Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 03/2021

Výpis z přijatých usnesení 3. schůze rady města konané dne 10.02.2021

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Provoz školních družin základních škol v období jarních prázdnin

Návrh usnesení: RM souhlasí  v souladu s Vyhláškou 163/2018, § 8 odst. 2, s přerušením provozu školních družin při základní škole ZŠ TGM Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ Ivančice-Němčice a ZŠ Ivančice-Řeznovice, a to v období jarních prázdnin, v termínu od 22. – 26. 2. 2021.

V případě prodloužení nouzového stavu v souvislosti s nemocí COVID-19 bude školní družina při ZŠ V. Menšíka Ivančice v provozu, protože patří mezi vybrané školní dužiny Jihomoravského kraje a bude sloužit pro potřeby rodičů vybraných organizací. RM ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí zveřejnit informaci na webových stránkách města a v kabelové televizi.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/85


2. ZŠ V. Menšíka Ivančice – žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1, se zřízením přípravné třídy v Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, a to od 1. 9. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/86


3. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1, se zřízením přípravné třídy v Základní škole Ivančice-Němčice, a to od 1. 9. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/87


4. Jednota, s. d. – žádost o finanční příspěvek – prodejna Řeznovice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání žádosti o poskytnutí dotace Jednotě, s.d., Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 28, PSČ 672 12, IČO 00032336, pro zachování prodejny smíšeného zboží v Řeznovicích. RM požaduje doplnění stanoviska Osadního výboru Řeznovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/88


5. Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Návrh usnesení: RM schvaluje podání projektu „Zdravotní cvičení nejen pro seniory” předloženého odborem sociálních věcí a doporučuje ho předložit do dotačního programu Jihomoravského kraje formou žádosti o finanční podporu z dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2021. Dále rada města pověřuje Evu Ošmerovou, DiS. k zastupování a jednání za město Ivančice při podání a realizaci projektu a schvaluje její příslušné pověření.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/89


6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/90


7. Žádost o parkovací místa

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s vyhrazením parkovacích míst na ul. Komenského náměstí pro potřeby zaměstnanců ordinace PLDD.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/91


8. Dílčí aktualizace pasportu dopravního značení

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem I. etapy dílčí aktualizace pasportu dopravního značení, tj. vytvoření zóny parkování na všech ulicích starého sídliště s vyloučením NA, traktorů a autobusů o hmotnosti nad 2,8 t v době od 20.00 do 08.00 hodin. Pro potřeby parkování bude pro tato vozidla vyhrazena plocha slepé ulice souběžné se zásobovací komunikací vedle OD Tesco jako místa pro odstavení vozidel od 2,8 do 3,5 t v době od 20.00 – 08.00 hodin. Důvodem opatření je zajištění většího počtu parkovacích míst pro potřeby obyvatel sídliště. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit informovanost občanů o přijatém opatření.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/92


9. Přípojka elektro “Hrubšice – čp. ..: NN kab. příp.”

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem kabelové trasy pro přípojku elektro na akci “Hrubšice – č.p. ..: NN kab. příp.” za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. MI 3736/2021 ze dne 2. 2. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/93


10. Souhlas  s oplocením pozemku v Řeznovicích na hranicích s parcelou města

Návrh usnesení: RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 336/23 s oplocením soukromého pozemku a umístěním zahradního domku na soukromých parcelách v Řeznovicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/94


11. Souhlas s novostavbou RD V Olších

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním bytového domu na ulici V Olších na místě stávajícího rodinného domu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/95


12. Dodatek č. 6 ke smlouvě o svozu a likvidaci odpadu – SUEZ CZ, a.s.

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; na nejblíže příštím zasedání zastupitelstva města bude vyžádáno jeho stanovisko k návrhu navýšení ceny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/96


13. Servisní smlouva – lokální výstražný systém – KOCMAN envimonitoring

Návrh usnesení: RM schvaluje servisní smlouvu na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o., IČO: 03108279, se sídlem: Lišejníková 1034/1, Žebětín, 641 00 Brno, jako zhotovitelem na dobu neurčitou.

Cena díla je stanovena v roce 2021 částkou 12 768,- Kč, v dalších letech částkou 9 472,- Kč. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/97


14. Záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, oddělené GP č. 2195-347/2020 o výměře 268 m2, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o původní výměře 361 m2, oddělené geometrickým plánem č. 2195-347/2020 ze dne 29.01.2021 a nově označené jako pozemek p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 268 m2 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, do vlastnictví Společenství vlastníků domu Josefa Vávry 42/33, Ivančice, se sídlem: Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice IČO: 03537803, (dále jen „SVJ“) za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který na své náklady opatří SVJ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/98


15. Záměr prodeje pozemků p. č. 540/179, 540/82, 540/108 a části pozemku p. č. 480/2, vše v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM

  1. doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 540/179, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 485 m2,
  2. doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 480/2, orná půda, o celkové výměře 18 540 m2, a to část od konce pozemku p. č. 540/179 po místo, kde se pozemek p.č. 480/2 na předloženém nákresu (červená barva) rozdvojuje,
  3. nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 540/82, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 47 m2, p. č. 540/108, ostatní plocha, (manipulační plocha), o výměře 145 m2,

vše v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/99


16. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. st. 596 vzniklého dle GP č. 587-1/2020 oddělením z pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o celkové výměře 561 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/100


17. Záměr pronájmu dvou částí pozemku p. č. 1158/5 v k. ú. Němčice u Ivančic

I. Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1158/5, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 12 736 m2 (výměra určená k pronájmu 421 m2), v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. MI 1754/2021 ze dne 21. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/102

II. Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1158/5, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 12 736 m2 (požadovaná výměra k pronájmu 638 m2 v dolní části pozemku), v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/101


18. Nájemní smlouva č. 2131000516 – o nájmu pozemku p. č. 80/4 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000516 o nájmu pozemku p. č. 80/4, zahrada, o výměře 125 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a V., .. Ivančice, jako nájemcem, za nájemné ve výši 4,- Kč/m2/rok, tj. celkem 480,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/103


19. Pachtovní smlouva č. 2131000517 – o propachtování části pozemku p. č. 1620/1 v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000517 o propachtování části pozemku p. č. 1620/1, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 47 063 m2 (výměra k propachtování 3 600 m2) v k. ú. Letkovice, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a J., .. Ivančice, jako pachtýřem, za pachtovné ve výši 0,30 Kč/ m2/rok, tj. celkem 1 080,- Kč/rok.

Pachtýř bude výsadbu 10 ks vysokokmenných ovocných stromů konzultovat s Technickými službami města Ivančice – za zeleň s Ing. Marií Navrátilovou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/104


20. Souhlas s obnovou louky Pod Vrbičkami v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání žádosti o souhlas s obnovou louky Pod Vrbičkami na částech pozemků p. č. 1930/6, lesní pozemek a p. č. 1930/184, lesní pozemek, oba v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, a požaduje doplnění stanoviska orgánů ochrany životního prostředí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/105


21. Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků a udělení souhlasu s provedením opatření

Návrh usnesení: RM schvaluje Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků níže uvedených a uděluje  J., Ivančice, …, souhlas s provedením opatření na ochranářské práce na podporu rostlin uvedených na Červeném seznamu v rámci programu Péče o krajinu, a to na pozemcích:

  • p. č. 1620/1, ostatní plocha (neplodná půda), k. ú. Letkovice u Ivančic //zásah: pastva ovcí a koz → na výměře 2,58 ha
  • p. č. 2051/20, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2051/19, ostatní plocha (neplodná půda), oba k. ú. Budkovice u Ivančic //zásah: pastva → na výměře 0,28 ha, sečení křovinořezem a odstranění biomasy →  na výměře 0,34 ha
  • p. č. 2788/14 ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2788/15, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 2787/8, lesní pozemek, p. č. 2787/7, lesní pozemek, vše v k. ú. Ivančice //zásah: ruční kosení a odstranění biomasy →  na výměře 0,56 ha
  • p. č. 2782/5, ostatní plocha (neplodná půda), p. č. 3025/17, orná půda, oba k. ú. Ivančice //zásah: ruční kosení a odstranění biomasy →  na výměře 0,2 ha
  • p. č. 1620/11, lesní pozemek, v k. ú. Letkovice //zásah: jednorázové překosení a odstranění biomasy – na výměře 0,44 ha
  • p. č. 549/11, neplodná půda, (ostatní plocha), p. č. 564/27, trvalý travní porost //zásah: ruční kosení a odstranění biomasy –  na výměře 0,025 ha

za podmínky, že na pozemcích nebudou prováděny jakékoli úpravy těžkou technikou bez výslovného souhlasu města mimo odvozu sena a odstraněných náletových rostlin. Dále spásání a udržovací práce budou probíhat pouze na nelesních částech pozemků určených k plnění funkcí lesa za účelem odstranění náletových dřevin a křovin. U pozemků, které jsou evidovány jako pozemky určené k plnění funkcí lesa je nutné zachovat lesní části se všemi jejich funkcemi. Jakékoliv kácení vzrostlých stromů není povoleno bez souhlasu odborného lesního hospodáře.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/106


22. Veřejná zakázka malého rozsahu “Dodávka a montáž dvou sanitárních kontejnerů pro město Ivančice” – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž dvou sanitárních kontejnerů pro město Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/107


23. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k částem pozemku p. č. 2419/5 nově označených jako p. č. 2419/62 o výměře 50 m2 a p. č. 2419/63 o výměře 57 m2 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. I-S/03/2021 – kanalizačního řadu mezi městem Ivančice jako osobou povinnou a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČO: 49458892 jako osobou oprávněnou, a to k tíži částí pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2419/5, oddělených geometrickým plánem č. 1396-320/2020 ze dne 22.01.2021 a nově označených jako pozemek p. č. 2419/62, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m2 a pozemek p. č. 2419/63, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m2, vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. 1396-320/2020 ze dne 22.01.2021, a to  bezúplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/108


24. Smlouva o spolupráci – SŠDOS Mor. Krumlov

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o spolupráci se Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace, IČO: 00055166, se sídlem: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov, při umístění a udržování „Pamětní tabule VANČÁCI“ na kameni před budovou č. p. 343 na pozemku p. č. st. 780 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/109


25. Výpověď pachtovní smlouvy ze dne 22. 5. 2019

Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď pachtovní smlouvy ze dne 22. 5. 2019 v souladu s čl. IV. větou druhou této smlouvy, mezi městem Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, a H., …, Ivančice 664 91. Předmětná pachtovní smlouva bude ukončena ke konci pachtovního roku, tedy ke dni 30. 9. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2021/3/110


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2021-03_10-02-2021305 KB