Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 13/2019

Výpis z přijatých usnesení 13. mimořádné schůze rady města konané dne 26.04.2019

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.


1. Zábor části pozemku p. č. 2392/2 – k.ú. Kounické Předměstí

Návrh usnesení:

RM schvaluje zábor veřejného prostranství (chodníku) na části pozemku p. č. 2392/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kounické Předměstí z důvodu plánovaného umístění stavebního zařízení před budovou č. p. .. ve dnech 13. 5. – 27. 5. 2019 na ploše cca 4 m2 pro S., bytem Ivančice, a to za poplatek 600,- Kč.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdrželo se: 0 – Nepřítomno: 2 – Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/13/324


2. Přijetí schváleného finančního daru ze strany Energoregionu 2020

Návrh usnesení:

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 82 000,- Kč od Energoregion 2020, s.p.o., IČO 47438126, v rámci projektu „Malá komunální technika III“ (prostředky poskytne Energoregionu 2020 Nadace ČEZ) na nákup malé komunální techniky dle vlastního výběru a schvaluje finanční spoluúčast města Ivančice ve výši 20 500,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP. Po přijetí finančních prostředků z Energoregionu 2020 bude částka vrácena do výdajové části rozpočtu OISMaP, ORJ 5.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdrželo se: 0 – Nepřítomno: 2 – Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/13/325


3. Veřejná zakázka “Zpracování projektové dokumentace Okružní křižovatka – U Tří kohoutů – DSP/PDPS, IČ, SP, AD” – jmenování členů komise

Návrh usnesení:

RM schvaluje jmenování člena komise a jeho náhradníka pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky “Zpracování projektové dokumentace Okružní křižovatka –   U Tří kohoutů – DSP/PDPS, IČ, SP, AD”, a to ve složení: člen komise Jaroslav Sojka, náhradník Ing. Ilona Valentová.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdrželo se: 0 – Nepřítomno: 2  – Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/13/326


4. Veřejná zakázka malého rozsahu “Technický dozor projektu Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice” – přidělení zakázky a schválení příkazní smlouvy

Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Technický dozor projektu Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice” firmě Ing. Miroslav Bém, Moravské Budějovice, IČO 47449357, s cenou vč. DPH 215 380,- Kč. RM schvaluje příkazní smlouvu s touto firmou.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdrželo se: 0 – Nepřítomno: 2 – Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/13/327


5. Veřejná zakázka malého rozsahu “Technický dozor projektu Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice” – přidělení zakázky a schválení příkazní smlouvy

Návrh usnesení:

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem “Technický dozor projektu Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice” firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56  Praha 5, IČO 47116901, s cenou vč. DPH 228 690,- Kč. RM schvaluje příkazní smlouvu s touto firmou.

Osloveny byly 3 firmy, podány byly 2 nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu OISMaP pro rok 2019.

Hlasování: Pro: 3 – Proti: 0 – Zdrželo se: 0 – Nepřítomno: 2 – Usnesení bylo přijato – Číslo usnesení: RM/2019/13/328


 

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2019-13_26-04-201964 KB