Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 16/2020

Výpis z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne 08.06.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Výpůjčka pivních setů – Sportovní klub Řeznovice, z. s.

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 19 ks pivních setů Sportovnímu klubu Řeznovice, z.s., na taneční zábavu, která se uskuteční dne 3. 7. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/417


2. Schválení Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku JHM OH20/4104 – “Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní”

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. JHM OH20/4104 se společností Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00  Praha 4, IČO 26721511, o poskytnutí nadačního příspěvku k úhradě nákladů na projekt “Dětské hřiště Ivančice – Staré sídliště – ulice Sportovní” ve výši 400 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/418


3. Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021 – obecná pravidla

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit Program pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2021 – obecná pravidla a celkový objem peněžních prostředků, jež budou vyčleněny v rozpočtu města pro rok 2021 na veřejnou finanční podporu v roce 2021, v částce 2 000 000,-Kč, z toho na veřejnou finanční podporu Dílčích programů

Název Dílčího programu – předpokládaný objem finančních prostředků

  • KULTURA, PÉČE O PAMÁTKY A  SPOLKOVÁ ČINNOST – 700 000,- Kč
  • SPORT  – 1 300 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/419


4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330053712/001 pozemek p. č. 2026/12 v k.ú. Letkovice – Letkovice – Dlouhá ..: NN přip. kab. př.

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330053712/001 (Letkovice – Dlouhá ..: NN přip. kab. př.), mezi městem Ivančice, jako povinným z věcného břemene, a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2026/12 v k.ú. Letkovice, obec Ivančice, za jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/420


5. Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o užití Databáze geografických jmen ČR mezi  Zeměměřickým úřadem, IČO 60458500, Pod Sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, jako poskytovatelem a městem Ivančice jako oprávněným, o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít data  ve formě digitálního produktu Databáze geografických jmen České republiky (Geonames).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/421


6. Schválení smluv o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A a obnovení Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podávání poštovních poukázek B

Návrh usnesení: RM schvaluje obnovu Smluv o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A číslo 72015 a 72161 a obnovení Dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému podávání poštovních poukázek B s Českou poštou, s.p., IČO 47114983, sídlo: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/422


7. Plná moc na akci autobusová zastávka Tesařovo náměstí

Návrh usnesení: RM uděluje plnou moc firmě ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 4, 615  00 Brno, IČO 26264641, k zastupování města Ivančice k právním jednáním a úkonům, ve věci „Návrhu dopravního řešení“ pro stavbu: Autobusová zastávka na Tesařově náměstí v Ivančicích, s dotčenými orgány státní správy a se správci dotčených liniových staveb (inženýrských sítí) a v souvislosti s tím k podání a přijímání dokladů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/16/423


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-16_08-06-202066 KB