Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 21/2017

Výpis z přijatých usnesení 21. schůze rady města konané dne 20.9.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Dodatek č. 1/2017 – Spisový a skartační řád

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí Dodatek č. 1/2017 ke směrnici č. 1/2016 Spisový řád, který se vztahuje k uchovávání dokumentů souvisejících s projektem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ivančice“.


Předchozí souhlas k přijetí sponzorského peněžního daru – Penzion pro důchodce Ivančice

U s n e s e n í :

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí peněžního daru Penzionu pro důchodce Ivančice ve výši 80 000,- Kč na úhradu vybavení venkovní terasy zahradním nábytkem od společnosti dm drogerie markt, s.r.o., IČO 47239581.


Předchozí souhlas k přijetí  sponzorského peněžního daru – ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice

U s n e s e n í :

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí peněžního daru Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov ve výši 17 000,- Kč na zajištění obědů pro 4 žáky školy od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4, v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI.


Povolení výjimky z počtu dětí pro MŠ Němčice a MŠ Alexovice a povolení výjimky z počtu žáků pro ZŠ V. Menšíka

U s n e s e n í :

RM souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí pro Mateřskou školu Němčice a Mateřskou školu Alexovice – vždy 28 dětí na třídu pro školní rok 2017/2018.

Zároveň RM souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků pro 6. ročník Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice – 34 žáků na třídu pro školní rok 2017/2018.


Oznámení o čerpání ředitelského volna  – ZŠ T. G. Masaryka

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Ivančice o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29.9.2017 z provozních důvodů a 13.10.2017 z důvodu návštěvy družební ZŠ a MŠ Sládkovičovo.


Žádost o poskytnutí dotace na účast na Mistrovství ČR v šachu

U s n e s e n í :

RM neschvaluje poskytnutí dotace panu K., bytem Ivančice, na účast na Mistrovství ČR v šachu. Rezerva na sport a ostatní sdružení pro rok 2017 je vyčerpána.


Revokace usnesení rady č. 30/R20 ze dne 6.9.2017 – Zápis č. 41 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.8.2017

U s n e s e n í :

RM revokuje své usnesení č. 30/R20 ze dne 6.9.2017 takto:

RM bere na vědomí zápis č. 41 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 21.8.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

RM schvaluje objednání 101 ks betonových kostek s nerezovou destičkou k označení bývalé židovské čtvrti a schvaluje výběr zhotovitele Petr Sláma, IČO 66582300, Ivančice. Cena díla je 37 370,00 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru, investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Schválení vzoru infocedulí s popisem památek

U s n e s e n í :

RM schvaluje vzor infocedule s popisem památek a zároveň ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu (dále OISMaP) provést úkony umožňující jejich umístění a následně zajistit objednávku a montáž infocedulí, které budou umístěny na budovy ve vlastnictví města. Objednávku infocedulí s popisem památek, které mají být umístěny na budovách jiných vlastníků, provede OISMaP až po obdržení souhlasu vlastníka nemovitosti s jejich umístěním. Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu OISMaP, ORJ 101.

Způsob upevnění infocedulí konzultovat s Komisí pro regeneraci památkové zóny.


Uzavření Příkazní smlouvy pro obstarávání zpracování účetnictví bytové správy

U s n e s e n í :

RM schvaluje Příkazní smlouvu s Radkou Drápalovou, IČO 64500179, Ivančice, pro obstarávání zpracování účetnictví bytové správy.


Dohoda o skončení nájmu bytu č. 2, Krumlovská 298/8

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dohodu o skončení nájmu k bytu č. 2 na adrese Krumlovská 298/8, Ivančice, nájemkyně paní K. Nájem bude ukončen ke dni 30.9.2017.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 12/27, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2018.


Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní R., kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2018.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemci manželé K. , kterým se doba nájmu prodlužuje do 30.9.2018.


Schválení Memoranda o spolupráci na projektu  „Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci a podpory sociálními pracovníky obecních úřadů, TL01000229“

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci na projektu  „Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci a podpory sociálními pracovníky obecních úřadů, TL01000229“ s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí Praha, jehož realizací se odbor sociálních věcí, odd. sociální práce stane aplikačním garantem projektu a uplatní výsledky projektu ve své praxi.


Vjezd a pakování na Réně dne 30.9.2017 – rybářský závod „Ivančický pohár“

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí s vjezdem a parkováním  na  Réně dne 30.9.2017 při příležitosti konání rybářského závodu.


Uzavírka silnice II/152 v km 107,800; objízdná trasa

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavírkou silnice II/152 v km 107,800 z důvodu opravy odvodňovacího zařízení na železničním přejezdu mezi Ivančicemi a Stříbským mlýnem v době od 7.00 hodin dne 30.9.2017 do 4.00 hodin dne 2.10.2017 a v době od 7.00 hodin dne 7.10.2017  do 4.00 hodin dne 9.10.2017. Objízdná trasa povede přes  obec Neslovice a Hlínu.


Předvolební shromáždění – politické hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD)

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí oznámení politického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD) o konání předvolebního veřejného shromáždění dne 27.9.2017 v době od 10.00 do 16.00 hodin v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí v Ivančicích, p.č. 3163/1, o výměře cca 16 m2 (volební vůz a petiční stánek umístit na plochu před kostelem nebo u fary).

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 160,- Kč a je splatný na pokladně MěÚ Ivančice do 8.30 hodin v den shromáždění.


Předvolební shromáždění – politické hnutí ANO

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí oznámení politického hnutí ANO, Babická 329/2, Praha 4, IČO 71443339, OO Brno-venkov, o předvolebním shromáždění dne 12.10.2017 v době od 7.00 do 9.00 hodin (na ul. Tomáše Procházky u autobusového nádraží),  a 18.10.2017 v době od 13.00 do 17.00 hodin na Palackého náměstí vedle památníku A. Muchy, v rámci volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Palackého náměstí v Ivančicích, p.č. 3163/1, o výměře cca 16 m2 a u nádraží 12 m2.

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí 280,- Kč a je splatný na pokladně MěÚ Ivančice v den shromáždění.


Zábor veřejného prostranství – část chodníku na ul. Kpt. Jaroše

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část chodníku před domem č.p. … na ulici Kpt. Jaroše, na pozemku p.č. 1337/2, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Němčice u Ivančic za účelem umístění střešní krytiny kvůli její výměně na domě č.p. … v období 23.9. – 30.9.2017 pro paní O., bytem, Ivančice …


Plynovodní přípojka k RD na p.č. st. 300/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s vybudováním plynovodní přípojky k rodinnému domu …, na ul. Oslavanská v Ivančicích.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ostatních dotčených subjektů, zejména vlastníka komunikace.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/390, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1158/390, lesní pozemek, o výměře cca 427 m2,  k.ú. Němčice u Ivančic.

Hlasováno o doporučení:

1 pro, 3 proti


Prodloužení platnosti Pachtovní smlouvy č. 120140449

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodloužení platnosti Pachtovní smlouvy č. 120140449, ze dne 15.10.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.3.2015, uzavřené mezi městem Ivančice a ČZS, ZO Réna 3, na dobu do 31.12.2022.


Stavební úpravy RD na p.č. 824 a 1125/21, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného domu … na p.č. 824 a 1125/21, k.ú. Ivančice. Investorem je pan H., bydliště tamtéž.


Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Neslovice, lokalita Knížecí les – kanalizace a vodovod“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s výstavbou kanalizačního sběrače a vodovodního řadu v Neslovicích – areál bývalých kasáren (lokalita Knížecí les).


Poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce projektu stavební úpravy a změna užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice a Veřejnoprávní smlouva č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí veřejné finanční podpory na vícepráce stavebních úprav a změny užívání stavby při ZŠ a MŠ Řeznovice, ve výši 176 340,- Kč, pro spolek   i-Kompas, z.s., IČO 22714103, Ivančice a současně schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 73/2017 o poskytnutí investiční dotace. Hrazeno bude z rezervy zastupitelstva.


Souhlas vlastníka pozemku p.č. 2674/1 s vynětím jeho části ze ZPF, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM uděluje souhlas jako vlastník pozemku p.č. 2674/1, zahrada, k.ú. Kounické Předměstí, s vynětím jeho části o výměře 60 m² ze zemědělského půdního fondu pro pana E., bytem Ivančice, … a pana E., bytem Ivančice, …


Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku – Česká pošta, s.p.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku v budově č.p. 21 v k.ú. Ivančice mezi městem Ivančice jako pronajímatelem a Českou poštou, s.p., IČO 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, jako nájemcem.


Veřejná zakázka malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje, s úpravou textu Přílohy č. 1 – Specifikace – ve znění „Hala musí umožňovat široké sportovní využití např. futsal, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal, tenis, házená, atd.“, na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

RM pověřuje starostu, aby do příští RM předložil návrh na jmenování členů výrobního výboru pro tuto zakázku.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava části krovu a střešního pláště bytového domu č.p. 298/8, ulice Krumlovská, Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava části krovu a střešního pláště bytového domu č.p. 298/8, ulice Krumlovská, Ivančice“ firmě H & B delta, s.r.o., se sídlem Bobrky 382, 755 01  Vsetín, IČO 25835661, s cenou vč. DPH 551 174,- Kč a délkou realizace 40 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 10 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise přidělení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ společnosti 1. VASTO, IČO 41084900, se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín, s nabídkovou cenou 5 972 249,83 Kč bez DPH.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“. Podmínky zadávacího řízení nesplnila firma Betostav Development s.r.o., IČO 29271495. Předložená nabídka vykazuje velké množství formálních chyb.

Byly podány 4 nabídky, 1 nabídka byla vyloučena z hodnocení.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ firmě RK-mont, spol. s r.o., se sídlem Padochov 232, 664 12  Oslavany, IČO 25535307, s cenou vč. DPH  1 102 627,36 Kč a délkou realizace 60 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 14 firem, podány byly 3 nabídky.


Smlouva o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA GROUP, a.s., IČO 26296195, se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, na dobu určitou od 1.10.2017 do 30.9.2018. Cena za plnění ve výši 5 600,- Kč + DPH bude vzájemně započtena.


Rozpočtové opatření č. 19 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 19 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 20 a č. 21 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017 uzavřené s firmou BADIN s.r.o. pro zakázku malého rozsahu s názvem „Parkoviště Ivančice, ul. Pod Rénou – I. etapa“. Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 136 516,- Kč bez DPH. Předání a převzetí díla je nově stanoveno do 6.10.2017.

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí 1 407 048,- Kč bez DPH, 1 702 528,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Osoba vykonávající funkci opatrovníka

U s n e s e n í :

RM schvaluje jako osobu vykonávající funkci opatrovníka nesvéprávné Š., nar. …, bytem Ivančice, …., za město Ivančice Mgr. Irenu Šancovou, pracovnici odboru sociálních věcí MěÚ Ivančice.


Oslňování řidičů vozidel od světel tréninkového hřiště FC

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí upozornění na oslňování řidičů od rozsvícených světel tréninkového hřiště FC a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu oslovit specializovanou firmu k prověření skutečnosti.


Členská schůze Společenství vlastníků jednotek Tovární 4/14

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis z členské schůze Společenství vlastníků jednotek Tovární 4/14, Ivančice.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“ – změna zhotovitele zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu zhotovitele pro zakázku malého rozsahu „Opravy teras ve 4. NP, stavební úpravy a ZTI, přípojka kanalizace, Ivančice – Komenského nám. 21/9“ z důvodu neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče při uzavírání Smlouvy o dílo (omluva z kapacitních důvodů).

Zhotovitelem této stavby bude druhý uchazeč v pořadí, a to firma PROFIPLAST, spol. s r.o.,  IČO 44964544, se sídlem Vranovská 191/38, 614 00  Brno, s nabídkovou cenou 2 519 603,16 Kč vč. DPH a délkou realizace 80 dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s tímto zhotovitelem.


Vstup a vjezd na pozemky města – údržba hráze mlýnského náhonu

U s n e s e n í :

RM souhlasí se vstupem a vjezdem stavební techniky na pozemky ve vlastnictví města dle předložené situace  (ochranná hráz na mlýnském náhonu), k.ú. Kounické Předměstí,  z důvodu údržby ochranné hráze na obou březích. Žadatelem je Povodí Moravy, s.p.


Informace o výši příspěvku  na nadstandard dopravní obslužnosti IDS Jihomoravského kraje na rok 2018

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informaci, že příspěvek města Ivančice na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS Jihomoravského kraje (spoje směr Ivančice-Hrubšice a zpět), na kalendářní rok 2018 bude v důsledku navýšení mezd řidičů a zvýšení cen pohonných hmot vyšší – předběžně je vyčíslen na 379 078,- Kč.

RM doporučuje zastupitelstvu zahrnout navýšenou částku příspěvku do rozpočtu pro rok 2018.


Oslavy výročí založení Československé republiky

U s n e s e n í :

V roce 2018 proběhnou oslavy výročí založení Československé republiky. RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi požádat všechny komise a výbory o pomoc při zajišťování těchto oslav.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou APC SILNICE, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.12.2007 s firmou APC SILNICE, s.r.o., IČO 60705981, na akci „Stavební úpravy náměstí v Letkovicích“. Dodatkem se zvyšuje cena za dílo o 145 000,- Kč bez DPH a upravuje se termín odevzdání díla.

Hrazeno bude ze schváleného rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního.


Městské slavnosti ve Stupavě – DNI ZELÁ 2017

U s n e s e n í :

RM  schvaluje na základě pozvánky partnerského města Stupava účast starosty pana Milana Bučka a člena rady pana Radka Halouzky + 1 na Městských slavnostech ve Stupavě – DNI ZELÁ 2017 ve dnech 29.9 – 30.9.2017 –  a  použití služebního vozidla Škoda Octavia RZ 1BN 0479.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-21393 KB