Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 23/2020

Výpis z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne 09.09.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. MŠ Chřestová Ivančice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí, aby příspěvková organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice čerpala rezervní fond ve výši 20 000,- Kč na nákup přenosného počítače a multifunkční tiskárny na zajištění distanční výuky ve třídě předškolních dětí (docházka pro tyto děti je povinná).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/622


2. Změna zápisu Základní školy  T. G. Masaryka Ivančice v rejstříku škol a školských zařízení

Návrh usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti o zápis změny Základní školy T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o nové ředitelce školy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/623


3. Souhlas s přístřeškem na autobusové nádraží

Návrh usnesení: RM souhlasí s vybudováním a umístěním přístřešku pro cestující na autobusovém nádraží v Ivančicích na rozhraní parkovací plochy před Besedním domem a autobusovým nádražím.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/624


4. Souhlas s řešením sjezdu a nájezdu a s dopravním řešením – Apartmánový dům  na ul. Kounická

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; místostarosta pan Sojka zorganizuje neprodleně schůzku s projektantem k podrobnějšímu projednání věci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/625


5. Smlouva o právu provést stavbu s JMK- Okružní křižovatka U Tří Kohoutů

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, jehož předmětem je právo realizovat stavbu „Okružní křižovatka – U Tří Kohoutů“ na silnicích II/394 a II/152 a pozemcích p. č. 3161/1 a p. č. 3161/5, oba v k. ú. a obci Ivančice ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/626


6. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 590/1, 590/221, 590/222 v k. ú. Ivančice, o celkové výměře cca 700 m2

Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje částí pozemků p. č. 590/1, p. č. 590/221, p. č. 590/222, orná půda v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné celkové výměře 700 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/627


7. Záměr propachtování části pozemku p. č. 402/1 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování části pozemku p. č. 402/1, zahrada, o celkové výměře 957  m2, (část určená k propachtování o výměře 120 m2) v k. ú. Alexovice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/628


8. Žádost o prominutí úhrady nájemného za pronájem nebytových prostor

I. Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí nájemného za měsíc březen 2020 ve výši 3 000,- Kč a prominutí části nájemného, a to za 1/3 měsíce května 2020 ve výši 1 000,- Kč, za pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy ze dne 23. 1. 1992, z důvodu zákazu provozování maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a dalších navazujících Usnesení vlády ČR ve spojení s Mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví (v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky), paní Jiřině Kovaříkové, .. Ivančice,  IČO 40964396.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/630

II. Návrh usnesení: RM neschvaluje prominutí nájemného za 2/3 měsíce května (2 000,- Kč) a za červen 2020 (3 000,-Kč), za pronájem nebytových prostor na základě nájemní smlouvy ze dne 23. 1. 1992,  paní Jiřině Kovaříkové, .. Ivančice,  IČO 40964396.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/629


9. Zábor veřejného prostranství – ulice Ve Fortně

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3162/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice z důvodu plánovaného umístění kontejneru před domem č. p. .. ve dnech 2. 10. – 5. 10. 2020 na ploše cca 8 m2 pro vlastníka domu podle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. MI 20428/2020 ze dne 4. 9. 2020, a to za poplatek 320,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/631


10. Zábor veřejného prostranství – Kounická ulice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemků p. č. 2769/8 a p. č. 2769/7, oba ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí z důvodu plánované opravy fasády domu č. p. .. ve dnech 5. 10. – 30. 10. 2020 na ploše cca 10 m2 pro vlastníka domu podle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. 20245/2020 ze dne 2. 9. 2020, a to bezúplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/632


11. Zábor veřejného prostranství – nádvoří radnice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemků p. č. st. 31/1, zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 3377, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. Ivančice – nádvoří radnice města pro pořadatele a účastníky akce Cyklovyjížďka, která se má konat dne 26. 9. 2020 – pro Mikroregion Ivančicko, IČO: 71187081, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice, a to bezúplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/633


12. Dodatek č. 3 ke Směrnici č.  8/2015

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici č.  8/2015: Dlouhodobý majetek, zařazení, evidence, účtování, kterým se směrnice upravuje a vyhlašuje se  její úplné aktuální znění; účinnost: dnem 9.9.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/634


13. Schválení smlouvy o debetní kartě

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu s Komerční bankou a. s. o debetní kartě k účtu 6015-125911/0100.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/635


14. Zápis č. 15 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 15 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/637

II. Návrh usnesení: RM schvaluje účast města Ivančice v soutěži o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020 a ukládá OISMaP zpracovat přihlášku do této soutěže.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/636

III. Návrh usnesení: RM neschvaluje vydání brožury, která navazuje na brožuru Kříže Ivančicka.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/638


15. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Školní jídelna Ivančice

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov, ve výši  68 229,- Kč pro šest žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509.

(V roce 2020 se jedná o částku 24 909,- Kč a v roce 2021 se jedná o částku 43 320,- Kč).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/639


16. Pověření k podání mimořádného dotačního řízení – finanční ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19

Návrh usnesení: RM schvaluje pověření Mgr. Vladimíra Surovčíka, vedoucího odboru sociálních věcí Městského úřadu Ivančice, k úkonům v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID_19 formou dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 prostřednictvím aplikace OK_nouze.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/640


17. Česká pirátská strana – užívání veřejného prostranství

Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení České pirátské strany o konání shromáždění, které se uskuteční dne 10. 9. 2020 od 13.00 do 14.30 hodin v rámci její předvolební kampaně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/641


18. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – “Příležitost pro všechny”, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání.

Projekt bude zaměřený na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Celkový objem projektu je cca 797 500,- Kč. Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba realizace projektu bude 24 měsíců.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/23/642


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-23_09-09-202074 KB