Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 20/2020

Výpis z přijatých usnesení 20. schůze rady města konané dne 29.07.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1.  Projekt – vydání CD s nahrávkou duchovní hudby – žádost o příspěvek

Návrh usnesení: RM neschvaluje poskytnutí daru ani dotace spolku VERBUM ET MUSICA, IČO 70853371. Důvodem zamítnutí je, že žádost nesplňuje hodnotící kritéria Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/524


2. Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Školní jídelna Ivančice

Návrh usnesení: RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov, ve výši 30 880,- Kč pro šest žáků od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509.

(V roce 2020 se jedná o částku 11 680,- Kč a v roce 2021 se jedná o částku 19 200,- Kč).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/525


3. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce S. Nájem na dobu určitou do 31. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/526


4. Přidělení bytové jednotky č. 17 v Penzionu pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 14. 7. 2020 přidělení bytu č. 17, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, paní H.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/527


5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MMR

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/528


6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní a technické podpoře

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o servisní a technické podpoře s firmou INIT technology s.r.o., IČO: 04423101, se sídlem: Sehradice 129, 763 23 spočívající ve změně ceny roční technické podpory z důvodu rozšíření stávající licence o dva radarové měřiče rychlosti Ramer (M. Bránice + autoradar) za 1 rok užívání na 34 000,- Kč bez DPH (zvýšení o 12 000,- Kč). Hrazeno bude z rozpočtu OSČ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/529


7. Pověření zaměstnankyně k poskytování pivních setů do krátkodobé výpůjčky

Návrh usnesení: RM uděluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Mgr. Liběně Kubíkové a v době její nepřítomnosti Ing. Lence Novákové pravomoc rozhodovat o poskytnutí  pivních setů do krátkodobé výpůjčky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/530


8. Zábor pozemku v Letkovicích pro pořádání hodů

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem pozemku pro akci Hody v Letkovicích na ulici U Kapličky a s navrženým přechodným dopravním značením  (přelom srpen/září 2020). RM ukládá OISMaP zajistit ke všem zákazům vjezdu v dotčené části Letkovic dodatkové tabulky E13 s textem “mimo dopravní obsluhy” tak, aby nebyl u objektů v dotčené části Letkovic znemožněn vjezd a výjezd.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/531


9. Elektrické vedení k zahrádkám ul. Malovanská

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a pověřuje starosty projednáním jiného technického řešení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/532


10. Sportovní akce – „ Běh na Boží Horu“

Návrh usnesení: RM schvaluje pořádání sportovní akce „Běh na Boží Horu“ (109 ivančických schodů) dne 12. 9. 2020 od 10.00 do 12.00 hod. Atletickému klubu Ivančice a Středisku volného času Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/533


11. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo – KONE, a.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi KONE, a.s., IČO: 00176842, se sídlem: Evropská 423/178/6, 160 00 Praha 6 – Vokovice jako zhotovitelem a městem Ivančice jako objednatelem, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 24. 4. 2015, na servis zdvihacích zařízení v budově na Tesařově náměstí 1 v Ivančicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/534


12. Zařazení do územní působnosti MAS Brána Brněnska, z.s. na období 2021-2027

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení území obce Ivančice do územní působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČO: 22712372, se sídlem: Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim,na programové období 2021 – 2027.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/535


13. Zábor veřejného prostranství na Réně (část pozemku p. č. 2651/38 v k. ú. Kounické Předměstí) dne 28. 9. 2020.

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním agitačního stánku, na akci “Odpoledne s ČSSD”, o rozměru 1,5 x 2mna části pozemku p. č. 2651/38, ostatní plocha, (ostatní komunikace) v k. ú. Kounické Předměstí (před hostincem v parku Réna) pro MO ČSSD Ivančice, Oslavanská 102, dne 28. 9. 2020 v době od 14.00 do 18.00 h., za poplatek ve výši 30,- Kč, dle čl. 5 odst. 1 písm. j) OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/536


14. Záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. st. 96/2, jehož součástí je stavba bez čísla ev. objekt občanské vybavenosti (výklenková kaplička, kulturní památka pod rejstříkovým č. 33020/7-756) v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného nabytí pozemku p. č. st. 96/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m2, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti (výklenková kaplička, kulturní památka pod rejstříkovým č. 33020/7-756), v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 1369, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/537


15. Záměr nabytí části spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236 a záměr prodeje pozemků p. č. 2298 a p. č. 2117, vše v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit:

  1. záměr nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z celku – pozemku p. č. 2236, orná půda, o výměře 5 445 m2  v k. ú. Kounické Předměstí, zapsaného na LV č. 1805, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, přičemž znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé bude vyhotoven na náklady prodávajícího.
  2. záměr prodeje pozemků
    • p. č. 2298, orná půda, o výměře 1 615 m2
    • p. č. 2117, neplodná půda, (ostatní plocha), o výměře 922 m2

oba v k. ú. Kounické Předměstí, ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, přičemž znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé bude vyhotoven na náklady kupujícího.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/538


16. Souhlas se záměrem umístění reklamních poutačů  před prodejnou CARPSECRET s.r.o. v Letkovicích, sousední pozemky ve vlastnictví města p.č. st.129, p.č. 2016/1 a p.č. 2020/1 v k.ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM souhlasí se záměrem společnosti CARPSECRET s.r.o., se sídlem Novoveská 157/4. Letkovice, 66491 Ivančice, IČO: 06677614 na umístění 4 reklamních poutačů před prodejnou rybářských potřeb na pozemku p.č. st. 27/2 v k.ú. Letkovice dle předložené žádosti č.j. MI 15873/2020, jako vlastník sousedních pozemků, a to: p. č. st. 129, p.č. 2026/1 a p.č. 2020/1 v k.ú. Letkovice, za předpokladu že:

  • Veškeré dotčené povrchy veřejného prostoru budou uvedeny do původního stavu na náklady žadatele – možné poškození nebo znečištění.
  • Úprava koruny stromů proběhne se souhlasem vlastníka pozemku  p.č. st. 27/2 v k.ú. Letkovice a žadatelem bude provedena v souladu s podmínkami OŽP, pokud je stanoví, a rovněž dle domluvy s Ing. Navrátilovou, Technické služby města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/539


17. Žádost o souhlas města se stavebním záměrem “Bytový dům na nároží p.č. 96/1”. Dotčené pozemky v majetku města 3161/3, k.ú. Ivančice a p.č. 2769/8, k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem “Bytový dům na nároží p. č. 96/1” dle předložené žádosti č.j. MI 4637/2020 a jejího doplnění s aktualizací dokumentace č.j. MI 16449/2020, spočívající v odstranění stávajícího rodinného domu č.p. 1187, nacházejícího se na pozemku p. č. st. 96/1 v k.ú. Kounické Předměstí a s umístěním nového objetu bytového domu na tomto pozemku, včetně zvětšení dimenze přípojky vody ve stávající poloze na pozemku p. č. 3161/3, k.ú. Ivančice a s využitím stávajícího sjezdu na místní komunikaci na pozemku parc. č. 3161/3, k. ú. Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: MI 4760/2020 ze dne 02.03.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/540


18. OPF – Informace k hlavním příjmům města – na vědomí

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o hlavních příjmech města a předpokládaného vývoje příjmů s doporučením nezačínání nových investic po dobu propadu sdílených daní.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/541


19. RO č. 12 – narozpočtování dotací (transferů) a převodů mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/542


20. Smlouva o připojení k distribuční soustavě, k. ú. Alexovice, parc. č. 395/55

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001723852 s provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podíl města na oprávněných nákladech činí 20 000,- Kč, hrazeno bude z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/543


21. Záměr prodeje části pozemku p. č. 549/10 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 549/10 v k. ú. Ivančice, ostatní plocha (neplodná půda) o výměře cca 50 m2 dle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. 16722/2020 ze dne 24.7.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/544


22. Žádost o projednání možnosti zřízení fondu pro opravu památek

Návrh usnesení: RM doporučuje zřízení speciálního fondu pro opravu památek spadajících do ORP Ivančice a dalších investičních akcí prováděných v městské památkové zóně Ivančice. RM pověřuje odbor plánovací a finanční zřízením fondu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/545


23. Schválení smluv o debetních kartách k účtům vedeným v KB

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvy o debetní kartě pro pokladní k účtům města 19027-125911/0100, 107-125911/0100, 43-2290580267/0100, 27-8591840277/0100, 19-125911/0100, 125911/0100.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/546


24. Přechodné dopravní značení a úplná uzavírka ul. Mřenková – práce na vedení E.ON

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem přechodného značení pro akci “Ivančice, Mřenková, …- lokalita RD I. a II. etapa, rekonstrukce NN, VN” na ulici Mřenková  v termínu srpen, září a říjen 2020 dle návrhu od firmy DOKA, s.r.o.,  IČO: 63471752.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/20/547


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-20_29-07-202085 KB