Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 19/2017

Výpis z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 23.8.2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Darovací smlouvy na „Doplacení nákladů vzniklých občanům v rámci realizace mimořádných veterinárních opatření“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvy na „Doplacení nákladů vzniklých občanům v rámci realizace mimořádných veterinárních opatření“.


Pořízení magnetek s nejdůležitějšími telefonními čísly pro občany města

U s n e s e n í :

RM schvaluje zakoupení magnetek s názvem „Pomoc v nouzi“ pro občany města od EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o., v nákladu 3 500 ks; 1 magnetka/1 domácnost. Cena celkem 46 585,- Kč včetně DPH. Bude hrazeno z krizové rezervy města.


Sdružený tisk brožurek projektu „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí …“

U s n e s e n í :

RM schvaluje zakoupení brožurek „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí ..“, pro občany města Ivančice, školky a školy v nákladu 3 500 ks; 1 brožura/1 domácnost. Cena celkem 128 800,- Kč včetně DPH. Dodavatel HZS JMK. Bude hrazeno z krizové rezervy města.


Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice – přechod pro chodce, dozor městské policie

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí žádost o vybudování přechodu pro chodce na Komenského náměstí a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit možnosti umístění a případného technického řešení; poté věc předložit RM k rozhodnutí.

Do doby zřízení přechodu pro chodce starosta zajistí dozor při přecházení, a to  od 7.30 do 8.00 hodin městskou policií.


Návrh změny dopravního značení (průjezd z Drůbežního trhu do ulice Ve Sboru)

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí návrh změny dopravního řešení na ulici U Nové brány. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu opatřit stanovisko památkové péče k předloženému návrhu; poté věc předložit RM k rozhodnutí.


Schválení změny aktualizace geografického informačního systému MISYS a s tím souvisejícího Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1760/2009

U s n e s e n í :

RM schvaluje změnu četnosti aktualizace geografického informačního systému MISYS z půlročního cyklu na měsíční cyklus a s tím související Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou GEPRO spol. s r.o., Praha, IČO 44851529. Celková cena za měsíční aktualizaci bude 94 200,- Kč/rok bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru regionálního rozvoje.

RM ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi zajistit prezentaci geografického informačního systému Geosense na městském úřadě.


Nabídka prezentace města Ivančice na portále Evropské databanky

U s n e s e n í :

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o prezentaci města Ivančice na portále Evropské databanky.


Žádost o poskytnutí finančních prostředků – i-Kompas, Hrubšice

U s n e s e n í :

RM věc odkládá, požaduje, aby i-Kompas předložil právníkům města k prověření podmínky poskytnuté dotace a požaduje prověřit/doložit právní jistotu, že rekonstruovaný objekt i nadále zůstane v majetku města a nebude dotčen dotačními pravidly.

Starosta zajistí přizvání zástupce žadatele o poskytnutí finančních prostředků na zasedání zastupitelstva dne 25.9.2017 k podání podrobnějšího vysvětlení k akci, využití prostředků a využití prostor po provedení rekonstrukce.


Vyhrazené parkovací stání pro vozidla Policie České republiky

U s n e s e n í :

RM schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro 3 vozidla Policie České republiky na ulici Josefa Vávry. RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu doplnit Pasport DZ o příslušné dopravní značení.


Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice na Svatováclavské trhy a Grilfest 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení následujícího majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru, IČO 65268768, na Svatováclavské trhy a Grilfest 2017:

 • 20 pivních setů
 • stoly (40 ks) a židle dřevěné (52 ks) ze synagogy/Besedního domu
 • rozvaděč.

Možnost využití pracovní čety města Ivančice v rámci Svatováclavských trhů a Grilfestu 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje využití pracovní čety města Ivančice ve dnech 20. – 25.9.2017 v rámci Svatováclavských trhů a Grilfestu 2017 na následující činnosti:

 • středa 20. nebo čtvrtek 21.9.2017
 • dovézt rozvaděč
 • navézt stoly (40 ks) a židle (52 ks, dřevěné) ze synagogy/Besedního domu
 • přivézt městské pivní sety
 • dovézt navíc kontejner na odpad za mlýn
 • přivézt stojany na odpadkové koše
 • čtvrtek 21.9.2017
 • posunout kovové stánky před kostelem
 • postavit pódium před radnicí
 • navozit a naskládat lavičky před pódium
 • Svatováclavské trhy a Grilfest 22. – 23.9.2017
 • úklid po celou dobu Svatováclavských trhů a Grilfestu (minimálně 2 lidi)
 • úklid WC v nádvoří
 • pondělí 25.9.2017
 • likvidace pódia
 • úklid náměstí
 • odvoz stolů, židlí, pivních setů, rozvaděče, stojanů na odpadkové koše, kontejneru s odpadem
 • přesun stánků vysokozdvižným vozíkem.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.8.2018.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 87/41

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Palackého náměstí 87/41, Ivančice, nájemce pan Š., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.8.2018.


Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, Pod Hájkem 28/38, Ivančice, nájemkyně paní H., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.8.2018.


Záměr prodeje bytové jednotky č. 4/10, Tovární 4/14

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje jednotky č. 4/10, v bytovém domě č.p. 4/14, ul. Tovární, k.ú. Alexovice, včetně podílu, na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, ve výši 3790/64213.


Záměr prodeje nebytového prostoru – jednotky č. 4/11, Tovární 4/14

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje jednotky č.  4/11 (bývalá kuchyň MŠ) ve stavu, v jakém se nachází, v bytovém domě č.p. 4/14, ul. Tovární, k.ú. Alexovice, včetně podílu, na společných částech domu a pozemku p.č. st. 14/1, ve výši 8799/64213; v případě zájmu více zájemců prodej obálkovou metodou s doručením projevu zájmu o odkoupení na městský úřad do konce října 2017.


Nájemní smlouva – pozemek p.č. 395/11 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 3190/17 o nájmu pozemku p.č. 395/11, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Alexovice mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako pronajímatelem a městem Ivančice jako nájemcem.


Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 394/8 a 395/56 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit nabytí pozemků  p.č. 394/8 o výměře 495 m² a p.č. 395/56 o výměře 172 m², oba vodní plocha (koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k.ú. Alexovice, obec Ivančice od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Ivančice a to bezúplatně.


Smlouva o právu provést stavbu vrtané studny na pozemku p.č. 2661/8 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vrtané studny na pozemku p.č. 2661/8, k.ú. Kounické Předměstí.


Vyjádření ke stavebním úpravám RD na pozemku p.č. 5 v k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. .. na pozemku p.č. 5, k.ú. Řeznovice.


Záměr směny pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje (chodníky u kruhového objezdu u Tesca) za pozemky ve vlastnictví města (p.č. 1073 v k.ú. Alexovice a p.č. 3130/5 v k.ú. Ivančice)

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr směny pozemků p.č. 3110/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 71 m2, p.č. 3110/10, ostatní plocha, komunikace, o výměře 1203 m2  a p.č. 3110/11, ostatní plocha, komunikace, o výměře 148 m2, k.ú. Ivančice,  dle geometrického plánu č. 1458-30/2012, ve vlastnictví Jihomoravského kraje,  za pozemky p.č. 1073, ostatní plocha, silnice, o výměře 293 m2, k.ú. Alexovice,  a p.č. 3130/5, ostatní plocha, silnice, o výměře 1252 m2, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví města Ivančice.


Vyjádření k žádosti o vydání územního rozhodnutí na realizaci stavby „Ivančice, Boží Hora, TS, VN DTSN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Ivančice, Boží Hora, TS, VN, DTSN“.


Vyjádření k žádosti „Novostavba RD, Ivančice“ – povolení vjezdu stavební techniky na ul. Javorová, Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s povolením vjezdu stavební techniky, a to o délce max. 10 m a váze max. 18 t, pro výstavbu RD na ul. Javorová za podmínky souhlasného stanoviska Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice; souhlas města tedy nabude účinností až poté, kdy žadatel opatří a doloží městu Ivančice souhlasné stanovisko Svazku k vjezdu výše uvedené stavební techniky do ulice.


Záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, 1683/36 a 1683/62 v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1683/55, 1683/36 a 1683/62, k.ú. Budkovice.


Záměr prodeje pozemku p.č. 1600 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 14/3 v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu, požaduje doplnění a úpravu podkladů.


Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1158/92 v k.ú. Němčice u Ivančic;

Záměr pronájmu pozemku p.č. 1158/92 v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

 • RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 1158/92, orná půda, o výměře 292 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.
 • RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1158/92, orná půda, o výměře 292 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.

Záměr pronájmu nebytového prostoru v domě Tomáše Procházky č.p. 610/18

U s n e s e n í :

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v domě č.p. 610/18, ul. Tomáše Procházky, o výměře 329 m2,  k.ú. Ivančice.


Záměr nabytí části pozemků p.č. PK 3188 a PK 3160 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí části pozemku p.č. PK 3188 (ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a části pozemku p.č. PK 3060 (Cihelna, a.s.), k.ú. Ivančice.


Záměr nabytí RD na pozemku p.č. 64 v k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí rodinného domu č.p. .., na pozemku p.č. 64, k.ú. Řeznovice.


Žádost o povolení oplocení pronajaté části pozemku p.č. 1158/390 v k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje oplocení pronajaté části pozemku p.č. 1158/390, k.ú. Němčice u Ivančic.


Napojení dešťové vody na dešťovou kanalizaci v ulici Břízová

U s n e s e n í :

RM odkládá rozhodnutí ve věci; preferuje řešení oddílnou kanalizací a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi projednat řešení se stavebním úřadem a Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a to předložit radě.


Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou – přístavba haly FOSAN na pozemcích v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM  souhlasí s přístavbou haly FOSAN s.r.o., IČO 64509214, na pozemcích p.č. 37/3, st. 2/21, st. 2/3, 37/7, st. 261 a 37/8, k.ú. Alexovice.


Prodej pozemků – Meruňkový sad

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu prodat pozemek p.č. 2595/30, zahrada, o výměře 396 m2, a pozemek p.č. 2595/43, zahrada, o výměře 359 m2, oba v k.ú. Kounické Předměstí, obálkovou metodou s tím, že projevy zájmu o odkup s nabídkou kupní ceny budou přijímány do 31.10.2017. Po uplynutí této lhůty otevře obálky rada města na nejbližším zasedání.


Nájemní smlouva – část pozemku p.č. 1930/184 v k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 1930/184, lesní pozemek, o výměře 80 m2, k.ú. Budkovice, panu Š., …, 664 91 Ivančice.


Informace o povolování provozu VHP a jiných sázkových her

U s n e s e n í :

RM:

 • bere na vědomí informaci o povolování provozu hazardních her,
 • ukládá právníkům odboru investic, správy majetku a právního připravit návrh obecně závazné vyhlášky města o povolování a provozování hazardních her na území města Ivančice, v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb.

Dodatek č. 2 smlouvy číslo 583120/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy číslo 583120/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8,     143 00 Praha 4, IČO 27373231, a městem Ivančice, týkající se uvedení smlouvy do souladu s novou kategorizací skupin elektrozařízení ve smyslu novely zákona o odpadech s platností novely od 15.8.2018.


Rozpočtové opatření č. 17 – transfery a převody mezi obcemi

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 18 – rezervy z rad

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 18 až č. 19 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Prodej částí pozemků p.č. PK 551 a PK 550/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu předložit zastupitelstvu ke schválení záměr prodeje  na základě nového geometrického plánu.


Vyjádření k akci „Ivančice, Kounické Před., O., přípojka“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Ivančice, Kounické Před., O., přípojka“.


Změna termínu konání zábavy

U s n e s e n í :

RM na základě žádosti p. E. souhlasí se změnou termínu zábavy (skupina bezKOFEINu) z 11.8.2017 na  25.8.2017.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Výrobu, osazení a repasi oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“ se zhotovitelem Jiřím Novákem

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.3.2017 se zhotovitelem Jiřím Novákem, se sídlem Bánov 500, 687 54  Bánov, IČO 10095802. Dodatkem se cena díla zvyšuje o 104 557,66 Kč bez DPH. Zároveň se prodlužuje termín dokončení díla do 27.9.2017. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Žádost o povolení sportovní akce „Běh na Boží Horu“

U s n e s e n í :

RM schvaluje pořádání sportovní akce „Běh na Boží Horu“ (109 ivančických schodů)  dne 16.9.2017 od 10.00 do 12.00 hodin Atletickému klubu Ivančice a Středisku volného času Ivančice.


Záměr nabytí pozemku p.č. KN 391/2, zahrada, v k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. KN 391/2 – zahrada, o výměře 1441 mv k.ú. Alexovice od Státního pozemkového úřadu.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení vozidla pro Městskou policii Ivančice“ firmě FOSAN s.r.o., se sídlem Řeznovice 86, 664 91  Ivančice, IČO 64509214, s cenou včetně DPH 825 812,90 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.

Osloveno bylo 5 firem, 1 firma se omluvila, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.6.2017 uzavřené s firmou                M – SILNICE a.s. pro zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava MK ul. V Uličce, Ivančice“. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o cenu za vícepráce, které se vyskytly v průběhu prací  a jsou nezbytné pro provedení díla, a to v částce 62 673,- Kč bez DPH.

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1  činí 1 405 403,27 Kč bez DPH, 1 700 538,- Kč vč. DPH.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací plochy na ul. Mjr. Nováka v Ivančicích“ – schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG a.s. pro zakázku malého rozsahu „Parkovací plochy na ul. Mjr. Nováka v Ivančicích“. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o cenu za méněpráce v částce 76 198,- Kč bez DPH. Cena díla včetně Dodatku č. 3 činí 5 368 371,- Kč vč. DPH. Dodatkem č. 3 se upravuje termín dokončení kompletních prací do 25.8.2017.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ – zrušení veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zakázky malého rozsahu „Tribunu u fotbalového hřiště FC Ivančice“.

Osloveno bylo 7 firem, podána byla 1 nabídka. Cenová nabídka výrazně převyšuje rozpočtové náklady akce.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Tribuna u fotbalového hřiště FC Ivančice“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka softwarové licence pro město Ivančice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka softwarové licence pro město Ivančice“ firmě Netfox s.r.o.,  se sídlem Koněvova 65, 130 00 Praha 3, IČO 27574032, s cenou včetně DPH 272 601,60 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru informačních systémů pro rok 2017.

Osloveno bylo 10 firem, podány byly 4 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení pergoly v penzionu pro důchodce, Ivančice, ul. Na Úvoze“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.7.2017 uzavřené s firmou Stanislav Koláček pro zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení pergoly v penzionu pro důchodce, Ivančice, ul. Na Úvoze“. Tímto dodatkem se upravuje Článek III. Cena za dílo smlouvy z důvodu změny sazby DPH.

Celková cena díla zůstává v původní výši 223 612,- Kč vč. DPH, mění se pouze cena bez DPH na částku 194 445,- Kč.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Žádost o souhlas s napojením kanalizačního výtlaku Řeznovice do kanalizačního řadu v Letkovicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice napojení kanalizačního výtlaku Řeznovice do kanalizačního řadu v Letkovicích, který je v majetku města Ivančice.


Umístění reklamy – Jazykovka Eden, s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje umístění reklamy Jazykovky Eden, s.r.o., v době od 25.8. do 30.9.2017, ve formě plachty z PVC o rozměrech 50 x 142 cm, na místech specifikovaných v žádosti, tj. na zábradlí u Třech kohoutů  a na křižovatce u  gymnázia.

Poplatek činí dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013  10,- Kč/týden/1 plachta.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-19549 KB