Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 15/2020

Výpis z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 03.06.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Kontrola úkolů

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o stavu pohledávek předaných k vymáhání předloženou panem Alešem Tichým.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/377


2. Odpis pohledávek za nájemné z bytů

Návrh usnesení: RM schvaluje odpis pohledávky ve výši 10 298,- Kč za nájemcem K, .., Ivančice z důvodu úmrtí bez právního nástupce a odpis pohledávky ve výši 16 437,-Kč za nájemcem Š., .., Ivančice z důvodu úmrtí bez právního nástupce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/378


3. Prezentace města Ivančice v Brněnském deníku Rovnost v roce 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje prezentaci města Ivančice v Brněnském deníku Rovnost v roce 2020 za 51 543,- Kč bez DPH. Bude hrazeno z rezervy rady.

Usnesení nebylo přijato


4. Návrh na  revokaci usnesení č. RM/2020/5/121 v části upravující začátek promítání letního kina

Návrh usnesení: RM schvaluje změnu usnesení č. RM/2020/5/121 v části upravující promítání letního kina na nádvoří radnice takto: od 15.06.2020 do 09.09.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/379


5. MŠ Chřestová Ivančice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Chřestová Ivančice ve výši 60 000,- Kč na opravu povrchu vnitřního schodiště mateřské školy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/380


6. Konkurz na místo ředitele Základní školy TGM Ivančice

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí doporučení konkursní komise, která se usnesla, že jediná uchazečka, která se konkursu zúčastnila, není vhodná pro výkon funkce ředitele.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/381

II. Návrh usnesení: RM vyhlašuje  konkurz na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Ivančice s termínem pro podávání přihlášek do 30. 6. 2020 a  nástupem od 1. 9. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/382


7. Smlouva o poskytování služeb – návrh

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o  poskytování služeb mezi obcí Moravské Bránice jako poskytovatelem a městem Ivančice jako objednatelem. Hrazeno bude z rozpočtu OSČ.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/383


8. Dodatek č. 2 ke Směrnici č.  8/2015: Dlouhodobý majetek, zařazení, evidence, účtování, kterým se směrnice upravuje a vyhlašuje se  její úplné aktuální znění

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici č.  8/2015 Dlouhodobý majetek, zařazení, evidence, účtování, kterým se směrnice upravuje a vyhlašuje se  její úplné aktuální znění. Účinnost: 3.6.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/384


9. Memorandum o vzájemné spolupráci BMO – přistoupení města Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení města Ivančice, se sídlem Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, IČO: 00281859, v plném rozsahu k “Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti” uzavřeným mezi:

 • statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785,
 • Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337,
 • městem Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 00282651,
 • městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČO: 00281964,
 • městem Rosice, se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, IČO: 00282481,
 • městem Židlochovice, se sídlem Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979 a
 • městem Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311,

ze dne 3. 10. 2018.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/385


10. Povolení vjezdu – malá vodní elektrárna Na Réně

Návrh usnesení: RM souhlasí s vjezdem k malé vodní elektrárně Na Réně dne 13. 6. 2020 pro účastníky rybářského ligového závodu v Plavané za účelem vyložení jejich vybavení za podmínek dle vyjádření investičního technika č.j. MI 11127/2020 ze dne 29. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/386


11. Zábor vestibulu a nádvoří radnice a vstup na kostelní věž

Návrh usnesení: RM schvaluje

 1. zábor veřejného prostranství ve vestibulu radnice a na jejím nádvoří na pozemcích p. č. st. 31/1, zast. plocha a nádvoří a p. č. 3377, ostatní plocha (jiná plocha)  v k. ú. Ivančice pro účastníky fotografické soutěže Moravsko-slezského Mapového okruhu,  dne 27. 6. 2020 od 8.00 do 15.00 hod. a pro pořadatele: Fotoklub Ivančice – FotKI, z.s., IČO: 22877568, .., Ivančice 664 91, a to bezplatně.
 2. pro účastníky a pořadatele uvedené fotografické soutěže bezplatný vstup do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/387


12. Splašková přípojka – pozemek p. č. 900/22, p. č. 3110/12 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí s uložením splaškové přípojky k domu č. p. 1429 na pozemku p. č. st. 1601 přes pozemky ve vlastnictví města p. č. 900/22 a p. č. 3110/12 v k. ú. Ivančice za podmínek dle vyjádření investičního technika č.j. MI 10311/2020 ze dne 18. 5. 2020. Žadatel je povinen zabezpečit při provádění zemních prací bezpečný průchod chodců ze sídliště k obchodnímu centru Tesco.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/388


13. Záměr prodeje pozemku p. č. 420/2 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 420/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 24 m2 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/389


14. Záměr pronájmu/prodeje části pozemku p. č. 2607/49 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice

I. Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr pronájmu žádné části pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek, o celkové výměře 66 369 m2 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem zřízení stavby pro rodinnou rekreaci, uvedený v žádosti č. j. S-MI 10827/2020 , neboť na lesních pozemcích nelze stavět stavby pro rodinnou rekreaci, záměr by byl z hlediska územního plánování nepřípustný.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/390

II. Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje žádné části pozemku p. č. 2607/49, lesní pozemek, o celkové výměře 66 369 m2 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za účelem zřízení stavby pro rodinnou rekreaci, uvedený v žádosti č. j. S-MI 10827/2020, neboť na lesních pozemcích nelze stavět stavby pro rodinnou rekreaci, záměr by byl z hlediska územního plánování nepřípustný.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/391


15. Záměr propachtování části pozemku p. č. 232/1 v k. ú. Řeznovice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování části pozemku p. č. 232/1, ostatní plocha, (neplodná půda), o celkové výměře 178 m2, (požadována část k propachtování o výměře 130 m2), v k.ú. Řeznovice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření č. j. MI 10947/2020 ze dne 26.5.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/392


16. Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 (Český zahrádkářský svaz, ZO č. 3)

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 o propachtování nemovitostí uzavřené dne 15. 10. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 3. 2015 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 4. 10. 2017, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859 jako propachtovatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, se sídlem: .., 664 91 Ivančice, IČO: 65265335, zastoupená předsedou: .., jako pachtýřem.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/393


17. Žádost o souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2382/1 v k. ú. Budkovice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky ke stavbě nacházející se na pozemku p. č. st. 50, zastavěná plocha a nádvoří, dotčený pozemek ve vlastnictví města Ivančice p. č. 2382/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), oba v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, za podmínek stanovených ve vyjádření OISMaP č. j. 10934/2020 ze dne 26. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/394


18. Žádost o povolení umístění zahradní chatky na podpachtované části pozemku p. č. 2661/2 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; požaduje předložit nový návrh s usnesením upraveným v souladu s Dodatkem č. 3 k pachtovní smlouvě č. 120140449 o propachtování nemovitostí uzavřené  mezi městem Ivančice jako propachtovatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu č. 3 Réna Ivančice, IČO 65265335, jako pachtýřem a požaduje formulovat vyjádření technika OISMaP jednoznačně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/395


19. Žádost o vyjádření k vydání územního souhlasu, realizaci stavby na akci ” Budkovice – ..; NN přip. kab.příp.” a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059625/001 – dotčený pozemek v majetku města p. č. 2374/3 v k.ú. Budkovice

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem „Budkovice – .., přip. kab. příp.“ dle předložené žádosti č. j. MI 10777/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 10858/2020 ze dne 25.05.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/396

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059625/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2374/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Budkovice, obec Ivančice, za jednorázovou úhradu ve výši 1000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/397


20. Žádost o vyjádření na akci “Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů, přeložka NN” a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030042277/001

I. Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. RM/2018/8/36  ze dne 28.3.2018, kterým souhlasila s přeložkou stávajícího vedení NN k akci „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů: přeložka NN“ v původní trase a usnesení  č. RM/2018/8/37, kterým schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro tuto akci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/398

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s novým návrhem trasy přeložky vzdušného vedení distribuční soustavy NN v rámci akce s názvem „Ivančice, křiž. U Tří Kohoutů, přeložka NN“ dle předložené žádosti č. j. MI 11072/2020, za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 11107/2020 ze dne 18.05.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/399

III. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030042277/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3167/2, 3267, 3167/8, 3159/3, 3159/11, 3132/42, 3409, 3132/41, 3166/6,  3166/1, st.318, 3167/29, 3130/5, 3167/10, 3167/1, 3130/1 a 3166/5, vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu danou výpočtem: počet běžných metrů x 20 Kč x 5 a za pojistkovou skříň 400,-Kč, tj. předběžně ve výši 27 800,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/400


21. Žádost o vyjádření na akci “Ivančice, Kounická, .., přípojka NN” a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058361/001, dotčený pozemek ve vlastnictví města p.č. 2769/5 v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem „Ivančice, Kounická, .., přípojka NN“ dle předložené žádosti č. j. MI 11069/2020 za podmínek uvedených ve vyjádření OISMaP č. j.: MI 11126/2020 ze dne 29.05.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/401

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058361/001 mezi městem Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2769/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, zapsaného na LV č. 10001 vedeném  u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/402


22. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330048480/001 pozemek p. č. 3153/3, 3153/10, 3105/1 v k.ú. Ivančice – Ivančice, Hybešova, .., kab. smyčka VN

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN 014330048480/001 (Ivančice, Hybešova, .., kab. smyčka VN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3153/3, 3153/10, 3105/1, 3130/6, v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, za jednorázovou úhradu ve výši 21 600,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/403


23. Nájemní smlouva č. 2131000507, o pronájmu části pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Alexovice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu č. 2131000507, o nájmu části pozemku p. č. 1056/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 491 m2, (část k pronájmu o výměře 120 m2) v k. ú. Alexovice, obec Ivančice, mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859 a Ing. Jakubem Dašovským, .., Ivančice – Alexovice 664 91, IČO 08445451, s účinností od 15. 6. 2020 na dobu určitou, a to do 30. 9. 2020 za nájemné ve výši 1 000,- Kč/měsíc.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/404


24. Základní škola V. Menšíka Ivančice – oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole V. Menšíka Ivančice ve dnech 29. a 30. 6. 2020, a to z provozně technických důvodů, kdy bude v zařízení probíhat plánovaná rekonstrukce elektroinstalace a podlah.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/405


25. Žádost o schválení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „VPIC_SUS_Ivančice_okružní křižovatka“ v k.ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, SPP_název stavby: 11010-095228 (VPIC_SUS_Ivančice_okružní křižovatka) mezi městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČO 00281859 a CETIN, a. s., se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, zatížené pozemky v majetku města Ivančice: p. č. 3167/1, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 3166/2, ostatní komunikace, (ostatní plocha), 3159/11, vodní plocha, (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), p. č. 3166/5, ostatní plocha, (ostatní komunikace, p. č. st. 1520, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1521, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1522, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1523, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 1524, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3167/29, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 3167/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 3167/8, ostatní plocha, (ostatní komunikace), p. č. 3159/3, vodní plocha, (koryto vodního toku přirozené nebo upravené), p. č. 3166/7, ostatní plocha, (ostatní komunikace) vše v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, zapsané na LV č. 10001 u  Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno‑venkov, a to za jednorázovou úhradu ve výši 16 800,- Kč bez DPH.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/406


26. Záměr prodeje pozemků p. č. 1211/1 a p. č. 1211/3 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků v k. ú. Alexovice:

 1. p. č. 1211/1, orná půda o výměře 883 m2,
 2. p. č. 1211/3, orná půda o výměře 813 m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/407


27. Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle předloženého návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/408


28. Záměr prodeje části pozemku p. č. 940/43 v k. ú. Ivančice, obec Ivančice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Ivančice schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 940/43, ostatní plocha, (ostatní komunikace), o celkové výměře 886 m2, (požadovaná část pozemku o výměře 70 m2), v k. ú. Ivančice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/409


29. Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice – oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Němčice ve dnech 29. a 30. 6. 2020, a to z provozně technických důvodů, kdy bude v zařízení probíhat příprava na malování I. školní budovy s učebnami. RM doporučuje vedení školy zajistit, je-li to možné, hlídání dětí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/410


30. Základní škola TGM Ivančice – oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole T. G. Masaryka Ivančice ve dnech 29. a 30. 6. 2020, a to z provozně technických důvodů, kdy bude v zařízení probíhat oprava propadlého stropu v šatnách a malování školy. RM doporučuje vedení školy zajistit, je-li to možné, hlídání dětí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/411


31. Výpůjčka pivních setů – Cycles Perfecta

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 15 ks pivních setů Sportovnímu klubu Cycles Perfecta Ivančice, zapsaný spolek na dětský cyklistický závod “Kolem Letkovic”, který se bude konat 20. 6. 2020 v Letkovicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/412


32. Žádost Jihomoravskému kraji o uzavření smlouvy o právu provést stavbu – křižovatka U Tří Kohoutů

Návrh usnesení: RM schvaluje podání Žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu s názvem “Okružní křižovatka U Tří Kohoutů” na silnicích II/152 a II/394 a pozemcích p. č. 3161/1 a p. č. 3161/5 v k.ú. a obci Ivančice ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/413


33. Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Ivančice a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., kterým se řeší důsledky opatření proti šíření COVID-19 v roce 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/414


34. Zpráva o činnosti Technických služeb města Ivančice, p.o.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace ředitele Technických služeb města Ivančice (TSMI) o činnosti příspěvkové organizace TSMI, zejména v oblasti odpadního dvora.  Pro řešení připomínek vedení města k činnosti TSMI ukládá řediteli TSMI předložit do 14ti dnů k jednotlivým bodům činnosti dle zřizovací listiny koncepci rozvoje a zlepšení činnosti. Starosta svolá k otázce odpadového hospodářství schůzku příslušných pracovníků odboru životního prostředí, členů rady a ředitele TSMI.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/415


35. Informace o disponibilních pozemcích města v chatových oblastech

Návrh usnesení: RM   prodiskutovala s ředitelem PO Městské lesy Ivančice v obecné rovině otázku disponibilních pozemků města v chatových oblastech. Ředitel PO Městské lesy Ivančice se zúčastní pracovní schůzky zastupitelů dne 15.6.2020 v 16 hodin, kde bude tato otázka, včetně eventuální přípravy pravidel prodeje, projednána podrobně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/15/416


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-15_03-06-202097 KB