Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 27/2018

Výpis z přijatých usnesení 27. schůze rady města konané dne 30.08.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Zápis č. 51 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 8.8.2018

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 51 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 8.8.2018 a informace o plnění úkolů podané vedoucím odboru investic, správy majetku a právního.

K bodu 2/K41:

Odbor investic, správy majetku a právní a Kulturní a informační centrum Ivančice dodají radě podrobnější informace tak, aby rada mohla kvalifikovaně rozhodnout.

K bodu 3/K51:

Termín uložení ostatků generála Miloše Knorra do hrobu rodiny je stanoven na 20.9.2018.

K bodu 2/K15:

Pozastaveno. Odbor investic, správy majetku a právní navrhne možnosti provedení informačních popisů k budovám a uvede předběžnou cenu tak, aby rada mohla kvalifikovaně rozhodnout.

K bodu 4/K22:

RM souhlasí s umístěním busty Vladimíra Menšíka na budovu družiny ZŠ Vladimíra Menšíka, Komenského náměstí 20/7, Ivančice; odbor investic, správy majetku a právní vyžádá závazné stanovisko.

Pamětní deska Vladimíra Menšíka umístěná na jeho rodném domě bude z důvodu opravy fasády dočasně sejmuta, odbor investic, správy majetku a právní uloží desku do depozitáře.

Pamětní deska Václava Ignáce Dusíka a Antona Mauritze Worlla – rada ukládá starostovi nechat vypracovat návrhy od dalšího zhotovitele.


Žádost Úřadu práce – obnovení veřejné služby

U s n e s e n í :

RM neschvaluje obnovení veřejné služby pro občany města Ivančice, kteří se ocitli   dlouhodobě v sociální tísni, neboť zřízením příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice byly veškeré činnosti, pro které bylo možno v minulosti veřejnou službu využít, přeneseny mimo úřad.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2019.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně paní T., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.10.2018.


Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2019.


Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.8.2019.


Pravidelný týdenní rozvrh v Městské sportovní hale Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje pravidelný týdenní rozvrh na školní rok 2018/2019 v Městské sportovní hale, Rybářská 33, Ivančice.


Dovybavení Městské sportovní haly Ivančice – doplnění cvičebních pomůcek

U s n e s e n í :

RM schvaluje doplnění vybavení Městské sportovní haly Ivančice o cvičební pomůcky pro sportovní oddíly dle předloženého seznamu, předběžná cena 35 000,- Kč včetně DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2019

U s n e s e n í :

RM schvaluje předložený návrh garance potřebnosti sociálních služeb pro rok 2019 a stejně jako v letech minulých bude kofinancovat pouze sociální služby poskytované občanům v zájmu udržení těchto služeb v městě Ivančice.


Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou AXIMA SMS SERVICES s.r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Ivančice a firmou AXIMA SMS SERVICES s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, 602 00  Brno, IČO 06563465.


Rozhodnutí Vinařského fondu č. RP/165/18 o poskytnutí podpory na Slavnosti chřestu a vína 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí finanční podpory Kulturnímu a informačnímu centru na základě rozhodnutí č. RP/165/18, dle kterého bude Vinařským fondem poskytnuta Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice (IČO 65268768) částka 30 000,- Kč jako účelová zpětně vyplácená dotace na Slavnosti chřestu a vína 2018.


Prominutí nájmu spolku Cat Planet z.s. – Umísťovací výstava koček v kině Réna 29.9.2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje prominutí nájmu spolku Cat Planet z.s., který bude 29.9.2018 v době od 10.00 do 16.00 hodin ve vestibulu kina Réna pořádat akci „Umísťovací výstava koček“.


Žádost o zapůjčení majetku města na Svatováclavské trhy a Grilfest 2018 a na Advent 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení následujícího majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice (IČO 65268768) na Svatováclavské trhy a Grilfest 2018 a na Advent 2018: pivní sety (20 ks), stoly (60 ks), dřevěné židle (52 ks), rozvaděč.


Kupní cena (DPH) – ČEZ Energo, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje kupní cenu podle Smlouvy o převodu movitých věcí uzavřenou mezi firmou ČEZ Energo, s.r.o.,  IČO 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, jako prodávajícím a městem Ivančice, jako kupujícím, zvýšenou o DPH ve výši 151 838,18 Kč a celková kupní cena tak činí 874 877,13 Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy rady města.


Nabytí pozemku p.č. 590/222 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemku p.č. 590/222 o výměře 390 m², orná půda, v k.ú. Ivančice, do vlastnictví města Ivančice za kupní cenu 585 000,- Kč a současně doporučuje schválit Kupní smlouvu mezi firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., IČO 25342100, se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, jako prodávajícím a městem Ivančice jako kupujícím. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Nástavba a stavební úpravy RD na pozemku p.č. 329/10 v k.ú. Ivančice na ul. Dr. Novotného

U s n e s e n í :

RM souhlasí s nástavbou a stavebními úpravami RD .. na pozemku p.č. 329/10 v k.ú. Ivančice, s provedením přípojek vody, plynu a elektřiny.


Novostavba RD včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemku p.č. 40/2 k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou RD na pozemku p.č. 40/2, k.ú. Budkovice. Budoucí RD musí být napojen na splaškovou kanalizaci.


Stavební úpravy RD č.p. .., k.ú. Budkovice, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu rodinného  domu č.p. .., k.ú. Budkovice. Objekt musí být napojen na splaškovou kanalizaci.


Záměr prodeje pozemku p.č. 500/23, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města  schválit záměr prodeje pozemku p.č. 500/23, trvalý travní porost, o výměře 28 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1158/70, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1158/70, orná půda, o výměře 561 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr pronájmu pozemků p.č. 427/11, 437/89, 437/14 a 437/72, k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.č. 427/11, zast. plocha, společný dvůr, o výměře 236 m2, p.č. 437/89, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 203 m2, p.č. 437/14, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 67 m2, p.č. 437/72, ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 1020 m2, k.ú. Hrubšice.


Smlouva s pohřební službou Nostalgie s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o zajištění pohřebních služeb mezi městem Ivančice a firmou Nostalgie s.r.o., Brno, kterou je upraven postup při zajištění tzv. slušného pohřbení (sociální pohřby) dle vyhl. č. 277/2017 Sb.


Nabytí pozemku p.č. 3167/7, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. 3167/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 203 m2, k.ú. Ivančice.


Záměr stavby a stavebních úprav obchodního objektu CENTRUM

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s provedením nástavby a stavebních úprav na obchodním objektu CENTRUM, Mjr. Nováka, Ivančice, jako ubytovacího zařízení.


Převod pozemků v k.ú. Hrubšice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit převod pozemků v k.ú. Hrubšice za cenu 150,-Kč/m2 :

 1. p.č. 147/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 94 m², za kupní cenu 14 100,- Kč a současně schválit Kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a H., bytem .. Brno, jako kupujícími,
 2. p.č. 149/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 87 m², za kupní cenu 13 050,- Kč a současně schválit Kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a G., bytem .. Ivančice, jako kupujícím,
 3. p.č. 153/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 111 m², za kupní cenu 16 650,- Kč a současně schválit Kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a V., bytem .. Brno, jako kupujícím,
 4. p.č. 155/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 103 m², za kupní cenu 15 450,- Kč a současně schválit Kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a K., bytem .. Ivančice, jako kupujícími,
 5. p.č. 157/2, zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), o výměře 96 m², za kupní cenu 14 400,- Kč a současně schválit Kupní smlouvu mezi městem Ivančice jako prodávajícím a Š., bytem .. Ivančice, jako kupujícím.

Půdní vestavba a stavební úpravy RD na p.č. st. 98 v k.ú. Kounické Předměstna ul. Jana Fibicha

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením půdní vestavby a stavebními úpravami RD .., na pozemku p.č. st. 98, k.ú. Kounické Předměstí.


ZŠ V. Menšíka Ivančice – zapojení do projektu – Výzva č. 02_18_064 – Šablony II

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice do projektu – Výzva č. 02_18_064 – Šablony II.


Žádost o přesun pietního místa – pomníky padlým a boží muka na části p.č. 1598, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje přesun pietního místa – pomníky padlým v I. a II. světové válce a boží muka – na části pozemku p.č. 1598, ostatní plocha (zeleň) v k.ú. Alexovice.


Záměr pronájmu části bývalé hasičské zbrojnice v Řeznovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu části bývalé hasičské zbrojnice č.p. 24 v Řeznovicích. 


Záměr prodeje pozemků v k.ú. Jamolice a Moravský Krumlov

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků:

 • p.č. 4292/5, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 4003 m2, k.ú. Jamolice,
 • p.č. 5832, ostatní plocha, silnice, o výměře 875 m2, k.ú. Jamolice,
 • id. 8/192 p.č. 4372/2, vodní plocha, o výměře 4375 m2, k.ú. Moravský Krumlov,
 • id. 8/192 p.č. 4367/84, lesní pozemek, o výměře 224 m2, k.ú. Moravský Krumlov,
 • id. 8/192 p.č. 4365/19, trvalý travní porost, o výměře 451 m2, k ú. Moravský Krumlov,
 • id. 8/192 p.č. 4365/37, trvalý travní porost, o výměře 1206 m2, k.ú. Moravský Krumlov,
 • p.č. 4375/6, trvalý travní porost, o výměře 3840 m2, k.ú. Moravský Krumlov.

Rekonstrukce RD na p.č. 358, 359 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením „Rekonstrukce rodinného domu k.ú. Ivančice, p.č. 358, 359“ dle předložené dokumentace. Stavebník je povinen dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č.j. OISMaP – 343/2018 ze dne 21.8.2018.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – SVJ Ivančice, Sportovní 2 a 4

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Ivančice jako budoucím povinným, a SVJ Ivančice, Sportovní 2 a 4, jako budoucím oprávněným.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ULAS s.r.o.

U s n e s e n í :

RM souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou ULAS s.r.o., IČO 28732804. Dodatkem se prodlužuje termín ukončení akce „Přesun objektu kaple na návsi v Letkovicích“ na den 24.9.2018.


Přidělení dvou bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – DPS Ivančice

U s n e s e n í :

 • RM neschvaluje na základě doporučení Bytové komise přidělení bytu č. 8 v Penzionu pro důchodce Ivančice – Domě s pečovatelskou službou D., dosud bytem Ivančice, ..

Hlasováno o přidělení: 1 pro, 2 se zdrželi, 1 proti

 • RM schvaluje na základě doporučení Bytové komise přidělení bytu č. 58 v Penzionu pro důchodce Ivančice – Domě s pečovatelskou službou Š., dosud bytem Ivančice, ..

RM ukládá odboru sociálních věcí do příští RM předložit podané žádosti o byt v penzionu.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pásková knihovna pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pásková knihovna pro město Ivančice“ firmě C SYSTEM CZ, a.s., se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00  Brno, IČO 27675645, s cenou včetně DPH 296 274,30 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů pro rok 2018.

Výzvou bylo obesláno 7 firem, doručeny byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka notebooků pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka notebooků pro město Ivančice“ firmě Netfox s.r.o., se sídlem Koněvova 65/2755, 130 00  Praha 3, IČO 27574032, s cenou včetně DPH 1 016 225,76 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru vnitřních věcí pro rok 2018.

Výzvou bylo obesláno 7 firem, doručeny byly 2 nabídky.


Dodatek ke smlouvě o výpůjčce auta Citroen Berlingo Penzionu pro důchodce v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek ke smlouvě o výpůjčce vozidla Citroen Berlingo, RZ 6BO 6951, Penzionu pro důchodce v Ivančicích, kterým se výpůjčka prodlužuje do 31.12.2018.


ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice – přemístění kontejnerů na tříděný odpad

U s n e s e n í :

RM v souladu s návrhem ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice ukládá odboru životního prostředí vytipovat vhodné prostory pro přemístění kontejnerů na tříděný odpad a zároveň ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zajistit u Technických služeb města Ivančice provedení potřebných terénních úprav pro umístění těchto kontejnerů.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.7.2018 uzavřené s firmou Betostav Development s.r.o., se sídlem Na Brněnce 1589/36, 664 91  Ivančice, IČO 29271495, pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“.

Dodatek upravuje cenu navýšením za vícepráce, které nebyly součástí projektové dokumentace, a to o chodníky v sektoru C veřejného pohřebiště. Cena se navyšuje o 296 719,- Kč bez DPH, celková cena včetně Dodatku č. 1 činí 2 455 476,- Kč bez DPH. Dodatek dále upravuje platební podmínky o dílčí fakturaci.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Administrace výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace „Vybudování přestupního terminálu s parkovacím domem“ – přidělení zakázky a schválení Příkazní smlouvy

U s n e s e n í :

RM schvaluje přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Administrace výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace „Vybudování přestupního terminálu s parkovacím domem“ firmě Regionální poradenská agentura, s.r.o, se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00  Brno, IČO 26298163, s cenou 38 000,- Kč bez DPH.

RM schvaluje Příkazní smlouvu s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Výzvou byly obeslány 3 firmy, doručeny byly 3 nabídky.


Veřejná zakázka – nadlimitní řízení: „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ – schválení Smlouvy o dodávce tepelné energie a pachtovní smlouvy

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dodávce tepelné energie a pachtovní smlouvu pro veřejnou zakázku v nadlimitním řízení s názvem „Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice“ se společností ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00  Praha 8 – Karlín, IČO 29060109.

RM bere na vědomí, že smlouva bude uzavřena až po uplynutí lhůty dle § 124 odst. 1) zákona č. 134/0216 Sb.


Smlouva o dílo – Dodávka a montáž venkovních žaluzií do smuteční síně v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž venkovních žaluzií na smuteční síň v Ivančicích se zhotovitelem Alumix s.r.o., IČO 03998029, se sídlem Křižkovského 300/33, 603 00 Brno. Cena díla 55 617,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního. Vybíráno ze 3 nabídek.


Prodej služebního vozidla Škoda 136 Forman Plus

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodej vozidla Škoda 136 Forman Plus, RZ  BI 93-26, obálkovou metodou. Zájemci si mohou vozidlo prohlédnout po předchozí telefonické domluvě s odborem investic, správy majetku a právního. Zájemci doručí svoji nabídku do pondělí 17.9.2018 do 17.00 hodin v zalepené obálce, na které bude vyznačeno: Prodej vozidla ŠKODA 136 FORMAN PLUS  –  NEOTVÍRAT – obálková metoda. Minimální cena činí 1 000,- Kč.


Revokace usnesení č. 54/R25 ze dne 15.8.2018 – nákup gastrokompostéru

U s n e s e n í :

RM revokuje usnesení č. 54/R25, ze dne 15.8.2018, takto:

RM uděluje souhlas k čerpání investičního fondu Mateřské škole Chřestová Ivančice na nákup gastrokompostéru v ceně do 50 000,- Kč.


Rozpočtové opatření č. 17 – rezervy; upřesnění usnesení č. 1/R23 ze dne 25.7.2018 – narozpočtování DPH

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 24 až č. 27 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.

Dále RM schvaluje upřesnění bodu 1/R23, ze dne 25.7.2018, týkající se Kupní smlouvy – ČEZ Energo, s.r.o. – uvedená kupní cena ve výši 723 038,95 Kč je bez DPH. Nerozpočtované DPH ve výši 151 900,- Kč bude narozpočtováno z rezervy rady.


Rozpočtové opatření č. 18 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Záměr nabytí pozemků v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemků p.č. 1656/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 98 m2, p.č. 700/98, orná půda, o výměře 92 m2, p.č. 700/99, orná půda, o výměře 93 m2 a p.č. 700/100, orná půda, o výměře 26 m2, oddělených GP z pozemků p.č.  1656/1, p.č. 700/94, p.č. 700/93 a p.č. 700/92, k.ú. Němčice u Ivančic.


Pojištění osobního automobilu – Škoda Yeti

U s n e s e n í :

RM schvaluje pojištění osobního automobilu – Škoda Yeti následujícím způsobem:

dodatek do rámcové pojistné smlouvy č. 18619454-11, pod číslem podsmlouvy 20854457-61 u ČP a.s., IČO 45272956, který řeší:

 • pojištění v rozsahu povinné ručení s limity 100mil./100mil.Kč za 1 212,- Kč,
 • havarijní pojištění tj. živel, odcizení, vandalismus za 3 178,- Kč,
 • pojištění všech skel s limitem plnění 10 000,- Kč za 900,- Kč.

Roční pojistné celkem je ve výši 5 290,- Kč. Bude hrazeno z rozpočtu odboru plánovacího a finančního.


Dodatky ke kupním smlouvám a o nájmu/podnájmu a provozování kotelen

U s n e s e n í :

RM schvaluje následující dodatky smluv

 • kupních o dodávkách tepla na odběrná místa uzavřené firmou ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 jako dodavatelem a odběrateli:
  • město Ivančice – dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 27.12.2017, dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.4.2012, dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.8.2008,
  • Mateřská škola Chřestová Ivančice, příspěvková organizace, Chřestová 1350/19, Ivančice – dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.10.2008,
  • Mateřská škola na Úvoze Ivančice, příspěvková organizace, Na Úvoze 1, Ivančice – dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.10.2008,
  • Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Němčice, okres Brno – venkov, Němčice, Školní 230/34, Ivančice – dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.10.2008,
  • Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice, Řeznovice 88, Ivančice – dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.10.2008,
  • Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno – venkov, Růžová 149/7, Ivančice – dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 29.10.2008,

kterými se prodlužuje doba trvání smluv do 30.9.2018.

 • o nájmu a provozování kotelny uzavřené městem Ivančice jako pronajímatelem s firmou ČEZ Energo, s.r.o. jako nájemcem:
  • dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 29.8.2008, dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.4.2012, dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 27.12.2017,

kterými se prodlužuje doba trvání smluv do 30.9.2018.

 • o podnájmu a provozování kotelny uzavřené městem Ivančice jako pronajímatelem s firmou ČEZ Energo, s.r.o. jako podnájemcem
  • dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 29.10.2008 (nájemce Mateřská škola Chřestová Ivančice),
  • dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 29.10.2008 (nájemce Mateřská škola Na Úvoze, Ivančice),
  • dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 29.10.2008 (nájemce Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Němčice),
  • dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 29.10.2008 (nájemce Základní škola a mateřská škola, Ivančice – Řeznovice),
  • dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 29.10.2008 a dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 4.10.2013 (nájemce Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice),

kterými se prodlužuje doba trvání smluv do 30.9.2018.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2018-27_30-08-201876 KB