Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 38/2019

Výpis z přijatých usnesení 38. schůze rady města konané dne 18.12.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Odpisový plán příspěvkových organizací na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 31 písm. a), odpisový plán  pro rok 2020 příspěvkových organizací města Ivančice – MŠ Chřestová Ivančice, MŠ Na Úvoze Ivančice, ZŠ T.G. Masaryka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice – Řeznovice, Školní jídelna Ivančice, Penzion pro důchodce Ivančice, Technické služby města Ivančice, Kulturní a informační centrum Ivančice, Městské lesy Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/969


2. Rozpočet příspěvkových organizací města Ivančice na rok 2020

Návrh usnesení: RM schvaluje předložené rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy na roky 2021 – 2023 příspěvkových organizací města Ivančice: MŠ Chřestová Ivančice, ZŠ T. G. Masaryka Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, ZŠ V. Menšíka Ivančice, Technické služby města Ivančice, Kulturní a informační centrum Ivančice, Městské lesy Ivančice, MŠ Na Úvoze Ivančice, ZŠ a MŠ Ivančice- Řeznovice, Školní jídelna Ivančice, Penzion pro důchodce Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/970


3. Zapojení finančních prostředků z investičního fondu PO MěL

Návrh usnesení: RM schvaluje PO Městské lesy Ivančice čerpání investičního fondu ve výši 69 283,- Kč na pokrytí výdajů spojených s pořízením investic v r. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/971


4. Zdravotní cvičení nejen pro seniory

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pokračování „Zdravotního cvičení nejen pro seniory“ v roce 2020. Náklady budou hrazeny ze schváleného rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/972


5. Dodatek č. 2 k Organizační směrnici č. 3/2016 Pokladní řád

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 k Organizační směrnici č. 3/2016 Pokladní řád; účinnost dne 19.12.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/973


6. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s Innogy Energie, s.r.o. na nákup elektřiny pro školský areál ZŠ T. G. Masaryka

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 211180007035 s Innogy Energie, s.r.o., IČO 49903209,  na nákup elektřiny pro školský areál ZŠ T. G. Masaryka na 1/2 roku 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/974


7. Příloha č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie

Návrh usnesení: RM schvaluje Přílohu č. 8 ke Kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový diagram a rozpis záloh pro odběrná místa města Ivančice s dodavatelem ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha s účinností od 1. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/975


8. Nájemní smlouva – ČEZ Energo s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a firmou ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem: Karolinská 661/4, Praha 8 jako nájemcem na nebytové prostory s energetickým zařízením v budově č. ev. 1382 na pozemku p. č. st. 1653 a v budově č. p. 545 na pozemku p. č. st. 719 v k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/976


9. Dodávka radaru – Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RA/13/2019

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RA/13/2019, kterým se mění termín dodání radaru RAMER 10C (do vozidla) do 28.2.2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/977


10. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/978


11. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

I. Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/979

II. Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním krbových kamen v bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice na náklady nájemce.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/980


12. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/981


13. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemce H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/982


14. Žádost o vyhrazené parkování na ulici … v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa před domem na ulici … pro osobní automobil RZ …, sloužící k potřebám M., bytem: …, 664 91 Ivančice (držitelka ZTP).

Usnesení nebylo přijato


15. Žádost o vyhrazené parkovací místo na ulici …

Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa před domem na ulici Luční pro osobní automobil RZ …, sloužící k potřebám J., bytem: …, 664 91 Ivančice (držitelka ZTP).

Usnesení nebylo přijato


16. Žádost o schválení náhradního umístění povinného jiskřiště distribučního vedení pro probíhající stavbu „Ivančice, Na Réně, lokalita zahrad, TS, NN“ v k.ú: Kounické Předměstí, dotč. pozemky v majetku města p. č. 2438/1, 2666 a 2670/3 v k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí s opravou stávajícího uzemnění stávajícího sloupu na parcele č. 2438/1, jiná plocha (ostatní plocha) a s vybudováním nového uzemnění u stávajícího sloupu VN na parcele č. 2666, neplodná půda (ostatní plocha) a 2670/3, orná půda, v k. ú. Kounické Předměstí (náhradní umístění povinného jiskřiště distribučního vedení pro právě probíhající stavbu „Ivančice, Na Réně, lokalita zahrad, TS, NN“ v k.ú: Kounické Předměstí), a to za podmínky, že po skončení výkopových prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/983


17. Žádost o souhlas s uložením přípojky plynu, dotčený pozemek v majetku města p. č. 2425/3  v k.ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM souhlasí s novou přípojkou plynu pro stávající RD na pozemku žadatele p. č. st. 204, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Budkovice, (dotčený pozemek v majetku města p. č. 2425/3), za podmínek stanovených v č.j.: OISMaP – 610/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/984


18. Žádost o přístup přes městské pozemky p. č. 1606/32 a p. č. 1238/118 k pozemku p. č. 1238/102 vše v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu. Starosta zorganizuje místní šetření za účasti odboru životního prostředí a obou pachtýřů pozemků v dané lokalitě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/985


19. Záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70 v k. ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1158/70, orná půda, o výměře 561 m2, v k. ú. Němčice u Ivančic; trvá na svém předchozím stanovisku, tj. aby žadatel stavbu, která stojí na pozemku p. č. 1158/70, nejprve nechal zapsat do katastru nemovitostí.

Usnesení nebylo přijato


20. Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 31. 10. 2011

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 31. 10. 2011 (místnost sloužící jako pobočka ivančické knihovny), mezi Č., oba bytem: …, Ivančice 664 91, jako pronajímateli a městem Ivančice, se sídlem Palackého náměstí 196/6, IČO 281859, jako nájemcem, kterým se s účinností od 1. 1. 2020 navyšuje roční nájemné na částku 12 000,- Kč.

RM ukládá – v návaznosti na provedené porovnání nákladů na pobočku knihovny v Němčicích a frekvenci tamních výpůjček – ředitelce městské knihovny hledat jiné možnosti řešení (umístění a provozu) pobočky knihovny v Němčicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/986


21. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 9. 10. 2015

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 9. 10. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 19. 10. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 2. 2019 na pronájem nebytových prostor – fitcentrum v městské sportovní hale na ul. Rybářská č. e. 1202 v k. ú. Kounické Předměstí, mezi městem Ivančice, sídlo: Palackého náměstí 196/6, kterým se smluvní vztah prodlužuje do 31.12.2021.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/987


22. Nájemní smlouva č. 1201000501

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 1201000501 mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Sportovně střeleckým klubem DRAGAN BRNO, z. s., Zámecká 832, 667 01 Židlochovice, IČO 26669455, jako nájemcem, o nájmu pozemků p. č. st. 1710 a části pozemku p. č. 2121/55 a 2121/60, o celkové výměře 2 096 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/988


23. Přístavba zahradní chatky

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu (žádost o souhlas s přístavbou zahradní chatky na pozemku    p. č. 2661/28, k. ú. Kounické Předměstí, v zahrádkářské kolonii ČZS – Réna 3); starosta svolá schůzku vedení města s vedením ČZS – ZO Réna 3 spojenou s místním šetřením, a to za účelem stanovení jednotných pravidel pro posuzování obdobných žádostí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/989


24. Záměr pronájmu pozemku p. č. 1158/61, zahrada, o výměře 503 m2, k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 1158/61, zahrada, o výměře 503 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/990


25. Žádost o vyjádření na akci „Ivančice, Oslavanská, …, připojení k DSNN“ a Smlouva o zřízení věcného břemene č. 1030056631/001 – dotčený pozemek v majetku města p. č. 3167/2 v k.ú. Ivančice

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy v rámci akce s názvem „Ivančice, Oslavanská, …, připojení k DSNN“ za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 608/2019 ze dne 12. 12. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/991

II. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030056631/001 mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3167/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/992


26. Žádost o vydání stanoviska k dokumentaci pro stavební povolení na stavbu „II/395 Dolní Kounice most 395-006″

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebním záměrem opravy mostního propustku  na parcelách č. 407/2 a 407/5 v k. ú. Dolní Kounice dle dokumentace na stavbu „II/395 Dolní Kounice most 395-006“ z pozice možného účastníka řízení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/993


27. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN 014330052323/001 (Ivančice, Zahradní, …, přípojka NN)

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN 014330052323/001 (Ivančice, Zahradní, …, přípojka NN) – kabelové vedení NN, mezi městem Ivančice jako povinným z věcného břemene a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 394/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Alexovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/994


28. Ukončení trvání smlouvy o provozování atrakcí na Slavnostech chřestu

Návrh usnesení: RM schvaluje sdělení, že město Ivančice již nemá zájem na další spolupráci v souladu s ustanovením čl. V odst. 1 Smlouvy o provozování atrakcí na Slavnostech chřestu uzavřené mezi městem Ivančice a panem Andrejem Vildomcem, …, 664 91, Ivančice, IČO 66551421.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/995


29. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – SINAI spol. s r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Provedení výplní otvorů – vstup  v podatelně budovy na Palackého nám. 196/6, Ivančice” s firmou SINAI spol. s r.o., IČO 61538701, se sídlem: Praha 6 – Dejvice, Eliášova 274/4, 160 00, spočívající ve změně doby plnění do 31. 1. 2020 a změně platebních podmínek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/996


30. Dodatek č. 1 ke smlouvám o zajištění péče o opuštěná zvířata

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvám:

  1. příkazní s Pavlem Kočvarou, IČO 12316253, se sídlem: Bulhary ev.č. .., 691 89 – Azyl pro opuštěná zvířata v Bulharech,
  2. o zajištění péče pro opuštěná zvířata s Lenkou Kubovou, DiS., IČO 68338309, se sídlem: Ladná, .., 691 46 – útulek pro psy a kočky v Bulharech (okr. Břeclav),

mezi městem Ivančice a uvedenými provozovateli útulků pro opuštěná zvířata spočívající v úpravě čipování psů od 1. 1. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/997


31. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Ordos s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Výroba, dodávka a montáž vybavení vč. osvětlení a podlahy podatelny v budově č. p. 196 – Městský úřad v Ivančicích“ s firmou Ordos s.r.o., IČO 27715345, se sídlem: Na Pískové cestě 10, 625 00 Brno, spočívající ve změně termínů zahájení a dokončení díla a předání a převzetí díla do 10. 2. 2020 a změně platebních podmínek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/998


32. Zábor části pozemků p. č. 3166/6, p. č. 3167/8 – k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství pro firmu AVUS, spol. s r.o., IČO 45477515, se sídlem Obřanská 940/60, 614 00 Brno, v termínu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 na části pozemků:

  1. p. č. 3166/6, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice a současně schvaluje demontáž trubkového zábradlí před bývalým domem na ul. Dr. Novotného …  z důvodu plánovaného umístění stavebního materiálu pro výstavbu rodinného domu, a to bezplatně,
  2. p. č. 3167/8 o výměře 10 m2 v k. ú. Ivančice, a to bezplatně.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/999


33. Návštěvní řád a návod ke cvičení Venkovní tělocvična v zahradě vily Panowských, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Návštěvní řád, návod ke cvičení pro Venkovní tělocvičnu v zahradě vily Panowských, Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1000


34. Rozpočtové opatření č. 20 – narozpočtování schválených bodů z rad č. 36-38 z rezerv

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č.20 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv  vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č.36 až č.38 roku 2019 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1001


35. Rozpočtové opatření č. 21  – úprava položek v rámci různých Od

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č.21 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu jednotlivých položek v rámci různých Od při zachování výše celkové  položky dle podkladu předloženého Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1002


36. Rozpočtové opatření č. 22 – úprava účelových transferů  a převodů mezi obcemi.

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 22 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1003


37. Žádost o finanční dar na údržbu vodovodního potrubí – zahrádkářská osada Kocberky

Návrh usnesení: RM schvaluje účelový finanční dar pro ČZS ZO č.1, osada Kocberky ve výši 15 tis. Kč na opravu vodovodu.

Usnesení nebylo přijato


38. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo “Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice” mezi městem Ivančice a společností Řeznovice – dešťovka, se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 – sdružení účastníka č. 1 – COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00 a účastníka č. 2 – IDPS s.r.o., IČO 47537205, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, spočívající ve změně ceny díla 30.165.902,19 Kč vč. DPH, platebních podmínek (bankovní záruky), termínu plnění do 30.9.2020 a předání a převzetí díla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1004


39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 27_19 na projekt “Venkovní tělocvična v zahradě vily Panowských, Ivančice”

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 27_19 na projekt “Venkovní tělocvična v zahradě vily Panowských, Ivančice”. Dodatek upravuje složení nákladů rozpočtu projektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1005


40. Záměr prodeje pozemku p. č. 2607/65, lesní pozemek s budovou, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. 2607/65, lesní pozemek s budovou, o výměře 11 m2,  dle GP č. 1376-636/2019, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1006


41. Žádost o vyjádření na akci: “Město Ivančice, Na Réně, připojení k DSNN”, dotčené pozemky v majetku města Ivančice p. č. 2769/4 a p. č. 189/1, v k.ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM ruší návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Město Ivančice, Na Réně, připojení k DSNN“, dotčené pozemky v majetku města Ivančice p. č. 2769/4, ostatní komunikace (ostatní plocha) a p. č. 189/1, zahrada oba v k.ú. Kounické Předměstí, mezi E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, a městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 584/2019 ze dne 29. 11. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1007

II. Návrh usnesení: RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Město Ivančice, Na Réně, připojení k DSNN“, dotčené pozemky v majetku města Ivančice p. č. 2769/4, ostatní komunikace (ostatní plocha) a p. č. 189/1, zahrada oba v k.ú. Kounické Předměstí, přičemž předběžná částka za věcné břemeno je stanovena ve výši 1900,-Kč bez DPH, mezi E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, a městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 584/2019 ze dne 29. 11. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1008


42. Žádost o vyjádření na akci: “Ivančice, Na Volvách, …, připojení k DSNN”, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 3167/4 v k.ú. Ivančice

I. Návrh usnesení: RM ruší návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Ivančice, Na Volvách, …, připojení k DSNN“, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 3167/4, ostatní komunikace, (ostatní plocha), v k.ú. Ivančice, mezi E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, a městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 583/2019 ze dne 29. 11. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1009

II. Návrh usnesení: RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Ivančice, Na Volvách, …, připojení k DSNN“, dotčený pozemek v majetku města Ivančice p. č. 3167/4, ostatní komunikace, (ostatní plocha), v k.ú. Ivančice, přičemž věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH, mezi E.ON Distribuce, a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, a městem Ivančice, se sídlem: Palackého náměstí 196/6, Ivančice 664 91, IČO 281859, za podmínek vyjádřených v č. j.: OISMaP – 583/2019 ze dne 29. 11. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1010


43. Žádost o souhlas se stavebními úpravami RD v Řeznovicích, dotčený pozemek v majetku města p. č. 666/25 v k. ú. Řeznovice

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebními úpravami RD v Řeznovicích (vlastník V., .., 66491 Ivančice), dotčený pozemek v majetku města p. č. 666/25 v k. ú. Řeznovice, za podmínek stanovených v č.j.: OISMaP –  611/2019 ze dne 13. 12. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1011


44. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – dodávka městského monitorovacího systému

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo “Dodávka městského monitorovacího systému” mezi městem Ivančice a společností itself s.r.o., IČO 18826016, se sídlem: Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno, spočívající ve změně termínu ukončení plnění díla do 31. 12. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1012


45. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa B 235

Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením B 235 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem F., Ivančice. Nájem bude ukončen dohodou k 31. 12. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1013


46. Městská policie – kontroly záborů veřejného prostranství

Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu strážníku městské policie zajistit důsledné kontroly, zda jsou zábory veřejného prostranství povolené a zda jsou dodržovány schválené podmínky záboru.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1014


47. Informace z činnosti Komise pro regeneraci památkové zóny

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace předsedy Komise pro regeneraci památkové zóny Ing. Moravce,  zejména o variantách formy a místa připomenutí těch, kdo bojovali ve II. světové válce, dále o nutnosti informovat Ing. Moravce o vložení pozemku s erby Jednoty bratrské do katastru nemovitostí (kvůli zápisu do soupisu památek u Památkového úřadu)  a nutnosti provádět úkony související se synagogou co nejrychleji tak, aby nebyla ohrožena možnost případné dotace na úpravu synagogy pro účely knihovny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/38/1015


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-38_18-12-2019103 KB