Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 34/2020

Výpis z přijatých usnesení 34. schůze rady města konané dne 16.12.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Zdravotní cvičení nejen pro seniory v r. 2021

Návrh usnesení: RM odkládá rozhodnutí o záměru pokračování „Zdravotního cvičení nejen pro seniory“ v roce 2021, kde náklady by byly hrazeny z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2021, a ukládá odboru sociálních věcí sledovat případné dotační tituly. V kladném případě je rada připravena souhlas udělit (předpoklad 31.3.2021).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/823


2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o servisní a technické podpoře

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o servisní a technické podpoře s firmou INIT technology s.r.o., IČO 04423101, se sídlem: Sehradice 129, 763 23, spočívající ve změně ceny roční technické podpory z důvodu rozšíření stávající licence o nákup nové licence pro konektor na službu DopisOnline pro úřední psaní za 1 rok užívání na 41 000,- Kč bez DPH (zvýšení o 7 000,- Kč). Hrazeno bude z rozpočtu OSČ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/824


3. Návrh na finanční příspěvek pro Útulek jinak, z.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na provoz Útulku jinak, z.s. se sídlem .. Napajedla, který výrazně přispěl k vyřešení komplikované situace s umístěním 15 týraných psů v objektu bývalé elektrárny Oslavany, současně schvaluje příslušnou darovací smlouvu. Hrazeno bude z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/825


4. SENIOR KLUB Ivančice, z.s. – žádost o převedení části dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si SENIOR KLUB Ivančice, z.s. mohl převést nedočerpané  finanční prostředky ve výši 6 730,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 12/2020, do roku 2021. Důvodem žádosti byla vládní omezení všech kulturních akcí v souvislosti s pandemií koronaviru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/826


5. Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), odpisový plán  pro rok 2021 příspěvkových organizací města Ivančice – MŠ Chřestová Ivančice, MŠ Na Úvoze Ivančice, ZŠ T.G. Masaryka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, Školní jídelna Ivančice, Penzion pro důchodce Ivančice, Technické služby města Ivančice, Kulturní a informační centrum Ivančice, Městské lesy Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/827


6. Městské lesy Ivančice – upravený odpisový plán na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán  pro rok 2020 příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/828


7. Plán kontrol na rok 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje plán kontrol na rok 2021 předložený oddělením kontroly MěÚ Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/829


8. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – předchozí souhlas k přijetí sponzorských darů

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů Základní škole a mateřské škole, Ivančice-Němčice předchozí souhlas k přijetí finančních sponzorských darů ve výši 10 000,- Kč od  Pavla Novotného, .. Loděnice, IČO 06079121, a ve výši 2 000,- Kč od firmy NOMIsped. s. r. o., Řeznovice 157, IČO 05200407.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/830


9. Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Komenského náměstí 21/9

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemce H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/831


10. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského náměstí 21/9

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně F., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/832


11. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6 , U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně Ž., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/833


12. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně S., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/834


13. Přidělení bytové jednotky č. 24 v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 7. 12. 2020 přidělení bytu č. 24, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, V.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/835


14. Dodatky č. 2 ke smlouvám o dílo – QIM Atelier s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci:

  1. Nájezd do lokality Horní Pancíře
  2. Rekonstrukce místní komunikace Nad Klínkem

se společností QIM Atelier s.r.o., IČO 29212065, se sídlem: Botanická 19, 602 00 Brno, jako zhotovitelem, spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do 31. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/836


15. Dodatky č. 1 ke smlouvám – Saba ClickPark s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě:

  1. koncesní – provoz parkovacích automatů pro účel placeného parkování na místních komunikacích ke stání silničních motorových vozidel (parkování) na náměstích Palackého a Komenského v Ivančicích na časově omezenou dobu za stanovenou cenu,
  2. o poskytování služeb ClickPark – platby parkovného prostřednictvím aplikace,
  3. o nájmu a licenční smlouvu – ParkControl – aplikace umožňující provádění kontrol úhrady parkovného,
  4. licenční – PCard – Software je určen pro evidenci karet v parkovací zóně, které jsou vydávány zákazníkům,

s firmou Saba ClickPark s. r. o., IČO 28968506, se sídlem: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, spočívající v prodloužení doby trvání výše uvedených smluv do 31. 3. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/837


16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace –  NOMIsped s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 50 000,- Kč jako financování části nákladů na realizaci výkopu a napojení vodovodního řadu na části pozemků p. č. 677/4 a p. č. 677/3 (místní komunikace) v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice jako poskytovatelem dotace a  NOMIsped s.r.o., IČO 05200407, se sídlem: Řeznovice 157, 664 91 Ivančice, jako příjemcem dotace. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/838


17. Nájemní smlouva č. 2131000515 o nájmu pozemku p. č. 1158/112 a části pozemku p. č. 1158/113 o celkové výměře 612 m2, k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000515 o nájmu pozemku p. č. 1158/112, orná půda, o výměře 327 m2 a části pozemku p. č. 1158/113, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 285 m2, vyznačených v předloženém zákresu v katastrální mapě červenou barvou, oba v k.ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice, uzavíranou mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a S., nar…, bytem …, 664 91 Ivančice, jako nájemcem, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok, tj. 1224,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/839


18. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa B 325

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením B 325 s nájemcem K., .., Ivančice. Smlouva bude ukončena k 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/840


19. Pachtovní smlouva č. 2131000514

Návrh usnesení: RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000514 o propachtování pozemků p. č. 348/1, zahrada, o výměře 7 152 m2, p. č. 557/1, orná půda, o výměře 6 423 m2, p. č. 557/4, orná půda, o výměře 59 m2, p. č. 557/2, orná půda, o výměře 3 248 m2, p. č. 557/5, orná půda, o výměře 517 m2, p. č. 557/6, orná půda, o výměře 2 877 m2, p. č. 558/1, trvalý travní porost, o výměře 224 m2, vše v k. ú. Ivančice, a p. č. 2435/1, orná půda, o výměře 9 526 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, mezi městem Ivančice a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 1 Ivančice, spisová značka: L 44170 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: .. Ivančice, IČO 65266676, za pachtovné ve výši 60 052,- Kč/rok, a to s výpovědní lhůtou 6 měsíců pro pozemek p.č. 2435/1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/841


20. Veřejná zakázka malého rozsahu “Multidisciplinární tým architektů a designerů pro návrh nové expozice a přestavbu budovy Muzea Alfonse Muchy v Ivančicích” – přidělení zakázky a schválení smluv o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Multidisciplinární tým architektů a designerů pro návrh nové expozice a přestavbu budovy Muzea Alfonse Muchy v Ivančicích” firmě ČTYŘSTĚN s.r.o., se sídlem Schodová 1775/12, 602 00  Brno, IČO 05874033, s nabídkovou cenou pro Variantu I. bez DPH 1 901 000,- Kč a pro Variantu II. bez DPH 3 293 000,- Kč a schvaluje smlouvy o dílo s touto firmou.

Osloveny byly 3 firmy, podána byla 1 nabídka, 2 firmy se omluvily z kapacitních důvodů. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

RM požaduje, aby ve smlouvě bylo výslovně uvedeno, že zhotovitel bude plnit jednotlivé fáze zásadně na základě výzvy města s tím, že v případě, kdy město, kromě první fáze, k plnění žádných dalších fází zhotovitele nevyzve, nemá zhotovitel právo požadovat od města finanční náhrady, jako je např. náhrada škody nebo ušlý zisk.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/842


21. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt “Oprava místní komunikace na ul. Hybešova – 2. etapa”

Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci poskytovatele MMR pro dotační titul DT 117d8220A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt “Oprava místní komunikace na ul. Hybešova – 2. etapa”. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/843


22. Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Návrh usnesení: RM schvaluje ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění pro rok 2021 s firmou CERIOS s.r.o, IČO 05480990, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/844


23. Schválení smlouvy a dokumentů o převzetí výsledků z ukončeného projektu – Memoranda ze strany VÚPSV

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvy a další dokumenty z ukončeného projektu – Memoranda ze strany Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., se sídlem Dělnická 213/2,  170 00 Praha 7,  IČO 45773009, k uplatnění výsledků projektu ve své praxi.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/845


24. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 900/10 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 900/10, ostatní plocha, (jiná plocha), o celkové výměře 247 m2 (část určená k pronájmu 6 m2) v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření č. MI 26341/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/846


25. Veřejná zakázka malého rozsahu “Dodávka a montáž betonové zapuštěné váhy pro Technické služby města Ivančice” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Dodávka a montáž betonové zapuštěné váhy pro Technické služby města Ivančice ” firmě VAHY PRO, s.r.o., se sídlem Bořislav 159, 415 01, IČO 27275906, s nabídkovou cenou 248 000,- Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo s touto firmou.

Podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/847


26. Dodatek č. 1 k servis.sml. – ATLAS Consulting – CODEXIS

Návrh usnesení: RM neschvaluje dodatek č. 1 k servisní smlouvě se společností ATLAS consulting spol. s r.o., IČO 46578706, se sídlem: Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, týkající se doplnění právního informačního systému CODEXIS o komentáře LIBERIS GOLD k jednotlivým právním   předpisům za zvýhodněnou jednorázovou cenu pro město Ivančice ve výši 24 200,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/848


27. Koncepty smluv se společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že městu Ivančice byl doručen koncept:

  • Smlouvy o společném postupu, Smlouvy o úschově listin a Smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
  • Smlouvy o zřízení práva stavby, kde smluvními stranami jsou město Ivančice a Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

s tím, že po posouzení ze strany právníků města, kdy pozornost při posuzování konceptu smluv bude věnována zejména návrhu týkajícího se důsledku nezařazení DZR do sítě sociálních služeb JmK, budou koncepty smluv předloženy radě města, zda doporučí zastupitelstvu města schválit uzavření uvedených smluv. Osobou odpovědnou za splnění úkolu je místostarosta Ing. Sládek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/34/849


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-34_16-12-2020303 KB