Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 31/2018

Výpis z přijatých usnesení 31. schůze rady města konané dne 03.10.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Ivančice dle návrhu.


Úpravy platů ředitelů příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje úpravu platů pro ředitele příspěvkových organizací.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 6, Chřestová 1018/41, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 6 na adrese Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní N. Nájem bude ukončen ke dni 31.10.2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2019.


Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2019.


Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Budkovicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava účelových a místních komunikací v Budkovicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2019.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění služby Senior TAXI v Ivančicích“ s tím, že v textu smlouvy o poskytování služeb budou upraveny v čl. III. odstavce 2 a 3 takto:

2. V mezidobí může být smlouva ukončena písemnou výpovědí.

3. Výpovědní lhůta se stanovuje na 6 měsíců a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru sociálních věcí pro rok 2019 – 2022.


Smlouva o převzetí odpadů a provádění ekologických služeb

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o převzetí odpadů a provádění ekologických služeb mezi společností Kaiser servis, spol. s r.o., Blansko, IČO 26274906, a městem Ivančice.


Přechodného dopravního značení – reklamace SÚS Oslavanská

U s n e s e n í :

RM souhlasí s navrženým řešením přechodného dopravního značení od firmy DOKA s.r.o., IČO 63471752, pro akci „Ivančice, ul. Oslavanská – oprava komunikace II/393 a II/394“.

RM souhlasí s úplnou uzavírkou ulic Mřenková a V Uličce po dobu opravy ulice Oslavanská.


Výroba přítisků archů poštovních známek – A. Mucha

U s n e s e n í :

RM schvaluje výrobu přítisků archů poštovních známek s výtiskem prvních známek ČSR od A. Muchy dle předloženého grafického návrhu. Předběžná cena celkem cca 145 000,- Kč. Dodavatel: Česká pošta, s.p., Odbor Postfila, Praha, IČO 47114983. Bude hrazeno z rezervy rady.


Smlouva o poskytnutí servisních služeb a Smlouva o zpracování osobních údajů – elektronický nákupní systém E-ZAK

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí servisních služeb a Smlouvu o zpracování osobních údajů na pořízení elektronického nákupního systému E-ZAK od společnosti QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00  Brno, IČO 26262525, a to za jednorázovou platbu za poskytnutí licence ve výši 60 000,- Kč bez DPH, měsíční nájemné za datové úložiště ve výši 1 500,- Kč bez DPH a měsíční paušál za servisní služby ve výši 3 500,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018-2019.


Plná moc při zadávání podlimitních zakázek na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“ a „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro pana H., nar…, bytem … Moravský Krumlov, k zastupování při zadávání podlimitních veřejných zakázek na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“ a „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2018-31_03-10-201850 KB