Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 07/2020

Výpis z přijatých usnesení 7. schůze rady města konané dne 16.03.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Přijetí krizových opatření v souladu s usneseními vlády ČR

Návrh usnesení:

a) Stanovení úředních hodin všech pracovišť Městského úřadu Ivančice (MěÚ) – vč. pracoviště podatelny a pokladny na Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice a pracoviště pokladny na ul. Petra Bezruče 4 – pro styk s veřejností po dobu platnosti výše uvedeného opatření takto:

  • Pondělí: 08:00 – 11:00
  • Středa: 13:00 – 16:00.

Omezení se nevztahuje na pracovnice pečovatelské služby a městskou policii.

(Pozn.: Denní stacionář v prostorách Penzionu pro důchodce Ivančice, KIC Ivančice a kino Réna, základní školy, městská knihovna vč. pobočkových knihoven, sportovní hala, odpadní dvůr, městská sportoviště – jak vnitřní, tak vnější – jsou již uzavřeny.)

b) Omezení činnosti ve vztahu ke klientům tak, že vyřizovány budou neodkladné záležitosti. Upřednostňován telefonický a e-mailový kontakt. Podání dokumentů od klientů/veřejnosti je – s výjimkou evidence vozidel – přípustné pouze prostřednictvím pracoviště podatelny.  Mimo úřední hodiny uvedené v bodu 1) lze využít služeb České pošty, datových schránek nebo vkládat podání do schránky ve vestibulu v budově úřadu na Palackého náměstí 196/6 Ivančice.

c) Platební styk je upřednostňován bezhotovostní; v případě platby na pokladnách úřadu na Palackého náměstí a  ul. Petra Bezruče se upřednostňuje platba kartou, přičemž vstup do prostor podatelny (za skleněné dveře) se předpokládá jednotlivě.

d) Pokud by případné prodlení s úhradou místního poplatku bylo vyvoláno nebo bylo důsledkem přijatých krizových opatření, bude k tomu správcem poplatku přihlédnuto.

e) V zájmu ochrany zdraví občanů i zaměstnanců budou klienti s viditelnými respiračními problémy odmítnuti a vyzváni k opuštění budovy.

f) Informování občanů o omezeních provozu na pracovištích MěÚ zajistí neprodleně tajemnice MěÚ.

Pozn.: V souladu s Usnesením vlády č. 214/2020, čl. V. bod 7. se do 24.3.2020 poplatek za parkování na Palackého a na Komenského náměstí nehradí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/7/219


2. Uzavření mateřských škol v Ivančicích

Návrh usnesení: RM schvaluje s platností od 17. 3. 2020 uzavření Mateřské školy Ivančice-Řeznovice, se sídlem Řeznovice 88, s platností od 18. 3. 2020 uzavření Mateřské školy Chřestová 17, a s platností od 20. 3. 2020 uzavření mateřských škol Němčice 92 a Alexovice, Tovární 168 a to do odvolání. V provozu je stále Mateřská škola Na Úvoze, kterou mohou pro své děti využít rodiče pracující ve zdravotnictví, v bezpečnostních a záchranných složkách, rodiče samoživitelé.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/7/220


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-07_16-03-202063 KB