydanému stanovisku. Ing. Coufal řekl, že se jedná o závazné stanovisko a dá se napadnout. Na dotaz, kdo by se k tomu vyjadřoval, odpověděl Ing. Coufal, že krajský úřad. Doporučení vydal Národní památkový ústav, ale vyjadřovat se k tomu bude krajský úřad a ten by eventuálně mohl stanovisko změnit.


26. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 12. 2. 2018  – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Dodatek č. 1 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro obec Neslovice“  v souladu s čl. III uvedené smlouvy
 • Dodatek č. 1 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu ambulantní služby v denním stacionáři městem Ivančice pro město Oslavany“  v souladu s čl. III uvedené smlouvy

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje

 • Dodatek č. 1 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Čučice pro rok 2017 a následující,
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Čučice v souladu s čl. III uvedené smlouvy,
 • Dodatek č. 1 upravující lhůtu stanovenou k uzavření dodatku ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice pro rok 2017 a následující,
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a obcí Nové Bránice v souladu s čl. III uvedené smlouvy,
 • Dodatek č. 2 upravující výši dotace pro rok 2017 ke „Smlouvě o zajištění výkonu pečovatelské služby  a poskytování dotace na zajištění výkonu pečovatelské služby“ mezi městem Ivančice a městem Oslavany v souladu s čl. III uvedené smlouvy.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje navrženou úpravu pojmenování ulic v Ivančicích, a to prodloužení ulice Boží Hora v k. ú. Ivančice dle grafické přílohy č. 2 s vyznačením průběhu ulice.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje doplnění adresy Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov na Růžová 149/7, 664 91 Ivančice a současně schvaluje zřizovací listinu.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice akceptuje kupní cenu za pozemky v k. ú. Ivančice:

 1. p. č. 3194/13 o výměře 3291 m², ostatní plocha (jiná plocha), p. č. st. 647 o výměře 29 m2, zastavěná plocha a nádvoří, ve výši 913 550,- Kč vč. DPH.
 2. p. č. 3194/14 o výměře 36 m², ostatní plocha (jiná plocha) ve výši 15 246,- Kč vč. DPH

Zastupitelstvo města Ivančice současně bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy s České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, na nabytí uvedených pozemků do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu je vydání předchozího souhlasu dozorčí rady a rozhodnutí představenstva České dráhy, a. s.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o vzdání se práva na náhradu škody na části pozemku p. č. 3194/1, k. ú. Ivančice (podle GP č. 1963- 143/2017  část pozemku p. č. 3194/13), mezi ČR – právo hospodařit s majetkem státu – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako budoucím oprávněným a městem Ivančice jako budoucím povinným.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2419/58, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 26 m² v k. ú. Kounické Předměstí odděleného z pozemku p. č. 2419/7, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí, podle GP č. 1282-295/2017 na rozdělení pozemku, pro E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za kupní cenu 25.168,- Kč včetně DPH; současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 394/44, manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 1015 m2, k.ú. Alexovice

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, kterou město Ivančice kupuje rodinný dům č.p. 61, na pozemku p.č. st. 64, k.ú. Řeznovice, za cenu 360 000,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 6843-174/2017, vyhotoveným znalcem ing. Antonínem Faltýnkem, Školní 723/6, Oslavany.

Prodávajícím je AH, Klobouky u Brna.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu č. 1/2018, kterou město Ivančice prodává panu JA, bytem   Brno, pozemek p.č. 146/3, zahrada, o výměře 108 m2, k.ú. Hrubšice, za cenu 16 200,- Kč.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/30, zahrada o výměře 396 m2, obálkovou metodou.

Nabídky zašlou zájemci do 15. 4. 2018 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6 v zalepené obálce, označené: podej pozemku – Meruňkový sad, neotvírat. Nejnižší nabídka je 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/43, zahrada o výměře 359 m2 obálkovou metodou.

Nabídky zašlou zájemci do 15. 4. 2018 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6 v zalepené obálce, označené: podej pozemku – Meruňkový sad, neotvírat.  Nejnižší nabídka je 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku p. č. 2595/54, zahrada o výměře 394 m2, k. ú. Kounické Předměstí, prodej paní S  za cenu 150,- Kč/m2.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá bod č. 4) a 5).

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej nebytového prostoru, označeného jako jednotka č. 4/11 o výměře 87, 99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, zastavěná plocha, o výměře 403 m2,      k. ú. Alexovice, v bytovém domě č. p. 4/14, ul. Tovární,  Ivančice – Alexovice, do vlastnictví JV a MV, za cenu 805 000,- Kč.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje kupní smlouvu, kterou prodá paní VF, bytem   Las Palmas, Grand Canaria, Španělsko, městu Ivančice pozemek p. č. 3105/4, ostatní plocha, o výměře 323 m2  a pozemek p. č. 3105/14, ostatní plocha, o výměře  16 m2, k.ú. Ivančice za cenu 1 000,- Kč/m2.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o právu stavby, uzavřenou mezi městem Ivančice jako stavebníkem a firmou  itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno, IČO 00281859,   jejímž předmětem je právo stavby „Rekonstrukce místních komunikací ul. Říční, Dlouhá, Široké louky a Pod Hlinkem“, na pozemku p.č. 540/30, o výměře 92 m2 , ostatní plocha, k.ú. Letkovice, jehož vlastníkem je firma itself s.r.o.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře 8-9 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2607/49, lesní pozemek, o výměře cca 42 m2, k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2607/49, díl a), lesní pozemek, o výměře 10 m2, dle geometrického plánu č. 1281-539/2017, k.ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje snížení ceny o 100,- Kč/m2. – návrh na snížení ceny nebyl přijat.

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje částí pozemků p.č. 38/2, zahrada, o výměře 32 m2, p.č. 32/3, zahrada, o výměře 63 m2, p.č. 2382/23, ostatní plocha, jiná plocha,  o výměře 198 m2, a p.č. 2382/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 58 m2, dle geometrického plánu č. 346-61/2015, k.ú. Budkovice.

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3108/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 48 m2, k.ú. Ivančice – návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2403/2, zahrada, o výměře 173 m2, a p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí – návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje   záměr prodeje pozemku p.č. 2405/1, orná půda, o výměře 1113 m2, k.ú. Kounické Předměstí – návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 28) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje volbu přísedící Okresního soudu Brno-venkov pana  Mgr. VZ, nar. 1971, Ivančice, pro funkční období 2018-2022.

Usnesení č. 29) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků:

p. č. 500/29, p. č. 500/30, p. č. 500/31, p. č. 500/32, p. č. 500/35, p. č. 500/36, p. č. 500/37, p. č. 500/39, vše ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 30) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků nebo částí: p. č. 1157/2 o výměře 13537 m², p. č. 1157/28 o výměře 885 m², p. č. 1157/29 o výměře 2059 m², p. č. 1157/30 o výměře 556 m², p. č. 1157/31 o výměře 5545 m², p. č. 1157/34 o výměře 1971 m², p. č. 1157/35 o výměře 259 m², p. č. 1157/36 o výměře 6055 m², vše ostatní plocha (zeleň), p. č. 1158/2 o výměře 530 m², p. č. 1158/4 o výměře 297 m², p. č. 1158/5 o výměře 30 m², p. č. 1158/6 o výměře 70 m², vše ostatní plocha (ostatní komunikace) p. č. 3394 o výměře 633 m², p. č. 3397 o výměře 4349 m², p. č. 3398 o výměře 973 m², vše ostatní plocha (jiná plocha), p. č. st. 831/2 o výměře 844 m², p. č. st. 831/5 o výměře 296 m², p. č. st. 831/12 o výměře 206 m², obě zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 31) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dar na pořádání vzpomínkových oslav osvobození Ivančic ve dnech 26. – 29. 4. 2018 ve výši 140 000,- Kč. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva a bude součástí rozpočtového opatření č. 1/2018. Zastupitelstvo současně schvaluje i darovací smlouvu č. 60/2018; Příjemcem je Společnost Renata, z. s. se sídlem Bystrc č. ev. 2436, Brno, IČO 670 28 471.

Usnesení č. 32) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 1 rozpočtového opatření č. 1.

Usnesení č. 33) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 2 rozpočtového opatření č. 1.

Usnesení č. 34) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 3 rozpočtového opatření č. 1.

Usnesení č. 35) Zastupitelstvo města schvaluje bod č. 4 rozpočtového opatření č. 1.


27. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.

V Ivančicích dne 12. 2. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf ZM-2018-01625 KB