Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 23/2018

Výpis z přijatých usnesení 23. schůze rady města konané dne 25.07.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), v platném znění.


Kupní smlouva – ČEZ Energo, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Kupní smlouvu o převodu movitých věcí mezi firmou ČEZ Energo, s.r.o., IČO 29060109, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, jako prodávajícím, a městem Ivančice, jako kupujícím, za kupní cenu ve výši 723 038,95 Kč. Hrazeno bude z provozní rezervy.


Žádost o povolení sportovní akce – běh na Boží Horu

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořádání sportovní akce „běh na Boží Horu“ (109 ivančických schodů) dne 15.9.2018 od 10.00 do 12.00 hodin. Pořadatelé: Atletický klub Ivančice a Středisko volného času Ivančice.


Smlouva o spolupráci – město Ivančice, Římskokatolická farnost Ivančice a Kulturní a informační centrum Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Ivančice, Římskokatolickou farností Ivančice, IČO 49460072, se sídlem Palackého náměstí 9/21, 664 91 Ivančice a Kulturním a informačním centrem Ivančice, příspěvkovou organizací, IČO 65268768, se sídlem Palackého náměstí 1013/12, 664 91 Ivančice, za účelem vstupu do věže (včetně ochozu) kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích.


Vyjádření k doplnění a výměně prvků varování v zóně havarijního plánování JED

U s n e s e n í :

RM souhlasí s doplněním a výměnou prvků varování v zóně havarijního plánování JED.


Záměr nabytí pozemku p.č. 1614/2, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr nabytí pozemku p.č. 1614/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 111 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Záměr prodeje pozemku p.č. 26/2, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 26/2, zahrada, o výměře 146 m2, k.ú. Řeznovice.


Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 17N13/23 o nájmu pozemku p.č. 3313/7, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit možnost převodu pozemku p.č. 3313/7, k.ú. Ivančice, na město.


Vyjádření k návrhu přeložky pro akci „Ivančice, Oslavanská, Č., přeložka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s přeložkou trasy NN pro akci „Ivančice, Oslavanská, Č., přeložka NN“.


Vyjádření k návrhu trasy přípojky pro akci „Ivančice, Č., K/851/13, příp. k DSNN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním nové přípojky pro akci „Ivančice, Č., K/851/13, příp. k DSNN“.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 4 na adrese Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně B. Nájem bude ukončen ke dni 30.9.2018.


Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemkyně paní L., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.7.2019.


Umístění směrovek – turistická trasa z Moravských Bránic do Moravského Krumlova

U s n e s e n í :

RM souhlasí se s umístěním směrovek turistické trasy z Moravských Bránic do Moravského Krumlova, na pozemcích města Ivančice p.č. 2607/1, 2607/2 a 2621, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 940/31, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 940/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Ivančice.


Zábor veřejného prostranství na pozemku p.č. 570/4 a 570/5, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na ul. Sportovní 2, 4 v Ivančicích z důvodu provádění zateplení a oprav balkonů domů. Souhlas je podmíněn tím, že stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP – 286/2018 ze dne 13.7.2018.


Zábor veřejného prostranství – Dětský svět za ZŠ V. Menšíka

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství tzv. Děstský svět za ZŠ V. Menšíka pro akci pořádanou spolkem Nová Zahrada Ivančice, z.s., dne 25.8.2018 od 10.00 do 18.00 hodin. Souhlas je podmíněn tím, že žadatel dodrží podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP – 284/2018 ze dne 13.7.2018.


Podlimitní veřejná zakázka „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – schválení opakované výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro opakovanou podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního na rok 2018 a 2019.


Podlimitní veřejná zakázka „Oprava místní komunikace ul. Hornická, Ivančice, včetně vodovodu a kanalizace“ – schválení pověření otevírací a hodnotící komise

U s n e s e n í :

RM schvaluje jmenování komise pro otvírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky „Oprava místní komunikace ul. Hornická, Ivančice, včetně vodovodu a kanalizace“, a to ve složení: za město Ivančice Jaroslav Sojka, Ing. Ilona Valentová, Ing. Josef Janíček, za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice … Náhradníci: za město Ivančice, Ing. Jaroslav Ronzani, Ing. Luděk Bernard, Ing. Josef Coufal, za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice …


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. V Lánech, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. V Lánech, Ivančice“ firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s cenou vč. DPH 2 806 344,59 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 6 firem, 1 se omluvila z kapacitních důvodů, podána byla 1 nabídka.


Základní škola Vladimíra Menšíka – povolení výjimky z počtu žáků

U s n e s e n í :

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků pro 5. a 6. ročník Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice – 34 žáků na třídu pro školní rok 2018/2019.


Základní škola Vladimíra Menšíka – zahájení školního roku na nádvoří radnice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s poskytnutím prostor nádvoří radnice Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice dne 3.9.2018, v době od 8.30 do 10.00 hodin, z důvodu zahájení školního roku 2018/2019.


Souhlas se stavbou plynovodní přípojky na ul. Petra Bezruče

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou plynovodní přípojky k objektu stavebníka .., ul. Petra Bezruče … Souhlas je podmíněn tím, že stavebník dodrží podmínky stanovené ve vyjádření č.j. OISMaP – 265/2018 ze dne 27.6.2018.


Zapůjčení majetku města Ivančice na Ivančickou pouť 2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení 20 ks pivních setů a rozvaděče z majetku města Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, na Ivančickou pouť 2018.

RM ukládá Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice předložit požadavky na zapůjčení majetku souhrnně na celý rok.


Výtvarný návrh pamětní desky rodiny Linhartovy

U s n e s e n í :

RM schvaluje návrh pamětní desky rodiny Linhartovy a ukládá odboru investic správy majetku a právnímu provést úkony vedoucí ke zhotovení a umístění pamětní desky.


Umístění busty V. Menšíka na budovu Komenského náměstí 20/7 (družina ZŠ V. Menšíka); pamětní deska V. Menšíka

U s n e s e n í :

  • RM neschvaluje umístění busty Vladimíra Menšíka od sochaře Nikose Armutidise na budovu družiny ZŠ Vladimíra Menšíka, Komenského náměstí 20/7, Ivančice.

Hlasováno:

pro 2, proti 2

RM odkládá projednání bodu.

  • RM ukládá starostovi města jednat s autorem pamětní desky umístěné na rodném domě V. Menšíka na ul. Rybářské o jejím možném přemístění do Památníku A. Muchy.

Návrh pamětní desky Václava Ignáce Dusíka

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi projednat věc znovu s Komisí pro regeneraci památkové zóny.


Rozpočtové opatření č. 15 – úprava účelových transferů a převodů mezi obcemi

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

  • úpravu transferů,
  • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 16 – narozpočtování schválených bodů z rezerv z rad č. 20-23, doplnění usnesení bodu 29/R19 ze dne 20.6.2018

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání z rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 20 až č. 23 roku 2018 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.

Dále RM schvaluje doplnění usnesení bodu 29/R19 Pojištění samojízdné rotační sekačky Wisconsin Bulldog o chybějící způsob financování – Hrazeno bude z provozní rezervy.


Zábor veřejného prostranství – část pozemku p.č. 3163/6 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

na části pozemku p.č. 3163/6, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. a obec Ivančice, o výměře cca 10 m² před domem na Žerotínově náměstí .., za účelem výměny střešní krytiny a následné opravy fasády domu ve dnech 30.7. – 15.9.2018, za poplatek ve výši 1 700,- Kč.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2018-23_25-07-201856 KB