Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 33/2020

Výpis z přijatých usnesení 33. schůze rady města konané dne 02.12.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Adventní akce v r. 2020 – rozšíření využití veřejného prostranství

Návrh usnesení: RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM/2020/5/121 rozšíření užívání veřejného prostranství Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, za účelem pořádání adventních akcí ve dnech 04.12. a 11.12.2020, o prostor na parkovišti před radnicí. Jedná se o pozemek KN 3163/1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/782


2. Transkripce a regesty nejstarší dochované knihy města Ivančice

Návrh usnesení: RM ukládá Komisi pro zadávání veřejných zakázek zpracovat text výzvy záměru pro zadání zakázky “Transkripce a regesty nejstarší dochované knihy města Ivančice”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/783


3. Změna kapacity u registrované sociální služby „pečovatelská služba“

Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2021 změnu kapacity u registrované sociální služby „pečovatelská služba“ na 12 klientů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/784


4. ZŠ T. G. Masaryka Ivančice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Ivančice do projektu v rámci programu V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy INTERREG V-A-SK-CZ/2020/12, zaměřený na přeshraniční spolupráci, na posílení digitálního a technického rozvoje škol a na vzájemnou spolupráci v této oblasti. Partnerskou školou v projektu bude Spojená škola Sládkovičovo.

Minimální objem projektu je 100 000,- eur. Maximální objem projektu je 500 000,- eur.

Projekt je se spoluúčastí 5 %. 85 % uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a 10 % ze státního rozpočtu.

Doba realizace projektu bude 24 měsíců maximálně do 31. 7. 2023.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/785


5. MŠ Na Úvoze Ivančice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice čerpala rezervní fond v celkové výši 50 000,- Kč, a to na pořízení 80 ks plastových lehátek včetně matrací pro děti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/786


6. H., Ivančice – žádost o převedení dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si H., bytem Ivančice, .., mohl převést nevyčerpané  finanční prostředky ve výši 35 000,- Kč, které mu byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č.58/2020, do roku 2021. Důvodem žádosti je zrušení veřejných akcí v souvislosti s pandemií koronaviru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/787


7. Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/788


8. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu – pan V.

Návrh usnesení: RM souhlasí s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění město Ivančice pro V., nar. .., trvale bytem .., Ivančice, dle ustanovení §10 a §118 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a s pověřením Evy Ošmerové, DiS., jako osoby, která bude s důchodem účelně hospodařit ve prospěch výše uvedeného.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/789


9. Ustanovení zvláštního příjemce důchodu – pan P.

Návrh usnesení: RM souhlasí s ustanovením zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění město Ivančice pro P., nar. .., trvale bytem .., Ivančice, dle ustanovení §10 a §118 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a s pověřením Evy Ošmerové, DiS. jako osoby, která bude s důchodem účelně hospodařit ve prospěch výše uvedeného.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/790


10. Souhlas s řešením sjezdu a nájezdu Apartmánový dům na ul. Kounická.

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým řešením sjezdu a nájezdu apartmánového domu na ul. Kounická dle předložené situace. Veškeré úpravy související s dopravním řešením budou provedeny a uhrazeny stavebníkem, Rezidence Ivančice s.r.o.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/791


11. Žádost o úpravu vjezdu v Řeznovicích

Návrh usnesení: RM  vyřazuje bod z programu jednání.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/792


12. Připomínky k opravám povrchů v Budkovicích

Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního podání reklamace závad uvedených v přípisu doručeném dne 9.11.2020, MUIVP003WI54, u zhotovitele díla a dále zajistit, aby zhotovitel provedl opravy majetku poškozeného při provádění díla.

Odborným posudkem od firmy Geotest, a.s., IČO 46344942,  se rada města nezabývá, neboť jeho předmět se netýká města a do kompetence rady nespadá.

RM ukládá vedoucímu odboru investic, správy majetku a právního vyrozumět o takto přijatém usnesení žadatele.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/793


13. Vyjádření města ke stavbě bytového domu na ulici Josefa Vávry ..

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem stavby a zateplením objektu bytového domu na ul. Josefa Vávry … Před zahájením stavby si stavebník zajistí na odboru správních činností, silničním správním úřadu, zvláštní užívání komunikace a stanovení přechodného dopravního značení před bytovým domem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/794


14. Smlouva o zřízení služebnosti pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p č. 570/1 v k. ú. Ivančice (zapsaný na LV č. 10001, pro katastrální území Ivančice, obec Ivančice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov), mezi městem Ivančice a CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, zastoupená  na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018 společností Vegacom a.s., sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČO 25788680, zastoupená  na základě plné moci ze dne 3. 12. 2018 P., referentkou veřejnoprávních záležitostí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/795


15. Prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor a služeb

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor ve výši 10 619,- Kč a dále částečné prominutí poloviny úhrady za služby tj. 5 583 Kč, obojí za období 1. 11. – 30. 11. 2020 v celkové výši 16 202,- Kč, a to z důvodu omezeného provozu služeb v provozovně fitcentra Royal Arena v prostorách městské sportovní haly, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19), pro paní Darju Šlapanskou, se sídlem: .., 664 91 Ivančice, IČO 68633637.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/796


16. Prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor za období od 22. 10. do 31. 10. 2020 ve výši 968,- Kč a dále za období od 1. 11. do 30. 11. 2020 ve výši 3 000,- Kč, z důvodu uzavření služeb, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19), pro paní Jiřinu Kovaříkovou, se sídlem: .., 664 91 Ivančice, IČO 40964396.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/797


17. Záměr prodeje fotoateliéru Eliška

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje:

 • pozemku p. č. st. 329/20, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 s budovou č. p. 1418, objekt obč. vybavenosti, která je jeho součástí,
 • části pozemku p. č. st. 329/19, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené geometrickým plánem č. 2053-221/2018 ze dne 17.01.2019 a označené jako pozemek p. č. 3469, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m2,

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 2 275 000,-Kč, za podmínek uvedených v předloženém návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/798


18. Darovací smlouva – skateparkové překážky

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu mezi H., bytem Ivančice, .., 664 91 Ivančice jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou 2 překážky (radius) do Skateparku v areálu fotbalového hřiště na Malovansku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/799


19. Směna pozemků v k. ú. Ivančice a směnná smlouva – Horní Pancíře

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

a) směnu pozemků v k. ú. Ivančice:

p. č. 1440/135 o výměře 3195 m2 a p. č. 1440/174 o výměře 359 m2, oba orná půda, ve vlastnictví města Ivančice za část p. č. 900/69 o výměře 1120 m2 a část p. č. 900/71 o výměře 607 m², oba orná půda ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu  – Státní pozemkový úřad (SPÚ), IČO: 01312774, se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 s tím, že ve prospěch SPÚ bude uhrazena cena ve výši 2 343 170,- Kč;

b) směnnou smlouvu.

Úhrada z rezervy zastupitelstva, RM doporučuje zastupitelstvu města schválit příslušné rozpočtové opatření.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/800


20. Souhlas k záměru výpůjčky části pozemku p. č. 2782/10 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice k záměru výpůjčky části pozemku p. č. 2782/10, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca 25 m2  v k. ú. Kounické Předměstí, jinému subjektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/801


21. Záměr směny pozemků  p. č. 2298 a p. č. 2117 za část spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků p. č. 2298, orná půda, o výměře 1 615 m2 a p. č. 2117, neplodná půda, (ostatní plocha), o výměře 922 m2, oba v k. ú. Kounické Předměstí, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov za část spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, orná půda, o výměře 5 445 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 1805, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, s tím, že náklady na znalecký posudek uhradí žadatel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/802


22. Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/60 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1683/60, orná půda, o výměře 22 m2 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/803


23. Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství Řeznovice

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr pronájmu prostor Pohostinství Řeznovice (o výměře 220,8 m2) nebo jejich části, nacházejících se v objektu občanské vybavenosti, budova s č. p. 154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice. RM bude zvažovat jiné způsoby využití prostor pro potřeby města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/804


24. Záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti č. ev. 1193 nacházející se na pozemku p. č. st. 1525, o výměře 30 m2, v k. ú. Ivančice (buňka č. 1 U Tří kohoutů)

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu objektu občanské vybavenosti č. ev. 1193 nacházející se na pozemku p. č. st. 1525,  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice (buňka č. 1 U Tří kohoutů).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/805


25. Záměr pronájmu stavby občanské vybavenosti – č. ev. 1481, stojící na pozemku p. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu stavby občanské vybavenosti – č. ev. 1481, stojící na pozemku p. č. st. 80, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m2, v k. ú. Letkovice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/806


26. Udělení souhlasu k pronájmu pozemku p. č. 1930/34 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas Městským lesům Ivančice, se sídlem: Na Réně 1243/8, 664 91 Ivančice, IČO 65268750, k pronájmu pozemku p. č. 1930/34, lesní pozemek, o výměře 382 m2, v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření č. j. MI 26769/2020 ze dne 25. 11. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/807


27. Žádost o prodloužení povolení umístění zahradní chatky na podpachtované části pozemku p. č. 2661/8 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s Dodatkem č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 o propachtování nemovitostí, uzavřené  mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, s prodloužením umístění zahradní chatky, na dobu určitou – do 31. 12. 2022, na dílci č. 217 – část pozemku p. č. 2661/8, zahrada, podpachtovaná na základě podpachtovní smlouvy ze dne 13. 7. 2019 mezi Základní organizací Českého zahrádkářského svaz č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, jako podpropachtovatelem a paní D., nar. .., trv. bytem: .., 664 91 Ivančice, jako podpachtýřem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/808


28. Revokace usnesení č. ZM/2020/6/134 – Záměr prodeje Besedního domu – budova č. p. 199, jež je součástí pozemku p. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení č. ZM/2020/6/134 – záměr prodeje Besedního domu – budova č. p. 199, jež je součástí pozemku p. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 015 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, s tím, že již schválené podmínky prodeje budou rozšířeny a záměr prodeje bude znít následovně:

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje Besedního domu – budova č. p. 199, jež je součástí pozemku p. č. st. 326, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 015 m2, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Podmínky pro zájemce, které spočívají v zachování účelu budovy – hotelu před rekonstrukcí, zahrnující následující služby:

 • ubytování
 • restaurace
 • využití velkého sálu pro veřejnost (včetně zachování nástěnných maleb ve velkém sále)

Zájemci podají písemnou žádost do 31. 03. 2021, ve které uvedou:

 • identifikace žadatele (IČ, DIČ, zápis ve veřejném rejstříku)
 • popis plánovaného podnikatelského záměru
 • popis stávající podnikatelské činnosti
 • zda je či není plátcem DPH
 • záměr případných investic včetně doby realizace

V Besedním domě bude potřeba provést dokončení rekonstrukce 1. NP a společných prostor objektu a společenského sálu vč. restaurátorských prací.

Hotelová část ve 2. a 3 NP je ve fázi stavebních příprav a rovněž vyžaduje následnou rekonstrukci.

Besední dům se nachází v městské památkové zóně a v současné době probíhá na návrh Národního památkového ústavu řízení o prohlášení Besedního domu za kulturní památku.

Je tedy nutné případné rekonstrukce jak exteriéru, tak interiéru, projednávat s orgánem památkové péče.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/809


29. KS 24/2020 o prodeji pozemků p. č. 2121/44, p. č. 2121/41, p. č. 2121/77, p. č. 2121/43 a p. č. 2121/93, vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný prodej pozemků p. č. 2121/44, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 51 m2, p. č. 2121/41, lesní pozemek, o výměře 209 m2, p. č. 2121/77, lesní pozemek, o výměře 20 m2, p. č. 2121/43, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 55 m2 a p. č. 2121/93, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 10 m2, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, z vlastnictví města Ivančice do vlastnictví KOVOÚPRAVNA, s.r.o., Spolkový rejstřík, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 18377, Brno-Chrlice, Chrlice, Tovární 739/1,  IČO 60741341; kupní cena bude stanovena rozhodnutím Zastupitelstva města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/810


30. Jmenování předsedkyně Komise škodní

Návrh usnesení: RM jmenuje právníka města Mgr. Michaelu Cvrkalovou dnem 2.12.2020 předsedkyní Komise škodní; komise bude pracovat ve složení předsedkyně Michaela Cvrkalová, další členové Ing. Ivana Krejčová, Ing. Eduard Kremláček, Ing. Ladislav Peška.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/811


31. Pečovatelská služba Ivančice – Darovací smlouva č. 74/2020

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu č. 77/2020, kterou paní Hana Juránková, IČO 41535201, Ivančice, daruje městu Ivančice částku 20 000,- Kč pro Pečovatelskou službu Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/812


32. ZŠ V. Menšíka Ivančice – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů Základní škole V. Menšíka předchozí souhlas k přijetí věcných sponzorských darů

 • RUPOS, spol. s r.o., Palackého nám.10, Ivančice – reklamní a upomínkové předměty v hodnotě 5 000,- Kč
 • V. .. ., 664 12 Oslavany –  didaktické pomůcky a hry v hodnotě 4 000,- Kč

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/813


33. Uzavření  školní družiny v době vánočních prázdnin

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením školní družiny při Základní škole Ivančice-Němčice,  při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, při Základní škole Ivančice-Řeznovice a při Základní škole T. G. Masaryka Ivančice v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, a to z organizačních důvodů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/814


34. Žádost o souhlas se stavebním záměrem – „Ivančice, Stříbský mlýn, obnova NN“.a SOBSVB č. č. ZN-001040011447/002-PKEL  Dotčené pozemky v majetku města p. č. 2581/3, p. č. 2581/10 a p. č. 2774/5 v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem v rámci akce s názvem „Ivančice, Stříbský mlýn, obnova NN” dle předložené žádosti a dokumentace č.j. MI 26189/2020 za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: MI 26331/2020 ze dne 16.11.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/815

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č ZN-001040011447/002-PKEL mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2581/3, ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 2581/10, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 2774/5, trvalý travní porost, vše v k ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/816


35. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330051804/001 – pozemek p. č. 1835/19 v k.ú. Budkovice – “Budkovice – T.: NN přip. kab. ved.”

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051804/001 (Budkovice – T.: NN přip. kab. ved.), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 1835/19 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 3 300,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/817


36. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030060705/001-DURP – „Ivančice, J. Vávry, Synagoga, přel. skříně“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. st. 377/1 v k ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030060705/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. st. 377/1, zastavěná plocha a nádvoří v k ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu NN x druh pozemku x 5 + pojistkový pilíř, tj. předběžně (1 bm x 20 Kč/bm x 5 + 400 Kč), tj. předběžně ve výši 500,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/818


37. Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek města p.č. 3194/13 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM neschvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek města p.č. 3194/13 v k.ú. Ivančice ve prospěch S. jako oprávněných z věcného břemene, z důvodu, že přístup k jejich pozemkům p.č. st. 873/1 a  p. č. 427/3 v k.ú. Ivančice je zajištěn přes veřejně přístupnou účelovou komunikaci vedenou v pasportu komunikací pod číslem U311, která se nachází na pozemku města p.č. 3194/13 v k.ú. Ivančice.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu informovat žadatele ve vyrozumění o rozhodnutí rady, že rada shledala zřízení věcného břemene jako nadbytečné, neboť přístup na jeho pozemek je garantován z veřejně přístupné účelové komunikace, která je vedena ve schváleném pasportu komunikací pod číslem U311.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/819


38. BENTEX BOHEMIA – příplatek na vlastní kapitál

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uhrazení příplatku na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad vklad společníka ve výši 200 000,- Kč u společnosti BENTEX BOHEMIA s.r.o., IČO 25176285, se sídlem: Ivančice, Palackého náměstí 196/6, PSČ 664 91, z rezervy zastupitelstva na základě rozpočtového opatření. Uvedená částka bude využita na likvidaci, sanaci a rekultivaci vytěžené části dobývacího prostoru Ivančice – Réna ev. č. 60341 v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/820


39. Veřejná zakázka malého rozsahu “Dodávka a montáž betonové zapuštěné váhy pro Technické služby města Ivančice” – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž betonové zapuštěné váhy pro Technické služby města Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP po rozpočtovém opatření zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/821


40. Změna využití finančních prostředků TSMI

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice k využití finančních prostředků z fondu reprodukce na pořízení systému evidence odběru odpadů ve sběrném středisku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/33/822


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-33_02-12-2020394 KB