Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 01/2020

Výpis z přijatých usnesení 1. schůze rady města konané dne 15.01.2020

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Veřejná finanční podpora a smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020

I. Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory žadatelům tak, jak je dále uvedeno v tabulce, a schvaluje příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace:

z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2020:

Žadatel (Účel) … Schválená výše podpory v Kč

 • Seniorský pěvecký sbor Bádule (pěvecká vystoupení v Domovech pro seniory, v ivančickém kostele, v Brně, Třebíči a Prostějově) … 35.000,-
 • Senior klub Ivančice (schůze, přednášky, vzdělávací programy, poznávací zájezdy a exkurze) … 50.000,-
 • Římskokatolická farnost Ivančice (na osazení hrotových systémů k ochraně objektu – okénka na věži, římsy nad vstupem do věže a doplnění systému u vchodu věže) … 50.000,-
 • Občanské sdružení Hrubšice (pořádní kulturních a společenských akcí v Hrubšicích) … 40.000,-
 • Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., místní sdružení Ivančice (přednášková činnost, zájezdy pro studenty ivančických škol) … 30.000,-
 • Tenis Ivančice, z. s. (organizace soutěží tenisových družstev, organizace turnajů, správa a provoz tenisového areálu) … 30.000,-
 • TJ Sokol Budkovice (realizace kulturních a sportovních akcí pro děti) … 40 000,-
 • Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce (celoroční umělecká činnost pěveckého sboru) … 20.000,-
 • Š., Ivančice (35. výročí založení Záchranné služby v Ivančicích) … 4.000,-
 • Š.,Ivančice (charitativní rockový zdravotnický bál) … 0,- nejde o zájmovou činnost
 • SDH Němčice (rozmarýnové hody) … 30.000,-
 • Atletický klub Ivančice (atletické závody pro mládež a dospělé) … 20.000,-
 • Sportovní klub Řeznovice (na pořádání sportovních a kulturních akcí a na činnost sportovních oddílů) … 25.000,-
 • KK Réna Ivančice (provoz a vylepšení sportoviště, na účast v soutěžích) … 50.000,-
 • VC QoK Ivančice (činnost volejbalového oddílu žen, organizace soutěže družstev žen, organizace turnajů, zájezdy, sportovní akce k 20. výročí založení spolku) … 10.000,-
 • Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov (sportovní den) … 20.000,-
 • Sportovní klub Cycles Perfecta Ivančice (závody na kolech, 10. výročí založení spolku) … 25.000,-
 • Občanské sdružení Budkovice (příprava a organizace akcí pro občany všech věkových kategorií) … 20.000,-
 • Myslivecký spolek Ivančice-Letkovice (nakoupení a chov bažantů a kachen, nákup krmných směsí) … 20.000,-
 • Lyra-signing show, z. s. Moravský Krumlov (na podporu talentovaných zpěváků základních a středních škol) … 15.000,-
 • Český svaz včelařů, ZO Ivančice (zájmové včelaření, starost o zdraví včel) … 20.000,-
 • H., Řeznovice (kulturní a společenské akce v Řeznovicích) … 20.000,-
 • Sbor dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska (celoroční provoz, výchova a výcvik mládeže v požárním sportu – Ivančice) … 20.000,-
 • Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska  – okrsek č. 4 Dolní Kounice (soutěž mladých hasičů v požárním sportu) … 4.000,-
 • Český svaz chovatelů Ivančice (pořádání výstav domácích zvířat, nákup výstavního fundusu, drobné opravy areálu, chovatelský kroužek) … 50.000,-
 • Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích (rozvoj “Nové Zahrady, místa pro všechny generace”) … 20.000,-
 • Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích (naplňování lidských potřeb v Nemocnici Ivančice) … 30.000,-
 • Klub českých turistů Ivančice (podpora akcí pořádaných klubem českých turistů) … 20.000,-
 • Myslivecký spolek Ivančice (na pořízení a umístění pachových ohradníků kolem vozovky na Neslovice, oprava střechy myslivny) … 20.000,-
 • H., Řeznovice (rozvoj volejbalu v Řeznovicích) … 5.000,-
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna (rekondiční rehabilitace zdravotně postižených osob s výukou odezírání) … 5.000,-
 • Moravský rybářský svaz, MO Ivančice (výchova mládeže k ochraně životního prostředí a prevence proti patologickým jevům) … 15.000,-
 • AC Moravský Krumlov (9. ročník Zajícova liga 2020 – 3. kolo) … 20.000,-
 • Okrašlovací spolek Ivančice (zemědělská údržba Stromokruhu Evropy) … 10.000,-
 • D., Letkovice (dětský den pro děti se soutěžemi, dětské dílničky) … 12.000,-
 • M., Ivančice (V. ivančický amatérský koloběh 2020) … 5.000,-
 • i-Kompas Hrubšice (administrativní zázemí pro činnost spolku) … 0,- město finančně podporuje zájmovou činnost, nikoliv související administrativu
 • Nová zahrada Ivančice, z.s. (rozvoj dílny pro kluky a holky) … 10.000,-
 • Měsíční houpačka, spolek Lesní školka Za Humny, Ivančice (podpora činnosti mateřské školy) … 20.000,-
 • Linka Bezpečí, Praha – Bohnice (linka bezpečí pro děti a mládež z Ivančic) … 15.000,-
 • Český zahrádkářský svaz, ZO ČZS  č. 3 Réna Ivančice (na činnost spolku) … 10.000,-
 • Gymnázium J. Blahoslava Ivančice (na podporu činnosti školního parlamentu) … 25.000,-
 • Sdružení rodičů a přátel GJB Ivančice, z. s. (na organizaci divadelního představení  pro studenty, veřejnost, základní školy) … 5.000,-
 • Letkováci, z. s. Ivančice (100. výročí 3 denních letkovských hodů) … 30.000,-
 • Společná organizace zdravotně postižených Oslavany, z. s. (ozdravné pobyty, zájezdy, koncerty) … 5.000,-
 • Fotoklub Ivančice – FotKI, z. s. (Moravsko-slezský mapový okruh – fotografická soutěž) … 5.000,-
 • Rock String, z. s., Ivančice (podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže) … 20.000,-
 • Azyl Jiřina Skoumalová Ústup (řešení problematiky toulavých koček v Ivančicích a blízkém okolí) … 15.000,-
 • NA KOLE DĚTEM – Nadační fond Josefa Zimovčáka (příspěvek na 10. ročník veřejné sportovně charitativní cyklo tour Na kole dětem) … 30.000,-
 • H., Ivančice (freestyle BMX a MTB na svatováclavských trzích) … 35.000,-
 • TJ Sokol Řeznovice (na činnost oddílu, zejména na podporu mládežnického fotbalu) … 15.000,-
 • Dělnická tělovýchovná jednota Ivančice, z.s., Moravský Krumlov (kondiční cvičení dětí, hokejové mužstvo, hokejová liga Brněnská liga) … 0,- činnost spolku se odehrává zejména mimo Ivančice,  projekt není zaměřen zejména na ivančické děti
 • Římskokatolická farnost Řeznovice (částečná oprava střechy kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích) … 50.000,-
 • V., Poděbrady (sportovní den mládeže s TAJV – tenisová akademie Jana Váni) … 0,- neboť žadatel nemá sídlo v Ivančicích, nejde o ivančickou akci
 • Sbor dobrovolných hasičů Němčice (účast na soutěžích mladých hasičů, pořádání kulturních akcí pro děti) … 25.000,-

z rozpočtu odboru sociálních věcí:

 • Dotyk II, o.p.s., Vysoké Popovice (zajištění sociální služby rané péče v roce 2020) … 13.998,-
 • SPONDEA, o. p. s. Brno (na pomoc lidem, ohroženým domácím násilím) … 10.000,-
 • Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč (terénní program K-centrum NOE) … 25.000,-

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/1

II. Návrh usnesení: RM odkládá rozhodnutí o níže uvedených žádostech o poskytnutí finanční podpory z rezervy rady 2020; žádosti budou předjednány nejprve s vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Prokopovou.

 • Diakonie Českobratrské církve evangelické Myslibořice (příspěvek na uživatele služeb – 1 občan v Domově se zvláštním režimem, 3 občané v Domově pro seniory) požadavek 85.000,-
 • Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad (péče občanům v rámci hospice sv. Josefa v Rajhradě) … 19.100,-
 • Oblastní charita Tišnov, Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje (příspěvek na uživatele služeb, 1 občan, chráněné bydlení a sociální rehabilitace) … požadavek na částku nebyl uveden

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/2


2. Plán kontrol na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje plán kontrol na rok 2020, předložený oddělením kontroly MěÚ Ivančice.
 
Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/3


3. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením mateřské školy a školní družiny při ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, a to dne 3. 2. 2020 z důvodu dalšího vzdělávání celého pedagogického sboru.

RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v základní škole při ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice, a to dne 3. 2. 2020 z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/4


4. Zadání územní studie průmyslové zóny

Návrh usnesení: RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit vypracování zadání pro územní studii průmyslové zóny Ivančice – Na Brněnce odborem regionálního rozvoje a zajistit na podkladě zpracovaného zadání zhotovení územní studie kvalifikovaným subjektem. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/5


5. Úprava Úhradníku pečovatelské služby a dokumentu Popis základních a fakultativních pečovatelských činností

Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 1. 2. 2020 nový “Úhradník” pečovatelské služby, a dále schvaluje s účinností od 1. 2. 2020 dokument Popis základních a fakultativních pečovatelských činností, který je nedílnou součástí (přílohou) Úhradníku pečovatelské služby.  Ukládá vedoucí Pečovatelské služby Ivančice zveřejnit informaci na webových stránkách města a v Ivančickém zpravodaji.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/6


6. Úprava přílohy č. 5/2015 ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad ve znění Dodatku č. 2

Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 16.1.2020 Přílohu č. 5/2015 – ceny tuzemského stravného ke Směrnici č. 11/2015 Zásady pro poskytování cestovních náhrad, ve znění dodatku č. 2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/7


7. Sociální fond 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle návrhu předloženého vedoucím OPF  a upraveného dle návrhu starosty pro rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/8


8. Pověření k podání žádosti o dotaci na výkon sociální práce na rok 2020 a pověření k podání vyúčtování této dotace za rok minulý

Návrh usnesení: RM schvaluje pověření Ing. O. Prokopové, vedoucí OSV, k podání žádosti o příspěvek na výkon sociální práce formou dotace ze státního rozpočtu pro letošní rok 2020 prostřednictvím OK systému a současně schvaluje  pověření stejné pracovnice k podání vypořádání tohoto příspěvku v OK systému za rok uplynulý.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/9


9. Výpůjčka stolů – Orelský ples 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 20 ks stolů Jednotě Orel Ivančice na Orelský ples, který se koná dne 18. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/10


10. Přidělení bytové jednotky č. 57 v Penzionu pro důchodce

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové ze dne 3.1.2020 přidělení bytu č. 57, Na Úvoze 1425/5, Ivančice, panu O.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/11


11. Dohoda o skončení nájmu bytu č. 2, U Jatek 5, Ivančice a uzavření nové nájemní smlouvy

I. Návrh usnesení: RM schvaluje dohodu o skončení nájmu k bytu č. 2 na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně H. Nájem bude ukončen ke dni 15. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/13

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 3, na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně H . Nájem na dobu určitou do 31. 1. 2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/12


12. Dohoda o vypořádání závazku – Jihomoravský kraj

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o vypořádání závazků s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, za poskytnuté plnění ve výši 103 000,- Kč vyplývající ze smlouvy č. JMK056601/19/OSV na poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb, uzavřené dne 25. 2. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/14


13. Dohoda o nahrazení dosavadního závazku – APC SILNICE s. r. o.

Návrh usnesení: RM ruší usnesení rady města pod bodem č. 42/R21 ze dne 20. 9. 2017, dle kterého se schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2007 s firmou APC SILNICE, s.r.o., IČO 60705981, na akci “Stavební úpravy náměstí v Letkovicích” spočívající ve zvýšení ceny za dílo o 145 000,- Kč bez DPH a upravuje se termín odevzdání díla.

RM schvaluje Dohodu o nahrazení dosavadního závazku s APC SILNICE s. r. o., IČO 60705981, se sídlem: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno za poskytnuté plnění ve výši 445 692,- Kč bez DPH v rámci zpracování projektové dokumentace “Stavební úpravy náměstí v Letkovicích”. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/15


14. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě s Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno týkající se Okružní křižovatky – U Tří kohoutů – projektové dokumentace pro provedení stavby, inženýrské činnosti a soupisu prací ze dne 29. 5. 2019 spočívající ve změně lhůt plnění do 30. 6. 2020 a ceny díla na částku 296 750,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/16


15. Nabytí pozemku p. č. 900/67 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města nabytí pozemku p. č. 900/67, orná půda o výměře 2894 m² v k. ú. Ivančice od J., bytem .., Kamenice, ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 a O., bytem .., Brno, ve výši spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 jako prodávajícími a městem Ivančice jako kupujícím za kupní cenu 2 142 200,- Kč a současně doporučuje schválit kupní smlouvu. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/17


16. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2382/1 v k. ú. Budkovice, celková výměra 11 802 m2, část určená k pronájmu 21 m2

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 2382/1, o celkové výměře 11 802 m2, ostatní komunikace, (ostatní plocha) v k. ú. Budkovice (část určená k pronájmu 21 m2).

Usnesení nebylo přijato


17. Záměr prodeje části pozemku p. č. 481/9 v k. ú. Ivančice

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 481/9, ostatní plocha, (jiná plocha), o celkové výměře 73 m2, v k. ú. Ivančice (výměra určená k prodeji cca 42 m2).

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení: RM ukládá vyrozumět žadatele, že pro údržbu garáže, případně odstranění náletových dřevin z pozemků, je třeba požádat Technické služby města Ivančice o dočasné odstranění plechového oplocení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/18


18. Záměr pronájmu pozemku p. č. st. 14/3 a části pozemku p. č. 1600, k. ú. Alexovice o výměře 236 m2

I. Návrh usnesení: RM ruší  usnesení č. RM/2019/36/910 ze dne 20. 11. 2019, kterým byl schválen záměr pronájmu p. č. st. 14/3, jejíž součástí je budova bez čp/če,  a pozemku p. č. 1600/1 dle geometrického plánu č. 415-330/2017, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 236 m2, k. ú. Alexovice a schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. st. 14/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. ev. a části pozemku p. č. 1600, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 236 m2, označené dle geometrického plánu č. 415-330/2017 číslem 1600/1, vše v k. ú. Alexovice, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/19

Bez usnesení


19. Žádost o povolení umístění dočasného informačního banneru na Tesařově náměstí v Ivančicích

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním dočasného informačního banneru na Tesařově náměstí v Ivančicích (o zahájení nového semestru a zápisu do jazykových kurzů Jazykovky Eden, s. r. o. v Ivančicích), v období od 15. 1. 2020 do 9. 2. 2020, za poplatek stanovený dle čl. 5 písm. e) OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 35,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/20


20. Žádost o souhlas se stavbou nové přípojky kanalizace v ulici Pod Hájkem, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 1056/2 v k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou nové přípojky kanalizace v ulici Pod Hájkem, z důvodu napojení RD umístěného na pozemku p. č. st. 116/2, na splaškovou kanalizaci (provozovaná Vodárenskou akciovou společností, a. s.), dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 1056/2, ostatní plocha, (ostatní komunikace), v k. ú. Alexovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/21


21. Žádost o vyjádření k plynovodní a vodovodní přípojce bytového domu (objekt Ekotex)

Návrh usnesení: RM souhlasí s plynovodní a vodovodní přípojkou k objektu Ekotex v Ivančicích (nacházející se na pozemku p. č. st. 166/3, zastavěná plocha a nádvoří), dotčené pozemky v majetku města Ivančice: p. č. 3130/4, silnice, (ostatní plocha), p. č. 3130/6, ostatní komunikace, (ostatní plocha), p. č. 3159/11, vodní plocha (koryto vodního toku), p. č. 3166/3, ostatní plocha, (ostatní komunikace), vše v k. ú. Ivančice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 008/2020 ze dne 9. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/22


22. Žádost o vyjádření k  akci “Letkovice – K..: NN přip. kab. sm.”

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Ivančice, Letkovice – K..: NN přip. kab. sm.“, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 2020/1, ostatní komunikace, (ostatní plocha), v k.ú. Letkovice, (předběžná částka za věcné břemeno 1000,- Kč bez DPH), mezi E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, a městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/23


23. Žádost o vyjádření k akci “Letkovice, obnova část ved. NN”

Návrh usnesení: RM souhlasí s rekonstrukcí elektrické distribuční sítě (stavba: “Letkovice, obnova část ved. NN”), dotčené pozemky v majetku města Ivančice: p. č. 2026/14, ostatní komunikace (ostatní plocha), p. č. 2079/69, ostatní plocha, (silnice), 2026/12, ostatní plocha, (ostatní komunikace), 2079/70, ostatní plocha, (silnice), 2026/13, ostatní plocha, (ostatní komunikace), 53/3, ostatní plocha, (ostatní komunikace), vše v k.ú. Letkovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 006/2020 ze dne 9. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/24


24. Žádost o vyjádření k akci “Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100” a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040017723/001

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem “Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100” za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 010/2020 ze dne 9. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/25

II. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040017723/001 mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 2404/32, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/26


25. Nálezy, uložené na MěP Ivančice po dobu delší tří let

Návrh usnesení: RM schvaluje po posouzení likvidační komisí likvidaci, prodej nebo zaevidování nalezených věcí do majetku města, uložených na Městské policii Ivančice, nevyzvednutých po dobu delší tří let od nálezu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/27


26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích – interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě se Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR, z.s., IČO 22764186, se sídlem: Grymov 26, 751 21, spočívající v opravě ceny u části díla scénář na 70 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/28


27. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo “Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice” mezi městem Ivančice a společností Budkovice – dešťovka, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno – sdružení účastníka č. 1 – IDPS s.r.o., IČO 47537205, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  a účastníka č. 2 – COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, spočívající ve změně ceny díla 23 714 655,16 Kč vč. DPH, platebních podmínek (bankovní záruky), termínu plnění do 30.9.2020 a předání a převzetí díla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/29


28. Memorandum o spolupráci – projekt Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Návrh usnesení: RM bere na vědomí návrh memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Na Úvoze, Ivančice“ mezi městem Ivančice, Domovy seniorů BeneVita s.r.o., IČO 08230293, se sídlem: Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2 jako investorem a SYNER, s.r.o., IČO 48292516, se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec jako realizátorem. RM návrh projednala a konstatuje, že po zpřipomínkování příslušnými odbory budou připomínky města zaslány protistraně a po úpravě textu dle připomínek města bude návrh předložen zastupitelstvu města.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/30


29. Zábor veřejného prostranství (2 m2) na pozemku p. č. 2769/56 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství (2 m2) na pozemku p. č. 2769/56, před RD umístěného na pozemku p. č. st. 10, v k. ú. Kounické Předměstí, z důvodu odpojení plynovodní přípojky, v termínu od 16. 1. do 31. 1. 2020, za podmínky, že po provedení prací budou veškeré dotčené povrchy v majetku města Ivančice uvedeny do původního stavu. Žadatel o zábor je povinen před zahájením prací konzultovat jejich provedení s Ing. Navrátilovou s ohledem na veřejnou zeleň.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/31


30. Informace o možnosti získání dotace z Norských fondů na synagogu a zahájení přípravných jednání k podání žádosti

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o možnosti žádat o dotaci na akci “Rekonstrukce budovy židovské synagogy”; z Fondů EHP a Norska, konkrétně výzvy “Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví”, a pověřuje místostarostu Ing. Sládka zahájit přípravná jednání k podání žádosti o dotaci na uskutečnění této akce včetně provedení zadávacího řízení na výběr smluvního partnera specializovaného na zpracování žádosti o dotaci a příslušných dokumentů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/32


31. Prvotní informace Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice o konečném vyúčtování akcí Odkanalizování Řeznovic-Hrubšic a Odkanalizování Budkovic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí prvotní informaci o konečném vyúčtování akce “Odkanalizování místních částí města Ivančice – Budkovice” a akce “Odkanalizování místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice” a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi svolat pracovní schůzku zastupitelů, projektanta a stavebního dozoru k podání podrobné informace a vysvětlení ohledně vícenákladů na obě akce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/33


32. Vypracování územní studie pro výstavbu bytových domů v lokalitě Černá Pole – informace o zahájení projekčních prací

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci společnosti REALDATA, spol. s r. o., že na základě  usnesení rady města č.j. RM/2019/26/635 byly zahájeny projekční práce na územní studii dle zadání územní studie Ivančice – Černá Pole, zpracovaného odborem regionálního rozvoje MěÚ Ivančice z 12.11.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2020/1/34


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2020-01_15-01-2020107 KB