Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 39/2018

Výpis z přijatých usnesení 39. schůze rady města konané dne 19.12.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


ZŠ V. Menšíka Ivančice – rekonstrukce a rozšíření hygienického zázemí žáků I. stupně

U s n e s e n í :

 • RM bere na vědomí žádost o rekonstrukci a rozšíření hygienického zázemí žáků I. stupně na Komenského náměstí 7.
 • RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu ihned provést kroky k zajištění potřebné projektové dokumentace.
 • RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zařadit rekonstrukci sociálního zařízení do akcí na rok 2019 tak, aby byly splněny požadavky Krajské hygienické stanice JmK Brno.

Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu 2020 – 2022 příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy na roky 2020-2022 příspěvkových organizací města Ivančice.


Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění na rok 2019

U s n e s e n í :

RM schvaluje Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění na rok 2019.


Revokace usnesení č. 48/R25; Schválení Kupní smlouvy č. RA/19/2018

U s n e s e n í :

RM revokuje usnesení č. 48/R25 takto:

RM schvaluje zakoupení 1 ks stacionárního radaru Ramer 10 s příslušenstvím od fy Ramet a.s. formou tříletého pronájmu (leasingu) radarového měřiče rychlosti Ramer 10, měsíční splátka 26 443,- Kč včetně DPH, a zřízení tří stanovišť pro jejich umístění v obcích Nová Ves, Moravské Bránice, Oslavany.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru správních činností.

RM dále schvaluje Kupní smlouvu č. RA/19/2018 na nákup 1 ks stacionárního měřiče RAMER10 P včetně příslušenství (tří stanovišť pro měřič – příloha kupní smlouvy).

Vzhledem k již městem vlastněné stávající technologii pro měření rychlosti vozidel, bylo komisí pro zadávání veřejných zakázek města Ivančice v souladu s čl. 6 Organizační směrnice č. 1/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ využito možnosti oslovit jediného zájemce s doporučením radě města uzavřít předmětnou smlouvu se společností Ramet  a.s.


Umístění stavby přípojek plynu a elektřiny na pozemku p.č. 3105/8, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby přípojek plynu a elektřiny na pozemku města p.č. 3105/8 k.ú. Ivančice za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 551/2018 ze dne 26.11.2018.


Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby a Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v denním stacionáři

U s n e s e n í :

RM schvaluje s účinností od 1.1.2019 „Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby“ a  „Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby v denním stacionáři“, která od 1.1.2019 nahradí dosud platná Vnitřní pravidla poskytování Pečovatelské služby Ivančice a Vnitřní pravidla poskytování Pečovatelské služby Ivančice – denní stacionář.


Vstup města Ivančice jako Poskytovatele sociálních služeb do Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

U s n e s e n í :

RM schvaluje, aby se město Ivančice jako Poskytovatel sociálních služeb stalo od roku 2019 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Hrazeno bude z rozpočtu pečovatelské služby pro rok 2019.


Umístění dopravního značení – V Uličce

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s umístěním dopravního značení na začátku ul. V Uličce směrem od ul. Oslavanská v Ivančicích.

Městská policie bude věnovat zvýšenou pozornost kontrole dodržování dopravních předpisů.


Žádost o možnost přípolože optických kabelů – vyjádření k vlastnictví kabelovodů na Palackého a Komenského náměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; předložené podklady neprokazují vlastnictví kabelovodů.

RM požaduje doplnění podkladů tak, aby byl jednoznačně prokázán vlastník kabelovodů.


Novostavba RD na pozemku p.č. 1683/82, napojení na komunikaci na pozemku p.č. 2374/3, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku p.č. 1683/82, připojením sjezdu a nájezdu na místní komunikaci na pozemku p.č. 2374/3, k.ú. Budkovice, a  se stavbou přípojek technické infrastruktury, za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 575/2018 ze dne 10.12.2018.


Souhlas se stavbou kopané studny na pozemku p.č. 2607/49, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění podkladů o doložení, jak bude žadatel likvidovat odpadní vody.


Žádost o souhlas s umístěním přípojek plynu na pozemcích ve vlastnictví města, ul. Hybešova

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou 3 nových přípojek plynu na pozemku p.č. 3105/8, k.ú. Ivančice, ul. Hybešova, za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 573/2018 ze dne 10.12.2018.


Oprava kanalizační přípojky k objektu na p.č. 3161/15, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM  souhlasí s opravou kanalizační přípojky k objektu na .., p.č. 3161/15, k.ú. Ivančice, dle podmínek stanovených ve vyjádření č. j.  OISMaP – 574/2018 ze dne 10.12.2018.


Kanalizační a vodovodní přípojka k novostavbě RD – pozemky p.č. 180/1 a p.č. 2769/3,   k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na ul. Rybářská, v pozemku p.č. 180/1 a p.č. 2769/3, k.ú. Kounické Předměstí, za podmínek stanovených ve vyjádření č.j. OISMaP – 504/2018 ze dne 13.11.2018.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k akci „Hrubšice – .., NN příp. kab. příp.“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako budoucím povinným a E.ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným, k akci „Hrubšice – ..: NN příp. kab. příp.“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „16010-049945 VPIC Ivančice, Ke Karlovu-A, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; věc bude projednána po schůzce se zainteresovanými subjekty a orgány, která proběhne v lednu 2019. Schůzku svolá místostarosta Ing. Sládek.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Optická propojovací trasa itself Hrubšice – Řeznovice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Optická propojovací trasa itself  Hrubšice – Řeznovice“, mezi městem Ivančice jako budoucím povinným a itself s.r.o. jako budoucím oprávněným s tím, že cena v článku III odst. 3 bude stanovena podle vzorce 20 x počet b.m. x 5.

Souhlas RM nenahrazuje rozhodnutí příslušných správních orgánů.


Záměr pachtu – pozemky v k.ú. Kounické Předměstí a k.ú. Neslovice

U s n e s e n í :

RM  schvaluje záměr pachtu pozemků:

k.ú. Ivančice

parcela               výměra             druh pozemku

p.č. 637/30          9956           orná půda

p.č. 637/32          2971           orná půda

p.č. 637/33          4053           orná půda

p.č. 637/35          5521           orná půda

p.č. 2000/44                  6980           orná půda

p.č. 2000/45                  1021           orná půda

p.č. 2230/34                  430            orná půda

p.č. 2240             3068           orná půda

p.č. 2309/40                    389           orná půda

p.č. 2309/41                    857           orná půda

p.č. 2309/52                    296           orná půda

p.č. 2309/53                  3436           orná půda

p.č. 2309/67                    488           orná půda

p.č. 2309/70                10736          orná půda

p.č. 2309/72                  279            orná půda

p.č. 2309/86                  206            orná půda

p.č. 2309/87                  399            orná půda

p.č. 2309/88                     66            orná půda

p.č. 2309/99                  402            orná půda

p.č. 2400/33                  2841           orná půda

p.č. 2650/40                    217           orná půda

p.č. 2826               270           orná půda

p.č. 2848/1          1886           orná půda

p.č. 2848/2            761           orná půda

p.č. 2852/1          6926           orná půda

p.č. 2852/2            580           orná půda

p.č. 2860/29                  1113           orná půda

p.č. 2860/45                  1340           orná půda

p.č. 2860/66                  1299           orná půda

p.č. 2860/68                    621           orná půda

p.č. 3025/1            134           orná půda

p.č. 3025/29                      39           orná půda

p.č. 3138               993           orná půda

celkem                       7,0574 ha

 

k.ú. Kounické Předměstí

p.č. 815/44             601          – 21   orná půda

p.č. 880/20                     2558         – 84   orná půda

p.č. 880/45             500          -309  orná půda

p.č. 895/2               589          – 86   ostatní plocha

p.č. 2759/1                              1314                – 1296    ostatní plocha

celkem                       0,3245 ha       orná půda

                                  0,0521 ha       ostatní plocha

k.ú. Neslovice

p.č. 3506             695                     orná půda

celkem                      0, 0695 ha

celková výměra         7, 5035 ha.


Vyjádření k akci „Ivančice, Mřenková, .., příp. k DSNN“

U s n e s e n í :

 • RM souhlasí se zřízením nové přípojkové skříně se smyčkou v rámci akce „Ivančice, Mřenková, .., příp. k DSNN“, v pozemku p.č. 3132/42, k. ú. Ivančice, dle vyjádření č. j. OISMaP – 572/2018 ze dne 10.12.2018.
 • RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako budoucím povinným a E. ON Distribuce, a.s., jako budoucím oprávněným, k akci „Ivančice, Mřenková, .., příp. k DSNN“.

Vyjádření k akci „Ivančice, Hlinky, .., přípojka NN“, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou nové přípojky NN a umístěním nového pojistkového pilíře v pozemcích p.č. 3080/23, p.č. 3080/21 a p.č. 3080/22, k.ú. Ivančice.


Žádost o vydání stanoviska a souhlasu se stavbou „Vodovodní přípojky Řeznovice-Hrubšice – Dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu/rozhodnutí o umístění stavby“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou „Vodovodní přípojky Řeznovice – Hrubšice – Dokumentace k žádosti o vydání územního souhlasu/rozhodnutí o umístění stavby“, (umístění objektů přípojek vody v Řeznovicích), za podmínek vyjádřených dle č.j. OISMaP – 566/2018 ze dne 6.12.2018.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku p.č. 3167/6 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství (chodník a zatravněná plocha) na části pozemku p.č. 3167/6, ostatní plocha (ostatní komunikace), k.ú. a obec Ivančice, před domem na ulici Široká č.p. .. za účelem umístění kontejnerů a stavebního materiálu z důvodu opravy krovu a výměny střešní krytiny na domě č.p. .. v období 14.1. – 30.4.2019 a to bezúplatně.


Partnerství města Ivančice v projektu Na kole dětem 2019

U s n e s e n í :

RM schvaluje partnerství města Ivančice na projektu Na kole dětem 2019 – podpora onkologicky nemocných dětí – nadační fond Josefa Zimovčáka, IČO 29235715, se sídlem: Veselí nad Moravou a současně schvaluje finanční příspěvek ve výši 25 000,- Kč. Hrazeno bude v roce 2019 z rezervy rady.


Žádost o souhlas s přesunem polní cesty a oplocení – k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM pověřuje člena rady, místostarostu Ing. Sládka a investičního technika Ing. Josefa Janíčka zajistit schůzku se žadatelem k projednání návrhu týkajícího se přesunu účelové komunikace na pozemcích p.č. 1835/14, ostatní plocha (ostatní komunikace), p.č. 1651/12 a p.č. 1651/22, oba orná půda v k.ú. Budkovice a změny oplocení pozemků s tím související.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 8 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, U Jatek 1019/5

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 6 na adrese U Jatek 1019/5, Ivančice, nájemkyně paní .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně paní .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 7 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemce pan .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 na adrese Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemci .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní .., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.12.2019.


Ceník pro období od 1.1.2019 do 30.6.2019 v Městské sportovní hale Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Ceník pro období od 1.1.2019 do 30.6.2019 v Městské sportovní hale Ivančice, Rybářská 33, Ivančice.


Dodatek č. 1 k Organizační směrnici č. 12/2015 – Systém finanční kontroly

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1, kterým se s účinností od 1.1.2019 mění Organizační směrnice č. 12/2015  Systém finanční kontroly  v  čl. 15 „Účetní doklady“,  písm. D  „Úhrada faktur dodavatelů“, odst. h) a současně se vyhlašuje její úplné aktualizované znění.


Výpůjčka osobního automobilu Citroen Berlingo příspěvkové organizaci  Technické služby města Ivančice; prodloužení výpůjčky vozidla Škoda Roomster příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku osobního automobilu Citroen Berlingo, SPZ 6BO 6951, příspěvkové organizaci Technické služby města Ivančice do ukončení opravy stávajícího vozidla.

RM schvaluje prodloužení výpůjčky osobního automobilu Škoda Roomster, SPZ 9B1 6593, příspěvkové organizaci Penzion pro důchodce do doby pominutí důvodu výpůjčky.


Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce a Darovací smlouva – Sbor Jednoty bratrské

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

 • Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi městem Ivančice jako půjčitelem a Sborem Jednoty bratrské Ivančice, IČO 73634352, se sídlem: Ivančice, jako vypůjčitelem ke dni 31.12.2018.
 • Darovací smlouvu mezi městem Ivančice jako dárcem a Sborem Jednoty bratrské Ivančice jako obdarovaným na movité věci pro aktivity rodin s dětmi v hodnotě 16 859,- Kč s účinností od 1.1.2019.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov – LHO zařizovací obvod Ivančice I., kód LHC 616814“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov – LHO zařizovací obvod Ivančice I., kód LHC 616814“ společnosti LESPROJEKT BRNO, a.s., IČO 65279191, s cenou díla vč. DPH 433 748,70 Kč a délkou realizace díla od 30.4.2019 do 30.6.2020. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru životního prostředí pro rok 2020. Osloveno bylo 5 firem (společností) uzavřenou výzvou, podány byly 4 nabídky.


Rámcová dohoda o podmínkách poskytování vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím pevné sítě

U s n e s e n í :

RM schvaluje Rámcovou dohodu o podmínkách poskytování vybraných služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím pevné sítě s O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336.


Kupní smlouva – MONETA Leasing, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Kupní smlouvu s MONETA Leasing, s.r.o., IČO 60751606, na odkup telefonní ústředny za zůstatkovou cenu 1 210,- Kč včetně DPH.

Financováno bude z rozpočtu odboru plánovacího a finančního.


Pojistná smlouva – majetek včetně pojištění lesa

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojistnou smlouvu o pojištění majetku, lesů a odpovědnosti dle doporučení vyplývajícího z vyhodnocení pojistného trhu provedeného makléřskou firmou EZ INVEST. Majetková smlouva č. 2738322667 bude uzavřena s pojišťovnou UNIQA, a.s., IČO 49240480. Splátka ročního pojistného je ve výši 289 714,- Kč. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru plánovacího a finančního na rok 2019.


Pojistná smlouva – Flotila

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí vypracovanou analýzu Porovnání návrhů pojištění vozidel a souhlasí s ponecháním pojištění vozidel u stávající pojišťovny, jak je doporučováno makléřskou pojišťovací firmou EZ INVEST.


ZŠ Řeznovice průběh stavebních prací

U s n e s e n í :

RM souhlasí v rámci celkového dokončení stavby s provedením víceprací dle předložených změnových listů a pověřuje odbor investic, správy majetku a právní předložením rozpočtového opatření zastupitelstvu města a ve spolupráci s místostarostou panem Sojkou a místostarostou Ing. Sládkem vypracováním dodatku smlouvy o dílo.


Informace o postupu archeologického průzkumu před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zprávu o stavu archeologického průzkumu na Palackého náměstí.

RM bere na vědomí zprávu firmy Archaia o zvýšeném výskytu nálezů při archeologickém průzkumu na Palackého náměstí a s tím související předpokládané navýšení ceny.


Zřízení Komise pro rozvoj města

U s n e s e n í :

RM zřizuje jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro rozvoj města.

RM jmenuje členy Komise pro rozvoj města:

 • pan Pavel Vavroušek – předseda,
 • Ing. Pavel Valenta – místopředseda,

další členové komise:

 • pan Dalibor Lang,
 • pan Libor Svoboda,
 • pan Martin Štěpanovský,
 • Ing. Vít Janíček,                 
 • pan Karel Gross.

Žádost o pronájem části pozemku p.č. 2478/3 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2478/3, ostatní plocha (neplodná půda), v k.ú. Kounické Předměstí o výměře cca 200 m².


Ceník nájmu hrobových míst pro veřejné pohřebiště v Ivančicích, Řeznovicích a Budkovicích, nájmu kolumbární schránky, vsypové jamky a provedení rozptylu pro veřejné pohřebiště v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Ceník nájmu hrobových míst pro veřejné pohřebiště v Ivančicích, Řeznovicích a Budkovicích, nájmu kolumbární schránky, vsypové jamky a provedení rozptylu pro veřejné pohřebiště v Ivančicích. Ceník je platný pro nájemní smlouvy a jejich dodatky pro hrobová místa a vsypové jamky a pro provedení rozptylu na rozptylové loučce na veřejném pohřebišti v Ivančicích s účinností od 1.1.2019.


Vzor smlouvy o nájmu kolumbární schránky

U s n e s e n í :

RM schvaluje vzor smlouvy o nájmu kolumbární schránky, kde město Ivančice je na straně pronajímatele.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování centrálního kříže na veřejném pohřebišti v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Restaurování centrálního kříže na veřejném pohřebišti v Ivančicích“ firmě MgA. René Vlasák, akad. mal., se sídlem Brno, IČO 47386568, s cenou 226 383,- Kč bez DPH.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2019.

Osloveny byly 4 firmy, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Repase oken, dveří a vrat Památníku Alfonse Muchy (stará radnice), Palackého náměstí 4/9, Ivančice“ firmě IBAU CZ s.r.o., Ivančice, IČO 06980899, s cenou vč. DPH 734 131,20 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou, ve smlouvě budou opraveny tiskové chyby v termínech.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2019.

Osloveny byly 4 firmy, podána byla 1 nabídka.


Příloha č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový diagram a rozpis záloh – ČEZ Energo, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Přílohu č. 8 ke kupní smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie, odběrový diagram a rozpis záloh na odběrná místa mezi ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8, IČO 29060109, a městem Ivančice s účinností od 1.1.2019.


Podlimitní veřejná zakázka „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice – dodávka vybavení a konektivita“.

Hrazeno bude z dotace IROP a z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2019.


Rozpočtové opatření č. 26 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad 38-39

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č.26 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv  vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 38 až č. 39 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 27 – úprava účelových transferů a převodů mezi obcemi

U s n e s e n í :

RM rozpočtové opatření č. 27 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 28 – úprava v rámci stejné položky do různých Od

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 28 (v pravomoci RM  dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje úpravu v rámci jedné položky v různých oddílech rozpočtu podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


 

Přílohy ke stažení:

Soubor Popis Velikost souboru
pdf RM-2018-39_19-12-2018 76 KB