Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 22/2020

Výpis z přijatých usnesení 22. schůze rady města konané dne 26.08.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Souhlas města s podáním žádosti o dotaci PO Městské lesy

Návrh usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice na rekonstrukci lesní cesty v k.ú. Kounické Předměstí v dotačním titulu „Program rozvoje venkova“ poskytovatele SZIF.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/574


2. Pravidelný týdenní rozvrh v roce 2020/2021 v MSH Ivančice a v tělocvičně Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje pravidelný týdenní rozvrh – varianta – B na školní rok 2020/2021 v Městské sportovní hale, Rybářská č.e. 1202, Ivančice a pravidelný týdenní rozvrh na školní rok 2020/2021 v tělocvičně Řeznovice č.p. 154, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/575


3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského náměstí 21/9, Ivančice“ se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2020 se zhotovitelem TROJAN – ZTI, s.r.o., se sídlem Foltýnova 998/1 Brno 635 00, IČO: 29304491. Dodatkem se cena díla zvyšuje o 136 137,61 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/576


4. Dohoda o skončení nájmu bytu č. 2, Palackého náměstí 1013/12, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o skončení nájmu k bytu č. 2 na adrese Palackého náměstí 1013/12, Ivančice, nájemci manželé S. Nájem bude ukončen ke dni 30. 9. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/577


5. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 8. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/578


6. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 8. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/579


7. Konkurz na místo ředitele Základní školy TGM Ivančice

Návrh usnesení: RM jmenuje na  základě doporučení konkursní komise Mgr. Janu Dvořákovou ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov. Nástup do funkce 27. 8. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/580


8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava komunikace – Hrubšice a Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice“ se společností „Řeznovice – MK“, se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, spočívající ve změně termínu provedení díla do 30.11.2020, zvýšení ceny díla o 910.333,- Kč a způsobu zaplacení víceprací u díla. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/581


9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – oprava komunikace – Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava místních komunikací, Ivančice – Budkovice“ se společností „Budkovice – MK“, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky,  612 00 Brno, spočívající ve změně termínu provedení díla do 30. 9. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/582


10. Smlouva o záchran. archeologickém výzkumu – k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu s Moravským zemským muzeem, IČO: 00094862, se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno, o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě: ,,Rekonstrukce vodního díla Řeznovice“ na pozemcích p. č. 657/23, p. č. 657/24, p. č. 657/20, p. č. 657/22,   p. č. 694/34 v k. ú. Řeznovice. Cena díla je 1 800,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/583


11. Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením budovy č.p. 21 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí jako vlastník budovy č. p. 21 v k. ú. Ivančice s technickým zhodnocením (1 ks pohybového čidla) pro nájemce Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, se sídlem: Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/584


12. Nabytí spoluvlastnických podílů u lesních pozemků na LV č. 3239 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí spoluvlastnických podílů (o velikosti 1/2) u lesních pozemků na LV č. 3239 v k. ú. Ivančice: p. č. 2511 o výměře 61 m2, p. č. 2536 o výměře 4161 m2, p. č. 2538 o výměře 518 m2, p. č. 2539 o výměře 500 m2, p. č. 2548 o výměře 917 m2 od Vojenských lesů a statků ČR, s. p., IČO: 00000205, se sídlem: Pod Juliskou 1621/5,   160 00 Praha 6 – Dejvice, za kupní cenu ve výši 93 456,- Kč, náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu ve výši   5 600,- Kč a současně schvaluje kupní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/585


13. Ukončení umístění reklamních tabulí (směrovek) – Publicitaria Praha spol. s r. o.

Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájmu reklamní plochy mezi městem Ivančice a společností PUBLICITARIA Praha, spol. s r.o., se sídlem  Matěchova 127/3, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 47123397, jehož předmětem bylo umístění reklamních tabulí (směrovek) na sloupech veřejného osvětlení v ul. Široká a ul. Krumlovská, a to ke dni 15.10.2020, s tím že nájemce v tomto termínu na své náklady odstraní reklamní tabule. Poměrné nájemné za dobu od 1.1.2020 do 15.10.2020 činí 950,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/586


14. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Ivančice – J.Fibicha, .., kab. Skříň“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 3161/3 v k.ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem na přeložení části kabelového vedení NN a rozpojovací skříně v rámci akce s názvem „Ivančice – J.Fibicha, .., kab. Skříň“ dle předložené žádosti a dokumentace č.j. MI 18567/2020 za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: MI 19237/2020 ze dne 20.08.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/587

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060380/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3161/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/588


15. Žádost o souhlas s umístěním stánku na části pozemků p. č. 3194/18, p. č. 3194/16, p. č. 432/13 a p. č. 432/15 vše v k. ú. Ivančice, ve vlastnictví města Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním prodejního stánku pro Pekárnu Pohořelice s. r. o., se sídlem: Hybešova 997, 691 23 Pohořelice, IČO 04998502, vedle aut. zastávky u Nádraží ČD, na části pozemků ve vlastnictví města Ivančice, a to:

 • části pozemku p. č. 3194/18, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
 • části pozemku p. č. 3194/16, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
 • části pozemku p. č. 432/13, ostatní plocha, (ostatní komunikace),
 • části pozemku p. č. 432/15, ostatní plocha, (ostatní komunikace),

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, dle přiloženého zákresu o umístění stánku, který je součástí žádosti č. j. MI 15865/2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/589


16. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci dvou vodovodních přípojek a přívodů pitné vody k provozovnám v areálu „Knížecí les“

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy dvou vodovodních přípojek a přívodů pitné vody k provozovnám v areálu Knížecí les, (dotčená pásma lesních pozemků ve vlastnictví města Ivančice: p. č. 2121/36, p č. 2121/108, p. č. 2121/54, p. č. 2121/39, p. č. 2121/100, p. č. 2121/45 a p. č. 2118/18, vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice), dle přiložené katastrální situace (čís. zak. 5180/20, zodp. projektant F., Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 820/158, Lesná, 638 00 Brno).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/590


17. Žádost o povolení umístění chatky na podpachtované části pozemku ozn. dílcem 46, v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s Dodatkem č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 o propachtování nemovitostí, uzavřené  mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, s umístěním zahradní chatky, na dobu určitou – do 31. 12. 2022 a o maximálním možném rozměru 4×4 m2 – na dílci 46, podpachtovaná na základě podpachtovní smlouvy ze dne 10. 6. 2020 mezi Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, jako podpropachtovatelem a Š., …, 664 91 Ivančice, jako podpachtýřem, za podmínek stanovených ve vyjádření č. j. MI 19104/2020 ze dne 19. 8. 2020, a to:

 • chatka nebude sloužit k celoročnímu bydlení
 • stavba nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od lesa
 • pro umístění chatky na terén a její kotvení proti působení větru, gravitace apod. budou použity zemní vruty, ze statického hlediska bude délka vrutů min. 800 a max. 1100 mm.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/591


18. Dohoda o splátkách

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o splátkách,  mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859, jako věřitelem a K., trvale bytem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, jako dlužníkem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/592


19. Kupní smlouva 2/2020, prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2419/61 a p. č. 2422/46 dle GP   č. 1361-277/2019 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města

 1. zrušit usnesení č. ZM/2020/1/12 ze dne 3. 2. 2020, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy č. 2/2020, o prodeji pozemků p. č. 2419/61, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 86 m2, a p. č. 2422/46, zahrada, o výměře 41 m², oba v k. ú. Kounické Předměstí, dle GP 1361-277/2019, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859, jako prodávajícím a D., bytem: …, 66491 Ivančice, jako kupujícím, za kupní cenu 38 100,- Kč.
 2. schválit kupní smlouvu č. 2/2020, o prodeji pozemků p. č. 2419/61, ostatní plocha (jiná plocha), o výměře 86 m2, a p. č. 2422/46, zahrada, o výměře 41 m², oba v k. ú. Kounické Předměstí, dle GP 1361-277/2019, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859, jako prodávajícím a D., bytem: …, 66491 Ivančice, jako kupujícím, za kupní cenu 38 100,- Kč, která bude uhrazena v 12ti měsíčních splátkách (12 x  3 175,-Kč).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/593


20. Záměr prodeje pozemků p. č. 2121/44, p. č. 2121/41 a p. č. 2121/77, vše v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků:

 • p. č. 2121/44, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 51 m2
 • p. č. 2121/41, lesní pozemek, o výměře 209 m2
 • p. č. 2121/77, lesní pozemek, o výměře 20 m2

vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/594


21. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3167/36 a části pozemku p. č. 357/1, oba v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje – části pozemku p. č. 3167/36, ostatní komunikace, (ostatní plocha), o celkové výměře 267 m2, (výměra určená k prodeji cca 1 m2) – části pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 368 m2, (výměra určená k prodeji cca 26 m2), oba v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/595


22. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40 a části pozemku p. č. 2419/3, oba v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje

 • části pozemku p. č. 2419/3, orná půda, o celkové výměře 83 m2 (výměra určená k prodeji cca 6 m2)
 • části pozemku p. č. 2422/40, orná půda, o celkové výměře 944 m2 (výměra určená k prodeji cca 3,5 m2)

oba v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/596


23. Záměr prodeje pozemků p. č. 719/213, p. č. 719/271 a p. č. 725/159 v k. ú. Nová Ves u Oslavan a záměr nabytí pozemku p. č. 699/7 a p. č. 675/3 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice

 1. schválit záměr prodeje pozemků
  • p. č. 719/213, orná půda, o výměře 763 m2
  • p. č. 719/271, orná půda, o výměře 10 m2
  • p. č. 725/159, orná půda, o výměře 464 m2

vše v k. ú. Nová Ves u Oslavan, obec Nová Ves, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 798, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov

 1. schválit záměr nabytí pozemků
  • p. č. 699/7, silnice, o výměře 35 m2
  • p. č. 675/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56 m2

oba v k. ú. Řeznovice, ve vlastnictví Pooslaví Nová Ves, družstvo, IČO 25560310, se sídlem: Nová Ves 251, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 275, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/597


24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 7/1 v k. ú. Řeznovice, o výměře cca 42 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice odložit projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 7/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 42 m2, až do doby po realizaci plánované úpravy komunikace, kdy bude známo, jak velká plocha pozemku bude využita pro komunikaci a jak velká plocha bude pro město nevyužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/598


25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5 v k. ú. Kounické Předměstí, o výměře cca 57 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 57 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/599


26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5 v k. ú. Kounické Předměstí, o výměře cca 50 m2

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, vyznačené v předloženém zákresu v katastrální mapě, o přibližné výměře 50 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/600


27. Záměr prodeje pozemku p. č. 922/15 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 922/15, zahrada o výměře 595 m2 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/601


28. Záměr směny pozemků v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemků v k. ú. Ivančice:

 1. prodej pozemků p. č. 1440/135 o výměře 3195 m2 a p. č. 1440/174 o výměře 359 m2, oba orná půda,
 2. nabytí částí pozemků p. č. 900/69 o výměře 1120 m2 a p. č. 900/71 o výměře 607 m², oba orná půda.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/602


29. Prodej pozemku p. č. 420/2 v k. ú. Ivančice a kupní smlouva

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 420/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 24 m2 v k. ú. Ivančice B., bytem …, 665 01 Rosice, jako kupujícímu za kupní cenu 16 800,- Kč a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/603


30. Souhlas s umístěním kontejneru na stavební suť na ul. Kpt. Jaroše

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním kontejneru na stavební suť na místní komunikaci ul. Kpt. Jaroše ve dnech 11.-14.9., 25.-28.9., 16.-19.10. a 6.-9.11. 2020 za podmínek stanovených OISMaP uvedených pod č.j.: MI 19160/2020. Tedy stanovení navrženého přechodného dopravního značení od OSČ – silniční správní úřad.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/604


31. RO č. 13 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 15-22

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání) týkající se narozpočtování schválených bodů z rad č. 15 až 22 dle podkladu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/605


32. RO č. 14 – narozpočtování dotací (transferů) a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 1. úpravu transferů,
 2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/606


33. KS 14/2020 o prodeji pozemku p. č. 1683/55 a KS 15/2020 o prodeji pozemku p. č. 1683/62 – oba v k. ú. Budkovice, obálkovou metodou

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

 1. kupní smlouvu č. 14/2020, o prodeji pozemku p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 948 m2,  v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 jako prodávajícím a …, jako kupujícím, za kupní cenu …,- Kč.
 2. kupní smlouvu č. 15/2020, o prodeji pozemku p. č. 1683/62, orná půda, o výměře 948 m2,  v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, Ivančice 664 91, IČO: 281859 jako prodávajícím a …, jako kupujícím, za kupní cenu …,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/607


34. Záměr nabytí části spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236 a záměr prodeje pozemků p. č. 2298 a p. č. 2117, vše v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit

 1. záměr nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, orná půda, o výměře 5 445 m2  v k. ú. Kounické Předměstí, zapsaného na LV č. 1805, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, přičemž znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé bude vyhotoven na náklady prodávajícího.
 2. záměr prodeje pozemků
  • p. č. 2298, orná půda, o výměře 1 615 m2
  • p. č. 2117, neplodná půda, (ostatní plocha), o výměře 922 m2

oba v k. ú. Kounické Předměstí, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, přičemž znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé bude vyhotoven na náklady kupujícího.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/608


35. Záměr nabytí pozemku p. č. 2747/8 a záměr prodeje pozemku p. č. 294/4, oba v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p. č. 2747/8, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 274 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/609

II. Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 294/4, lesní pozemek, o výměře 909 m2, v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem uvedeným v žádosti č. j. MI/ 18679/2020 (stavba srubu, studny a vybudování malé ekologické biovinice), neboť záměr by byl z hlediska územního plánování nepřípustný.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/610


36. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/111 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1158/111, zahrada, o výměře 1 134 m2, v k. ú. Němčice u Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/611


37. Záměr nabytí pozemků p. č. 607/1 a p. č. 607/17 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemků p. č. 607/1 o výměře 772 m2 a p. č. 607/17 o výměře 67 m2, oba ostatní plocha (neplodná půda) v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/612


38. Potvrzení o ukončení ručitelské smlouvy s bankou

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit potvrzení o ukončení smluv mezi ručitelem – městem Ivančice a Českou spořitelnou, a. s., IČO: 45244782, se sídlem: Olbrachtova 62, 140 00 Praha 4:

 1. č. RD9/467/18/LCD ze dne 16. 4 .2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 6. 2020,
 2. č. RD10/467/18/LCD ze dne 16. 4 .2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 5. 6. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/613


39. Souhlas s trasou přípojky E.ON – ul. Dlouhá ..

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy pro kabelovou přípojku elektro NN v rámci akce s názvem „Letkovice – Dlouhá ..: NN kab. příp.“  firmy E.ON Distribuce za podmínek stanovených OISMaP pod č.j.: MI 19278/2020 ze dne 21. 8. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/614

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040018714/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2026/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Letkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů kabelu NN x druh pozemku x 5, tj. předběžně (26 bm x 20 Kč/bm x 5), tj. předběžně ve výši 2600,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/615


40. Souhlas se stavbou a úpravou stávajícího sjezdu Kounická Apartmánový dům

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu do doby doplnění rozhodných informací OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/616


41. Souhlas se stavbou Nástavba podkroví Josefa Vávry

Návrh usnesení: RM souhlasí s nástavbou podkroví na rodinném domě na ul. Josefa Vávry č.p. … za podmínky, že stavebník zajistí při vlastní realizaci průjezdný profil š. min. 3 m do ulice Ve Fortně pro vozidla IZS a pro svoz odpadů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/617


42. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní“ – schválení výzvy a zadávací dokumentace

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní“. Hrazeno bude z příspěvku Nadace ČEZ a rozpočtu OISMaP ORJ 101.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/618


43. Veřejná zakázka malého rozsahu „Demolice dvou rodinných domů v Řeznovicích“ – přidělení zakázky a schválení smlouvy o dílo

Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Demolice dvou rodinných domů v Řeznovicích“ firmě TECHNICKÉ SLUŽBY CZ s.r.o., se sídlem Nádražní 253/19, 664 12  Oslavany, IČO 29216125 s nabídkovou cenou 588 850,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/619


44. Přechodné dopravní značení Řeznovice oprava mostu

Návrh usnesení: RM souhlasí  s navrženým řešením přechodného dopravního značení na akci „Oprava mostního objektu 15255-1 na silnici III/15255 v Řeznovicích“ v období od 14. 9. 2020 do   30. 11. 2020. Investorem celé akce je SÚS Jihomoravského kraje.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/620


45. Výpůjčka venkovních prostor parku Réna ke konání Rozloučení s prázdninami

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku venkovních prostor parku Réna nacházejících se na části pozemků ve vlastnictví města p.č. 2651/38, p.č. 2651/39, p.č. 2674/3 a  p.č. 2674/1 vše v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, o celkové výměře 669 m2, která je uvedena v předloženém zákresu v katastrální mapě, společnosti  INVESTIČNÍ MORAVSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., se sídlem Moravské Bránice 359, Dolní Kounice, PSČ 66464, IČO: 28300556, na dobu od 28.08.2020 od 18:00 do 29.08.2020 do 2:00 hodin, za účelem pořádání tradiční akce „Rozloučení s prázdninami na Réně“, za podmínky, že vypůjčitel umístí pódium určené k hudební produkci tak, aby bylo otočeno k lesu, dále zajistí vybavení prostoru po dobu výpůjčky minimálně třemi kusy mobil. WC, dále zajistí úklid po akci na vlastní náklady a bude respektovat hodiny nočního klidu uvedené v příslušné vyhlášce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/22/621


Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2020-22_26-08-2020 105 KB