Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 18/2019

Výpis z přijatých usnesení 18. schůze rady města konané dne 05.06.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Základní škola a mateřská škola Ivančice-Němčice – žádost o povolení zřídit přípravnou třídu

Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. 1 se zřízením přípravné třídy v základní škole Ivančice-Němčice, a to od 1. 9. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/447


2. Vyjádření Osadního výboru Budkovice k zamýšlené výstavbě RD

Návrh usnesení: RM bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Osadního výboru Budkovice k zamýšlené výstavbě rodinných domů v katastru obce Budkovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/448


3. Úhrada za reklamní plnění při jízdách parním vlakem

Návrh usnesení: RM schvaluje úhradu za reklamní plnění při jízdách parním vlakem na akci Slavnosti chřestu a vína 2019 společnosti České dráhy, a.s., Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 688/26, 611 35 Brno, IČO 70994226, ve výši Kč 58 245,- včetně DPH. Bude hrazeno z rezervy provozní.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/449


4. Návrh na zřízení elektronického objednávání registrace vozidel

Návrh usnesení: RM bere na vědomí návrh občana Ivančic na zřízení elektronického objednávání registrace vozidel a ukládá odboru správních činností zajistit poptávku na vyvolávací systém.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/450


5. Osobní ohodnocení ředitelky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje osobní ohodnocení ředitelky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Ivančice dle předneseného návrhu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/451


6. Informace o rezervačním systému v městské sportovní hale

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o rezervačním systému “rezervacnik.cz”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/452


7. Stálé dopravní značení, označení místních částí

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem umístění stálého dopravního značení IS 15a – označení místních částí obce, podle navrženého řešení.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/453


8. Výpůjčka pivních setů spolku SPORTOVNÍ KLUB CYCLES PERFECTA IVANČICE na dětský cyklistický závod

I. Návrh usnesení: RM schvaluje výpůjčku 12 ks pivních setů spolku SPORTOVNÍ KLUB CYCLES PERFECTA IVANČICE, zapsaný spolek, IČO 22770151, na dětský cyklistický závod “Kolem Letkovic”, který se koná 22. 6. 2019 v Letkovicích.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/454

II. Návrh usnesení: RM schvaluje dovoz a odvoz pivních setů na místo konání závodu  “Kolem Letkovic” Technickými službami města Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/455


9. Změna termínu výpůjčky pivních setů – OV Letkovice

Návrh usnesení: RM schvaluje změnu termínu výpůjčky 19 ks pivních setů Osadnímu výboru Letkovice na akci Zábavné odpoledne pro děti a večerní zábavu pro dospělé z důvodu změny termínu konání akce. Nový termín výpůjčky: od 7. 6. do 10. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/456


10. Smlouva o krátkodobém připojení – zahrada vily Panowských

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12525070 s provozovatelem E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2020. Náklady spojené s připojením zařízení k distribuční soustavě budou hrazeny z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/457


11. Smlouva o dílo – Výměna podlahové krytiny – IT učebna, ZŠ V. Menšíka

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo na výměnu podlahové krytiny v IT učebně ZŠ Vladimíra Menšíka, II. stupeň, Růžová 7, Ivančice se zhotovitelem Radkem Daňkem, Ketkovice, 664 91 Ivančice, IČO 60389796. Cena díla je 48 799,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/458


12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 581/57, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 581/57, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 20 m2, k. ú. Ivančice.

Usnesení nebylo přijato


13. Záměr prodeje pozemku p. č. 1683/55 a části pozemku p. č. 1683/36 v k. ú. Budkovice.

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1683/55, orná půda, o výměře 443 m2 a části pozemku p. č. 1683/36, orná půda, o výměře 859 m2 (požadovaná výměra cca 330 m2), oba v k. ú. Budkovice.

Usnesení nebylo přijato


14. Vyjádření k akci “Ivančice, Boží hora, Bytový dům A a B” v k. ú. Ivančice.

Návrh usnesení: RM souhlasí s akcí “Ivančice, Boží hora, Bytový dům A a B” (výstavba nové zemní elektrické přípojky na Boží hoře z důvodu připojení novostaveb bytových domů na pozemcích  p. č. 590/211 a na p. č. 590/212 k distribuční síti NN) za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 299/2019 ze dne 28. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/459


15. Žádost o vyhrazené parkovací místo na ulici Větrná, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa před domem na ulici Větrná pro osobní automobil.

Usnesení nebylo přijato


16. Schválení návrhu trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Letkovice – U Kapličky ..: NN příp. kab.“, dotčený pozemek v majetku města p. č. 2026/14 v k. ú. Letkovice.

Návrh usnesení: RM souhlasí s návrhem trasy a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Letkovice – U Kapličky ..: NN příp. kab.“, dotčený pozemek v majetku města p. č. 2026/14 v k. ú. Letkovice, mezi městem Ivančice a  E.ON Distribuce a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 300/2019 ze dne 28. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/460


17. Schválení návrhu trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Ivančice, Žerotínovo nám. .., kab. skříň“, dotčený pozemek  v majetku města p. č. 3163/12, v k.ú. Ivančice.

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Ivančice, Žerotínovo nám. .., kab. skříň“, dotčený pozemek v majetku města p. č. 3163/12, v k. ú. Ivančice, mezi městem Ivančice a E. ON Distribuce a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 298/2019 ze dne 28. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/461


18. Schválení návrhu trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Hrubšice – čp. .., F.: NN úpr. příp.“ v k.ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje návrh trasy a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Hrubšice – čp. .., F.: NN úpr. příp.“ v k. ú. Hrubšice, dotčený pozemek v majetku města p. č. 253/1 v k. ú. Hrubšice, mezi městem Ivančice a E. ON Distribuce a. s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 297/2019 ze dne 28. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/462


19. Stanovisko a souhlas se stavbou na městském pozemku p. č. 28, k. ú. Hrubšice – stavba “Hrubšice – Lokalita pod zámkem, kanalizační a vodovodní přípojky”

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou “Hrubšice – Lokalita pod zámkem, kanalizační a vodovodní přípojky”, dotčený pozemek v majetku města p. č. 28, ost. plocha (ostat. komunikace) v k. ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/463


20. Souhlas města se stavbou na pozemku ve vlastnictví města, a to: p. č. 581/23, ostat. plocha v k. ú. Ivančice (stavební úpravy bytového domu na ulici Jana Blahoslava .. Ivančice)

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou na pozemku ve vlastnictví města, a to: p. č. 581/23, ostat. plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice (stavební úpravy bytového domu na ulici Jana Blahoslava .. Ivančice), za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP –  296/2019 ze dne 28. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/464


21. Souhlas se změnou stavby před dokončením – rodinný dům na pozemku p. č. 420/8, k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou stavby před dokončením – rodinného domu na pozemku p. č. 420/8, k. ú. Ivančice, spočívající v odvodu dešťových vod do mlýnského náhonu na pozemku p. č. 3153/3, k. ú. Ivančice,  za podmínek stanovených ve vyjádření č. j. OISMaP – 307/2019 ze dne 31. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/465


22. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330050205/001

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330050205/001 mezi městem Ivančice, jako povinným, a E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným, k akci “Ivančice, Padochovská, B., příp. k DSNN”,  na pozemku p. č. 3114/5 a 1158/12, k. ú. Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/466


23. Smlouva o zřízení věcného břemene  č. 67106_2/VB

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 67106_2/VB  mezi městem Ivančice, jako povinným, a GasNet, s. r. o., Klišská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem, IČO 27295567, jako oprávněným, a dále K., …, Ivančice, jako investory (subjekty údajů), k akci “STL plynovodní přípojka pro bytový dům č. p. .. na ul. .., Ivančice, č. stavby 67106”.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/467


24. Zábor veřejného prostranství – část pozemku p. č. 3163/10, o výměře cca 12 m2, k. ú. Ivančice.

Návrh usnesení: RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – části pozemku p. č. 3163/10, o výměře cca 12 m2, k. ú. Ivančice, před budovou č. p. 10, Palackého náměstí, Ivančice, k umístění kontejneru na odpad pro akci “Stavební úpravy pobočky České spořitelny, a. s., Ivančice”,  v době od 7. 6. do 15. 6. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/468


25. Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení “Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie” – schválení Dodatku č. 1 k SOD

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Rekonstrukce Palackého náměstí Ivančice, I. etapa, úprava prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie” uzavřené dne 17. 9. 2018. Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 442 333,60 Kč bez DPH. Nově celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 11 925 383,48 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/469


26. Veřejná zakázka malého rozsahu “Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice” – schválení výzvy včetně příloh.

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/470


27. Veřejná zakázka malého rozsahu “Zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu v Ivančicích” – schválení výzvy včetně příloh

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu v Ivančicích“. Hrazeno bude z rozpočtu OŽP pro roky 2020-24.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/471


28. Zábor části pozemku p. č. 440/1 v k.ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku, p. č. 440/1, ostatní plocha, neplodná půda vk. ú. Hrubšice, zdůvodu plánovaných vodáckých akcí – splutí řeky Jihlavy ve dnech 9. 6., 23. 6., 1. 9., 22. 9. 2019 a dále závodu Českého poháru vodáků dne 22. 6. 2019 pro spolek Klub turistů a lyžařů Brno z. s., IČO 00546585, se sídlem: Svratecká 449, 624 00 Brno, a to bezúplatně. RM ukládá OISMaP zjistit, zda není louka pronajata jinému subjektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/472


29. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov – navýšení kapacity v mateřské škole

Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění usnesení č. RM/2019/16/392, a to celková kapacita mateřských škol při příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov se zvyšuje ze 116 na 120 dětí od 1. 9. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/473


30. Smlouva o dílo – Datové a elektro rozvody, IT učebna, ZŠ. Vl. Menšíka

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž datových a elektro rozvodů v IT učebně ZŠ Vladimíra Menšíka, II. stupeň, Růžová 7, Ivančice se zhotovitelem RTZ Holding, a.s., IČO 25585380, se sídlem Husovická 15, 614 00 Brno. Cena zakázky 146 694,00 Kč bez DPH. Osloveny byly 3 subjekty, cenovou nabídku podala 1 firma. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/18/474


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-18_05-06-201985 KB