Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zápis ze zasedání zastupitelstva ZM č. 06/2017

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. 09. 2017

P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr., Blatný Jan Ing., Buček Milan, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek, Horáková Růžena, Chytka Tomáš Mgr., Musil Radek Mgr., Skála Radoslav, Sládek Roman Ing., Sojka Jaroslav, Šlapanský Luboš MVDr., Štork Rostislav

O m l u v e n i : Fajks Pavel, Kuczman Mikuláš MUDr.


Zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno.

Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Zasedání zahájil starosta města Milan Buček v 16.05 hodin, přivítal veřejnost. V úvodu starosta navrhl bod č. 11, původně s názvem Záměry nabytí pozemků doplnit o bezúplatné nabytí pozemků. Název bodu č. 11 tedy zněl “Záměry nabytí pozemků a bezúplatné nabytí pozemků”.

Návrh programu:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Zpráva finančního výboru
 4. Zpráva kontrolního výboru – vypouští se
 5. Rozpočtové opatření
 6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací – převod příjezdové komunikace
 7. Revokace usnesení zastupitelstva – prodej pozemků p. č. 2595/29 a p. č. st. 733 v k. ú. Kounické Předměstí
 8. Záměr prodeje jednotek, společných částí domu a pozemků v k. ú. Alexovice, ul. Tovární 4/14
 9. Záměr směny pozemků se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje
 10. Záměry prodeje pozemků
 11. Záměry nabytí pozemků a bezúplatné nabytí pozemků
 12. Kupní smlouva – prodej pozemku p. č. 336/3 v k. ú. Řeznovice
 13. Poskytnutí veřejní finanční podpory na vícepráce projektu stavební úpravy a změna užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice a Veřejnoprávní smlouva č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace
 14. Různé, informace

Sčítáním hlasů byl pověřen Mgr. Radek Hlaváč.

Zápis provede Ing. Ivana Krejčová.

Ověřovatelé: Zápis podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Jako ověřovatele navrhl starosta Ing. Jana Blatného a pana Rostislava Štorka. Protože oba zastupitelé s návrhem souhlasili, nechal starosta o návrhu hlasovat.

Hlasování : Pro 11, proti  0, zdržel se 2

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného  a  pana Rostislava Štorka.


Nejprve zastupitelé hlasovali o rozšíření bodu č. 11 programu o část – bezúplatné nabytí.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozšíření bodu č. 11 Záměry nabytí pozemků a bezúplatné nabytí pozemků.


Starosta nechal hlasovat o  doplněném programu jednání.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.


Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ), vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. V případě, že jednání zastupitelstva bude trvat déle jak dvě hodiny, bude zařazena desetiminutová přestávka.

1. Kontrola úkolů

Z minulého zasedání zastupitelstva nevyplynuly žádné speciální úkoly, běžné úkoly jsou plněny průběžně.

2. Zpráva o činnosti rady

Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 5krát a projednala 158 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice MěÚ; výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Rada se zabývala běžnou agendou.

Pan Skála se ve svém příspěvku zeptal na bod projednávaný v poslední radě. Řekl, že v zápisu je uvedeno, že rada města ruší výběrové řízení na monitorovací systém. Zakázka byla původně vypsána jako podlimitní a jediná firma, která se přihlásila, překročila hranici podlimitní zakázky. Nové výběrové řízení, které bylo radou následně schváleno, je opět podlimitní. Dotaz pana Skály tedy zněl, v čem se lišila původní výzva od nové. Starosta předal slovo místostarostovi Ing. Romanu Sládkovi, který řekl, výběrové řízení je zveřejněno na profilu zadavatele. Jediný účastník, který podal svoji nabídku, překročil předpokládanou cenu zakázky a zároveň překročil hranici pro nadlimitní zakázku. Kdyby město tuto nabídku akceptovalo, porušilo by zákon. To byl také jediný důvod pro zrušení výběrového řízení. Pan Skála se znovu zeptal, v čem se změnilo druhé zadání výběrového řízení. Místostarosta Sojka odpověděl, že se nepředpokládal takový finanční objem. Zainteresovaní pracovníci procházeli znovu všechny podmínky výběrového řízení a bylo zjištěno, že v části, která se týkala servisní smlouvy, byla špatně nastavena doba, po kterou se zařízení bude servisovat. Termíny nekorespondovaly s průběhem instalace kamerového systému v jednotlivých etapách. V textu výzvy proběhla tedy korekce v servisních lhůtách. Po vypsání nové výzvy město předpokládá, že zakázka bude podlimitní. Pan Skála pokračoval, že zastupitelé monitorovací systém probírali a ze strany města bylo slíbeno, že materiál bude dopracovaný a zastupitelé budou mít možnost se k tomu vyjádřit. Jak řekl, zastupitelé dostali možnost se k němu vyjádřit, až když viselo na webových stránkách města. Toto jednání považuje za neseriózní. Další připomínku má, že se hovořilo o tom, že celá zakázka bude stát  cca 4 mil. Kč, a najednou se zakázka dostala do režimu nadlimitní;  zeptal se, proč k této změně došlo. Starosta odpověděl, že Ivančice jsou jediným městem s rozšířenou působností, které dosud nemá monitorovací systém zavedený.  V návrhu monitorovacího systému se rozšířil počet kamer, neboť budou monitorované všechny školky a školy. Následně starosta předal slovo místostarostovi  Ing. Sládkovi. Ten řekl, že do doby otvírání obálek mají zastupitelé možnost podávat jakékoliv připomínky nebo jiné návrhy a tyto mohou být v souladu se zákonem doplněny. K ceně řekl místostarosta, že ta se bude vědět, až bude celá zakázka vysoutěžená. Pro letošní rok jsou vyčleněny 3 mil. Kč, další etapy se potom mohou dělat až v případě, že zastupitelstvo schválí ve svém rozpočtu na akci finanční prostředky. V zakázce jsou oproti původní verzi dvě kamery navíc, a jejich instalace vyplynula z požadavků příspěvkových organizací. Toto by však bylo řešeno až ve III. etapě.  Pan Skála znovu upozornil na to, že nedostal odpověď na svůj dotaz, proč zastupitelé materiál k výběrovému řízení nedostali dříve, než byl nový text výzvy v radě města schválen. Starosta odpověděl, že kdo chtěl, mohl materiál získat. Pan Skála na to řekl, že je rozdíl mezi zadávací dokumentací a dokumentací, podle které se budou kamery instalovat. K tomuto materiálu by měla  být zpracována rozvaha, kolik bude celá akce stát. Zastupitelům bylo slíbeno, že materiál obdrží. Zastupitelé však dostali odkaz v momentě, kdy byla zpracovaná zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Starosta odpověděl, že byl v Mikulově a Židlochovicích, kde monitorovací systém již funguje. Jak řekl dále, porovnávali klady a zápory celého systému. Podle starostova názoru mají Židlochovice, co se týče kamer, velké plus, co se však dotýká informačního toku,  minus. V Mikulově je monitorovací systém na velmi vysoké úrovni a je to především o penězích, které do města plynou z kasina. Instalované kamery mají velmi citlivé snímání. Starosta řekl, že si nemyslí, že by celá akce již byla uzavřená, ale stále mohou zastupitelé podávat své připomínky. Své vyjádření podal i místostarosta Sojka. Řekl, že si nepamatuje, zda zastupitelé obdrželi materiály či ne. Řekl, že byla zpracovaná studie po jednotlivých etapách, podle níž je možné zapojit až 80 IT kamer. Navázal Mgr. Musil, že by nechtěl, aby připomínky byly chápány tak, že jsou zastupitelé proti kamerovému systému. To v žádném případě, protože kamerový systém je zásadní věcí pro každé město. Jak řekl dále, při projednávání celého monitorovacího systému v minulosti byla ze strany zastupitelů vznesená celá řada dotazů, na které nebyly známé odpovědi. Řešily se dotazy, zda bude snímání on-line, zda bude u monitorů obsluha, kolik kamer, jaké kvality, jaké budou mzdové náklady apod. Na všechny tyto dotazy byly zastupitelům slíbeny odpovědi, které dosud nedostali. Starosta reagoval, že město si najalo odbornou firmu, která zjistila stav sítí, stav kamer, zjistila, co je na trhu. Jak řekl, pan Fajks byl první, kdo tento materiál dostal. Místostarosta Sojka doplnil, že vše s panem Fajksem konzultoval, neboť měl problém s termíny.  Zdála se mu krátká doba pro ocenění zakázky. Místostarosta Sojka mu radil, jakým způsobem má podat žádost o doplňující informace, aby se umožnilo prodloužení termínu, a ten se  prodloužil snad o měsíc. Celková doba na podání nabídek byla cca 8 týdnů. Pan Skála řekl, že není žádným mluvčím pana Fajkse a že hovoří sám za sebe. Také řekl, že když se na zastupitelstvu něco domluví, mělo by to tak ve výsledku být. Připomínky pana Skály se netýkaly výběrového řízení ale materiálu, který měl být poskytnutý před vlastním výběrovým řízením a s projektovou dokumentací, která bude podkladem pro vlastní výběrové řízení, a to se nestalo. MUDr. Adam se zeptal, kdo vybral odbornou firmu, která dostala zakázku na starost. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že zastupitelé se obrátili na město Mikulov, a následně na agenturu, která kamerový systém pro Mikulov zajišťovala. Protože další příspěvky již nebyly, ukončil starosta diskusi.

3. Zpráva finančního výboru

Paní Růžena Horáková, předsedkyně finančního výboru (dále jen FV) řekla, že finanční výbor se sešel od posledního zasedání zastupitelstva 2x.

První jednání bylo v době prázdnin 31. 7. 2017 a zástupci FV se na něm setkali s řediteli příspěvkových organizací. FV byl seznámen s čerpání rozpočtu příspěvkových organizací, které odpovídá časovému úseku. Ředitelé příspěvkových organizací rovněž zástupce FV seznámili se svými záměry pro příští rok. Byly například vzneseny požadavky na zajištění svozu odpadu z kuchyní příspěvkových organizací. ZŠ V. Menšíka vznesla požadavek na asistenci při přecházení dětí přes silnici na Komenského náměstí před vyučováním. Pan Lang, ředitel Městských lesů Ivančice řekl, v hájence  v lokalitě pod Rénou není pitná voda a bylo by ji třeba zajistit.

Druhé zasedání FV proběhlo dne 20. 9. 2017 a na programu jednání byl opět průběh čerpání rozpočtu příspěvkových organizací za účasti paní ředitelky MŠ Na Úvoze, která se nemohla zúčastnit prázdninového setkání. Dalším projednávaným bodem byla kontrola PO Městské lesy Ivančice, kdy Ing. Musil prošel materiály a řekl, že neměl k dispozici úplnou účetní dokumentaci: směrnici pro zadávání zakázek, a rozpočet schválený městem.

Starosta v diskusi, kterou k bodu otevřel, řekl, že jsou na úřad svoláni všichni ředitelé a bude se společně řešit vyhláška týkající se svozu odpadu ze školních kuchyní. Město má zájem zajistit, aby pro všechny příspěvkové organizace svoz tohoto odpadu zajišťovala jedna svozová firma, která bude svoz provádět každý den. Co se týče požadavku na zajištění bezpečnosti přechodu dětí na Komenského náměstí, k tomu starosta řekl, že zpoplatněním náměstí došlo k podstatnému úbytku aut a tudíž nebezpečí úrazu dětí snížilo. Město i přesto požádalo městskou policii o součinnost a zajištění asistence v ranních hodinách při přecházení dětí. K pitné vodě na hájence starosta řekl, že je zpracován projekt na novou studnu. Znečištění stávající studny zavinila kontaminovaná voda, která prosakovala z polí. Ke kontrole, který FV provádí v příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice, starosta řekl, že by byl rád, kdyby tato po roce již byla ukončena.

Starosta otevřel diskusi, do které se přihlásil Ing. Blatný a zeptal se, co znamená termín, že „čerpání rozpočtu odpovídá časovému úseku“. Podle jeho názoru by měly být uváděny konkrétní částky. Ke kontrole PO Městské lesy Ivančice Ing. Blatný řekl, že je třeba předložit směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Jak řekl Ing. Blatný, tato směrnice je běžně k nahlédnutí. Stejně tak je to i s rozpočtem příspěvkové organizace. Vždyť rozpočet schvaluje zastupitelstvo a je rovněž běžně dostupný. Ing. Feith řekl, že Ing. Blatný má ve všech bodech pravdu, ale Ing. Musil provádí kontrolu při své práci a tudíž její provedení trvá delší dobu.

Do diskuse se přihlásil Ing. Moravec a řekl k objasnění čerpání rozpočtu příspěvkových organizací, že kontrola se zaměřila především na investiční akce jednotlivých organizací. Mgr. Musil doplnil, že školy mají jeden rozpočet, který je ze státu, a z tohoto provozu jsou hrazeny mzdy a přímé náklady na vzdělávání. Prostředky z města jsou neinvestičním prostředkem, který je využíván především pro provoz zařízení.

Další připomínky nebyly, a proto starosta diskusi ukončil.

4. Zpráva kontrolního výboru

Vypouští se.

5. Rozpočtové opatření č. 20

Starosta předal slovo Ing. Ladislavu Peškovi, vedoucímu odboru plánovacího a finančního. Ten seznámil zastupitele s jednotlivými body.

Rozpočtové opatření – 6. ZM dne 25. 9. 2017

 

1)Navýšení příjmů města Ivančice
ORJMixParPolOrgIndividuální text 

RU 2017

 

změnaRO 20
4  1111 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci25 000,002 000,00Na vědomí
4  1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky614,70-114,70Na vědomí
4  1121 Daň z příjmu právnických osob26 000,001 250,00Na vědomí
4  1211 Daň z přidané hodnoty53 000,001 160,00Na vědomí
4  1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu13,7009,30Na vědomí
4  1341 Poplatek ze psů260,003,00Na vědomí
4  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství70,5069,50Na vědomí
4  1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce0,807,20Na vědomí
4  1381 Daň z hazardních her6 370,402 629,60Na vědomí
13  1353746Správní poplatek – zkušební komisař650,00-100,00Na vědomí
13  13612Správní poplatek – silniční správní úřad100,0020,00Na vědomí
13  1361746Správní poplatek – evidence vozidel2 100,00900,00Na vědomí
13  1361748Správní poplatek – cestovní pasy, občanské průkazy700,00100,00Na vědomí
Příjmy 1 – DAŃOVÉ PŘÍJMY – navýšení o: 7 933,90RO č. 20
   2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)450,00750,00Na vědomí
   2141 Příjmy z úroků (část)22,0013,00Na vědomí
  22992212997Sankční poplatky přijaté od jiných subjektů7 891,30-2 891,30Na vědomí
   2229 Ostatní přijaté vratky transferů0,0030,00Na vědomí
   2322 Přijaté pojistné náhrady0,00257,00Na vědomí
13 22992212747Pokuty – přestupky v dopravě450,0040,00Na vědomí
13 229923246Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady400,00-200,00Na vědomí
 Příjmy 2 – NEDAŃOVÉ PŘÍJMY – snížení o: -2 001,30RO č. 20
   3111 Příjmy z prodeje pozemků2 712,40337,60Na vědomí
   3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí2 225,70110,00Na vědomí
   3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku0,0018,00Na vědomí
 Příjmy 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY – navýšení o: 465,60RO č. 20
 ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ CELKEM 6 398,20 
Zarovnání rozpočtu – navýšení výdajů:   
7 37225169904Navýšení – náklady spojené s VOK201,30250,00Na vědomí
  Od 37  Navýšení výdajů na VOK 250,00RO č. 20
4 61715901 Rezerva zastupitelstva1 900,306 148,20Na vědomí
  Od 61  Navýšení rezervy zastupitelstva 6 148,20RO č. 20
2)Změna OdPa – akce Krumlovská  8 (finanční prostředky se nemění, účetní záležitost)
555 61716121710Krumlovská 8, výměna krovu a střešního pláště     -600,00Na vědomí
  Od 61  Změna akce Krumlovská 8 na Od 33     -600,00RO č. 20
Výdaje 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím   
555 33226121710Krumlovská 8, výměna krovu a střešního pláště     600,00Na vědomí
  Od 61  Změna akce Krumlovská 8 na Od 33     600,00RO č. 20
3)OISMaP
101 37xx6123 Nákup kontejnerového auta 2 500,00Na vědomí
  Od 37   Nákup kontejnerového auta 2 500,00RO č. 20
4 61715901 Z rezervy zastupitelstva8 018,500-2 500,00Na vědomí
  Od 61  Z rezervy zastupitelstva -2 500,00RO č. 20
555 31135171322Odebrání prostředků ZŠ V. Menšíka – sanace suterénu proti vlhkosti -1 000,00RO č. 20
555 31135171322Odebrání prostředků ZŠ V. Menšíka – sanace suterénu proti vlhkosti -600,00RO č. 20
555 31135171322Odebrání prostředků ZŠ V. Menšíka – sanace suterénu proti vlhkosti -300,00RO č. 20
  Od 31  Snížení Od 31 – akce se již v letošním roce nebude konat -1 900,00 
555 33225171 Statické zajištění synagogy, demontáž mezipatra 1 000,00RO č. 20
  Od 33  Navýšení Od 33  – statické zajištění synagogy 1 000,00 
555 34125171 Oprava ochozu FC 600,00RO č. 20
  Od 34  Navýšení Od 34  – oprava ochozu FC 600,00 
555 361261211559Bytový dům a pošta – stavební úpravy, zateplení PD + dotace 300,00RO č. 20
  Od 36  Navýšení Od 36  – bytový dům a pošta – zateplení PD + dotace 300,00 
4)Úprava velikosti příspěvku PO
4 33195331521PO Kulturní a informační centrum3 600,00220,00RO č. 20
  Od 33  Navýšení příspěvku pro PO KIC 220,00 
4 31135331324PO ZŠ Řeznovice922,0050,00RO č. 20
4 31415331347PO ŠJ Ivančice1 300,00-216,00RO č. 20
4 31416351347PO ŠJ Ivančice418,00-198,00RO č. 20
     Změna celkem -364,00 
  Od 31  Změna vzniklá úpravou příspěvků PO v Od 31 -364,00 
     ZMĚNA PŘÍSPĚVKŮ CELKEM -144,00 
4 61715901 Rezerva zastupitelstva5 548,50144,00Na vědomí
  Od 61  Navýšení Od 61 – navýšení rezervy zastupitelstva 144,00RO č. 20
5)Následné požadavky PO
4 31415331347PO ŠJ Ivančice – projektová dokumentace – obnova varného úseku1 084,0030,00RO č. 20
4 31115331301PO MŠ Na Úvoze – nová lehátka pro děti595,0020,00RO č. 20
4 31115331303PO MŠ Chřestová – nákup a pokládka koberce do třídy382,0035,00RO č. 20
4 31135331322ZŠ V. Menšíka – boiler, židličky, lavice, zahradní nábytek, keramická pec, server4 076,00221,50RO č. 20
4 31135331321ZŠ TGM – vybavení učeben a tříd4 154,00200,00RO č. 20
4 31135331323ZŠ Němčice – učebnice, pomůcky, materiál, nábytek2 930,00140,00RO č. 20
4 31136351323ZŠ Němčice – myčka pro MŠ Alexovice0,0049,00RO č. 20
     Změna celkem 751,50 
  Od 31  Změna vzniklá úpravou příspěvků PO v Od 31 751,50 
4 61715901 Rezerva zastupitelstva5 692,50-751,50Na vědomí
  Od 61  Snížení Od 61 – snížení rezervy zastupitelstva -751,50RO č. 20
6)Navýšení platů z důvodu legislativních úprav
4 61715901 Rezerva zastupitelstva4 941,00-436,00Na vědomí
  Od 61  Snížení Od 61 – snížení rezervy zastupitelstva -436,00RO č. 20
V 333 21  Průmysl, stavebnictví, obchod, služby (stavební četa)3 446,0028,00RO č. 20
V 333 33  Kultura, církve a sdělovací prostředky (TS, knihovna)2 769,0024,00RO č. 20
V 333 34  Tělovýchova a zájmová činnost (hala)890,007,00RO č. 20
V 333 36  Bydlení, komunální služby, a územní rozvoj (hřbitovy)262,003,50RO č. 20
V 333 37  Ochrana životního prostředí (péče o veřejnou zeleň)883,007,00RO č. 20
V 333 43  Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti2 922,0026,50RO č. 20
V 333 52  Civilní připravenost na krizové stavy731,504,00RO č. 20
V 333 53  Bezpečnost a veřejný pořádek (MěP)3 703,0030,00RO č. 20
V 333 55  Požární ochrana a integrovaný záchranný systém81,000,00RO č. 20
V 333 61  Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany (úřad)35 100,10306,40RO č. 20
V 333     50 787,60436,50 
V 333    Mzdy, odvody, pojištění50 787,60436,50 

Na vědomí zastupitelstvu:

Vzhledem k vysoutěžené ceně na akci Budkovice budova OV (7 226,50 tis. Kč) dal OISMaP zastupitelstvu na vědomí přesun prostředků v rámci paragrafu 6171 ve výši 1 300,00 tis. Kč. Bude se jednat o prostředky z akce „Klimatizace A. Muchy PD“ (-700,00 tis. Kč), z akce „Kounická 70 zvláštní škola zateplení PD“ (-500,00 tis Kč) a z aktualizace geodetických dat (-100,00 tis. Kč).

Přesun mezi paragrafy z důvodu počátečního chybného zařazení, výše financí se v tomto přesunu nemění:

555 617161211559Bytový dům a pošta – stavební úpravy + zateplení PD + dotace -2 250,00 
  Od 61  Snížení Od 61 – snížení akce -2 250,00RO č. 20
555 361261211559Bytový dům a pošta – stavební úpravy + zateplení PD + dotace 2 250,00 
  Od 36  Navýšení Od 36  – stejná akce 2 250,00RO č. 20

Starosta otevřel k projednávanému bodu diskusi. Přihlásil se pan Skála a zeptal se, kdo rozhodl o tom, že se schválené investiční akce nebudou dělat. Místostarosta Sojka odpověděl, že město není schopno provést sanaci suterénu Základní školy Vladimíra Menšíka, protože nejsou projektanti. Město oslovilo 2 x patnáct projektantů a ani jednou se nikdo nepřihlásil. Obdobná situace je i u mostku Ve Sboru. Není možné nikoho poptat ani vysoutěžit. Tím se otevřela možnost zainvestovat další akce a zastupitelé buď rozpočtové opatření schválí a prostředky budou převedeny, nebo neschválí a akce zůstanou stát všechny. Podle místostarostova názoru by to byla škoda, protože se jedná o akce připravené.  Pan Skála se zeptal, proč se například nedělá klimatizace v muzeu, proč se nedělá zateplení na Kounické 70, když tyto akce byly plánované a prostředky na ně byly schválené. Paní Horáková odpověděla, že byla dotazovaná členy FV, a po rozhovoru s Ing. Ronzanim zjistila, že si město musí nechat zpracovat na Základní škole Vladimíra Menšíka nové posudky, v současné době je třeba suterén osekat a nechat dýchat. Potom se teprve bude řešit, zda se bude prostor zakrývat zdivem, nebo se bude pokračovat jiným způsobem. Částka, která byla dosud na akci vynaložena, je cca 50 tis. Kč. I kdyby na akci probíhaly další práce, rozhodně by nebyly v takovém rozsahu, v jakém byly prostředky schváleny. Místostarosta Sojka doplnil, že byly provedeny nějaké sondy a čeká se na výsledky. Samozřejmě že projektant navrhne další postup, ale dosud projekt není zpracovaný. Místostarosta pokračoval budovou „Kounická 70“ a řekl, že byly provedeny sondy ve stropní konstrukci. Bylo zjištěno, že několik trámů ve stropní konstrukci ve II. nadzemní podlaží je v takovém stavu a že se strop bude muset rozebrat. Následně se bude muset provést nějaká odborná úprava, a proto nemá smysl, aby se budova v současné době zateplovala. Co se týče muzea, řekl, místostarosta Sojka, že byla taková myšlenka, že se využije dotačního titulu, který byl určen na muzea. Město vstoupilo do jednání s Jihomoravským krajem (JmK), který jako jediný by měl možnost tuto dotaci čerpat. Byla myšlenka, že by JmK zrekonstruoval celý památník A. Muchy a ten by sloužil jako nová expozice A. Muchy a ve spodní části by byly expozice Muzea Brněnska. V létě proběhla jednání, rada města záměr odsouhlasila a čekalo se, jak se k tomu postaví Jihomoravský kraj. Minulý týden město navštívil ředitel Muzea Brněnska společně s vedoucím odboru pro kulturu Jihomoravského kraje a bylo řečeno, že kraj nemá šanci o tuto dotaci žádat, neboť není vlastníkem budovy  a město zase není vlastníkem sbírek. Nebyla by splněna podmínka pro přijetí dotace. V současné době Jihomoravský kraj nechá zpracovat projekt na novou expozici Alfonse Muchy a město nechá zpracovat podle tohoto projektu stavební úpravy na památníku tak, aby expozici bylo možné realizovat. S tím budou spojené úpravy klimatizace, osvětlení apod. Proto se plánovaná akce neuskutečnila a prostředky tak zůstávají volné.

16.40 – odešel starosta

16.45 – přišel starosta

Mgr Musil se zeptal na nákup kontejnerového vozidla, které je rovněž předmětem rozpočtového opatření. Především se zeptal, jaký záměr město s tímto autem má. Starosta odpověděl, že městu by se takové vozidlo hodilo. Jak řekl, byl se podívat ve městech jako jsou Rosice, Oslavany a Krumlov, která si sama provozují odpadní dvůr. Je záměr, že by město Ivančice od 1. ledna 2018 převzalo zpět do svého hospodaření odpadní dvůr od firmy SITA. Výše uvedené vozidlo by tam sváželo kontejnery z města a chatových oblastí. Bude se jednat o značnou úsporu do budoucnosti. Záměrem města je vytvořit příspěvkovou organizaci Technické služby města Ivančice, jejíž zřizovací listina by mohla být předložena na příštím zasedání zastupitelstva.  Do této organizace by se přesunula veškerá technika, kterou město vlastní, přesunuli by se do ní zaměstnanci pracovní čety a nově vzniklá organizace by zajišťovala všechny tyto obslužné práce.

Hlasování : Pro  11, proti  0, zdržel se  2

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 20 na rok 2017 a bere na vědomí rozpis rozpočtu dle předloženého návrhu Ing. Peškou.


6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

Rada města souhlasila usnesením č. 36/R17 s výstavbou a umístěním rodinného domu (RD) a inženýrských sítí na části pozemku města a požadovala technické řešení příjezdové komunikace. Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu příjezdové komunikace k novostavbě RD a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí darovací – po výstavbě bude komunikace převedena do vlastnictví města.

Hlasování : Pro   13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice jako budoucím obdarovaným a manžely B, bytem Ivančice, jako budoucími dárci příjezdové komunikace vybudované na části pozemku p. č. 2419/4, k. ú. Kounické Předměstí.


16.55 – odešel starosta

Projednáváním následujících bodů zasedání byl pověřen místostarosta Ing. Roman Sládek.

7. Revokace usnesení zastupitelstva

Pozemky v k.ú. Kounické Předměstí měly být prodány na základě kupní smlouvy č. KS 27/2011 za cenu 44 300,- Kč. Paní Z  smlouvu podepsala a zaplatila pouze 5 000,- Kč. V příslušném spisu je zařazena dohoda o splátkách z r. 2012, není podepsána. Z důvodu nezaplacení kupní ceny nebyla kupní smlouvy zaslána katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad vlastnického práva.

V r. 2016 byla zaslána paní Z  2x upomínka s datem, do kdy má cenu zaplatit, rada neschválila zaplatit kupní cenu ve splátkách. O prodej pozemků potom žádala dcera MZ  s tím, že kupní cenu bude rovněž hradit ve splátkách, což rada  nedoporučila a uložila OISMaP předložit zastupitelstvu návrh na zrušení usnesení o prodeji pozemků paní Z.

Původní usnesení z r. 2008 a 2009 o prodeji pozemků RZ (syn) bylo revokováno usnesením č.8.1) z r. 2011,  kterým zastupitelstvo schválilo změnu na straně kupujícího na MZ.

Na pozemku p.č. st. 733 je nezkolaudovaná chatka.

Kupní smlouva není podepsána tehdejším starostou MUDr. Vojtěchem Adamem, a v čl. III smlouvy je uvedeno „Kupní cenu ve výši 44 300,- Kč uhradila kupující v hotovosti před podpisem této smlouvy“.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 8.1) ze dne 27. 6. 2011, kterým schválilo prodej pozemků p.č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2, a p.č. st.733, zastavěná plocha, o výměře 16 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní MZ, bytem Brno.

Zastupitelstvo ukládá  odboru plánovacímu a finančnímu vrátit paní MZ částku 5 000,- Kč.


8. Záměr prodeje jednotek, společných částí domu a pozemků v k. ú. Alexovice, ul. Tovární 4/14

Rada města doporučuje zastupitelstvu uvedené záměry schválit s výjimkou bodu č. 8.4), což je prodej pozemku p. č. 1600, 1601, 1602, 1603, protože by se zamezilo vstupu na další pozemky.

8.1) Záměr prodeje bytové jednotky 4/10

Jedná se o bytovou jednotku pronajímanou dosud manželům K  (na tento byt se nevztahovala dotace).

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje bytové jednotky 4/10 o výměře 37,90 m2 a spoluvlastnického podílu 3790/64213 na společných částech a prostorách budovy a pozemku p.č. st. 14/1, k.ú. Alexovice.


8.2) Záměr prodeje nebytového prostoru

Jedná se o nebytový prostor (bývalou kuchyni). O nebytový prostor již projevili zájem dva žadatelé.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru, jednotky č. 4/11, o výměře 87,99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, k.ú. Alexovice.


8.3) Záměr prodeje pozemků

Jedná se o pozemky za domem č.p. 4, ul. Tovární, na kterých jsou umístěny garáže. Pozemek p.č. st. 14/2 tvoří průchod na zahradu, p.č. 391/2, kterou vlastní stát – Státní pozemkový úřad.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. st. 14/3, zastavěná plocha, o výměře 27 m2, p.č. st. 14/4, zastavěná plocha, o výměře 25 m2, p.č. st. 14/5, zastavěná plocha, o výměře 27 m2, p.č. st. 14/6, zastavěná plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Alexovice (garáže).


8.4) Záměr prodeje pozemků

Pozemky p.č. 1600, 1601 a 1602 jsou kolem bytového domu. Buď zůstanou ve vlastnictví města a zřídí se věcné břemeno užívání pro Společenství vlastníků jednotek Tovární 4/14, Ivančice, IČO 063 14 066, nebo se tomuto společenství mohou pozemky prodat.

Z pozemku p.č. 1600 je nutné geometrickým plánem oddělit část, na které je vodoměrná šachta.

O prodej pozemku p.č. 1600 žádají manželé Kozákovi s tím, že část pozemku je zahrada, kterou ponechají zpřístupněnou dalším vlastníkům bytů.                                                                               Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1600, ostatní plocha, o výměře 245 m2, p.č. 1601, ostatní plocha, o výměře 138 m2, p.č. 1602, ostatní plocha, o výměře 225 m2 a p.č. 1603, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Alexovice.


17.00 – přišel starosta

9. Záměr směny pozemků

S dalším bodem programu seznámil zastupitele starosta města.

Město je vlastníkem pozemku p.č. 1073, který tvoří část silnice u mostu přes řeku Jihlavu, k.ú. Alexovice, a p.č. 3130/5, která tvoří část silnice v ul. Tomáše Procházky, k.ú., Ivančice. Pozemky ve vlastnictví kraje tvoří část kruhového objezdu a chodníku u Tesca.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1073, ostatní plocha, silnice, o výměře 293 m2, k.ú. Alexovice,  a p.č. 3130/5, ostatní plocha, silnice, o výměře 959 m2, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví města, za pozemky p.č. 3110/9, p.č. 3110/10 a p.č. 3110/11, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje – hospodaření SÚS.


10. Záměr prodeje pozemků

10.A.1) Záměr  prodeje části pozemku p.č. 1345/2, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Němčice u Ivančic

O prodej části pozemku požádal pan JS,   Ivančice.

Na pozemku chce zřídit zahradní pergolu nebo altán.

Jedná se o pozemek u mateřské školy (MŠ). Do povinné plochy pro provoz mateřských škol se započítává i plocha pozemku, která je zdánlivě málo využívaná s ohledem na kapacitu MŠ.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku a zmenšit tak plochu pro areál MŠ.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p.č. 1345/2, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


10.A.2) Záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, a část p.č. 1683/36, orná půda, o výměře cca 325 m2,  k.ú. Budkovice

Žadatelé JB,   Brno, a Ing. MK,   Omice, žádají o prodej uvedených pozemků na výstavbu rodinného domu.

Jedná se již o několikátou žádost o prodej těchto pozemků.

Podle územního plánu se jedná o plochu určenou k bydlení. Pozemky jsou na začátku místní části Budkovice, vedle účelové komunikace, která není v dobrém stavu. Rada nedoporučuje zastupitelstvu pozemky prodat. Doporučuje vyčkat na vybudování kanalizace a dalších sítí technické infrastruktury – plán r. 2018.

MVDr. Šlapanský  řekl, že osadní výbor nedoporučil záměr prodeje schválit. Doporučuje, aby se celá lokalita řešila systematicky.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu neschválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro   13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, a část p.č. 1683/36, orná půda, o výměře cca 325 m2,  k.ú. Budkovice.


10.B.) Záměr prodeje pozemků  (rybník Cortina)

Jedná se o pozemky pod rybníkem, který je vlastnictvím Libora Samlíka, Růžová 27, Oslavany.

Rada doporučuje prodat pozemky pod vodní plochou, rybníkem.

Některé parcely jsou celé pod vodní plochou, některé jen částečně. V případě schválení záměru prodeje by musel být vyhotoven geometrický plán.

Žádný z pozemků není veden v katastru nemovitostí (KN) jako vodní plocha. Žadatel tvrdí, že vodní dílo bylo zkolaudováno, ale nedošlo pravděpodobně k zápisu do KN. Byl vyzván, aby předložil kolaudační rozhodnutí.

Záměrem žadatele je koupit od města i  pozemek 349/33, o výměře 4 871 m2, ostatní plocha, neplodná půda, z důvodu zájmu rozšířit prostor pro sportovní a volnočasové aktivity. Uvedený pozemek rada nedoporučuje prodat.

Starosta navrhl bod odložit a počkat na zpracování geometrického plánu, následně poté prodat pouze pozemky pod rybníkem. Pan Skála navrhl, aby se schválil záměr prodeje pouze pod vodní plochou, která bude vyměřena geometrickým plánem. Místostarosta Ing. Sládek doplnil, že město neví, o jaké pozemky se jedná.

Pan Skála se nakonec připojil k návrhu na odložení bodu.

Hlasování : 13 proti 0 , zdržel se  0

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu č. 10.B)


10.C.1) Záměr prodeje části pozemků p. č. 581/20, ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 582/7, orná půda v k. ú. Ivančice

Část pozemků p. č. 581/20 a p. č. 582/7 o výměře cca 54 m2 v k. ú. Ivančice ve vlastnictví města Ivančice by žadatelé GT  a JM , oba z Ivančic, využili k vybudování 2 garáží navazující na řadu více než 20 garáží od silnice spojující „staré“ sídliště a nákupní centra Tesco a Aventin směrem k ulici Oslavanské.

Doporučeno RM č. 20, bod 11 dne 6. 9. 2017.

V diskusi starosta řekl, že  o tyto pozemky bude více zájemců a určitě se bude postupovat obálkovou metodou.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 581/20, ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 582/7, orná půda, o výměře cca 54 m², v k. ú. Ivančice.


10.C.2) Záměr prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda v k. ú. Ivančice

Zastupitelstvo města na 4. zasedání dne 26. 6. 2017 usnesením č. 16 odložilo záměr prodeje  části pozemku p. č. 549/3, o výměře 320 m², v k. ú. Ivančice z důvodu zjištění stanoviska žadatele k přístupové cestě k pozemku.

Žadatel (JV ) má na základě pachtovní smlouvy ze dne 27. 10. 2015 propachtovanou část pozemku, sloužící k pěstování zemědělských plodin. Pozemek je nad srázem k železniční trati Ivančice – Oslavany za ulicí Boží Hora, vede k němu pouze pěšina po cizích pozemcích, město Ivančice nemůže zajistit přístup. Dne 26. 7. 2017 na jednání žadatel osobně sdělil, že má zajištěn přístup k pozemku, který chce nabýt do vlastnictví.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu schválit záměr prodeje.

Hlasování : Pro 5, proti  5, zdržel se 3

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda o výměře cca 320 m², v k. ú. Ivančice – usnesení nebylo přijato, záměr prodeje nebyl schválen.


11. Záměry nabytí pozemků a bezúplatné nabytí pozemků

Záměry nabytí pozemků

11.A.1) Záměr nabytí pozemků p. č. st. 231 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kounické Předměstí

Jde o pozemek st. p. č. 231 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kounické Předměstí v blízkosti železniční trati a vlakového nádraží v Ivančicích. Na pozemku ve spoluvlastnictví 2 fyzických osob se nachází stavba bez čp/če – kaplička. Tento pozemek obklopuje pozemek p. č. 189/1 ve vlastnictví města Ivančice.

Nabytím pozemku se stavbou by došlo ke sjednocení vlastnického práva k oběma uvedeným pozemkům, město Ivančice by jako vlastník řádně udržovalo pozemek se stavbou i v souvislosti s plánovanou revitalizací bývalé zahrady P  na pozemku p. č. 189/1. U pozemku není žádné omezení vlastnického práva.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. st. 231 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.


11.A.2) Záměr nabytí pozemků p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic

Na pozemku p. č. 1616/6, o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace), v k. ú. Němčice u Ivančic (dále jen „pozemek“) se nachází místní komunikace (silnice) a chodník na ulici Černá. Vlastníkem pozemku je fyzická osoba z Brna a není zde žádné omezení vlastnického práva.

Investiční technik OISMaP doporučuje nabytí pozemku do vlastnictví města Ivančice a vzhledem k veřejnému významu navrhuje cenu pozemku za 1 m² ve výši max. 100,- Kč.

Stejným způsobem by bylo vhodné nabývat i další pozemky pod stávajícími veřejnými komunikacemi ve vlastnictví soukromých osob.

Pan Skála požádal, aby se zmapovalo, kolik pozemků pod komunikacemi je v majetku soukromých osob. Navrhl, aby město do svého vlastnictví nabývalo pozemky za jednotnou cenu.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, do vlastnictví města Ivančice.


11.B.1) Záměr nabytí pozemků p. č. 2419/34, 2419/2, 2419/35, 249/36 – ostatní plocha, komunikace, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Jedná se o pozemky uprostřed místní komunikace na ul. Slunečná v Ivančicích. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků. Vlastníky pozemků jsou IE , DK , RZ a stát (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad). Maximální cenu starosta navrhl rovněž 100 Kč za m2 jako v předešlém bodu.l.

Hlasování : Pro  13, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 2419/34 – ostatní plocha, komunikace o výměře 77 m2, p. č. 2419/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 56 m2,  p. č. 2419/35 – ostatní plocha, komunikace o výměře 61 m2 a p. č. 2419/36 – ostatní plocha, komunikace o výměře 25 m2, k. ú. Kounické Předměstí.


17.30 – odešla paní Horáková

11.B.2) Záměr nabytí pozemků p. č. 440/7 – ostatní plocha, vše v k. ú. Ivančice

Současnými vlastníky pozemku jsou manželé JŠ a ZŠ , bytem Ivančice. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku. Starosta uvedl, že v lokalitě je záměr vybudovat parkovací dům. Na jeho vybudování by bylo možné získat dotaci, která by jeho vybudování kryla z 95%. I nabytí pozemku by bylo ze 100% kryto z dotace. Parkovací dům by vyřešil parkování ve městě, bylo by v něm možní i rezidentní parkování. Parkovací dům by měl cca 250 stání. Po domluvě s firmou Penny Market by bylo propojení s jejich parkovištěm. Parkovací dům skýtá  i možnost sezónního parkování za poplatek. Ing. Blatný se zeptal, kdo by byl provozovatelem parkovacího domu. Starosta odpověděl, že město. Místostarosta Sojka řekl, že záměr má souvislosti se zamýšleným přestupním terminálem tak, aby v jeho dosahu bylo parkoviště. Mgr. Musil se zeptal, zda se jedná o pozemek, na který se v minulosti vyvážela hlína, která se vytěžila po okolí. A jak to tedy pod půdou vypadá. Aby nedošlo k tomu, že pod povrchem bude suť nebo nějaký odpad, který by město na své náklady muselo odstraňovat a vzrůstaly by tak náklady. Starosta odpověděl, v minulosti pozemky vlastnil on, byla tam navezená hlína nebo hlína s kamenem, aby v lokalitě mohla parkovat vozidla. Určitě tam žádný odpad navezený není. Jak řekl starosta dále, je možné provést geologický průzkum. Starosta se omluvil, že zastupitelé návrh studie nedostali, ale slíbil, že ji pošle elektronicky.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 440/7 – ostatní plocha, o výměře 2 282 m2, v k. ú. Ivančice.


11.B.3) Záměr nabytí pozemků p. č. st 64, zastavěná plocha a nádvoří a rodinného domu č. p. 61,, k. ú. Řenovice

Vlastníkem rodinného domu na pozemku p. č. st. 64 k. ú. Řeznovice, je paní AH , bytem   Klobouky u Brna. Navrhuje prodat dům městu za 320 000,- Kč. Rada doporučila zastupitelstvu schválit záměr nabytí domu, avšak doporučila jednat s majitelkou o ceně. Majitelka uvádí, že měla určité finanční náklady, aby dům mohla prodat. Kupec jí nabízel za dům 350 000,- Kč. Po informaci, že dům chce koupit město a zbourat ho, je si vědoma, že jinému subjektu dům neprodá a také by již nebyly povoleny další stavební úpravy. Trvá proto na ceně 320 000,- Kč. Dům je v zatáčce, v zúženém místě tzv. esíčka krajské silnice před knihovnou. Nabytí vlastnictví domu a jeho následná demolice by umožnily provést rozšíření silnice a v místě, kde není chodník, realizovat úpravu umožňující pohyb chodců a také získat prostor pro uložení inženýrských sítí.

Hlasování : Pro  12 proti 0, zdržel se  0

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. st. 64, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 a rodinného domu č. p. 61, k.ú. Řeznovice.


11.C) Záměr nabytí části pozemku p. č. PK 3060 a PK 3188 v k. ú. Ivančice

Vlastníkem p.č. 3060 je Cihelna, a.s., vlastníkem p.č. 3188 je stát (ÚZSVM), lokalita u Cihelny.

V diskusi starosta řekl, že na částech uvedených pozemků chce město zřídit dětské hřiště. Jedná se o konec ulice Mřenková, kde je malý parčík. Místostarosta Sojka řekl, že pan K by měl městu za pozemky, které s ním byly v minulosti směněny, doplácet cca 60 tis. Kč. Předběžná dohoda byla, že za tyto prostředky by pan K prodal městu výše uvedený pozemek. V případě, že zastupitelstvo záměr nabytí schválí, budou probíhat další jednání s panem K . Ing. Blatný se zeptal, zda je vybudování hřiště ve zmíněné lokalitě potřeba. Téměř u každého domu je bazén, trampolína, houpačky a podobná zařízení. Starosta odpověděl, že podle jeho názoru by v každé části, především v nově vybudované, mělo hřiště pro děti být. Pan Skála se zeptal, zda jeden z pozemků nebo jeho část není označen jako vodní plocha. Místostarosta Sojka odpověděl, že jako vodní tok je označen pozemek ÚZSVM.

Pan Skála řekl, že pokud se jedná o vodní tok, hřiště tam nebude možné vybudovat. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat.

Hlasování : Pro  12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části pozemků p.č. PK 3060, k.ú. Ivančice, a p.č. PK 3188, k.ú. Ivančice.


11.D) Záměr nabytí pozemků k. ú. Ivančice, k. ú. Kounické Předměstí, k. ú. Alexovice a k.ú. Budkovice

Město Ivančice chce nabýt vlastnictví k pozemkům v k. ú. Ivančice, Kounické Předměstí, Alexovice a Budkovice, jejichž vlastníkem je ČR, právo hospodařit s majetkem státu má jeho organizační složka – Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Jedná se o 27 pozemků, zejména v k. ú. Ivančice, které jsou z hlediska jejich polohy nebo využití zajímavé nebo vhodné, aby jejich vlastníkem bylo město Ivančice. Druhové označení pozemků zapsané v katastru nemovitostí v řadě případů neodpovídá faktickému stavu.

Ing. Blatný v diskusi řekl, že mu tam schází jeden pozemek, a to pozemek u stadionu, který byl městu nabízen zdarma. Jedná se rovněž o pozemek, který je majetkem Státního pozemkového úřadu. V územním plánu byl tento pozemek označen jako sportoviště. Pozemek je rozsáhlý. Pan Skála řekl, že o pozemku se v minulosti jednalo. Pozemek byl nabízen zdarma, bohužel město v té době nemělo územní plán. Starosta navrhl, aby usnesení bylo doplněno o pozemky v sousedství fotbalového stadionu směrem k řece Jihlavě.

Hlasování : Pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3:

 • v k. ú. Ivančice – p. č. 3018/4 (PK) o výměře 8246 m², p. č. 3018/9 (PK) o výměře 8742 m², 3018/11 (PK) o výměře 760 m², p. č. 3019 (PK) o výměře 415 m², p. č. 3025/13 o výměře 13394 m², p. č. 3025/14 o výměře 2730 m², (všechny orná půda), p. č. 3025/2 o výměře 1083 m² (ostatní plocha – manipulační plocha), p. č. st. 1112 o výměře 66 m² (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3136/13 o výměře 110 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p. č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada), p. č. 161 o výměře 205 m² (zahrada), p. č. 424/2 o výměře 811 m² (orná půda), p. č. 436/2 o výměře 354 m² (zahrada), p. č. 436/3 o výměře 208 m² (zahrada), p. č. 869 (PK) o výměře 14661 m²,  p. č. 874 (PK) o výměře 7022 m², p. č. 877/1 (PK) o výměře 1708 m², p. č. 878 (PK) o výměře 4104 m², p. č. 887 (PK) o výměře 3061 m², p. č. 893 (PK) o výměře 1990 m² (všechny orná půda),  p. č. 158 (PK) o výměře 7874 m2 a p. č. 165 (PK) o výměře 7719 m2, (oba orná půda)
 • v  k. ú. Kounické Předměstí – p. č. 2743/2 o výměře 90 m², p. č. 2743/4 o výměře 18 m², (oba ostatní plocha- ostatní komunikace),
 • v k. ú. Alexovice – p. č. 391/2 o výměře 1441 m², p. č. 392/2 o výměře 222 m² (oba zahrada), p. č. 135 o výměře 1449 m² (ostatní plocha- neplodná půda), p. č. 394/3 o výměře 580 m² (orná půda),
 • v k. ú. Budkovice – p. č. 1930/39 o výměře 279 m² (trvalý travní porost).

Bezúplatné nabytí pozemků

11.E) Bezúplatné nabytí pozemků od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, k. ú.. Alexovice

Záměr nabytí uvedených pozemků byl schválen na zasedáních ZM v r. 2016 (dne 18. 2. a dne  9. 11.).

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111 jako převodce ve smlouvě uvádí omezující podmínky pro město Ivančice jako nabyvatele spočívající v:

 • řádné péči a užívání pozemků, kde se nachází veřejně přístupná strouha sloužící k odvodnění přilehlých pozemků (údržbu a čištění strouhy město Ivančice již zabezpečuje),
 • nevyužívat pozemky ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,
 • závazku nepřevést (ani z části), jinak zcizit nebo zatížit pozemky ve prospěch třetí osoby,
 • předat do 31. 1. následujícího roku úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za předchozí rok.

Jedná se o pozemky v sousedství nebo v blízkosti pozemku – hřiště, p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice (ve vlastnictví města Ivančice). Další pozemky jsou buď ve vlastnictví, nebo bude město Ivančice nájemcem – p. č. 395/11.

Hlasování : Pro   12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemků  p. č. 394/8 o výměře 495 m² a p. č. 395/56 o výměře 172 m², oba vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Alexovice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Ivančice a současně schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP – 17/123.


17.45 – přišla paní Horáková

11.F) Bezúplatné nabytí pozemků od Jihomoravského kraje, k. ú. Ivančice

Město Ivančice dne 2. 8. 2017 na svém 5. veřejném zasedání schválilo záměr zpětného bezúplatného nabytí výše uvedených pozemků od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno v k. ú. Ivančice.

Jihomoravský kraj zaslal městu Ivančice návrh darovací smlouvy s tím, že k projednání bezúplatného převodu (darovací smlouvou) pozemků v k. ú. a obci Ivančice dne 21. 9. 2017 Zastupitelstvem Jihomoravského kraje již získal souhlas s návrhem darovací smlouvy.

Hlasování : Pro 13, proti 0 , zdržel se  0

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 900/36 – orná půda o výměře 671 m², p. č. 900/37 – orná půda o výměře 689 m²,
 • p. č. 900/38 – orná půda o výměře 951 m², p. č. 900/39 – orná půda o výměře 394 m²,
 • p. č. 900/43 – orná půda o výměře 507 m², p. č. 900/44 – orná půda o výměře 652 m²,
 • p. č. 900/45 – orná půda o výměře 442 m², p. č. 900/46 – orná půda o výměře 259 m²,
 • p. č. 900/47 – orná půda o výměře 268 m², p. č. 915/7 – orná půda o výměře 54 m²

od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno do vlastnictví města Ivančice a současně schvaluje darovací smlouvu.


12. Prodej pozemku

Zastupitelstvo č. 4 odložilo projednání bodu, kdy kupujícím byla dcera N , JW . Protože na pozemku je stavba ve vlastnictví N, došlo ke změně kupujícího.

Hlasování : Pro   13, proti  0, zdržel se 0

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu KS 24/2017, kterou město prodává pozemek p.č. 336/3, ostatní plocha, o výměře 162 m2, k.ú. Řeznovice, manželům MN a JN, Ivančice, za kupní cenu  100,- Kč/m2.


13. Poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce projektu stavební úpravy a změna užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice a veřejnoprávní smlouva č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace.

ZM č. 4/2016 dne 6. 6. 2016, v bodě č. 32, usnesení č. 40 schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory spolku Dětský klub Sovička (nyní i – Kompas, z. s.) v rámci projektu “O vaše děti postaráno” na dofinancování rekonstrukce přístavku pro klubovnu a družinu ZŠ a MŠ Řeznovice v částce 200 tisíc Kč a současně schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 71/2016. V srpnu 2017 se obrátil spolek i – Kompas, z. s., na město Ivančice ještě s žádostí o poskytnutí částky 176.340,- Kč, která bude využita na vícepráce vzniklé při stavebních úpravách budovy, která bude sloužit jako klubovna pro děti. Spolku tato částka dosud chybí a neví, kde jinde ji získat v roce 2017. Město Ivančice jako poskytovatel dotace po ukončení projektu 31. 7. 2018 získá zhodnocení budovy do svého majetku.

17.55 – odešel pan Štork

V diskusi starosta nejprve vysvětlil, o co se vlastně jedná. Spolek i-Kompas se stará o děti, v Řeznovicích v rámci volnočasových aktivit. Svoji činnost směřuje spolek na dobu po skončení činnosti školní družiny v odpoledních hodinách. Za budovou školy byl domeček, který sloužil jako skladiště. Spolek i-Kompas na tento domeček nechal udělat projekt a započaly stavební úpravy. Během prací se zjistilo, že dotace, které spolek získal, na rekonstrukci nestačí, a proto spolek požádal o dokrytí město. Pokud se domeček postaví, bude v majetku města. V případě, že postavený nebude, bude muset spolek veškeré obdržené dotace vracet. Starosta dále řekl, že město na tento projekt již 200 000,- Kč poskytlo. To, jak by měl domeček vypadat, objasnil místostarosta Sojka. Stavba by měla být dvoupodlažní, přízemí a první patro. Mgr. Musil řekl, že se jedná o budovu, která bude určena dětem a bude zhodnocen majetek města, proto doporučil schválit požadovanou částku. Ing. Blatný řekl, že má názor opačný. Upozornil na to, že i když se chce budovat něco pro dobrou věc, je třeba se poradit o tom, jak postupovat a jaké další kroky podnikat. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že se zúčastnil jednání se zástupci spolku. Jedná se o zařízení pro děti, které o půl čtvrté opustí školní družinu, a možnost toho, že o děti bude i následně postaráno vítá i ředitelka školy v Řeznovicích. V případě, že spolek svoji činnost ukončí, škola by domeček i v budoucnu využívala. MVDr. Šlapanský požádal o představení spolku i-Kompas. Starosta odpověděl, že si myslel, že zástupkyně spolku na zasedání zastupitelstva přijdou a samy  představí spolek i jeho činnost. Starosta dále řekl, že nejprve se spolek jmenoval Sovička, poté to byl klub Sova a v současné době je to spolek i-Kompas. Ing. Feith navázal, že o spolku také nikdy neslyšel, ale důležité pro něj je, že bude zhodnocena budova města. Prostředky nebudou určeny na provoz zařízení, zde si financování zajistí spolek z dalších dotačních titulů. Prostředky města budou opravdu využity pouze do rekonstrukce budovy města.

Hlasování : Pro 12, proti  0, zdržel se  0

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce stavebních úprav a změny užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice ve výši 176.340,- Kč pro spolek i – Kompas, z. s., IČO: 22714103, se sídlem Hrubšice 21, 664 91 Ivančice. Současně zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.


18.00 – vrátil se pan Štork

14. Informace, různé

Ing. Blatný ve svém příspěvku hovořil o nově vybudovaném parkovišti na sídlišti. Co ho však překvapilo, bylo umístění veřejného osvětlení doprostřed chodníku. Starosta odpověděl, že se vloudila chybička a v nejbližší době se osvětlení bude předělávat. Projektant ve svém návrhu udělal chybu a ta bude co nejdříve odstraněná.

Ve svém druhém příspěvku se Ing. Blatný zeptal na firmu, která pracuje na jižním obchvatu. Podle názoru Ing. Blatného firma pracuje velmi laxně a práce se zbytečně prodlužují. I když je nepříznivé počastí, dá se staveniště zařídit tak, aby se mohlo pokračovat.  Při pokládání zámkové dlažby se můžou například použít párty stany tak, aby práce mohly pokračovat. Starosta odpověděl, že při výběru stavební firmy se přihlíželo jak k nabídkové ceně, tak k termínu dodání. Jak řekl starosta závěrem, věří, že firma zakázku dokončí v termínu a odvedená práce bude v požadované kvalitě. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že se firmy musí zastat, protože v začátcích zemních prací se objevil teplovodní kanál, který nebyl nikde zaznačen. V kanálu je uloženo potrubí a město se rozhodovalo, jakým způsobem se k tomu postaví, protože to bylo cca 20 cm pod povrchem. Práce tak byly na čas přerušeny. Místostarosta Sojka doplnil, že veškeré práce by měly být do konce měsíce září ukončené.

V posledním příspěvku se Ing. Blatný zeptal, proč jsou označeny na cestě k „regulačce“ téměř všechny stromy ke kácení. Starosta odpověděl, že se zúčastnil schůzky, na které byli zástupci komise životního prostředí, Povodí Moravy a zástupci města – oddělení  péče o městskou zeleň. Jak starosta řekl, olše již dávno měly být pokácené. V korytě řeky nesmí být žádné stromy.  V horní části byly vysázeny duby a jestliže je v blízkosti dubu olše a ta  mu vadí v růstu, musí být vykácená. Místostarosta Sojka doplnil starostu, že Povodí Moravy si může vyčistit koryto řeky tak, jak potřebuje, a nemusí žádat o žádný souhlas s kácením; svůj záměr pouze odboru životního prostředí oznámí. Ing. Blatný se zeptal, komu cesta v oblasti patří. Ing. Sládek odpověděl, že až po břehovou část je Povodí Moravy a to kvůli povodním má za úkol udržet koryto řeky čisté.

Mgr. Musil se zeptal, zda s firmou SITA byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou. Starosta odpověděl, že smlouva je na dobu neurčitou, minimálně na dva roky, ale dá se vypovědět s půlroční výpovědní lhůtou. Pokud rada města smlouvu vypoví, je možné se domluvit např. s firmou KTS Ekologie nebo vyhlásit nové výběrové řízení.  Mgr. Musil se dále zeptal, jaký má město záměr. Starosta odpověděl, že pokud dojde s firmou SITA k dohodě ohledně kontejnerů a odpadního dvora, smlouva zůstane v platnosti.

Pan Skála se ve svém příspěvku vrátil k otázce předláždění autobusového nádraží. Řekl, že byl spolu s dalšími členem komise, která měla za úkol posoudit rozsah prací na opravě povrchu autobusového nádraží. Komise se sešla a existují o tom dva zápisy. Ve druhém zápisu bylo uvedeno, že bude předložen radě k projednání. Zeptal se, kde zápis skončil, protože v radě projednáván nebyl. Místostarosta Sojka odpověděl, že zápis má u sebe, řekl, že rada s ním byla seznámena mimo svůj program. Jak řekl, všichni členové komise zápis obdrželi. Na základě závěrů komise byla sestavena opaření. V zápisu bylo zaznamenáno: „ po obhlídce plochy bylo konstatováno, že je nutné provést opravu části dláždění v nezbytně nutné výměře a přidání dvou uličních vpustí. Ing. Bernard upraví výměru a připraví položkový rozpočet pro zadávací dokumentaci“. Tento zápis byl odeslán všem zúčastněným

21. června s dovětkem, že pokud nebude do tří dnů žádná reakce, bude zápis považován za odsouhlasený. Pan Skála zaslal svoji odpověď, kde byla navržena úprava zápisu v bodě 3, jinak  žádné další připomínky nebyly. Pan Skála řekl, že se zápisem souhlasí, a zeptal se, podle jaké výměry bylo vypsáno výběrové řízení na autobusové nádraží. Místostarosta Sojka odpověděl, že výměru měl zpracovat Ing. Bernard, tak jak zaznělo. Tato otázka by měla být položena vedoucímu OISMaP Ing. Ronzanimu a ten by to doložil. Pan Skála odpověděl, že partnerem zastupitele není vedoucí odboru, ale že jedná na zastupitelstvu. Dále řekl, že jestliže místostarosta Sojka zápis vypracoval, potom měl být respektovaný. Diskuse pokračovala, místostarosta Sojka odpověděl, že vedoucí odboru není kdejaký zaměstnanec, on rozhoduje o rozpočtu, je jeho příkazcem. Jestliže zastupitelé akci schválili, tak není možné po vedoucím OISMaP chtít, aby se každého chodil ptát, zda s tím souhlasí. Podle informací, které místostarosta Sojka má, pan Skála s Ing. Ronzanim elektronicky komunikuje a byla mu zaslána i fotodokumentace. Místostarosta Sojka řekl, že předpokládá, že Ing. Bernard nechal výměru zpracovat autorizovaným projektantem.  Pan Skála řekl, že jde o to, že do výběrového řízení byla zadána původní výměra a za původní peníze, tedy veškerá práce, kterou k tomu komise odvedla, byla zbytečná. Místostarosta Sojka řekl, že požadavky byly znovu posouzené, znovu se udělala výměra a ta vyšla taková, jaká je.  Zeptal se pana Skály, na základě čeho usoudil, že by výměra měla být jiná. Pan Skála odpověděl, že na základě ceny. Řekl, že když bylo dohodnuto, že se oprava proveden v nezbytně nutné výměře, potom tato výměra nemůže korespondovat s výměrou původní. Starosta diskusi zakončil s tím, že je pro něho důležité, aby oprava proběhla v takovém rozsahu, aby nedošlo k žádnému zranění lidí, kteří vystoupí z autobusů.

Ve svém druhém příspěvku pan Skála zmínil výstavbu rodinných domů v Němčicích. Požádal, aby na příští zasedání zastupitelstva byl zařazen bod Výstavba rodinných domů v Němčicích a zároveň, aby byla předložena studie proveditelnosti výstavby v Němčicích, aby bylo patrné, jaký objem prostředků na to bude třeba v rozpočtu města vyčlenit a kolik bude celá akce město stát. Zatím stála akce dosud město zhruba 5 mil Kč a do dnešního dne nikdo neví, co tam bude a kolik to město v budoucnu bude stát. Starosta odpověděl, že výstavba v Němčicích bude ucelenou koncepcí. Bohužel z důvodu, že někteří vlastníci nechtějí pozemky prodat, celá akce se zdržuje. Rozhodně se však nejedná o špatně investované peníze. Na příštím zastupitelstvu bude předložena všem zastupitelům zpráva. Pan Skála ještě požádal, aby to bylo včetně ekonomického rozboru.

Do diskuse se přihlásil pan MV z lokality Na Brněnce. Řekl, že podali na 4. zasedání zastupitelstva podnět, aby se jím zastupitelé zabývali. Jednalo se plánovanou bytovou výstavbu pana D, průjezdnou komunikaci, velký hluk v lokalitě, přesunutí značky a tím snížení rychlosti, dohled městské policie na mládež, která si tam dělá automobilové závody a dále převzetí komunikace od firmy FB invest – na této komunikaci je velký nepořádek stále je tam zařízení staveniště, i když je stavba již dávno ukončená.

Paní Č  doplnila, že se zúčastnila jednání, kdy se řešila cesta za zahradami rodinných domů na ulici Břízová s majitelem pozemku panem D. Obyvatelé požadovali dvoumetrový zelený pás, který nebyl akceptovaný, byl zúžen pouze na 0,5 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o nerovný terén, jak řekla paní Č, tak když bude vycházet ze zahrady, nejprve došlápne na zelený pás a poté na střechu auta; přístup na veřejnou cestu bude ze strany obyvatel ulice Břízová komplikovaný. Navrhla, aby se parkovací stání, která jsou nyní naplánovaná na straně k zahradám, přestěhovala na druhou stranu.

Místostarosta Sojka odpověděl nejprve na otázku, týkající se převzetí komunikace od FB investu. Řekl, že zde dosud není dořešena otázka věcného břemene týkající se kanalizace a vodovodu a uložení inženýrských sítí. To je důvod, proč město tuto komunikaci odmítá převzít. Co se týče návrhu veřejné komunikace, která má být vybudovaná, k tomu místostarosta řekl, že pan D  má své pozemky a město ho těžko bude nutit, kromě stavebního řízení, aby on odstoupil dvoumetrovým pásem od zahrad u stávajících domků. Snaha ze strany města byla, s panem D  se jednalo a odpovědi byly přeposlané. Samozřejmě, že pan D  se v případě problému bude obracet na krajský úřad, jednání se budou protahovat a není zaručeno, komu dá krajský úřad za pravdu. V současné době není žádná vůle pro nějakou domluvu. Jestliže pan D  dodrží zákony, není možné mu ve výstavbě bránit. Paní Č řekla, že si myslela, že když se bude jednat o veřejnou komunikaci, měli by zástupci města vyjít občanům vstříc. Místostarosta Sojka odpověděl, že o veřejnou komunikaci se bude jednat v momentě, kdy ji pan D  za své peníze postaví a zadarmo ji převede městu. Může dojít k situaci, kdy komunikace bude soukromá a městu nebude předaná. Místostarosta Ing. Sládek řekl, že je několik problémů, které nedokáže ani město ani obyvatelé  ul. Břízové vyřešit. U zahrádek, které obyvatelé Břízové mají, nebylo počítáno se žádným zadním východem. Když se podařilo to, aby mohly tyto východy být, vzešel od obyvatel další požadavek, aby pás byl dvoumetrový, aby státní bylo na druhé straně, a neustále jsou vznášeny další a další požadavky. Město se snaží o nějakou domluvu, ale jednání jsou velmi složitá. Starosta se vrátil k posunutí značky –  řekl, že 3x jednal s Policií ČR, o těchto jednáních jsou záznamy a jasně bylo řečeno, že pokud zastavěné území nezačíná tak, kde jsou domy, nemůže se značka posunout. Nebylo možné posunout ani radar. Co se týče kamionů, k tomu starosta řekl, že kamion nemůže v zatáčce jet více než 50 km/hod, protože to by vysypal celý náklad. Co se týče mládeže, která je na benzince,  neměl starosta žádné zprávy, že by od loňského roku nějaké závody v lokalitě probíhaly. Je třeba takovou akci nahlásit, aby bylo možné podniknout další kroky. Pokud se tam konají závody, starosta řekl, že bude kontaktovat majitelku čerpací stanice a Policii České republiky, aby zahájila pravidelné kontroly v okolí benzinky a to  jak civilním tak i označeným autem.

Co se týče bytového domu, který má v lokalitě stavět Pan D, k tomu místostarosta Ing. Sládek řekl, že na základě podnětů obyvatel byl dům snížen o jedno patro, odstupová vzdálenost je o dost větší, než je norma. Na snížení dalšího patra pan D   asi nepřistoupí. Co ho překvapilo, byly chyby v měření hluku ze strany hygienické sanice a rozhodně by v souvislosti s podnětem, který jí byl zaslán, měla konat. Pokud by hygiena zůstala pasivní, mohlo by město měření hluku zajistit a to i v nočních hodinách, případně v hodinách, které si stěžovatelé určí. Náklad na tato měření nebude podle názoru místostarosty Ing. Sládka tak, velký, aby si ho město nemohlo dovolit. Výsledky by následně byly zaslány hygienické stanici. V první  verzi zástavbové studie byla zaznačena jenom polovina domků a z tehdejšího konceptu územního plánu bylo doporučeno, aby bytový dům byl hned na začátku vjezdu, aby tam, kde výstavba bude koncentrovanější, tak aby se nejezdilo do bytovek tam a zpět.  V průběhu realizace projektové dokumentace a stavebního řízení změnilo, a výsledkem je to, že bytový dům je až na konci,  a že je postaveno dvakrát tolik rodinných domků. Místostarosta Ing. Sládek slíbil občanům, že se město bude snažit pomoci, ale samozřejmě do určité míry a v rámci platné legislativy. Pan V  se zeptal,  co bude následovat poté, když z měření hluku vyplynou hodnoty, které překračují své hranice. Nato místostarosta Ing. Sládek odpověděl, že pak se bude kontaktovat majitel komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, aby sjednal nápravu, např. tím, že postaví nějakou protihlukovou zábranu, aby se hluku zamezilo.  Závěrem místostarosta Ing. Sládek požádal občany, aby si stanovili priority, co je pro ně nejdůležitějším problémem.

15. Zasedání Zastupitelstva města Ivančice konané dne 25. 9. 2017 – rekapitulace usnesení:

Usnesení č. 1) Zastupitelstvo města Ivančice určuje ověřovateli zápisu Ing. Jana Blatného a  pana Rostislava Štorka.

Usnesení č. 2) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozšíření bodu č. 11 Záměry nabytí pozemků a bezúplatné nabytí pozemků.

Usnesení č. 3) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 4) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 20 na rok 2017 a bere na vědomí rozpis rozpočtu dle předloženého návrhu Ing. Peškou.

Usnesení č. 5) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi městem Ivančice jako budoucím obdarovaným a manžely B, bytem Ivančice, jako budoucími dárci příjezdové komunikace vybudované na části pozemku p. č. 2419/4, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 6) Zastupitelstvo města Ivančice revokuje usnesení č. 8.1) ze dne 27. 6. 2011, kterým schválilo prodej pozemků p.č. 2595/29, zahrada, o výměře 363 m2, a p.č. st.733, zastavěná plocha, o výměře 16 m2, k.ú. Kounické Předměstí, paní MZ, bytem Brno.

Zastupitelstvo ukládá  odboru plánovacímu a finančnímu vrátit paní MZ částku 5 000,- Kč.

Usnesení č. 7) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje bytové jednotky 4/10 o výměře 37,90 m2 a spoluvlastnického podílu 3790/64213 na společných částech a prostorách budovy a pozemku p.č. st. 14/1, k.ú. Alexovice.

Usnesení č. 8) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje nebytového prostoru, jednotky č. 4/11, o výměře 87,99 m2, a spoluvlastnického podílu 8799/64213 na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, k.ú. Alexovice.

Usnesení č. 9) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. st. 14/3, zastavěná plocha, o výměře 27 m2, p.č. st. 14/4, zastavěná plocha, o výměře 25 m2, p.č. st. 14/5, zastavěná plocha, o výměře 27 m2, p.č. st. 14/6, zastavěná plocha, o výměře 32 m2, k.ú. Alexovice (garáže).

Usnesení č. 10) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1600, ostatní plocha, o výměře 245 m2, p.č. 1601, ostatní plocha, o výměře 138 m2, p.č. 1602, ostatní plocha, o výměře 225 m2 a p.č. 1603, ostatní plocha, o výměře 2 m2, k.ú. Alexovice.

Usnesení č. 11) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1073, ostatní plocha, silnice, o výměře 293 m2, k.ú. Alexovice,  a p.č. 3130/5, ostatní plocha, silnice, o výměře 959 m2, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví města, za pozemky p.č. 3110/9, p.č. 3110/10 a p.č. 3110/11, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje – hospodaření SÚS.

Usnesení č. 12) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr  prodeje části pozemku p.č. 1345/2, orná půda, o výměře cca 40 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení č. 13) Zastupitelstvo města Ivančice neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2, a část p.č. 1683/36, orná půda, o výměře cca 325 m2,  k.ú. Budkovice.

Usnesení č. 14) Zastupitelstvo města Ivančice odkládá projednání bodu č. 10.B)

Usnesení č. 15) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č. 581/20, ostatní plocha (ostatní komunikace) a p. č. 582/7, orná půda, o výměře cca 54 m², v k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 16) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 549/3, orná půda o výměře cca 320 m², v k. ú. Ivančice – Záměr prodeje nebyl schválen

Usnesení č. 17) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. st. 231 o výměře 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení č. 18) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 1616/6 o výměře 104 m², ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Němčice u Ivančic, do vlastnictví města Ivančice.

Usnesení č. 19) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků p. č. 2419/34 – ostatní plocha, komunikace o výměře 77 m2, p. č. 2419/2 – ostatní plocha, komunikace o výměře 56 m2,  p. č. 2419/35 – ostatní plocha, komunikace o výměře 61 m2 a p. č. 2419/36 – ostatní plocha, komunikace o výměře 25 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení č. 20) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. 440/7 – ostatní plocha, o výměře 2 282 m2, v k. ú. Ivančice.

Usnesení č. 21) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemku p. č. st. 64, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 a rodinného domu č. p. 61, k.ú. Řeznovice.

Usnesení č. 22) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí části pozemků p.č. PK 3060, k.ú. Ivančice, a p.č. PK 3188, k.ú. Ivančice.

Usnesení č. 23) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr nabytí pozemků ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3:

 • v k. ú. Ivančice – p. č. 3018/4 (PK) o výměře 8246 m², p. č. 3018/9 (PK) o výměře 8742 m², 3018/11 (PK) o výměře 760 m², p. č. 3019 (PK) o výměře 415 m², p. č. 3025/13 o výměře 13394 m², p. č. 3025/14 o výměře 2730 m², (všechny orná půda), p. č. 3025/2 o výměře 1083 m² (ostatní plocha – manipulační plocha), p. č. st. 1112 o výměře 66 m² (zastavěná plocha a nádvoří), p. č. 3136/13 o výměře 110 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p. č. 202/7 o výměře 1163 m² (zahrada), p. č. 161 o výměře 205 m² (zahrada), p. č. 424/2 o výměře 811 m² (orná půda), p. č. 436/2 o výměře 354 m² (zahrada), p. č. 436/3 o výměře 208 m² (zahrada), p. č. 869 (PK) o výměře 14661 m²,  p. č. 874 (PK) o výměře 7022 m², p. č. 877/1 (PK) o výměře 1708 m², p. č. 878 (PK) o výměře 4104 m², p. č. 887 (PK) o výměře 3061 m², p. č. 893 (PK) o výměře 1990 m² (všechny orná půda), p. č. 158 (PK) o výměře 7874 m2 a p. č. 165 (PK) o výměře 7719 m2, (oba orná půda)
 • v  k. ú. Kounické Předměstí – p. č. 2743/2 o výměře 90 m², p. č. 2743/4 o výměře 18 m², (oba ostatní plocha- ostatní komunikace),
 • v k. ú. Alexovice – p. č. 391/2 o výměře 1441 m², p. č. 392/2 o výměře 222 m² (oba zahrada), p. č. 135 o výměře 1449 m² (ostatní plocha- neplodná půda), p. č. 394/3 o výměře 580 m² (orná půda),
 • v k. ú. Budkovice – p. č. 1930/39 o výměře 279 m² (trvalý travní porost).

Usnesení č. 24) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemků  p. č. 394/8 o výměře 495 m² a p. č. 395/56 o výměře 172 m², oba vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Alexovice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Ivančice a současně schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. BP – 17/123.

Usnesení č. 25) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ivančice:

 • p. č. 900/36 – orná půda o výměře 671 m², p. č. 900/37 – orná půda o výměře 689 m²,
 • p. č. 900/38 – orná půda o výměře 951 m², p. č. 900/39 – orná půda o výměře 394 m²,
 • p. č. 900/43 – orná půda o výměře 507 m², p. č. 900/44 – orná půda o výměře 652 m²,
 • p. č. 900/45 – orná půda o výměře 442 m², p. č. 900/46 – orná půda o výměře 259 m²,
 • p. č. 900/47 – orná půda o výměře 268 m², p. č. 915/7 – orná půda o výměře 54 m²

od Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno do vlastnictví města Ivančice a současně schvaluje darovací smlouvu.

Usnesení č. 26) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Kupní smlouvu KS 24/2017, kterou město prodává pozemek p.č. 336/3, ostatní plocha, o výměře 162 m2, k.ú. Řeznovice, manželům MN a JN,   Ivančice, za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 27) Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce stavebních úprav a změny užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice ve výši 176.340,- Kč pro spolek i – Kompas, z. s., IČO: 22714103, se sídlem Hrubšice 21, 664 91 Ivančice. Současně zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.


16. Závěr

Starosta poděkoval přítomným za účast a zakončil zasedání zastupitelstva v 19.00  hodin.

 

V Ivančicích dne 25.9. 2017

Milan Buček                                                                       Jaroslav Sojka

starosta                                                                             místostarosta

Ing. Jan Blatný                                                                    Rostislav Štork

ověřovatel                                                                            ověřovatel

 

Zapsala: Ing. Ivana Krejčová

Příloha: č. 1) prezenční listina

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf ZM-2017-06966 KB