Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 06/2018

Výpis z přijatých usnesení 6. schůze rady města konané dne 07.03.2018

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


BDO Advisory s.r.o., Praha – Smlouva o dílo a Smlouva o poskytování poradenských služeb v souvislosti s „GDPR – ochrana osobních údajů“ pro příspěvkové organizace města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Ivančice a firmou BDO Advisory s.r.o., IČO 27244784, se sídlem Karolínská 4,  186 00  Praha 8, o „Posouzení shody s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, dále jen „Nařízení GDPR“.  Částka za poskytnuté služby podle  smlouvy je 249 000,- Kč bez DPH a bude hrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí.

Dále RM schvaluje Smlouvu o poskytování poradenských služeb s firmou BDO Advisory s.r.o., IČO 27244784, se sídlem Karolínská 4,  186 00  Praha 8, poradenská činnost a činnost „Pověřence na ochranu osobních údajů“. Částka za poskytnuté služby podle smlouvy je 29 000,- Kč za měsíc bez DPH a bude hrazena z rozpočtu odboru vnitřních věcí.


Program regenerace městských památkových zón 2018

U s n e s e n í :

Vyřazeno z programu jednání rady.


Schválení Dodatku č. 8 k Rámcové smlouvě číslo O2OP/152187 s O2 Czech Republic a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě číslo O2OP/152187 s O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, týkající se přidání nové příspěvkové organizace Technické služby města Ivančice do rámcové smlouvy města.


Plná moc k úkonům v rámci žádosti o dotaci IROP na zakázku „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“

U s n e s e n í :

RM schvaluje plnou moc pro společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656, se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, a jejího jednatele Ing. Libora Sekerku k zastupování ve věcech administrace žádosti o dotaci projektu s názvem „Zvýšení kvality výuky ZŠ Řeznovice“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava dešťové kanalizace v místních částech města Ivančice – Budkovice, Hrubšice a Řeznovice – vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava dešťové kanalizace v místních částech města Ivančice – Budkovice, Hrubšice a Řeznovice – vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního ORJ 555 pro rok 2018.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Ivančice, veřejné osvětlení ul. Rybářská“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Ivančice, veřejné osvětlení ul. Rybářská“ firmě Michal Hledík, se sídlem Mělčany, IČO 76389511, s cenou včetně DPH 1 680 207,-  Kč a délkou realizace 20 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2018.

Osloveno bylo 5 firem, podány byly 4 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci: Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017 uzavřené s firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice, pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci: Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“. Tímto dodatkem se upravují termíny dokončení fází 3 – 6 a fakturace a platební podmínky.


Vystoupení Slovácké nejmenší dechovky Sadovanka

U s n e s e n í :

RM akceptuje nabídku vystoupení Slovácké nejmenší dechovky Sadovanka dne 7.3.2018 pro seniory v prostorách Střediska volného času Ivančice, Zemědělská 2, za cenu 7 000,- Kč včetně nákladů na dopravu. Hrazeno bude z rezervy rady.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2018-06346 KB