Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 31/2020

Výpis z přijatých usnesení 31. schůze rady města konané dne 18.11.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – “Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ V. Menšíka III”, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. Celkový objem projektu je cca 733 657,- Kč. Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba realizace projektu bude 24 měsíců.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/759


2. MŠ Na Úvoze Ivančice – upravený odpisový plán na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), upravený odpisový plán  pro rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/760


3. SŠ DOS Moravský Krumlov – žádost o převedení části dotace do roku 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby si příspěvková organizace Střední škola dopravy, obchodu a služeb mohla převést nedočerpané finanční prostředky ve výši 9 490,- Kč, které jí byly poskytnuty na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 25/2020, do roku 2021. Důvodem žádosti je uzavření škol v souvislosti s pandemií koronaviru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/761


4. Uzavření mateřské školy Ivančice-Řeznovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřské školy Ivančice-Řeznovice v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021, a to z organizačních důvodů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/762


5. Pečovatelská služba Ivančice – antigenní testování pro poskytovatele sociálních služeb

Návrh usnesení: RM bere na vědomí povinnost pečovatelské služby testovat své pracovníky antigenními testy vždy každý 5. den. Testování bude provádět MUDr. Čermáková, závodní lékařka města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/763


6. Přidělení bytových jednotek č. 24  a č. 47 v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 10. 11. 2020 přidělení bytu č. 24, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní J. a bytu č. 47, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní J.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/764


7. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně M., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30. 11. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/765


8. Snížení nájemného v městském bytě

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí 50 procent z jednoho měsíčního nájemného v městských bytech v bytovém domě na adrese Komenského náměstí 21/9, Ivančice, a to z důvodu snížení kvality užívání bytu způsobené prováděnou rekonstrukcí stoupaček a oprav koupelen a WC v bytových jednotkách v domě, s přihlédnutím k tomu, že město na své náklady zajistilo náhradní hygienická zařízení v bezprostřední blízkosti domu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/766


9. Změna počtu osob ve služebním bytu

Návrh usnesení: RM souhlasí s přihlášením B. k trvalému pobytu ve služebním bytu na adrese Chřestová 1350/19, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/767


10. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/768


11. Darovací smlouva – město Oslavany

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu mezi městem Oslavany jako dárcem a městem Ivančice jako obdarovaným na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000,- Kč na úhradu neinvestičních výdajů spojených s ambulantní službou poskytovanou v denním stacionáři v roce 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/769


12. Zábor veřejného prostranství – část Palackého náměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí P. Marie na Palackého náměstí na části  pozemku p. č. 3163/1, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice pro pořadatele a účastníky akce tradiční Mikulášské nadílky, která se koná dne 5. 12. 2020 od 17.00 hod. – pro Středisko volného času Ivančice, p. o.,  IČO: 44946902, se sídlem: Zemědělská 619/2, Ivančice 664 91, za asistence městské policie od 16.45 hodin do 18.00 hodin, a to za podmínky, že akce tohoto druhu bude možné konat podle platných krizových opatření vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru nebo budou-li taková opatření ke dni konání akce zrušena.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/770


13. Zábor veřejného prostranství na p.č. 3667/6 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na ul. Široká na p. č. 3167/6 v k.ú. Ivančice o ploše 180 m2 v době od 30. 11. 2020 do 11. 12. 2020 pro společnost DíkyČau s.r.o., IČO: 02741661, se sídlem: Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3,  za částku 1800,- Kč/den, tj. celkem 21 600,- Kč. Parkovací místo pro tělesně postižené občany bude ze záboru vyjmuto.

RM ukládá Technickým službám města Ivančice umístit v pondělí 23.11.2020 na dotčené místo dopravní značení s informací, že parkoviště bude od 30.11.2020 do 11.12.2020 uzavřeno, dále ukládá městské policii zajistit na dotčeném místě dohled tak, aby v pondělí 30.11.2020 tam již vozidla neparkovala – pro splnění tohoto úkolu předá Ing. Josef Janíček řediteli Technických služeb města Ivančice a vedoucímu strážníkovi městské policie situační nákres dotčeného místa/záboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/771


14. Záměr propachtování pozemků p. č. 557/4, 557/1, 557/2, 557/5, 558/1, 557/6 a 348/1 v k. ú. Ivančice a p. č. 2435/1 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování následujících pozemků:

  • p. č. 348/1, zahrada, o výměře 7 152 m2,
  • p. č. 557/1, orná půda, o výměře 6 423 m2,
  • p. č. 557/4, orná půda, o výměře 59 m2,
  • p. č. 557/2, orná půda, o výměře 3 248 m2,
  • p. č. 557/5, orná půda, o výměře 517 m2,
  • p. č. 557/6, orná půda, o výměře 2 877 m2,
  • p. č. 558/1, trvalý travní porost, o výměře 224 m2,

vše v k. ú. Ivančice, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov

a

p.  č. 2435/1, orná půda, o výměře 9 526 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/772


15. Přeložka rozpojovací skříně E.ON u Synagogy

Návrh usnesení: RM souhlasí s přeložkou rozpojovací skříně E.ON u objektu Synagogy dle návrhu projektanta firmy DUR plus, spol. s r.o.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/773


16. Nabídka na odkup pozemků v k.ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit úplatné nabytí 2 pozemků v k.ú. Hrubšice, a to pozemku p.č. 203, 162 m2 – ostatní plocha, a pozemku p.č. 255/8, 105 m2 – ostatní plocha, dle nabídky likvidační správkyně pozůstalosti po H. ( v nabídce je chybně uvedena p.č. 255/5, správně p.č. 255/8). Cena dle znaleckého posudku činí celkem 40 050,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/774


17. Rozpočtové opatření č. 21 – dotace a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 21 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/775


18. Nadstandard dopravní obslužnosti pro r. 2021

Návrh usnesení: RM schvaluje úhradu spojů v rámci tzv. nadstandardu dopravní obslužnosti pro město Ivančice (autobusové spojení Ivančice-Řeznovice-Hrubšice a zpět) pro r. 2021 ve výši 314 239,- Kč. Bude hrazeno z rozpočtu starosty.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/776


19. Umístění vánočního stromu – p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM uděluje souhlas panu B., .., Ivančice, k umístění vánočního stromu na části pozemku p. č. 394/125 v k. ú. Alexovice, vedle Penzionu U Brázdů, v termínu 28. 11. 2020 – 7. 1. 2021; odpovědnou osobou je žadatel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/31/777


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-31_18-11-2020270 KB