Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 21/2019

Výpis z přijatých usnesení 21. mimořádné schůze rady města konané dne 03.07.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Prohlášení náhrobku Zozuli di Salino za kulturní památku

Návrh usnesení: RM bere na vědomí prohlášení náhrobku Zozuli di Salino na městském hřbitově v Ivančicích za kulturní památku.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/513


2. Dokončení rekonstrukce červeného kříže

Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP začlenit do výhledu na rok 2020 dokončení rekonstrukce červeného kříže.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/514


3. Křížová cesta ke kapli sv. Jakuba

Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP zajistit výkup pozemků pod objekty kapliček zastavení (křížová cesta).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/515


4. Oprava Palackého náměstí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie – archeologický průzkum, zveřejnění

Návrh usnesení: RM ukládá KIC Ivančice přípravu podkladů a realizaci výstavy, týkající se archeologického průzkumu před kostelem, ve věži Ivančického kostela, pokud je toto v souladu s projektem a vizí KIC pro zpřístupnění věže Ivančického kostela. Termín začátku výstavy je EHD 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/516


5. Římskokatolická farnost Ivančice – žádost o dotaci

Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Ivančice o dotaci a doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 114 000,- Kč s tím, že hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/517


6. Žádost o finanční příspěvek na účast na celosvětovém finále baletní soutěže Dance World Cup

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace R., na účast dcery .., nar. .., bytem Ivančice, .., ve výši 5 000,- Kč na celosvětovém finále baletní soutěže Dance World Cup pro baletní školy a taneční spolky, která se koná od 28. 6. do 6. 7. 2019 v Portugalsku.

Bude hrazeno z prostředků Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Ivančice pro rok 2019, Dílčí program: Kultura, péče o památky a spolková činnost. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/518


7. ZŠ a MŠ Ivančice-Řeznovice – čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení: RM souhlasí s čerpáním rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Řeznovice, ve výši 575 000,- Kč, a to především na pokládku PVC, malování, nákup a instalaci školních tabulí a okenních parapetů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/519


8. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací – KIC, Městské lesy, Školní jídelna, MŠ Úvoz, MŚ Chřestová

Návrh usnesení: RM schvaluje zařazení ředitelů příspěvkových organizací města Ivančice tj.: Kulturní a informační centrum Ivančice, Městské lesy Ivančice, Školní jídelna Ivančice, Mateřská škola Na Úvoze Ivančice, Mateřská škola Chřestová Ivančice, do 11. platové třídy od 1.7.2019 a zároveň schvaluje upravené platové výměry.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/520


9. Směrnice postupu pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek Města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Organizační směrnici č. 1/2019 “Směrnice postupu pro evidenci, vymáhání a odpis pohledávek města Ivančice”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/521


10. Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 12531039

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12531039 pro odběrné místo Kounická 70, Ivančice, s provozovatelem E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400. Výše oprávněných nákladů je celkem 10 000,00 Kč, hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/522


11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž datových a elektro rozvodů v IT učebně na ZŠ V. Menšíka

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Dodávku a montáž datových a elektro rozvodů v IT učebně na ZŠ Vladimíra Menšíka, Růžová 7, se zhotovitelem RTZ Holding a. s. se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno, IČO 25585380. Dodatkem se navyšuje cena zakázky o 16 725,- Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/523


12. Smlouva o dílo – “Zhotovení vrtané studny s vystrojením u objektu Na Réně 1243/8, Ivančice, p.č. 223, k.ú. Kounické Předměstí”

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/524


13. Ceník pro období od 1.7.2019 do 31.12.2019 v Městské sportovní hale Ivančice, Rybářská 33

Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení platnosti stávajícího ceníku v Městské sportovní hale Ivančice, Rybářská 33, do 31.8.2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/525


14. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace “Autobusová zastávka Němčice” z majetku města

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace na akci “Autobusová zastávka Němčice”, vypracované v roce 2004, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/526


15. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace “Přechod pro chodce před BD” z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace na akci „Přechod pro chodce před BD“ vypracované v roce 2008 z majetku města. Dokumentace neodpovídá současným platným normám a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení nebylo přijato


16. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „MK ulice K Pekárce“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace na akci „MK ulice K Pekárce“, vypracované v roce 2012, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/527


17. Návrh na vyřazení zpracované studie „Horní Pancíře silnice II/393“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace studie na akci „Horní Pancíře silnice II/393“, vypracované v roce 2017, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/528


18. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Kanalizace Budkovice dešťová“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Kanalizace Budkovice dešťová“, vypracované v roce 1992, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná. Pro odkanalizování městské části Budkovice byla zpracována aktuální projektová dokumentace dle současně platných předpisů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/529


19. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Kanalizace Hrubšice, Řeznovice dešťová“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Kanalizace Hrubšice, Řeznovice dešťová“, vypracované v roce 1992, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná. Pro odkanalizování městských částí Hrubšice a Řeznovice byla zpracována aktuální projektová dokumentace dle současně platných předpisů.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/530


20. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Silnice ulice Oslavanská“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Silnice ulice Oslavanská“, vypracované v roce 2010, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/531


21. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace DUR „Nástupní plochy pro požární techniku“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace stupně DUR na akci „Nástupní plochy pro požární ochranu“, vypracované v roce 2012, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení nebylo přijato


22. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Průtah přes Alexovice“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Průtah přes Alexovice“, vypracované v roce 2007, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení nebylo přijato


23. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Víceúčelový sál Řeznovice“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Víceúčelový sál Řeznovice“, vypracované v roce 2007, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/532


24. Návrh na vyřazení zpracované dokumentace „Rekultivace skládky Karlov“ z majetku města Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení dokumentace na akci „Rekultivace skládky Karlov“, vypracované v roce 2004, z majetku města. Dokumentace pozbyla významu a je pro další využití nepoužitelná.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/533


25. Žádost o spolupráci s výstavbou optických sítí v Ivančicích (na vědomí)

Návrh usnesení: RM bere na vědomí předpokládaný investiční záměr týkající se výstavby optických sítí v Ivančicích (firma Jaro Net – services s. r. o.).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/534


26. Souhlas s navrženým přechodným dopravním značením pro akci Hody v Letkovicích na ulici U Kapličky (přelom srpen/září 2019)

Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým přechodným dopravním značením pro akci Hody v Letkovicích na ulici U Kapličky (přelom srpen/září 2019) a ukládá OISMaP umístit ke všem zákazům vjezdu v dotčené části Letkovic dodatkové tabulky tak, aby nebyl u objektů v dotčené části Letkovic znemožněn vjezd a výjezd.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/535


27. Vyjádření k provizorní komunikaci pro opravu mostu v Řeznovicích (dotčená parcela v majetku města č. 660/5 v k.ú. Řeznovice)

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou a provizorní komunikací vedle stávajícího mostku v Řeznovicích, dotčená parcela v majetku města č. 660/5, ost. komunikace (ost. plocha) v k.ú. Řeznovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 358/2019 ze dne 25. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/536


28. Vyjádření k akci “Optická přípojka sítě itself pro objekt HZS JmK Tesařovo nám. 280/7 v Ivančicích” (dotčený pozemek v majetku města p. č. 3166/3 v k. ú. Ivančice)

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou – umístění optického kabelu v trase stávajícího kabelu metalického pro objekt Hasičského záchranného sboru JmK v Ivančicích, Tesařovo nám. 280/7, (dotčený pozemek v majetku města p. č. 3166/3 v k. ú. Ivančice), za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 350/2019 ze dne 24. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/537


29. Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním nadzemního bazénu (kolonie Réna)

Návrh usnesení: RM souhlasí ve smyslu Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 120140449 uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Réna č. 3 – IVANČICE, s umístěním nadzemního bazénu na pronajaté zahrádce v kolonii Réna, a to pozemku 2661/8, v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/538


30. Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním nadzemního bazénu (kolonie Réna)

Návrh usnesení: RM souhlasí ve smyslu Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 120140449 uzavřené s Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Réna č. 3 – IVANČICE, s umístěním nadzemního bazénu na pronajaté zahrádce v kolonii Réna, a to pozemku 2661/2, v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/539


31. Záměr nabytí části pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí části pozemku p.č. 149/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2122 m2 (požadovaná část k nabytí do majetku města Ivančice cca 265 m2), v k.ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/540


32. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 11. 2. 2013

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 11. 2. 2013, mezi městem Ivančice a společností Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., který mění čl. VI Platební podmínky, jehož předmětem je elektronická komunikace (fakturace).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/541


33. Kupní smlouva a cena pozemku – prodej pozemku p. č. 2382/27, k.ú. Budkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. 2382/27, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 57 m2, k. ú. Budkovice, H., Ivančice, za sníženou cenu 20,- Kč/m2; na pozemku je vybudován opěrný taras proti sesuvu. Důvod pro doporučení snížit cenu spatřuje rada v charakteru a využití uvedeného pozemku, kdy obdobný svažitý pozemek v Budkovicích byl v roce 2018 (3. ZM 2018 – usnesení č. 27) prodán za cenu 20,- Kč/m2.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/542


34. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, vyjádření ke stavbě “Budkovice – B.: NN příp. kab. sm.”

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou zemní kabelové přípojky NN a umístěním přípojkové skříně ke stavbě “Budkovice – B.: NN příp. kab. sm.”, v pozemcích ve vlastnictví města p. č. 2380 a p. č. 47/1, k. ú. Budkovice, za předpokladu splnění podmínek, uvedených ve vyjádření č.j. OISMaP – 355/2019 ze dne 24. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/543

II. Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053096/001, mezi městem Ivančice, jako budoucím povinným, a E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávněným, ke stavbě “Budkovice – B.: NN příp. kab. sm.”, zatíženými pozemky ve vlastnictví města jsou p. č. 2380 a 47/1, k. ú. Budkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/544


35. Nájemní smlouva – pronájem části pozemku p. č. st. 14/4, k. ú. Alexovice

Návrh usnesení: RM schvaluje nájemní smlouvu, kterou město pronajímá část pozemku p. č. st. 14/4, k. ú. Alexovice, R., …, Ivančice, k parkování osobního vozidla.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/545


36. Sjezd a nájezd k rekonstruovanému objektu Ekotexu, přeložka přechodu pro chodce

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavebními úpravami sjezdu a nájezdu k rekonstruovanému objektu Ekotexu (polyfunkční dům) a s přeložením přechodu pro chodce na ul. Krumlovská o 9 m, směrem na Moravský Krumlov, v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření č. j. OISMaP – 357/2019 ze dne 25. 5. 2019.

Usnesení nebylo přijato


37. Zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 3163/10, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství cca 3 m2, na části pozemku p. č. 3163/10, k. ú. Ivančice, před domem č. p. .., Palackého náměstí, ve dnech 10. – 21. 7. 2019, za účelem provádění restaurátorských prací na domě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/546


38. Setkání maminek s dětmi – dětské oranžové hřiště v centru Ivančic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí setkání maminek s dětmi dne 18. 7. 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin v rámci příměstského tábora na dětském oranžovém hřišti na pozemcích p. č. 7, p. č. 8, p. č. 9/1 v k. ú. Ivančice a nemá námitek s užíváním hřiště pro uvedenou akci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/547


39. Smlouva o zřízení služby datového okruhu za účelem přenosu dat MKDS pro Policii ČR

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu č. SELF/2019/059/DO o poskytování telekomunikační služby pronájmu datových okruhů mezi itself s.r.o., IČO 18826016, se sídlem Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno jako poskytovatelem a městem Ivančice jako klientem za částku 500,- Kč měsíčně bez DPH. Smlouva je uzavřena na 4 roky. Hrazeno bude z rozpočtu městské policie.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/548


40. Výstavba bytových domů v lokalitě Černá pole, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu a požaduje doplnit stanovisko odboru regionálního rozvoje – územní plánování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/549


41. Nákup malé komunální techniky – zahradní technika STIHL

Návrh usnesení: RM schvaluje nákup zahradní techniky STIHL od firmy Miloš Hlaváč, Ivančice-Alexovice, IČO 66551064, za cenu vč. DPH 101 021,- Kč a následné svěření této nakoupené techniky příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice. Bude hrazeno z rozpočtu OISMaP, ORJ 5, č. paragr. 3545.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/550


42. Vyvěšení moravské vlajky

Návrh usnesení: RM schvaluje jako vyjádření úcty k bohaté historii Moravy vyvěšení moravské vlajky 5. července 2019 na budově Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/551


43. Stížnost a výzva k vydání souhlasu pro uložení kanalizační přípojky – ul. Široká

Návrh usnesení: RM bere na vědomí stížnost J., Ivančice, podanou současně i jako zplnomocněným zástupcem společnosti DTM Jelinek s.r.o., IČO 60720930, na postup rady města ve věci žádosti o souhlas s uložením kanalizační přípojky na ul. Široká. Rada města konstatuje, že stížnost nepovažuje za důvodnou. Město je podle zákona o obcích povinno řádně pečovat o svůj majetek, chránit jej a chránit též oprávněné zájmy všech občanů. Městu jako vlastníku jsou standardně podávány žádosti o zásah do komunikací nebo uložení sítí do pozemků města s projektovou dokumentací zamýšleného zásahu; odborné posouzení navrženého připojení provádějí referenti na příslušných odborech. Nelze schválit neznámý zásah do chodníku a veřejné komunikace ani napojení na kanalizační stoku v majetku města bez znalosti jakýchkoli podrobností; proto město požadovalo doplnění podkladů a stanovisko provozovatele stoky SVAK Ivančice. Město postupuje stejným způsobem jako ve věci J. vůči všem ostatním žadatelům, pokud žádost neobsahuje všechny informace nutné pro kvalifikované rozhodnutí rady.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/21/552


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-21_03-07-201993 KB