Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 30/2020

Výpis z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 04.11.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Uzavření mateřských škol zřizovaných městem Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřských škol, z důvodu nezájmu rodičů, a to následovně:

  • Mateřská škola Chřestová Ivančice ve dnech 16. 11. 2020 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021,
  • Mateřská škola Na Úvoze Ivančice ve dnech 16. 11. 2020 a v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021,
  • Mateřská škola Němčice a mateřská škola Alexovice v období vánočních prázdnin od 24. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/747


2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice“ se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2020 se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o., se sídlem Foltýnova 998/1 Brno 635 00, IČO 29304491. Dodatkem se cena díla zvyšuje o 328 887,77 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/748


3. Nájemní smlouva č. 2131000513 o pronájmu části pozemku 3163/18 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000513, o nájmu části pozemku p. č. 3163/18, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 2 612 m2 (část určená k pronájmu cca 10 m2) v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859 a Cat Planet z.s., (Spolkový rejstřík, Krajský soud v Brně, oddíl L), vložka 21518, se sídlem: Tomáše Procházky 415/9, 664 91 Ivančice, IČO 04970021, zastoupený Ch.,  za nájemné ve výši  50,- Kč/m2/měsíc.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/749


4. Prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor a služeb

I. Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného za pronájem nebytových prostor ve výši 7 878,- Kč a dále částečné prominutí poloviny úhrady za služby tj. 4 142 Kč, obojí za období 9. 10. – 31. 10. 2020 v celkové výši 12 020,- Kč, a to z důvodu omezeného provozu služeb v provozovně fitcentra Royal Arena v prostorách městské sportovní haly, na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (Covid-19), pro paní Darju Šlapanskou, se sídlem: .. Ivančice, IČO 68633637.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/751

II. Návrh usnesení: RM ukládá odboru investic správy majetku a právnímu soustředit obdobné žádosti podnikatelů provozujících činnost v objektech města, omezených v činnosti mimořádnými opatřeními v souvislosti s Covid-19, o prominutí nájemného případně části nájemného, a tyto předložit radě města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/750


5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030061289/001-DURP – “Ivančice, Boží Hora, DPS, rozšíření DSNN”; dotčené pozemky v majetku města p. č. 590/140, 590/141 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030061289/001-DURP mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 590/140, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 590/141 ostatní plocha, jiná plocha, oba v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/752


6. Program regenerace MPZ Ivančice pro rok 2021

Návrh usnesení: RM souhlasí se zařazením akcí uvedených v předložené příloze do Programu regenerace MPZ Ivančice na rok 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/753


7. Řád pro veřejná pohřebiště města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje změnu Řádu pro veřejná pohřebiště města Ivančice s účinností od 1. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/754


8. Žádost o smlouvu a plná moc k zajištění připojení elektřiny, Řeznovice 154

I. Návrh usnesení: RM schvaluje Žádost o smlouvu u E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo v nebytových prostorách Řeznovice 154, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/755

II. Návrh usnesení: RM uděluje plnou moc E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26078201, k zajištění připojení elektřiny pro odběrné místo v nebytových prostorách Řeznovice 154, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/756


9. Kupní smlouva na 50 ks knih “Město Ivančice a jeho okolí ve fotografiích”

Návrh usnesení: RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Ivančice a T., Polánka – .., Moravský Krumlov, na 50 ks knih „Město Ivančice a jeho okolí ve fotografiích“. Cena l knihy 500,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/757


10. Smlouva o užívání místní komunikace

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o užívání místní komunikace č. 702c v místní části Řeznovice se společností NOMIsped s. r. o., IČO: 05200407, .. Ivančice, a to nákladními vozidly této společnosti bezplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/30/758


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-30_04-11-2020291 KB