Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku

Informace o podmínkách přijímání dokumentů

Informace o podmínkách přijímání dokumentů dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

 1. Adresa:

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

 1. Kontaktní telefon:

Sekretariát         : 546 419 411, 546 419 412

Fax                        : 546 419 410

 1. Pracoviště MěÚ Ivančice

viz odkaz na stránku zde

 1. Úřední dny a pracovní doba na pracovištích MěÚ Ivančice
Úřední dny a pracovní doba na pracovištích MěÚ Ivančice
Palackého náměstí 196/6
(radnice) a Palackého náměstí 5/11 (Odbor sociálních věcí)
|
|
Podatelna, pokladna, CzechPoint
(provoz denně v uvedenou dobu)
PONDĚLÍ07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY|07.30 - 11.3012:00 - 17:00
ÚTERÝ07.30 - 11.3012:30 - 14:00|07.30 - 11.3012:00 - 14:00
STŘEDA07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY|07.30 - 11.3012:00 - 17:00
ČTVRTEK07.30 - 11.3012:30 - 14:00|07.30 - 11.3012:00 - 14:00
PÁTEK07.30 - 11.3012:30 - 13:00|07.30 - 11.3012:00 - 13:00
NONSTOP
(OSPOD)
Mimo pracovní dobu je zajištěna nepřetržitá pohotovost službu konajícího pracovníka Odboru sociálních věcí, oddělení péče o dítě (OSPOD), tento je vždy připraven a plně vybaven pro výkon své práce. V době pohotovosti jsou řešeny pouze akutní případy (ohrožení života dítěte, účast u neodkladného úkonu podle trestního řádu aj.).
Úřední dny a pracovní doba na pracovištích MěÚ Ivančice Petra Bezruče 1014/4 (Odbor správních činností)
|
|
Pokladna
(provoz pouze v uvedenou dobu)
PONDĚLÍ07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY|07.30 - 11.3012:30 - 17:00
ÚTERÝ07.30 - 11.3012:30 - 14:00
STŘEDA07.30 - 11.3012:30 - 17:00ÚŘEDNÍ HODINY|07.30 - 11.3012:30 - 17:00
ČTVRTEK
07.30 - 11.3012:30 - 14:00ÚŘEDNÍ HODINY|07.30 - 11.3012:30 - 14:00
PÁTEK07.30 - 11.3012:30 - 13:00
Dostupnost úřadu MIMO ÚŘEDNÍ HODINY - pouze po domluvě s příslušným referentem.
 1. Elektronický kontakt

Elektronická adresa podatelny MěÚ Ivančice: posta@muiv.cz

Elektronická podání zaslaná úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – žádost o poskytnutí informace podle toho zákona nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • elektronické podání podle tohoto zákona musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (ust. § 37 odst.4)
 • elektronické podání musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle ust. § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání
 • pokud je podání učiněno jinou formou, např. faxem, dálnopisem, elektronickým podáním bez uznávaného elektronického podpisu, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu, případně elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem
 • pokud má být stížnost podle toho zákona učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (ust. § 71) – Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosných technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným ve větě první.
 1. ID datové schránky:

sh2bdw6

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 10 MB

 1. IČO

00281859

 1. Předepsané formáty elektronického podání

Elektronické podání může být učiněno pouze ve formátech s příponou .rtf, .doc, .docx, .odt, .pdf, nebo prostý text (kódování DOS – CP 852 (PC Latin2), MS Windows CP 1250) s příponou .txt. V případě, že se jedná o obrazovou přílohu (plán, foto situace atd.) je povolen obrazový formát jpg. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

 1. Elektronické podání musí obsahovat alespoň:
 • u fyzické osoby – jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu
 • u právnické osoby – název formy či obchodní jméno, IČO, adresu sídla firmy

Nesplnění těchto podmínek může vést k vyzvání doplnění podání z důvodu identifikace podávajícího.

 1. Přehled přenosných technických nosičů dat

Dokumenty v digitální podobě na technických nosičích dat (CD, flashdisk) lze přímo předávat na podatelnu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice

 1. Nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn „škodlivý kód“

Přijaté datové zprávy, které:

 1. budou obsahovat chybný formát nebo počítačový program, který by mohl způsobit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích (dále jen „škodlivý kód“), tzn. zavirovány, nebudou uloženy, ale automaticky smazány
 2. budou obsahovat samospustitelné soubory, nebudou uloženy, ale budou antivirovým programem okamžitě smazány
 3. budou podáním typu nevyžádaného obchodního sdělení (spam), budou prostřednictvím antispamového filtru lokalizovány a po kontrole smazány.

Doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu

 1. v analogové podobě: pokud je úřadu doručen dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo nečitelný a lze-li určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, úřad dokument dále nezpracovává. Není-li úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
 2. V digitální podobě: úřad postupuje podle odstavce a) obdobně pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.