Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 04/2021

Výpis z přijatých usnesení 4. mimořádné schůze rady města konané dne 17.02.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2020 a kontrolách, které provedl pracovník kontroly u příspěvkových organizací a spolků

Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Zprávu o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2020 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/111


2. Zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31. 12. 2020

Návrh usnesení: RM bere na vědomí „Zprávu o povedené inventarizaci majetku a závazků města Ivančice ke dni 31. 12. 2020“ předloženou ústřední inventarizační komisí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/112


3. Český svaz bojovníků za svobodu ZO Ivančice – žádost o převedení nevyčerpané dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Ivančice, převedl nedočerpané  finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 15/2020, do roku 2021. Prostředky budou využity na dopravu žáků a studentů na zájezdy do Lidic a do Mauthausenu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/113


4. Souhlas se stavebním záměrem na ulici Hybešova

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem umístění rodinného domu a s napojením sjezdu a nájezdu z parcely č. 423/1 na místní komunikaci na ulici Hybešova. Stavební záměr je v souladu s územní studií “Lokalita ulice Hybešova v Ivančicích”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/114


5. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 Palackého náměstí 87/41 , Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 28. 2. 2022.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/115


6. Jednoduché pozemkové úpravy k.ú. Letkovice – pověřené osoby

Návrh usnesení: RM schvaluje jako pověřenou osobu, která bude za město Ivančice přítomna ve věci jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Letkovice na šetření hranic obvodu JPÚ, jež se bude konat na jaře 2021, Ing. Jaroslava Ronzaniho, a v době jeho nepřítomnosti Ing. Josefa Janíčka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/116


7. Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava místní komunikace na ulici Hybešova – 2. etapa” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Oprava místní komunikace na ulici Hybešova – 2. etapa” firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 1 228 870,80 Kč bez DPH a délkou realizace 12 kalendářních dnů a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou. Osloveno bylo 6 firem, podáno bylo 7 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/117


8. Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci “Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Zpracování projektové dokumentace na akci “Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice” firmě GARANT projekt s. r. o., se sídlem Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO 06722865, s nabídkovou cenou 429 000,- Kč bez DPH. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/118


9. Stavební úpravy, přístavba penzion Martálka, doplnění

Návrh usnesení: RM souhlasí, v návaznosti na usnesení č. RM/2020/18/493 a č. RM/2020/24/669, s navrženým řešením likvidace splaškových vod na akci “Stavební úpravy a přístavba rodinného penzionu na parcelách č. st. 222, 2528, 2526/4, 2529/5 a 2529/6 v k. ú. Kounické Předměstí”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/4/119


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2021-04_17-02-2021185 KB