Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Usnesení rady města RM č. 05/2017

Výpis z přijatých usnesení 5. schůze rady města konané dne 8. 3. 2017

Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění.


Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje, v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních organizací, účetní závěrky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2016.


Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Ivančice za rok 2016. Dále RM schvaluje rozdělení hospodářských výsledků dle návrhů jednotlivých organizací.


Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

U s n e s e n í :

RM schvaluje Ceník vyšetření a služeb nehrazených ze zdravotního pojištění pro rok 2017.


Uzavření mateřské školy Řeznovice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Ivančice-Řeznovice v době jarních prázdnin, ve dnech 13. -17. března 2017, a to z organizačních důvodů.


Zápis do mateřských a základních škol

U s n e s e n í :

RM bere na vědomí termín zápisu do mateřských škol, který se uskuteční v mateřských školách Ivančice-Řeznovice, Ivančice-Němčice, Ivančice-Alexovice, Chřestová a Na Úvoze dne 10.5.2017.

RM bere zároveň na vědomí termín zápisu do základních škol, který se uskuteční v základních školách Ivančice-Řeznovice, Ivančice-Němčice a Ivančice Vladimíra Menšíka dne 19.4.2017.


Nabídky prezentace města Ivančice v denících

U s n e s e n í :

RM schvaluje prezentaci města Ivančice v denících: Brněnský deník Rovnost Extra (1x 16 968,- Kč), Brněnský deník Rovnost (1x 6 300,- Kč) a Mladá fronta Dnes – Náš kraj (1x 19 000,- Kč). Cena celkem 42 268,- Kč bez DPH bude hrazena z rezervy rady.


Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na akci nástupní plochy pro požární techniku – nové sídliště Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 4.12.2007 mezi městem Ivančice a APC SILNICE, s. r. o., IČO 60705981, se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno.


Smlouva o výpůjčce na část budovy č.p. 72, na p.č. st. 81 v k.ú. Budkovice – Moravský rybářský svaz a TJ Sokol Budkovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na část budovy č.p. 72 (chodba), na pozemku p.č.st. 81, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Budkovice, pro Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Moravský Krumlov, IČO 00548120, a TJ Sokol Budkovice, IČO 49457039, za účelem setkávání jejich členů a konání schůzí.


Záměr nabytí a směny pozemků v k.ú. Kounické Předměstí (v okolí hájenky)

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr (v k.ú.  Kounické Předměstí):

  1. nabytí pozemků p.č. 2670/5 o výměře 767 m² (orná půda), p.č. 2671/2 o výměře 119 m² (ostatní plocha – neplodná půda), p.č. 2671/3 o výměře 24 m² (ostatní plocha – neplodná půda), p.č. 2672/3 o výměře 37 m² (orná půda), p.č. 2673/3 o výměře 54 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 2673/6 o výměře 397 m² (ostatní plocha – ostatní komunikace), p.č. 2674/5 o výměře 376 m² (zahrada) a p.č. 2674/6 o výměře 6 m² (zahrada) ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,
  2. směny pozemku p.č. 2673/7 o výměře 8 808 m² (lesní pozemek) ve vlastnictví ČR – právo hospodařit s majetkem státu: Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové za část pozemku p.č. 2607/2 ve vlastnictví města Ivančice o stejné výměře.

Záměr vstupu města do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

U s n e s e n í :

RM města doporučuje zastupitelstvu schválit

  1. záměr vstupu města Ivančice do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, IČO 01911996, se sídlem Wellnerova 3, 779 00 Olomouc,
  2. podání žádosti o členství a pověření osoby za člena Asociace měst pro cyklisty.

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu vyžádat stanovy Asociace.


Přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – domě s pečovatelskou službou

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise bytové přidělení bytových jednotek v Penzionu pro důchodce – domě s pečovatelskou službou Ivančice:

  1. garsoniéry ve II. poschodí bloku „A“ paní Š., dosud bytem Ivančice, …,
  2. garsoniéry v I. poschodí bloku „A“ paní V., dosud bytem Ivančice, ….

Zábor veřejného prostranství – chodník na pozemcích p.č. 2769/8 a 2769/7, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM souhlasí se záborem veřejného prostranství – chodníku, na pozemcích p.č. 2769/8 a 2769/7, k.ú. Kounické Předměstí, pro vybudování lešení  k opravě střechy domu žadatele pana O., …, Ivančice. Poplatek za zábor veřejného prostranství bude stanoven podle příslušné vyhlášky města.


Použití znaku města

U s n e s e n í :

RM souhlasí s použitím znaku města Ivančice na etiketu pivního speciálu, který bude nabízen na Slavnostech chřestu v Ivančicích.


Pachtovní smlouva – část pozemku p.č. 402/1, k.ú. Alexovice

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy mezi městem Ivančice a manž. H.,  Ivančice, o pachtu části pozemku p.č. 402/1, zahrada, o výměře 285 m2, k.ú. Alexovice.


Záměr prodeje pozemků p.č. 310/2 a p.č. 310/9, k.ú. Budkovice

U s n e s e n í :

RM odkládá projednání bodu a požaduje stanovisko Městských lesů Ivančice.


Záměr prodeje části pozemku p.č. 519/1, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM nedoporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části p.č. 519/1, ostatní plocha o výměře cca 800 m2,  k.ú. Ivančice.


Pachtovní smlouva – pozemek p.č. PK 2626, k.ú. Němčice u Ivančic

U s n e s e n í :

RM schvaluje Pachtovní smlouvu mezi městem Ivančice a paní J., Ivančice, o pachtu pozemku p.č. PK 2626, o výměře 3 400 m2, k.ú. Němčice u Ivančic.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Němčice, kabelizace NN“ (zatížené pozemky v k.ú. Alexovice)

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330025715/028 pro stavbu „Němčice, kabelizace NN“ dle geometrického plánu č. 396-97/2017 (zatížené pozemky v k.ú. Alexovice). Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Nabídka inzerce pronájmu Besedního domu

U s n e s e n í :

RM  nesouhlasí  s  inzercí  nabídky  pronájmu  Besedního  domu  prostřednictvím  firmy    e-Finance, a.s., Bratislavská 234/52, Brno.

RM neschvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování nájmu s firmou e-Finance, a.s.


Žádost o souhlas s připoložením optické chráničky k  veřejnému osvětlení  v ul. Pod Rénou – itself s.r.o.

U s n e s e n í :

RM města souhlasí s připoložením rezervní optické chráničky k veřejnému osvětlení v ul. Pod Rénou společností itself s.r.o.


Souhlas s nástavbou garáže a úpravou střechy nad garáží na pozemku p.č. 608/4, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s nástavbou garáže a úpravou střechy nad garáží na pozemku p.č. 608/4, k.ú. Ivančice, dle předložené technické zprávy.


Souhlas s umístěním stavby RD, stavební záměr „Novostavba RD v řadové zástavbě“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavby RD, zpevněných ploch, napojením na komunikaci, prodloužením vodovodního řadu, uložením přípojek vody, kanalizace, plynu,  NN a slaboproudu pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením stavebního záměru s názvem akce „Novostavba RD v řadové zástavbě“ (7 RD).


Přípojka elektrického vedení v zahrádkářské kolonii Réna

U s n e s e n í :

RM souhlasí se změnou technologie trasy vedení elektrické přípojky k chatě v zahrádkářské kolonii Réna.


Vyjádření k akci „Kounické Předměstí, K…, kabel NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Kounické Předměstí, K…, kabel NN“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kounické Předměstí, K…, kabel NN“

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Kounické Předměstí, K…, kabel NN“. Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Vyjádření k akci „Ivančice, Stříbský mlýn, obnova NN“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Ivančice, Stříbský mlýn, obnova NN“ avšak výslovně s podmínkou, že technické provedení nebude překopem komunikace, ale řízeným podvrtem pod komunikací nebo protlakem.


Vyjádření k demolici objektu hospodářského stavení na pozemku p.č. 37/2, k.ú. Ivančice, sousedícím s pozemkem města

U s n e s e n í :

RM souhlasí s demolicí hospodářského objektu na pozemku p.č. 37/2, k.ú. Ivančice.


Vyjádření k realizaci stavby „Budkovice – JDS Invest: NN příp. kab. sm“

U s n e s e n í :

RM souhlasí s realizací stavby „Budkovice – JDS Invest: NN příp.kab.sm“.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení STL plynovod a 9 ks přípojek v ul. Malovanská pro výstavbu 9 RD

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  pro stavbu plynárenského zařízení  STL plynovod a 9 ks přípojek, včetně všech součástí,  v ul. Malovanská v Ivančicích dle výkresu č. P01 z I.2017 – půdorys prodloužení plynovodu (dokumentace pro územní řízení) akce „Infrastruktura území sítí technického vybavení a dopravní v prodloužení ulice Malovanská v Ivančicích a novostavba 9 rodinných domů RD 01 – RD 09 v napojení na tuto rozšířenou infrastrukturu území p.č. 3308/1, 3318/1, 3308/5, 3318/2 a 519/1, k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský“. Oprávněným je GasNet, s.r.o.


Záměr prodeje pozemků p.č. 494/1 a p.č. 491/19, k.ú. Řeznovice

U s n e s e n í :

RM doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje p.č. 494/1, ost. plocha o výměře 386 m2,  a p.č. 491/19, ost. plocha o výměře 290 m2, k.ú. Řeznovice. RM pověřuje starostu doplnit informace pro zastupitelstvo po místním šetření.


Dodatek č. 5 k Organizační směrnici č. 1/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“- úplné znění směrnice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 5 k Organizační směrnici č.  1/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu“,  kterým se mění, doplňuje a vyhlašuje úplné aktuální znění směrnice; účinnost dnem 10.3.2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy okapových chodníků a anglických dvorků na školní jídelně Ivančice, ul. Na Brněnce“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy okapových chodníků a anglických dvorků na školní jídelně Ivančice, ul. Na Brněnce“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část A“ – schválení výzvy včetně příloh

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek znění textu výzvy a zadávací dokumentace vč. příloh pro zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část A“. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“ firmě Jiří Novák, se sídlem Bánov 500, 687 54, IČO 10095802, s cenou 1 291 159,54 Kč včetně DPH a zárukou na truhlářské práce 60 měsíců.

Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou. Podáno bylo sedm nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Projektová dokumentace k přípravě a realizaci stavby místní komunikace V Uličce, Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Projektová dokumentace k přípravě a realizaci stavby místní komunikace V Uličce, Ivančice – uzavřené dne 6.6.2014 mezi městem Ivančice a Ing. Miroslavem Václavkem, IČO 13043641, se sídlem Příční 4c, 602 00 Brno, spočívající ve změně termínu dokončení díla na 30.4.2017 a ceny díla na 50 000,- Kč. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12231677 pro odběrné místo Palackého náměstí 1013/2

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN  č. 12231677 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo Palackého náměstí 1013/12, Ivančice. Smlouva bude na dobu neurčitou.


Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12231680 pro odběrné místo Pod Hájkem 28/38

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN  č. 12231680 s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400, pro odběrné místo Pod Hájkem 28/38, Ivančice. Smlouva bude na dobu neurčitou.


Žádost o souhlas s připoložením optické chráničky HDPE do souběhu s vedením veřejného osvětlení v ul. Pod Rénou – Fafa.net

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umožněním připoložení optické chráničky HDPE firmou Fafa.net do souběhu s vedením veřejného osvětlení v ul. Pod Rénou.


Smlouva o zřízení věcného břemene pro stavbu „Němčice, kabelizace NN“ (zatížené pozemky v k.ú. Němčice u Ivančic)

U s n e s e n í :

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330025715 pro stavbu „Němčice, kabelizace NN“ dle geometrických plánů č. 539-121/2017 a 541-274/2017 (zatížené pozemky v k.ú. Němčice u Ivančic). Oprávněným je E.ON Distribuce, a.s.


Slovan Ivančice – žádost o poskytnutí dotace

U s n e s e n í :

RM schvaluje poskytnutí dotace TJ Slovan Ivančice, Rybářská 27, Ivančice, IČO 44947844, ve výši Kč 45 000,- Kč na činnost volejbalového oddílu.  Bude hrazeno z rezervy na sport a ostatní sdružení. Současně RM schvaluje příslušnou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. Místostarosta pan Sojka svolá schůzku s TJ Slovan Ivančice k projednání koncepčního řešení související problematiky.


Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 042856/17/OSV – pro rok 2017 na Pečovatelskou službu a Denní stacionář

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 042856/17/OSV mezi Jihomoravským krajem a městem Ivančice, na základě které bude městu Ivančice poskytnuta částka 790 000,- Kč pro rok 2017 jako finanční podpora na jednotlivé sociální služby – na Pečovatelskou službu a na Denní stacionář.


Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 042590/17/OSV – pro rok 2017 na Pečovatelskou službu a Denní stacionář

U s n e s e n í :

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 042590/17/OSV mezi Jihomoravským krajem a městem Ivančice, na základě které bude městu Ivančice poskytnuta částka 79 800,- Kč pro rok 2017 jako finanční podpora na jednotlivé sociální služby – na Pečovatelskou službu a na Denní stacionář.


Smlouva o pronájmu pozemků p.č. 545, st. 549 a části pozemku p.č. 91, k.ú. Kounické Předměstí

U s n e s e n í :

RM neschvaluje předložené smlouvy označené jako „Smlouva A“ a „Smlouva B“ o pronájmu pozemků p.č. st. 545 a st. 549 a části pozemku p.č. 91, k.ú. Kounické Předměstí, (pronajímatel Tělocvičná jednota Sokol Němčice, Ivančice, IČO 65267028) a trvá na znění nájemní smlouvy uzavřené dne 27.4.2015 označené jako „Smlouva C“. Předmětem  této Smlouvy je pronájem pozemků p.č. st. 545 o výměře 1 708 m2, st. 549 o výměře 314 m2 a části pozemku p.č. 91 o výměře 1 002 m2, k.ú. Kounické Předměstí, za nájemné 30,- Kč/m2/rok.

Usnesení Zastupitelstva města Ivančice, kterými město akceptuje souhlas Tělocvičné jednoty Sokol Němčice ze dne 30.11.2014 s prodejem pozemků městu za cenu 4 100 000,- Kč, jsou stále platná.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“ – zrušení veřejné zakázky

U s n e s e n í :

RM schvaluje zrušení zakázky malého rozsahu „Územní studie veřejných prostranství ORP Ivančice“.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na akci „Místní komunikace na ulici Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem, Letkovice“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace na akci „Místní komunikace na ulici Dlouhá, Říční a Pod Hlinkem, Letkovice“ firmě QIM Atelier s.r.o., se sídlem Botanická 19, 602 00  Brno, IČO 29212065, s cenou včetně DPH 405 350,- Kč. Současně RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyloučení nabídky firmy Projekce Máša s.r.o. a Ing. Šimák Ondřej, se sídlem Rumburská 483/6, 19 00 Praha 9 – Střížkov a Studentská 1706/6, 591 00  Žďár nad Sázavou z důvodu nesplnění technické kvalifikace – předložené reference nesplňují podmínky výzvy a zadávací dokumentace. Osloveno bylo šest firem, podány byly čtyři nabídky. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Veřejná zakázka malého rozsahu „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“ – přidělení zakázky a schválení Smlouvy o dílo

U s n e s e n í :

RM schvaluje na základě doporučení Komise pro zadávání veřejných zakázek přidělení zakázky malého rozsahu s názvem „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“ firmě STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, IČO 60838744, s cenou 4 093 914,59 Kč a délkou realizace 38 kalendářních dnů. RM schvaluje Smlouvu o dílo s touto firmou.

RM schvaluje vyloučení nabídky firmy SOUKUP MILOŠ s. r. o., se sídlem Jiráskova 511, 664 11  Zbýšov, IČO 29351511 – firma do nabídky předložila špatný výkaz výměr. Bylo osloveno 6 firem, podáno bylo 14 nabídek. Hrazeno bude z rozpočtu odboru investic, správy majetku a právního pro rok 2017.


Souhlas s umístěním stavebních buněk na ulici Petra Bezruče

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním stavebních buněk na dobu od 15.3. do 31.5.2017 firmy KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., IČO 49436589, na ulici Petra Bezruče v místě vedle staveniště areálu VAS, a.s., provoz Ivančice; dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, čl. VII, odst. 1, písm. g) osvobozeno od poplatku.


Výpůjčka – Český svaz chovatelů ZO Ivančice

U s n e s e n í :

RM schvaluje výpůjčku 5 stolů a 40 židlí Českému svazu chovatelů ZO Ivančice na akce pořádané v roce 2017.

Odpověď na podání

U s n e s e n í :

RM projednala a shodla se na textu odpovědi panu K. na jeho podání ze dne 22.2.2017 ohledně nedoporučení prodeje pozemků p.č. 940/185, 940/189, 940/193 a 940/197, k.ú. Ivančice.


Pravidla pro „in-house zakázky“ – Vodárenská akciová společnost, a.s.

U s n e s e n í :

RM pověřuje místostarostu Ing. Sládka předložit do příštího zasedání rady pravidla pro tzv. „in-house zakázky“ se vztahem k Vodárenské akciové společnosti, a.s.


Rámcová kupní smlouva – STORGE s.r.o.

U s n e s e n í :

RM schvaluje Rámcovou kupní smlouvu č: 2017/00281859 (květiny a floristické doplňky) mezi městem Ivančice a STORGE s.r.o., Brno, IČO 28313151.


Příjezdová komunikace k pozemku p.č. 530/2, k.ú. Ivančice

U s n e s e n í :

RM souhlasí s umístěním příjezdové komunikace k pozemku p.č. 530/2, k.ú. Ivančice, ve vlastnictví paní K. Napojení bude provedeno z ulice Malovanská.


Předchozí souhlas k přijetí peněžního daru pro ZŠ a MŠ Ivančice-Němčice

U s n e s e n í :

RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 37b, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhlas k přijetí peněžního daru Základní škole a mateřské škole Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov, ve výši 2 728,- Kč na zajištění obědů pro žáky školy od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, Vlastislavova 152/4,140 00 Praha 4 v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI.


Podklady pro placené parkování

U s n e s e n í :

RM ukládá odboru investic, správy majetku a právnímu zpracovat a předložit radě podklady pro úpravu placeného parkování v Ivančicích.


 

Přílohy ke stažení:

SouborPopisVelikost souboru
pdf RM-2017-05473 KB