Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 16/2019

Výpis z přijatých usnesení 16. schůze rady města konané dne 20.05.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Úprava Úhradníku pečovatelské služby a jeho doplnění

Návrh usnesení: RM schvaluje  úpravu „Úhradníku“ pečovatelské služby od 1.7.2019 a dále schvaluje přílohu k tomuto úhradníku, která stanovuje, v jakých případech je pečovatelská služba poskytována bez úhrady.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/385


2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro KIC Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, jejímž předmětem je „Zkvalitnění činnosti KIC v Ivančicích v roce 2019“.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/386


3. ZŠ a MŠ Pramínek, Brno – žádost o souhlas ke zřízení odloučeného pracoviště v Ivančicích

Návrh usnesení: RM nemá námitek  ke zřízení odloučeného pracoviště Základní školy a Mateřské školy Pramínek, o.p.s., Heyrovského 13, Brno 635 00, IČO 25348221,  ve městě Ivančice, a to od   1. 9. 2019.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/387


4. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční podporu

Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí dotace Lince bezpečí, z. s., Ústavní 95,  181 02 Praha 8, IČO 61383198, ve výši 15 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy rady. Současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu. RM žádá příjemce dotace o zaslání poslední výroční zprávy.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/388


5. TJ Slovan Ivančice – žádost o dotaci

Návrh usnesení: RM odkládá projednání věci do doby založení samostatného právního subjektu, na jehož činnost (tenisový oddíl) byla dodatečná žádost ze strany TJ Slovan Ivančice, z.s., podána.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/389


6. Účast vedení města na Slavnostech piva a řemesel v Radovljici – Slovinsko

Návrh usnesení: RM schvaluje účast místostarosty Ing. Romana Sládka s doprovodem v Radovljici – Slovinsko na Slavnostech piva a řemesel dne 1. a 2. června 2019. Současně schvaluje použití soukromého vozidla …

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/390


7. Školní jídelna Ivančice – prominutí věcné režie pro příměstský tábor

Návrh usnesení: RM schvaluje stravování dětí příměstského tábora při Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice v době od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019 podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a to bez úhrady věcných nákladů.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/391


8. ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice, navýšení kapacity v mateřské škole

I. Návrh usnesení: RM souhlasí s navýšením kapacity v mateřské škole Alexovice z původních 56 na 60 dětí, a to v mimořádném termínu od 1. 9. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/392

II. Návrh usnesení: RM uděluje souhlas k podání žádosti o provedení změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení ke dni 1. 9. 2019 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov. Důvodem změny zápisu je navýšení kapacity u mateřské školy.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/393


9. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.05. 2020.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/394


10. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemce K. Nájem na dobu určitou do 31. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/395


11. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/396


12. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně Č., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31. 5. 2020.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/397


13. Nabytí obchodního podílu ve společnosti BENTEX BOHEMIA s.r.o.

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí podílu ve výši 100% ve společnosti BENTEX BOHEMIA s.r.o., IČO 25176285, se sídlem: České Budějovice, Dukelská 456/21, 370 01, městem Ivančice za kupní cenu 1 000 000,- Kč a současně pověřit starostu města Milana Bučka k dalším úkonům souvisejícím s realizací převodu obchodního podílu v uvedené společnosti na město Ivančice jako jediného společníka, za součinnosti právníka města Mgr. Radka Hlaváče.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/398


14. Zábor veřejného prostranství – nádvoří radnice a park Réna

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství  na části pozemku p. č. 3377, ostatní plocha (jiná plocha) v k. ú. a obec Ivančice, za účelem pořádání akce: ZUŠ Open (koncert Základní umělecké školy A. Muchy Ivančice) v termínu 31. 5. 2019 od 9.00 do 22.00 hodin na nádvoří radnice a současně schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemku p. č. 2651/15, ostatní plocha (zeleň) v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice za účelem pořádání akce: World War II Circus 1:6 (Tanková bitva s modely v měřítku 1:6) v termínu 1. 6. 2019 od 8.00 do 18.00 – louka v parku na Réně, Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, se sídlem Ivančice, Palackého náměstí 1013/12, 664 91, a to bezúplatně.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/399


15. Dodatek č. 2 ke smlouvě – cyklostezka Oslavany-Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o investiční akci “Cyklostezka Oslavany – Ivančice” mezi Mikroregionem Ivančicko, IČO 71187081, se sídlem: Ivančice, Palackého náměstí 196/6, městem Ivančice a městem Oslavany, IČO 00282286, se sídlem: Nám. 13. prosince 2, Oslavany, týkající se upřesnění výše vrácených částek pro města jako spoluinvestory spolu s vyčíslením celkových příjmů a výdajů Projektu.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/400


16. Memorandum o spolupráci – Nadace Mucha a JmK

Návrh usnesení: RM schvaluje Memorandum o spolupráci mezi Nadací Mucha, IČO 62930494, se sídlem: Hradčanské náměstí 65/6, Hradčany, 118 00 Praha 1, městem Ivančice a Jihomoravským krajem, IČO 70888337, se sídlem:  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, na dobu určitou do slavnostního otevření výstavy o díle malíře Alfonse Muchy; RM pověřuje Ing. Sládka  a Mgr. Turečka spoluprací s ostatními smluvními stranami.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/401


17. Kupní smlouva – prodej části pozemku p. č. 2026/12 – k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p. č. 2026/26, ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 55 m², odděleného z pozemku p. č. 2026/12 v k. ú. Letkovice, podle geometrického plánu č. 475 – 36/2019 pro rozdělení pozemku, paní S., bytem .., Ivančice, za kupní cenu 8 250,- Kč a současně schválit příslušnou kupní smlouvu.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/402


18. Darovací smlouva – GJB Ivančice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit darovací smlouvu mezi městem Ivančice jako dárcem a Gymnáziem Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO 66596769, se sídlem: Lány 2, 664 91 Ivančice, jako obdarovaným, jejímž předmětem je busta Jana Blahoslava v hodnotě 95 000,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/403


19. Smlouva o užití Ortofota ČR

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu č. 0836/2019 o užití Ortofota ČR mezi GEPRO spol. s r.o., IČO 44851529, se sídlem: Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 jako poskytovatelem a městem Ivančice jako nabyvatelem. Smlouva je bezúplatná a na dobu určitou 3 roky.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/404


20. Smlouva o podmínkách svozu a využití bioodpadů – POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí návrh smlouvy o podmínkách svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů předložený zhotovitelem – POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo, IČO 25560310, se sídlem: Nová Ves 251, 664 91, na jejímž základě by družstvo pro město Ivančice jako objednatele od 1. 1. 2020 provádělo likvidaci uvedených odpadů za poplatek ve výši 490,- Kč bez DPH/1t bez dopravy; návrh smlouvy je na dobu neurčitou a jejím uzavřením by byla zrušena stávající smlouva mezi družstvem a městem Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/405

II. Návrh usnesení: RM ukládá OISMaP a OŽP, aby pověřená osoba připravila text výzvy k podání nabídek na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, který předloží k posouzení Komisi pro zadávání veřejných zakázek, a po odsouhlasení komisí a schválení RM oslovila nejméně 3 zájemce k podání nabídek.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/406


21. Záměr prodeje a nabytí pozemků – k. ú. Nová Ves u Oslavan a k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p. č. 735/98, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 1914 m2 a p. č. 761/15, lesní pozemek, o výměře 1746 m2, oba v k. ú. Nová Ves u Oslavan a současně schválit záměr nabytí pozemků p. č. 314/21, ostatní plocha (neplodná půda), o výměře 1581 m2, p. č. 322/3, ostatní plocha (ostatní komunikace),   o výměře 704 m2, p. č. 338/2, ostatní plocha (ostatní komunikace), o výměře 235 m2, všechny v k. ú. Hrubšice.

Usnesení nebylo přijato


22. Návrh na pronájem části pozemku p.č. 91, k.ú. Kounické Předměstí, před městskou sportovní halou

Návrh usnesení: RM bere na vědomí návrh TJ Sokol Němčice na pronájem části pozemku p. č. 91, k. ú. Kounické Předměstí, před městskou sportovní halou. RM na návrh nereflektuje; město se o nabízenou plochu bezplatně stará a udržuje ji.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/407


23. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 14/4, k.ú. Alexovice – parkovací stání

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 14/4, k. ú. Alexovice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/408


24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci “Optická propojovací trasa itself Hrubšice – Řeznovice”

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SOSB/IVNC/10001/18 k akci “Optická propojovací trasa itself Hrubšice – Řeznovice”, mezi společností itself s. r. o., IČO 18826016, se sídlem Pálavské nám. 4343/11, Brno, jako budoucím oprávněným a městem Ivančice, jako budoucím povinným, dle podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 275/2019 ze dne 16. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/409


25. Žádost o snížení nájemného nebo kupní ceny – pozemek p.č. 2888, k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM souhlasí se snížením nájemného, stanoveného Smlouvou o nájmu pozemku č. 120090354 ze dne 20. 7. 2009 ve výši 9,- Kč/m2/rok + za každý rok zvýšení o státem přiznanou míru inflace,  z pozemku původně p. č. st. 362/1, o výměře 95 m2, k. ú. Kounické Předměstí, nyní p. č. 2888, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 95 m2, na částku … Kč/m2/rok.

Usnesení nebylo přijato

II. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit snížení kupní ceny 300,- Kč/m2 za pozemek p. č. st. 362/1 (nyní p. č. 2888), k. ú. Kounické Předměstí, na cenu 150,- Kč.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/410


26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci “Optická propojovací trasa itself  Nová Ves – Řeznovice”

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SOSB/ŘEZ/10001/2019, mezi společností itself, s. r. o., se sídlem Pálavské nám. 4343/11, Brno, jako budoucím oprávněným, a městem Ivančice jako budoucím povinným, jejímž předmětem je stavba “Optická propojovací trasa itself  Nová Ves – Řeznovice”, za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 261/2019 ze dne 14. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/411


27. Vyjádření  k projektové dokumentaci pro územní souhlas pro akci “Ivančice, m. č. Němčice, ul. U Řeky – armaturní šachta”

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou armaturní šachty v Němčicích pro měření průtoku pitné vody v hlavních vodovodních řadech, za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 231/2019 ze dne 3. 5. 2019. Investorem akce je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/412


28. Vyjádření k akci “Ivančice – ..: NN příp. kab. sm”

Návrh usnesení: RM  odkládá projednání bodu – zřízení nové zemní elektrické přípojky z důvodu připojení nového odběrného místa na pozemku p. č. st. 828/1, k. ú. Kounické Předměstí,  k distribuční síti NN. RM ukládá Ing. Janíčkovi vyžádat k věci stanovisko projektanta cyklostezky Ivančice – Dolní Kounice, zda zřízení přípojky nebude bránit vybudování budoucí cyklostezky nebo neztíží její realizaci.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/413


29. Vyjádření k akci  “Řeznovice – ..: NN příp. kab. příp.”

Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením nové zemní elektrické přípojky z důvodu připojení stávající dílny na pozemku p. č. st. 491/14 a st. 419/2, k. ú. Řeznovice,  k distribuční soustavě NN za podmínek, stanovených ve vyjádření č. j. OISMaP – 240/2019 ze dne 7. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/414


30. Souhlas se stavbou lodžií na pozemku města p. č. 570/1, k. ú. Ivančice, ul. Okružní 12, 14, 16

Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou balkonů za zavěšené lodžie  u bytového domu Okružní 12, 14, a 16, Ivančice, na pozemku p.č. 570/1 ve vlastnictví města, za podmínek, stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 237/2019 ze dne 7. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/415


31. Souhlas s konáním akce ke Dni dětí s pohádkovou tématikou 25.5.2019 v parku na Réně

Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním akce pro rodiny s dětmi pořádané Střediskem volného času Ivančice, příspěvkové organizace, Zemědělská 619/2, Ivančice, ke Dni dětí s pohádkovou tématikou a doprovodným programem v sobotu 25. 5. 2019 od 14:00 do 18:00 hodin (příprava od 6:00, ukončení ve 20:00 hodin). Místem konání je park Réna, cesty k rozhledně a k divadlu.

Usnesení bylo přijato –  Číslo usnesení: RM/2019/16/416


32. Žádost o směnu pozemku p. č. 1614/11, k. ú. Němčice u Ivančic

I. Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny pozemku p. č. 1614/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m2, k. ú. Němčice u Ivančic, za jiný pozemek vhodný pro výstavbu garáže.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/417

II. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p. č. 1614/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m2, k. ú. Němčice u Ivančic.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/418


33. Záměr propachtovat  pozemky p. č. 2651/22 a p. č. 2651/23, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr propachtování pozemků p. č. 2651/22, zahrada, o výměře 805 m2, a p. č. 2651/23, zahrada, o výměře 809 m2, k. ú. Kounické Předměstí, za předpokladu splnění podmínek, stanovených ve vyjádření č. j. OISMaP – 234/2019 ze dne 7. 5. 2019.

Usnesení nebylo přijato


34. Záměr prodeje části pozemku 2419/1, k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 40 m2, k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/419


35. Záměr prodeje pozemku p. č. 141/2, k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 141/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m2, k. ú. Hrubšice.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/420


36. Záměr prodeje pozemku p. č. 2419/3 a část pozemku p. č. 2422/40 (cca 80m2) oba v k. ú. Kounické Předměstí

I. Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2419/3, orná půda v k. ú. Kounické Předměstí (cca 75 m2) – část po plot M.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/421

II. Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 2422/40, orná půda (cca 80 m2) v k. ú. Kounické Předměstí.

Usnesení nebylo přijato


37. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1620/53 (cca 210 m2) v k. ú. Letkovice

Návrh usnesení: RM  odkládá projednání bodu a pověřuje starostu provedením šetření na místě samém.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/422


38. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3163/10, ostatní komunikace (ostatní plocha), pozemek  v památkové zóně, k. ú. Ivančice (cca 24 m2 před hotelem Černý Lev).

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 3163/10, ostatní komunikace (ostatní plocha), pozemek v památkové zóně, k. ú. Ivančice (cca 24 m2 před hotelem Černý Lev), za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP –  235/2019 ze dne 7. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/423


39. Stanovisko a souhlas se stavbou na městském pozemku p. č. 28, k. ú. Hrubšice – stavba “Hrubšice – Lokalita pod zámkem, kanalizační a vodovodní přípojky”

Návrh usnesení: RM odkládá  projednání bodu a požaduje stanovisko odboru regionálního rozvoje – úřadu územního plánování.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/424


40. Souhlas se stavbou RD Nad Klínkem .., k. ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou, a to s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami stávajícího domu (Nad Klínkem .., Ivančice 664 91) ve vlastnictví S., .., Radostice, za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 265/2019 ze dne 14. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/425


41. Souhlas se stavbou přípojky plynu na pozemku v majetku stavebníka, (pozemek p. č. 3101/3 v k.ú. Ivančice na ulici U Cihelny).

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou přípojky plynu pro firmu Halydex s.r.o., Ivančice,  na pozemku v majetku stavebníka, pozemku p. č. 3101/3 v k. ú. Ivančice na ulici U Cihelny. (Město Ivančice souhlasí jako správce místní komunikace k areálu firmy Halydex).

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/426


42. Souhlas se stavbou přípojky plynu na ulici Za Mostem ve veřejném chodníku, na parcele č. 1660/16 v k.ú. Němčice u Ivančic

Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou přípojky plynu pro firmu  KM Rest and Trading, s.r.o., Třebíč, na ulici Za Mostem ve veřejném chodníku, na parcele č. 1660/16 v k.ú. Němčice u Ivančic, za podmínek vyjádřených č.j.: OISMaP –  273/2019 ze dne 15. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/427


43. Smlouva o právu přístupu přes obecní pozemky, a to pozemek p. č. 438 a p. č. 437/30, oba v k. ú. Hrubšice, k pozemkům ve vlastnictví žadatelky, a to pozemku p. č. 437/21 a p. č. 437/40 oba v k. ú. Hrubšice

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o právu přístupu přes obecní pozemky, a to p. č. 438, ost. plocha (neplodná půda) a p. č. 437/30, ost. plocha (manipulační plocha), oba v k. ú. Hrubšice, k pozemkům ve vlastnictví žadatelky (oprávněné), a to: pozemkům p. č. 437/21, ost. plocha (manipulační plocha) a p. č. 437/40, ost. plocha (manipulační plocha).

Údržbu cesty blíže definované v čl. III smlouvy bude zajišťovat na své náklady oprávněná. Smlouva opravňuje k přístupu přes obecní pozemky pouze osobu oprávněné.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/428


44. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, dotčené pozemky v majetku města Ivančice p. č. 497/4 a p. č. 3293/1, oba v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení, dotčené pozemky v majetku města Ivančice p. č. 497/4 a p. č. 3293/1, oba v k. ú. Ivančice za podmínek vyjádřených v č.j.: OISMaP – 232/2019 ze dne 3. 5. 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/429


45. Odstranění stavby na p. č. 2607/11, dotčený pozemek v majetku města p. č. 2607/49, oba v k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení: RM odkládá projednání bodu; žádá stavební úřad o prověření na místě samém a podání zprávy o výsledku šetření radě.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/430


46. Zábor veřejného prostranství (“Zastavení u šneka”) na Malovansku dne 8. 6. 2019.

Návrh usnesení: RM schvaluje zábor veřejného prostranství, lokalita: “Zastavení u šneka” na Malovansku, a to dne 8. 6. 2019 v době od 10:00 do 19:00 hodin k pořádání kulturní akce “Archeologie pro každého”, pořádanou Muzeem Brněnska, pracovištěm v Ivančicích a schvaluje v rámci programu využití ohniště.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/431


47. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – „Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice)”

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na “Repasi oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9, Ivančice” se zhotovitelem IBAU CZ s.r.o., se sídlem Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice, IČO 06980899. Dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla, do 7. 6. 2019 a navyšuje se cena díla o 211 900,- Kč bez DPH. Hrazeno bude rozpočtu OISMaP, ORJ 555.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/432


48. Veřejná zakázka “Zpracování projektové dokumentace okružní křižovatka – U Tří kohoutů – DSP/PDPS, IČ, SP, AD” – přidělení zakázky a schválení smlouvy o projektové přípravě a smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení komise přidělení veřejné zakázky s názvem “Zpracování projektové dokumentace Okružní křižovatka – U Tří kohoutů – DSP/PDPS, IČ, SP, AD” firmě Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., se sídlem Osová 20, 625 00  Brno, IČO 46974806, s  celkovou cenou bez DPH 1 113 400,- Kč, z toho část města Ivančice ve výši 226 200,- Kč bez DPH za projekční práce a 19 300,- Kč bez DPH za autorský dozor. RM schvaluje smlouvu o projektové přípravě a smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/433


49. Žádost o vydání potvrzení o nemožnosti využití pozemku na Karlově v Němčicích

I. Návrh usnesení: RM bere na vědomí žádost vlastníka pozemku p. č. 1238/95 v k.ú. Němčice u Ivančic o vydání potvrzení, že pozemek nelze žádným způsobem využívat. Po provedení obhlídky na místě samém a zjištění skutečného stavu pozemku, na němž je travní porost s místními náletovými dřevinami,  město nebude vydávat potvrzení, že pozemek nelze žádným způsobem využívat.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/434

II. Návrh usnesení: RM doporučuje, aby si žadatel požádal katastrální úřad  o změnu druhu pozemku z druhu ostatní plocha na druh trvalý travní porost.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/435


50. Navýšení provozního rozpočtu OISMaP

Návrh usnesení: RM schvaluje navýšení provozního rozpočtu OISMaP z důvodu povinných poplatků pro zveřejňování smluv, objednávek a nájmu datového uložiště E-ZAK o 60 000,- Kč. Bude financováno z provozní rezervy.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/436


51. Schválení Univerzální smlouvy o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou a.s.

Návrh usnesení: RM schvaluje Univerzální smlouvu o předávání hotovosti v obalech s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, Praha 1, IČO 45317054.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/437


52. Rozpočtové opatření č. 6 – rozdělení rezerv z rad č. 13 – 16

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 13 až č. 16 roku 2019 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/438


53. Rozpočtové opatření č. 7 – úprava účelových transferů a převody mezi obcemi

Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  1. úpravu transferů,
  2. převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/439


54. Souhlas s konáním setkání bývalých studentů GJB Ivančice, absolventů z r. 2007, a jejich rodičů dne 25.05.2019 ve školní jídelně.

Návrh usnesení: RM schvaluje setkání bývalých studentů Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, absolventů z r. 2007, a jejich rodičů dne 25.05.2019 v prostorách školní jídelny.

Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/16/440


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-16_20-05-2019126 KB