Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 28/2020

Výpis z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne 21.10.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Pečovatelská služba Ivančice – vystoupení z organizace Česká asociace pečovatelských služeb, z. s.

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby město Ivančice jako poskytovatel sociálních služeb, vystoupilo k 31. 10. 2020 ze zapsaného spolku Česká asociace poskytovatelů sociálních služeb. Město Ivančice nadále zůstane členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/712


2. MAP II – strategický rámec – investiční priority

Návrh usnesení: RM souhlasí s aktualizací a doplněním investičních priorit na období 2020 – 2027 do strategického rámce v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Ivančice II.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/713


3. Základní škola V. Menšíka Ivančice – soupis požadovaných investic pro rok 2020

Návrh usnesení: RM bere na vědomí soupis požadovaných oprav – investic pro rok 2021 tak, jak byly projednány s vedoucím OISMaP Ing. Jaroslavem Ronzanim.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/714


4. MŠ Chřestová Ivančice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice čerpala rezervní fond v celkové výši 35 000,- Kč a to: 20 000,- Kč na nákup a montáž dělících stěn mezi toalety dětí a 15 000,- Kč na didaktické pomůcky pro diagnostiku dětí pro individualizaci ve vzdělávání.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/715


5. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – předchozí souhlas k přijetí finančního sponzorského daru

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice předchozí souhlas k přijetí finančních darů účelově neurčených od firmy Dřevosek, s. r. o., Mohelno 484, PSČ 676 75, IČO 06771424,  ve výši 10 000,- Kč, a od manželů F., Ivančice  ve výši 50 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/716


6. Plná moc – zastupování města na evidenci vozidel

Návrh usnesení: RM pověřuje Mgr. Liběnu Kubíkovou a Ing. Lenku Novákovou k zastupování ve správních řízeních týkajících se evidence vozidel města Ivančice (přihlašování, odhlašování, změny v registru vozidel), vč. práva podepisování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/717


7. Prohlášení k půdním podmínkám na veřejných pohřebištích

Návrh usnesení: RM schvaluje Prohlášení města k půdním podmínkám na veřejných pohřebištích v Ivančicích, Řeznovicích a Budkovicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/718


8. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 16/2019 a Smlouva o nájmu hrobového místa č. 125/2020

I. Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa č. 16/2019 s nájemcem S., Budkovice. Smlouva bude ukončena k 31. 10. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/719

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa č. 125/2020 s nájemcem S., Budkovice. Smlouva se uzavírá na do určitou od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2030.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/720


9. Penzion pro důchodce – vzor nájemní smlouvy

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh vzorové smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 1425, objekt občanské vybavenosti na pozemku p. č. st. 1602/1 v k. ú. Ivančice – Penzion pro důchodce Ivančice, IČO: 65268741, se sídlem: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice, jako pronajímatel.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/721


10. Ukončení smluv o dodávkách elektřiny – 2 místa – E.ON Energie

Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN ke dni      1. 4. 2021 s E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice na odběrných místech:

  1. ulice mjr. Nováka, p. č. 900/9, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice – smlouva č. 9552041241 a
  2. ulice Kounická, p. č. 2769/8, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí – smlouva č. 9552041542.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/722


11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice“ se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2020 se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o., se sídlem Foltýnova 998/1 Brno 635 00, IČO: 29304491. Dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla do 5.11.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/723


12. Snížení nájemného v městském bytě

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a ukládá bytové správě po skončení rekonstrukce domu Komenského náměstí 21/9, Ivančice, vypracovat komplexní informaci pro radu města za účelem posouzení dopadu prací na uživatele bytů v celém bytovém domě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/724


13. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 16, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemce Z., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/725


14. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně O., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/726


15. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemce K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/727


16. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně M., které se doba nájmu prodlužuje do 31. 10. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/728


17. Záměr prodeje pozemku p. č. 80/4 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 80/4, zahrada o výměře 125 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic; pronájem či pacht pozemku je možný.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/729


18. Veřejná zakázka malého rozsahu “Diskové pole pro město Ivančice” – přidělení zakázky a schválení kupní smlouvy

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Diskové pole pro město Ivančice” firmě C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00  Brno, IČO 27675645 s nabídkovou cenou 568 000,- Kč bez DPH.

Osloveno bylo 7 firem, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OIS.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/730


19. Informace o plnění schváleného rozpočtu

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o plnění schváleného rozpočtu 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/731


20. RO č. 18 – přesuny mezi jednotlivými oddíly u položek třídy 5 (běžné výdaje) při zachování celkové hodnoty upravované položky

Návrh usnesení: RM schvaluje RO číslo 18 – přesuny mezi jednotlivými oddíly u položek třídy 5 (běžné výdaje) při zachování celkové hodnoty upravované položky dle materiálu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/732


21. RO č. 19 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad číslo 23 – 28

Návrh usnesení: RM schvaluje RO č. 19 týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 23 až 28 dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/733


22. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1158/112 a části pozemku p. č. 1158/113 v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1158/112, orná půda, o výměře 327 m2 a části pozemku p. č. 1158/113, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 285 m2, vyznačených v předloženém zákresu v katastrální mapě červenou barvou, oba v k.ú. Němčice u Ivančic, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/734


23. Výpůjčka části pozemku p. č. 3163/18 v k. ú. Ivančice pro umístění reklamního zařízení Raiffeisen stavební spořitelny na zeleném pásu na Komenského náměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 3163/18, ostatní komunikace, ostatní plocha, v k. ú. Ivančice, obec Ivančice vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, která je plochou veřejného prostranství mající charakter zeleně, pro umístění reklamního zařízení – označníku pobočky Raiffeisen stavební spořitelny a.s. o maximálním rozměru 0,6 x 1 m, na dobu neurčitou za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce uzavírané mezi městem Ivančice jako půjčitelem a Ing. Martinem Paulem, .., IČO: 88825914, se sídlem .. Suchohrdly jako vypůjčitelem. Užívání veřejného prostranství umístěním reklamních zařízení podléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, jehož sazba činí 600,- Kč/rok.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/735


24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Připojení Rezidence Ivančice s.r.o. na optickou síť itself“ – p. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a společností itself s.r.o., se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, IČO: 18826016, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou úplatu ve výši 20,- Kč x 5 x l m² plochy věcného břemene, které bude zřízeno v šíři 0,5 m po celé délce trasy podzemního komunikačního vedení. RM ukládá OISMaP provést fotodokumentaci stavu chodníku před započetím prací a dohlížet na řádné uvedení dotčených ploch do původního stavu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/736


25. Dodatečný souhlas k povolení stavby plotu

Návrh usnesení: RM souhlasí s dodatečným povolením stavby dřevěného plotu na pozemku města na parcele č. 1694 v k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/737


26. Stálé vodorovné dopravní značení v Němčicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení V 12c v délce 2 – 2,5 m před vchodem rodinného domu č. 204 v Němčicích na ul. Kpt. Jaroše.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/738


27. Návrh trasy pro navýšení příkonu VN pro domov pro seniory Boží Hora

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním trasy kabelů NN k posílení elektrického příkonu pro nový dům pro seniory v lokalitě Boží Hora na parcelách č. 590/140 a 590/141 za následujících předpokladů:

  • při překopu stavebník zajistí průjezd osobních vozidel a průchod pro chodce, protože MK je dostatečně široká je možné zajistit překop po polovinách.
  • uložení vedení – chrániček bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
  • skladba materiálů komunikace a chodníku ve výkopech bude po zásypu stejná, jako je skladba stávající.
  • po zásypu výkopu rýhy bude únosnost povrchu min 45 MPa, bude doloženo zatěžovací zkouškou a protokolem o zatěžovací zkoušce.
  • do výkopu založena jedna chránička rezervní DN 160 pro možné využití v budoucnu tak, aby se silnice nemusela zase překopávat.
  • polohu vedení NN a rezervní chráničky zajistí stavebník geodetickým zaměřením. Toto zaměření bude předáno na odbor OISMaP.
  • záruční doba na pokles terénu a povrchu silnice bude min. 36 měsíců.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/739

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s překopem místní komunikace na parcelách č. 590/140 a 590/141 v majetku města za účelem pokládky kabelů NN firmy E.ON.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/740


28. Souhlas s umístěním překážek do Skateparku

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním 2 překážek (radiusů) do Skateparku na hřišti na Malovansku dle požadavků revizního technika.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/28/741


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-28_21-10-2020396 KB