Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Usnesení rady města RM č. 07/2017

Výpis z přijatých usnesení 7. schůze rady města konané dne 22. 3. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Kontrola úkolů – Zástupci firmy Amper Savings, a.s. – Ing. Vrána a Ing. Klügl podali informaci o plnění povinností plynoucích ze Smlouvy o poskytování služeb energetického managementu.


Zápis č. 35 ze zasedání komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 6.3.2017
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí zápis č. 35 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny konaného dne 6.3.2017. Jednotlivé úkoly plynoucí ze zápisu zadá příslušným pracovníkům tajemnice.


Žádost o poskytnutí dotace – Diecézní charita Brno
U s n e s e n í :
RM schvaluje poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno, oblastní charitě Třebíč, tř. Kpt. Jaroše 1958/9, Brno, PSČ 602 00, IČO 44990260, ve výši Kč 25 000,- Kč. Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. Současně RM schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.


Žádost o poskytnutí dotace – TJ Sokol Němčice
U s n e s e n í :
RM neschvaluje poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Němčice, Na Hrázi 169/25, Ivančice, IČO 65267028, na nákup palivového dřeva.


Zřízení 1 pracovní pozice v odboru investic, správy majetku a právním MěÚ Ivančice – úklid veřejných prostranství
U s n e s e n í :
RM dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění, schvaluje zřízení 1 pracovní pozice v odboru investic, správy majetku a právním Městského úřadu Ivančice – úklid veřejných prostranství města; účinnost od 1.6.2017; celkový počet zaměstnanců zařazených do odboru investic, správy majetku a právního od 1.6.2017 tedy 27, celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ivančice = 96.
RM ukládá odboru vnitřních věcí Městského úřadu Ivančice zahájit administraci žádosti na Úřad práce o dotaci na zřízení uvedeného trvalého pracovního místa.
Mzdový fond pro rok 2017 bude odpovídajícím způsobem upraven.


Služební cesty v roce 2017 na pozvání partnerského města Radovljica, Slovinsko
U s n e s e n í :
RM schvaluje na základě pozvání primátora partnerského města Radovljica, Slovinsko, služební cestu:
– místostarosty pana Sojky s manželkou na Čokoládový festival ve dnech 21. – 23. dubna 2017; k tomuto účelu schvaluje použití služebního vozidla Škoda Octavia, RZ 4B4 9044,
– starosty pana Bučka s manželkou na Městské slavnosti ve dnech 3. – 4. srpna 2017; k tomuto účelu schvaluje použití soukromého vozidla …


Dohoda o vytvoření společného spádového odbodu základní školy
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu základní školy mezi obcí Hlína a městem Ivančice a doporučuje zastupitelstvu její schválení.
Starosta podal informaci ze společného jednání pracovních skupin místních akčních plánů k tématům „Předškolní vzdělávání“, „Polytechnické vzdělávání“, Čtenářská a matematická gramotnost“ a „Inkluzivní vzdělávání“, které se konalo 20.3.2017 za účasti zástupců škol a obcí ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Ivančice a Moravský Krumlov.


Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa B 456 na veřejném pohřebišti v Ivančicích
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa s označením B 456 na veřejném pohřebišti v Ivančicích s nájemcem P., …, Rájec Jestřebí. Smlouva bude ukončena k 31.3.2017.


Plná moc k úkonům ve vztahu k projektové dokumentaci na opravu obvodového pláště nemovitosti Palackého nám. 12/27 ve vlastnictví města Ivančice
U s n e s e n í :
a) RM schvaluje plnou moc pro společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., IČO 41539656, Benešova 425, 664 42 Modřice, za účelem zastupování města Ivančice v rámci stavebního řízení na akci Projektová dokumentace na opravu obvodového pláště památkově chráněného objektu Palackého nám. 12/27, Ivančice.
b) RM schvaluje plnou moc pro Ing. Strachoně, aby město Ivančice zastupoval v řízení o vydání stavebního povolení na akci Oprava ochozů na stadionu FC Ivančice, a to v plném rozsahu včetně vyřízení souhlasů dotčených subjektů.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3 v Ivančicích, Růžová 866/14
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní N., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2018.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4 v Ivančicích, Růžová 866/14
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, Růžová 866/14, Ivančice, nájemkyně paní B., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2018.


Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12 v Ivančicích, Chřestová 1018/41
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní D., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2018.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9 v Ivančicích, Chřestová 1018/41
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 9, Chřestová 1018/41, Ivančice, nájemkyně paní K., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2018.


Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13 v Ivančicích, Komenského náměstí 21/9
U s n e s e n í :
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, Komenského náměstí 21/9, Ivančice, nájemkyně paní J., kterým se doba nájmu prodlužuje do 31.3.2018.


Žádost o pronájem bývalé hasičky v Letkovicích
U s n e s e n í :
RM neschvaluje záměr pronájmu budovy bývalé hasičky č.e. 1481 na p.č.st. 80 v k.ú. Letkovice, neboť město objekt plně využívá pro své potřeby.
RM doporučuje žadateli dohodnout se s uživatelem objektu „myslivny“ v Letkovicích.


Záměr nabytí pozemku p.č. 394/161 a části pozemku p.č. 394/172, k.ú. Alexovice
U s n e s e n í :
RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr nabytí pozemku p.č. 394/161 o výměře 721 m² a části pozemku p.č. 394/172 o výměře cca 150 m², oba ostatní plocha (manipulační plocha) v k.ú. Alexovice, do vlastnictví města Ivančice.


Souhlas s použitím znaku města Ivančice na „kartě požární stanice“ HZS JmK
U s n e s e n í :
RM souhlasí s použitím znaku města Ivančice na „kartě požární stanice“ HZS JmK.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 880/45, k.ú. Kounické Předměstí
U s n e s e n í :
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části p.č. 880/45, k.ú. Kounické Předměstí.


Záměr prodeje pozemků p.č. 310/2 a p.č. 310/9, k.ú. Budkovice
U s n e s e n í :
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje pozemků p.č. 310/2, lesní pozemek o výměře 1212 m2, a p.č. 310/9, lesní pozemek o výměře 101 m2, k.ú. Budkovice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 2423/1, k.ú. Kounické Předměstí
U s n e s e n í :
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 2423/1, k.ú. Kounické Předměstí, o výměře 15 m2.


Vyjádření k vydání územního rozhodnutí na realizaci stavby „Ivančice, Krumlovská, S. .., smyčka NN“
U s n e s e n í :
RM souhlasí s připojením pozemku p.č. 427/1, k.ú. Ivančice, na distribuční síť E.ON Distribuce, a.s.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Ivančice, Krumlovská, S. .., smyčka NN“
U s n e s e n í :
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030036294/001, pro akci „Ivančice, Krumlovská, S. .., smyčka NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Vyjádření k vydání územního rozhodnutí na realizaci stavby „Budkovice – M. ..: NN přip. kab. příp.“
U s n e s e n í :
RM souhlasí se zřízením nového odběrného místa a připojením pozemku pana M. na distribuční síť E.ON.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Budkovice – M. ..: NN přip. kab. příp.“
U s n e s e n í :
RM schvaluje Smlouvu č. 1030031186/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci „Budkovice – M. ..: NN přip. kab. příp.“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Schválení Přílohy č. 3 ke smlouvě o přijímání platebních karet
U s n e s e n í :
RM schvaluje Přílohu č. 3 ke Smlouvě o přijímání platebních karet – platební terminály KB mezi městem Ivančice a Komerční bankou, a.s., IČO 45317054, která řeší vrácení přenosného platebního terminálu od MěP z důvodu nepotřebnosti.


Informace o nákupu elektřiny a plynu do roku 2017 – časová osa; Záměr nákupu elektřiny a plynu pro rok 2018
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí informaci o nákupu elektřiny a plynu. Souhlasí, s již zaběhlým nákupem elektřiny a plynu, pro rok 2018, tj. společný nákup elektřiny (NN) a plynu na burze s Mikroregionem Náměšťsko a elektřiny (VN) ve spolupráci s firmou Fermat. Nákup elektřiny a plynu se týká také příspěvkových organizací města Ivančice.


Rozpočtové opatření č. 4 – rezervy
U s n e s e n í :
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje čerpání rezerv vyplývající z usnesení přijatých na jednáních RM č. 3 až č. 7 roku 2017 dle předloženého podkladu zpracovaného Ing. Peškou.


Rozpočtové opatření č. 5 – transfery a převody
U s n e s e n í :
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (v pravomoci RM dle Zásad pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání), které zahrnuje:
1) úpravu transferů,
2) převody mezi obcemi,
podle návrhu předloženého vedoucím odboru plánovacího a finančního Ing. Peškou.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkoviště Alexovice ul. Pod Hájkem“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo
U s n e s e n í :
RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Parkoviště Alexovice ul. Pod Hájkem“ firmě itself s.r.o., se sídlem Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno, IČO 18826016, s cenou včetně DPH 360 633,78 Kč a délkou realizace 30 kalendářních dnů.
Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.
Osloveny byly 3 firmy, podány byly 3 nabídky.


Záměr převodu části místní komunikace v k.ú. Hrubšice jako prodloužení silnice III/15255 Řeznovice – Hrubšice do silniční sítě a vlastnictví Jm kraje
U s n e s e n í :
RM odkládá projednání věci a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi jednat se Správou a údržbou silnic o prodloužení převáděné části komunikace o 45 m dle návrhu odboru investic, správy majetku a právního.


Záměr převodu části silnice III/15253 Budkovice do vlastnictví města Ivančice
U s n e s e n í :
RM odkládá projednání věci a ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi jednat se Správou a údržbou silnic o zkrácení převáděné části silnice o 55 m dle návrhu odboru investic, správy majetku a právního.


Žádost o souhlas k umístění stavby RD a k umístění inženýrských sítí na pozemku města p.č. 940/46, k.ú. Ivančice (M.Š. ..)
U s n e s e n í :
RM odkládá projednání bodu do vyřešení souvisejících majetkových vztahů.


Žádost o souhlas k umístění stavby RD a k umístění inženýrských sítí na pozemku města p.č. 940/46, k.ú. Ivančice (J.Š. ..)
U s n e s e n í :
RM odkládá projednání bodu do vyřešení souvisejících majetkových vztahů.


Žádost o souhlas k vybudování vodovodní přípojky k RD na p.č. st. 668 v k.ú. Ivančice
U s n e s e n í :
RM souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky k RD na ul. Mřenková .., Ivančice.


Žádost o souhlas k záměru „Ivančice TS gymnázium, vým. rozvaděče VN“
U s n e s e n í :
RM souhlasí s výměnou rozvaděče VN v trafostanici a úpravami stávajícího uspořádání trafostanice na budově Školní jídelny Ivančice (akce „Ivančice TS gymnázium, vým. rozvaděče VN“).


Žádost o souhlas se stavbou a stavebními úpravami na pozemku města p.č. 2769/2, k.ú. Kounické Předměstí
U s n e s e n í :
RM souhlasí se stavbou a stavebními úpravami na pozemku města p.č. 2769/2, k.ú. Kounické Předměstí, ul. Hřbitovní. RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu.


Žádost o souhlas k umístění reklamního zařízení u křižovatky na Neslovice
U s n e s e n í :
RM odkládá věc bez dalšího – dotyčný pozemek není majetkem města.


Veřejná služba v roce 2017
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí odpověď Úřadu práce ČR ohledně podmínek pro organizaci veřejné služby a schvaluje pro dobu od 4/2017 do 30.9.2017 její zavedení ve městě Ivančice, s podmínkou maximálně pro 6 lidí/den.
RM ukládá:
– odboru vnitřních věcí podat na Úřad práce ČR žádost o organizování veřejné služby,
– odboru plánovacímu a finančnímu uzavřít pojištění vykonavatelů veřejné služby,
– odboru investic, správy majetku a právnímu organizovat od uzavření smluvního vztahu s Úřadem práce ČR výkon veřejné služby v Ivančicích a plnit další smluvní povinnosti vůči vykonavatelům veřejné služby a Úřadu práce ČR.


Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání
U s n e s e n í :
RM schvaluje podání žádosti na Úřad práce České republiky o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání, a to na 6 pracovních pozic – uklízeč veřejných prostranství vč. péče o veřejnou zeleň – pro dobu od 1.5.2017 do 31.1.2018.


Projekt „Lesní zákoutí – Ptačí hotel“ – zápůjčka k financování projektu
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí schválení spolufinancování projektu Městských lesů „Lesní zákoutí – Ptačí hotel“ Státním zemědělským investičním fondem ve výši 100 % uznatelných nákladů.
RM doporučuje zastupitelstvu, aby po podepsání Dohody o poskytnutí dotace navýšilo město příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice příspěvek z provozní rezervy o částku potřebnou k financování projektu, tj. 1 315,7 tis. Kč. Po obdržení finančních prostředků ze Státního zemědělského investičního fondu bude příspěvek příspěvkové organizaci Městské lesy Ivančice o 1 315,7 tis. Kč ponížen.


Smlouva o dílo – havarijní výměna vstupních dveří do objektu Kounická 70
U s n e s e n í :
RM schvaluje Smlouvu o dílo na havarijní výměnu 2 ks vstupních dveří do budovy Kounická 70 se zhotovitelem 1A Trade, s.r.o., IČO 28277457, se sídlem Hlavní 138/3, 664 12 Oslavany. Cena díla 48 988,00 Kč bez DPH (barva ořech). Hrazeno bude z havarijní rezervy, ORJ 103.


Uzavření Příkazní smlouvy č. nSIPO 06 – 127/2017 – obstarání inkaso plateb obyvatelstva
U s n e s e n í :
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 06 – 127/2017 s Českou poštou, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, pro obstarání inkaso plateb obyvatelstva v rámci Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO) pro městské byty.


Smlouva o dílo – pokládka PVC v 2. NP služebny MěP, Palackého náměstí 12
U s n e s e n í :
RM schvaluje Smlouvu o dílo na pokládku PVC ve 2. NP služebny městské policie se zhotovitelem – Radek Daněk, IČO 60389796, se sídlem Ketkovice 136, 664 91 Ivančice. Cena díla 66 162,00 Kč bez DPH. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního, ORJ 101.


Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551162329 pro odběrné místo Komenského náměstí 21/9, byt č. 10
U s n e s e n í :
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551162329 s E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 26078201, pro odběrné místo Komenského náměstí 21/9, Ivančice, byt č. 10. Smlouva bude na dobu neurčitou. Hrazeno bude z rozpočtu bytové správy.


Záměr prodeje části pozemků p.č. 590/73 a p.č. 582/7, k.ú. Ivančice
U s n e s e n í :
RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemků p.č. 590/73, orná půda, a p.č. 582/7, orná půda, k.ú. Ivančice, k výstavbě garáží.
Hlasováno: 3 proti doporučení, 1 se zdržel


Rozdělení poskytnutého dotačního titulu Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových zón 2017
U s n e s e n í :
1) RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout z dotačního titulu Program regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR pro rok 2017 prostředky dle návrhu Komise pro regeneraci památkové zóny ve výši:
300 000,- Kč – na objekt měšťanského domu Pánů z Lipé – II. etapa opravy a repase oken
a
100 000,- Kč na opravu pískovcových prvků fasády kostela Nanebevzetí P. Marie.
2) RM doporučuje zastupitelstvu města v souladu s podmínkami danými Programem pro regeneraci městských památkových zón poskytnout Římskokatolické farnosti Ivančice částku:
53 444,- Kč jako spoluúčast města ve výši 20% celkových nákladů.


Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Ivančice pro rok 2017
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Ivančice pro rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.


Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2514/4, k.ú. Kounické Předměstí
U s n e s e n í :
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 2514/4 v k.ú. Kounické Předměstí o výměře cca 30 m².


Podklady – placené parkování v centru města Ivančice
U s n e s e n í :
RM projednala návrhy:
– Nařízení města Ivančice č. 1/2017, kterým se vymezuje oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu,
– Provozního řádu placeného parkoviště města Ivančice,
– Smlouvy o spolupráci s Nemocnicí Ivančice.
Ukládá místostarostovi Ing. Sládkovi projednat otázku spolupráce s ředitelem Nemocnice Ivančice.


Umístění reklamní tabule – Pekařství „Rašnerova pekárna“
U s n e s e n í :
RM nesouhlasí s umístěním reklamní tabule na sloup veřejného osvětlení u prodejny Lapacho pro pekařství „Rašnerova pekárna“ na ulici Tomáše Procházky.


Změna stávající výplně stavebních otvorů (oken) u budovy č.p. 1575 na pozemku p.č. st. 30/2, k.ú. Ivančice
U s n e s e n í :
RM neschvaluje změnu stávající výplně stavebních otvorů (oken) u budovy č.p. 1575 na pozemku p.č.st. 30/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Ivančice, směřujících do nádvoří Městského úřadu Ivančice; o změnu žádal vlastník budovy – STOPA-Reveko s.r.o., IČO 49971255, se sídlem Mlýnská 4, 664 91 Ivančice, z důvodu změny užívání budovy.


ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru
U s n e s e n í :
RM uděluje Základní škole Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí věcného sponzorského daru – polytechnických pomůcek v hodnotě 3 400,- Kč od firmy M & B Calibr, s. r. o., Ke Karlovu 62/10, Ivančice.


ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice – zapojení do projektu Rozvoj lidských zdrojů
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí Rozhodnutí o zapojení ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov do projektu Rozvoj lidských zdrojů v rámci výzvy 02_16_022 v OP VVV (tzv. šablony).
Doba realizace projektu: duben 2017 – březen 2019
Přidělené finanční prostředky: 924 908,- Kč


Přeúčtování hospodářského výsledku Kulturního a informačního centra Ivančice za rok 2016
U s n e s e n í :
RM bere na vědomí přeúčtování hospodářského výsledku Kulturního a informačního centra Ivančice za rok 2016 (ztráta ve výši 60 554,76 Kč) na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních období.


Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-07463 KB