Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 19/2020

Výpis z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 15.07.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Úsporná opatření 2.pololetí 2020

Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací posledního bodu v personální oblasti v rámci úsporných opatření – obsazení pracovní pozice v agendě evidence vozidel odboru správních činností Městského úřadu Ivančice v souladu s výsledkem provedeného výběrového řízení, a to s nástupem od 1.1.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/504


2. Smlouva o zveřejňování informací

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zveřejňování informací  mezi městem Ivančice a firmou Spektrum  Zimmermann, Bohumil Zimmermann, IČO 10554491, se sídlem Ivančice, .., PSČ 664 91. Smlouva se uzavírá do dobu určitou do 1.7.2021. Hrazeno bude z rozpočtu starosty.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/505


3. Dodatek č. 2 k Závěrkovému listu, EP Energy Trading

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 k Závěrkovému listu č. 20190325-1410-1 s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a. s., IČO 27386643, se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha. Dodatkem se rozšiřuje počet odběrných míst dodávky el. energie. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/506


4. Výpůjčka pivních setů – Cycles Perfecta Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 15 ks pivních setů Sportovnímu klubu Cycles Perfecta Ivančice, zapsaný spolek na přeložený dětský cyklistický závod “Kolem Letkovic”, který se bude konat v náhradním termínu 22. 8. 2020 a cyklistický závod “Letkovský šíp”, který se uskuteční v termínu 31. 7. – 1. 8. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/507


5. Schválení smlouvy o provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu na provedení auditu čerpání finančních prostředků poskytnutých Nadací ČEZ na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 27_19 ze dne 29. 11. 2019 s J., registrovaným Komorou auditorů České republiky, oprávněným provádět auditorskou činnost s oprávněním č. 1477, sídlo..,     674  01 Třebíč, za cenu 10 890,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP na rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/508


6. Volba přísedícího Okresního soudu Brno – venkov

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Ivančice zvolit v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, na dobu 4 let do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov kandidáta z řad stávajících přísedících: paní D., nar. .., bytem .., 664 91 Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/509


7. Pečovatelská služba Ivančice – Darovací smlouva č. 74/2020

Návrh usnesení: RM schvaluje darovací smlouvu č. 74/2020, kterou paní Hana Juránková, IČO 41535201, Ivančice, daruje městu Ivančice částku 20 000,- Kč pro Pečovatelskou službu Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/510


8. Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/511


9. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 7. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/512


10. Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 Palackého nám. 87/41 , Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého nám. 87/41, Ivančice, nájemkyně L., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 7. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/513


11. Žádost o souhlas se stavebním záměrem „Budkovice –..: NN přip. kab. sm.“. Dotčený pozemek v majetku města p. č. 2380 v k.ú. Budkovice

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem na výstavbu nové zemní kabelové přípojky NN v rámci akce s názvem “Budkovice –..: NN přip. kab. sm.” dle předložené žádosti a dokumentace č.j. 14777/2020 za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č.j.: 14784/2020 ze dne 29.06.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/514

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057677/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2380, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu  ve výši 3600,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/515


12. Žádost o schválení rozšíření stávající zahradní chatky na podpachtovém pozemku p. č. 2661/28 – dílci 14, v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s rozšířením stávající zahradní chatky ze stávajících 2x4m na 5x5m – dílec 14, část pozemku p. č. 2661/28, zahrada, podpachtovaná na základě podpachtovní smlouvy ze dne 13. 7. 2019 mezi Základní organizací Českého zahrádkářského svaz č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, jako podpropachtovatelem a T.,  .. Zbýšov, jako podpachtýřem, neboť záměr rozšíření je v rozporu s  Dodatkem č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 o propachtování nemovitostí uzavřené  mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/516


13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 641/146 v k. ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030055436/001 (Budkovice – ..: NN příp. kab. sm.) mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859 a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, zatížený pozemek v majetku města Ivančice: p.č. 641/146, ostatní plocha (neplodná půda), v k. ú. Budkovice, obec Ivančice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno‑venkov, a to za jednorázovou úhradu ve  výši 1100,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/517


14. Záměr propachtování pozemků p. č. 1248/549, 728, 729, 1453/88, 96, 103, 104, 1488/2, 1248/480 a 2761/34 vše v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování pozemků

 • p. č. 1248/549, vinice, o výměře 233 m2
 • p. č. 1248/728, vinice, o výměře 646 m2
 • p. č. 1248/729, vinice, o výměře 272 m2
 • p. č. 1453/96, vinice, o výměře 510 m2
 • p. č. 1453/103, vinice, o výměře 336 m2
 • p. č. 1453/104, vinice, o výměře 681 m2
 • p. č. 1488/02, ostatní plocha, (neplodná půda), o výměře 786 m2
 • p. č. 1248/480, orná půda, o výměře 114 m2
 • p. č. 2761/34, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o výměře 219 m2

a část pozemku

 • p. č. 1453/88, vinice, o výměře 1 548 m2 (část pozemku určená k propachtování o výměře 1 418 m2),  vše v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Na stanovení ceny obvyklé na propachtování uvedených pozemků ve vlastnictví města Ivančice, IČO 00281859, se sídlem: Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov bude vyhotoven znalecký posudek na náklady pachtýře.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/518


15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 339/1 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje schválit zastupitelstvu města záměr prodeje části pozemku p.č. 339/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hrubšice, cca 40 m2, neboť podle vyjádření odboru regionálního rozvoje, úřadu územního plánování, je případný záměr stavby garáže z hlediska územního plánování nepřípustný.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/519


16. Oplocení pozemků p. č. 402/1 a p. č. 1596/1 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se stavbou plotu na pozemcích p. č. 402/1 a p. č. 1596/1 v k. ú. Alexovice dle předložené žádosti.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/520


17. Prominutí poměrné části nájemného České poště, s. p., IČO 47114983, za měsíce září a říjen z důvodu oprav na Komenského nám.

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poměrné části nájemného, a to za měsíc září 2020 ve výši 7 777,13 Kč a za měsíc říjen 2020 ve výši 7 777,13 Kč z důvodu rekonstrukce stoupacího potrubí a ZTI v objektu Komenského náměstí 21/9, v k. ú. Ivančice, České poště s. p., se sídlem: Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/521


18. Zábor veřejného prostranství před budovou farního úřadu na Palackého nám., ve dnech 7.9., 17.9. a 26.9.-1.10.2020.

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním reklamního stánku o rozměru 1x1m na části pozemku p. č. 3163/10 – na Palackého náměstí v Ivančicích (před budovou farního úřadu č. p. 8) pro KDU-ČSL Brno – venkov, Vranovská 61, 614 00 Brno, ve dnech:

 • 7.9.2020
 • 17.9.2020
 • 26.9.-1.10.2020

za poplatek ve výši 80,- Kč, dle čl. 5 odst. 1 písm. j) OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/522


19. Mateřská škola Na Úvoze Ivančice – souhlas se zapojením do projektu

Návrh usnesení: RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Mateřská škola Na Úvoze Ivančice do projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III – “MŠ Na Úvoze Ivančice 80”, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Věda, výzkum, vzdělávání.

Celkový objem projektu je cca 377 000,- Kč. Projekt je bez spoluúčasti, 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu. Doba realizace projektu bude 24 měsíců.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/19/523


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-19_15-07-202077 KB