Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 14/2017

Výpis z přijatých usnesení 14. schůze rady města konané dne 28. 6. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Směrnice č. 1/2009 tajemníka Městského úřadu Ivančice o stanovení působnosti k projednávání přestupků

U s n e s e n í :

RM schvaluje  Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Směrnice č. 1/2009 tajemníka Městského úřadu Ivančice o stanovení působnosti k projednávání přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění a současně vyhlašuje její úplné aktuální znění.


Zápis č. 39 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 12.6.2017

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí zápis č. 39 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 12.6.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.

Ohledně kostek pro vymezení bývalého židovského ghetta bude jednat starosta s Ing. Moravcem.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu objednat zhotovení vzorku popisné tabule na památku (synagoga) dle doporučení Komise pro regeneraci památkové zóny.

RM požaduje ohledně židovské kašny (navrácení na Komenského náměstí) od odboru regionálního rozvoje a silničního správního úřadu souhrnnou informaci, jak pokročila příslušná správní řízení.


Vyvěšení moravské vlajky

U s n e s e n í :

RM schvaluje jako vyjádření úcty k bohaté historii Moravy vyvěšení moravské vlajky  5. července 2017 na budově Městského úřadu Ivančice.


Nabídka členství Mikroregionu Ivančicko v Destinaci Brněnsko, z.s.

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí informace o možnosti členství Mikroregionu Ivančicko v nově vznikající organizaci Destinace Brněnsko, z.s. RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit členství v organizaci Destinace Brněnsko, z.s.


Zlevněné vstupné do stálých expozic A. Muchy a V. Menšíka dne 5.7.2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí zlevněného vstupného, tj. za 10 Kč do expozice Vladimíra Menšíka a 20 Kč do expozice Alfonse Muchy, všem návštěvníkům, kteří ve státní svátek 5.7.2017 navštíví Památník A. Muchy.


Možnost využití pracovní čety v rámci Ivančické pouti 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje využití pracovní čety města Ivančice v rámci Ivančické pouti na následující činnosti:

čtvrtek 27.7.2017

 • postavit pódium
 • navozit lavičky před pódium

pátek 28.7.2017

 • dovézt 20 ks městských pivních setů před kostel
 • postavit velký stan 8×4 m před kostelem
 • nachystat pivní sety – posezení
 • dovézt rozvaděč k pódiu
 • dovézt a rozestavět odpadkové koše

pouť 28. – 30.7.2017

 • úklid po celou dobu trvání akce
 • úklid WC v nádvoří radnice

pondělí 31.7.2017

 • likvidace pódia
 • odvoz laviček
 • odvoz pivních setů a rozvaděče
 • odvoz stojanů na odpadkové koše.

Žádost o zapůjčení majetku města Ivančice na Ivančickou pouť 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje zapůjčení 20 ks pivních setů a rozvaděče z majetku města Ivančice Kulturnímu a informačnímu centru, IČO 65268768, na Ivančickou pouť 2017 ve dnech 28. – 30.7.2017.


Rozhodnutí č. RP/374/17 o poskytnutí finanční podpory Vinařským fondem na Slavnosti chřestu 2017

U s n e s e n í :

RM schvaluje Rozhodnutí č. RP/374/17 o poskytnutí finanční podpory, na základě kterého bude Kulturnímu a informačnímu centru Ivančice, IČO 65268768, poskytnuta Vinařským fondem, Brno, IČO 71233717, částka 30 000,- Kč jako účelová zpětně vyplácená finanční podpora na Slavnosti chřestu 2017.


Smlouva o dílo – dodávka a montáž klimatizačního zařízení ve smuteční síni na hřbitově v Ivančicích

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž klimatizačního zařízení ve smuteční síni na hřbitově v Ivančicích se zhotovitelem TOPR KLIMA s.r.o., IČO 29299632, se sídlem Mahenova 348/4, 602 00  Brno. Cena díla 112 900,- Kč bez DPH. Osloveno bylo 5 subjektů, cenovou nabídku zaslaly 2 firmy. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Zřízení odběrného místa E.ON Distribuce „Ivančice, K Lesu, D., přípojka NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí se stavbou kabelové přípojky NN na pozemku p. č. 1605/17 v k.ú. Němčice u Ivančic pro připojení nového odběrného místa na pozemku p.č. st. 144 v k.ú Němčice u Ivančic.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, K Lesu, D., přípojka NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, K Lesu, D., přípojka NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Žádost o vyhrazené parkovací místo

U s n e s e n í :

RM nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na ulici Horní Hlinky u RD č. …

RM navrhuje v dané lokalitě zřídit 1 místo vyhrazené obecně pro invalidy; ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu prověřit možnosti a předložit radě návrhy na zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro invalidy.


Smlouva o právu provést stavbu  – napojení nové veřejné komunikace na místní komunikaci ulice Lipová

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; požaduje předložení zástavbové studie.


Novostavba RD na pozemcích p.č. 1627/4 a 1628/3 k.ú. Budkovice, sjezd a nájezd, vodovodní přípojka; Smlouva o právu provést stavbu

U s n e s e n í :

 • RM souhlasí s umístěním novostavby rodinného domu na pozemcích p.č. 1627/4 a p.č. 1628/3, k.ú. Budkovice, s umístěním sjezdu a nájezdu a uložením vodovodní přípojky do pozemku p.č. 2372/1, k.ú. Budkovice, jehož vlastníkem je město Ivančice.
 • RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi městem Ivančice a paní B., …, Ivančice.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 3163/1 v k.ú. Ivančice o výměře cca 8 m² za účelem provozování rychlého občerstvení.


Zábor veřejného prostranství – vystoupení šermířské skupiny

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

na části pozemku p.č. 394/125, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Alexovice za účelem vystoupení šermířské skupiny ve dnech 8.7. – 9.7.2017, jejíž jménem podala žádost Edita Kočková, IČO 70331537, se sídlem Praha 8, Ládevská 731/46, PSČ 184 00, bezúplatně a dále za umístění 20 kusů reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení v rámci pořádání této akce za poplatek 200,- Kč.

Stanovuje se poplatek ve výši 1 500,- Kč na náklady spojené s úklidem pozemku po skončení vystoupení šermířské skupiny.


Zábor veřejného prostranství – část chodníku na pozemku p.č. 1631 v k.ú. Němčice

U s n e s e n í :

RM schvaluje zábor veřejného prostranství:

část chodníku před domem č.p. … na ulici Školní, na pozemku p.č. 1631, ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Němčice u Ivančic, za účelem umístění lešení pro opravu fasády domu č.p. … v období konec června – začátek července 2017 pro S., bytem …, Ivančice – Němčice.


Souhlas s umístěním stavby „Veřejná komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 6-8 RD v ulici Mřenková“ a připojením na místní komunikaci

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu; požaduje předložení zástavbové studie.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava chodníku ul. Tovární, Alexovice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava chodníku ul. Tovární, Alexovice“ firmě MIKO sdružení, Jaroslav Mikulášek, se sídlem Za Humny 283, 664 91  Neslovice, IČO 46914790, s cenou včetně DPH 543 424,- Kč a délkou realizace 12 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 7 firem, podány byly 2 nabídky.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava kapličky  v Letkovicích, ulice Na Návsi“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava kapličky v Letkovicích, ulice Na Návsi“ firmě ULAS s.r.o., se sídlem Rudé Armády 60, 403 01  Dolní Zálezly, IČO 28732804, s cenou včetně DPH 773 366,20 Kč a délkou realizace 45 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podána byla 1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Stavební úprava školní jídelny Ivančice – výdejna Komenského“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úprava školní jídelny Ivančice – výdejna Komenského“ firmě KŘIVÁNEK s.r.o., se sídlem Nová Ves 202, 664 91  Ivančice, IČO 25346458, s cenou včetně DPH 483 337,- Kč a délkou realizace 42 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 5 firem, podány byly 3 nabídky.


Školní jídelna Ivančice – předchozí souhlas k přijetí peněžního daru

U s n e s e n í :

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru v rámci projektu „Obědy pro děti“ Školní jídelně Ivančice, okres Brno-venkov, ve výši 13 317,- Kč pro tři žáky od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509.


Školní jídelna Ivančice – čerpání rezervního fondu

U s n e s e n í :

RM souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov využila finanční prostředky rezervního fondu ve výši 35 000,- Kč na opravu výdejních okének v jídelně Na Brněnce.


Rozpočtové opatření č. 12 – transfery a převody

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:

 • úpravu transferů,
 • převody mezi obcemi,

podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 13 – rezervy

U s n e s e n í :

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 13 až č. 14 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Darovací smlouva „Červený kříž“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Darovací smlouvu, kterou M. daruje městu pomníček Červený kříž. Pomníček se nachází na pozemku p.č. 535/2 v k.ú. Kounické předměstí.


Revokace části usnesení RM č. 6/R5: Nabídky prezentace města Ivančice v denících

U s n e s e n í :

RM schvaluje revokaci části usnesení RM č. 6/R5 ohledně prezentace města Ivančice v denících takto „ … Brněnský deník Rovnost (1x 6 363,- Kč) … Cena celkem 42 331,- Kč bez DPH.“

Jde o opravu tiskové chyby v usnesení ze dne 8.3.2017.


Prodej vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER

U s n e s e n í :

RM schvaluje prodej vozidla VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1,9 TD, RZ BOM …, za cenu 6 000,- Kč, panu J., bytem …, Zbýšov.


Smlouva o právu provést stavbu – výměna lodžií v bytových domech č.p. 981/16, 982/18 a 983/20 na ul. Mjr. Nováka

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (výměnu lodžií v bytových domech č.p. 981/16, 982/18 a 983/20 na ul. Mjr. Nováka), kterou uzavře město Ivančice se Společenstvím vlastníků bytů, … se sídlem Mjr. Nováka 981/16, Ivančice.


Veřejná zakázka – Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a administraci zjednodušeného podlimitního řízení – „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ – schválení Příkazní smlouvy a Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Příkazní smlouvu na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky a Smlouvu o dílo pro akci Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a administraci zjednodušeného podlimitního řízení „Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích“ se společností DEA Energetická agentura, s.r.o., se sídlem Benešova 425, 664 42  Modřice – Příkazní smlouva s cenou 70 180,- Kč včetně DPH a Smlouva o dílo s cenou 150 040,- Kč včetně DPH.

Podány byly tři nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního  na rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem  „Zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelová sportovní hala pro ZŠ T. G. Masaryka, ul. Na Brněnce v Ivančicích“.

Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zhotovení pergoly v penzionu pro důchodce, Ivančice, ul. Na Úvoze“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zhotovení pergoly v penzionu pro důchodce, Ivančice, ul. Na Úvoze“ firmě Stanislav Koláček, se sídlem Hrubšice 110, 664 91  Ivančice, IČO 67596258, s cenou včetně DPH 223 612,- Kč.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveny byly 3 firmy, podána byla  1 nabídka.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava povrchů na ulici Lužní, Letkovice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava povrchů na ulici Lužní, Letkovice“ firmě COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČO 26177005, s cenou včetně DPH 4 585 900,- Kč a délkou realizace 42 kalendářních dnů.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017. Osloveno bylo 8 firem, podány byly 2 nabídky.


Poptávka „Zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“ – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.4.2017 k zakázce „Zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci dle Výzvy č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“. Dodatkem č. 1 se upravuje termín dokončení zakázky do 30.6.2017.


Smlouva o právu provést stavbu – výstavba příjezdové komunikace  na části pozemku p.č. 2419/4 v k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu. RM požaduje doplnit Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu příjezdové komunikace do vlastnictví města a požaduje uvést technické parametry budoucí komunikace.


Smlouva o převodu vlastnictví č.j. KRPB-111720-7/ČJ-2016-0600VZ-OST – bezúplatné nabytí movitého majetku od České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  pro výkon státní správy

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví č.j. KRPB-111720-7/ČJ-2016-0600VZ-OST, na základě které město Ivančice nabude bezúplatně od České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČO 75151499,  movitý majetek zapůjčený dosud pro výkon státní správy na odboru správních činností Městského úřadu Ivančice.


Pověření místostarosty Ing. Sládka

U s n e s e n í :

RM pověřuje místostarostu Ing. Sládka jednáním se současnými developery výstaveb RD v lokalitě Brněnka o začlenění zeleně a dětských hřišť do výstavby.


Tablety pro členy rady

U s n e s e n í :

Členové RM do příštího zasedání sdělí svá stanoviska k záměru pořídit tablety pro členy rady a uváží formy zasílání podkladů pro jednání rady (další postupový krok v elektronizaci veřejné správy).


Standardy pro developery

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje  zpracovat standardy pro developery (komunikace, sítě …) dále, aby město bylo přizváno při realizaci, aby byl zástupce města při přebírání od developera; jako podklad pro zpracování standardů budou minimální požadavky města definovat místostarostové.


Záměr nabytí pozemku p.č. KN 202/7 v k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. KN 202/7 v k.ú. Ivančice.


Nařízení města Ivančice č. 1/2017, kterým se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu; smlouvy s firmou City Parking Group s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje:

 • Nařízení města Ivančice č. 1/2017, kterým se vymezují oblasti města, v nichž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.
 • Smlouvu s firmou City Parking Group s.r.o., IČO 28968506, se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
 1. o poskytování služeb ClickPark za odměnu 10% z veškerých příjmů vybraných pomocí aplikace ClickPark měsíčně bez DPH,
 2. o nájmu a licenční smlouvu – ParkControl za odměnu 1 990,- Kč měsíčně bez DPH,
 3. licenční – PCard za odměnu 490,- Kč měsíčně bez DPH.

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-14464 KB