Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 26/2020

Výpis z přijatých usnesení 26. schůze rady města konané dne 07.10.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Pachtovní smlouva č. 2131000512

Návrh usnesení: RM schvaluje pachtovní smlouvu č. 2131000512, o propachtování části pozemku p. č. 402/1, zahrada, a to část o výměře 120 m2, v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, o celkové výměře 957 m2, v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČO 281859, a H.,  .., Ivančice.., 664 91, za pachtovné ve výši: 600,- Kč/rok, přičemž bude každoročně zvyšováno o státem přiznanou míru inflace.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/699


2. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, Palackého náměstí 87/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 2, na adrese Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně K. Nájem na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/700


3. Veřejná zakázka malého rozsahu “Oprava místní komunikace na ul. Horní Hlinky v Ivančicích” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Oprava místní komunikace na ul. Horní Hlinky v Ivančicích” firmě MIKO Neslovice, s.r.o., se sídlem Hlavní 38, 664 91  Neslovice, IČO 07662157, s nabídkovou cenou 484 150,- Kč bez DPH a délkou realizace 12 kalendářních dnů. Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 5.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/701


4. Zápis č. 16 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 16 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny Ivančice.

K bodu “Pomník účastníkům bojů za 2. světové války, kteří válku přežili” je podle komise na základě konzultace na KÚ JMK možné umístit pamětní desku na kámen, který je umístěn u bývalé zemědělské školy u železničního nádraží na Krumlovské ulici. RM ukládá starostovi jednat o této možnosti s ředitelem školy.

Pokud jde o návrh textu pomníku, RM doporučuje nadpis “Vojákům z Ivančic, kteří bojovali ve 2. světové válce, přežili a vrátili se domů”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/702


5. Zábor veřejného prostranství – Růžová ul.

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/5, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice z důvodu plánované opravy fasády domu .. ve dnech 12. 10. – 10. 11. 2020 na ploše cca 15 m2 pro vlastníka domu podle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. 23255/2020 ze dne 5. 10. 2020, a to bezúplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/703


6. Souhlas vlastníka s kácením stromů – Okružní křižovatka U Tří Kohoutů

Návrh usnesení: RM souhlasí s nezbytným budoucím kácením stromů v lokalitě budoucí výstavby Okružní křižovatky U Tří Kohoutů nacházejících se na pozemcích  p.č. 3166/2 a p.č. 3167/29 v k.ú. Ivančice ve vlastnictví města Ivančice dle žádosti č.j. MI 19507/2020 a předložené projektové dokumentace, a to za podmínky náhradní výsadby uvedené rovněž v předložené projektové dokumentaci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/704


7. Rušení pobočky Městské knihovny Ivančice v Ivančicích – Němčicích …

Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení pobočky Městské knihovny v Ivančicích – Němčicích, …, dnem 30. 4. 2021. RM současně schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené k prostorám této pobočkové knihovny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/705


8. Problematika toulavých koček – informace o možnostech řešení

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o možnostech prevence proti množení toulavých koček na území města a variantách účasti města na programu předloženém ze strany KASPRO – kastrační program, z.s., .., Velká Bíteš 595 01, IČO 06169775.

RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi svolat k projednání možností řešení problému a účelnosti eventuálních opatření schůzku se subjekty působícími v Ivančicích v této oblasti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/706


9. Přidělení bytových jednotek č. 45 a 49 v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 7. 10. 2020 přidělení bytu č.  45, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní K., nar. …, a přidělení bytu č. 49, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní P., nar. …

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/707


10. Svěření pravomoci stanovit úřední hodiny městského úřadu

Návrh usnesení: RM schvaluje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), svěření pravomoci stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 – COVID-19 tajemnici Městského úřadu Ivančice JUDr. Růženě Chládkové.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/26/708


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-26_07-10-2020287 KB