Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Pravidla pro udělování Ceny města Ivančice

Na svém březnovém zasedání (ZM č. 1/2015, 7.3.2005) schválilo zastupitelstvo města Pravidla pro udílení Ceny města Ivančice. Obce a města mají oprávnění dané zákonem č.128/2000 Sb. v jeho pozdějších úpravách, dle § 36 odst. 2 udělovat ceny obce.

V našem případě je formulováno udělení Ceny jako ocenění občanům, kteří svojí činností nebo dílem výrazně přispěli k posílení dobrého jména našeho města. Ocenění je nazváno Cenou města Ivančice a je doprovázeno vedle finanční hotovosti (1 000 Kč ) i reprodukcí obrazu Alfonse Muchy s názvem „Vzpomínka.“

Cenu města může Zastupitelstvo udělit každoročně, nemusí však udělit Cenu města Ivančice ve všech vypsaných oblastech. Nejvhodnějším termínem předání Ceny dle navrhovatele je termín v předvečer ivančické pouti. Předání by se uskutečňovala v obřadní síni Městského úřadu. Návrhy mohou předkládat občané, orgány města a místních částí, členové Zastupitelstva města, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, školy a další subjekty. Základní podmínkou je podání návrhu písemně. Písemný návrh lze podat osobně na podatelně Městského úřadu Ivančice, nebo na sekretariátu starosty města Ivančice nebo elektronickou poštou na adresu info@muiv.cz.

Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny města Ivančice a příslušnou oblast, v níž je udělení Ceny města Ivančice kandidátu navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Žádné další doklady nebudou vyžadovány. Návrh je však možné v příloze doplnit dalšími materiály, které mohou rozšiřovat odůvodnění návrhu. Podané návrhy včetně případných příloh budou archivovány na sekretariátu starosty. Přílohy návrhů se vrací navrhovatelům pouze na vyžádání. Každý kandidát na udělení Ceny města Ivančice musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nebude mít stanovené náležitosti, nemůže být posuzován. Formuláře pro podání návrhu na udělení Ceny města Ivančice nejsou předepsány. Písemnou úpravu návrhu zvolí navrhovatel dle vlastní úvahy a tento by měl být zpracován přehlednou a srozumitelnou formou. Je vhodné písemný návrh nadepsat „Návrh na udělení Ceny města Ivančice pro rok ….“. Po navrhovateli bude v případě nutnosti požadována další součinnost při zajišťování doplňujících údajů o navrženém kandidátovi.

Návrhy na udělení Ceny města Ivančice se podávají v době od 1. ledna do 31 května příslušného kalendářního roku a jsou chápány za rok předcházející. Podané návrhy, kterým nebylo v daném kalendářním roce vyhověno, se nepřevádí automaticky do dalšího kalendářního roku. Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných klasickou poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou datum odesílání elektronické pošty.

Administrativu spojenou s podáváním a projednáváním návrhů na udělení Ceny města Ivančice zajišťuje sekretariát starosty města Ivančice, který se však nepodílí na posuzování podaných návrhů. Posuzování návrhů bude zcela v kompetenci komise, která po schválení Pravidel pro udělování Ceny města Ivančice bude Radou města Ivančice ustavena. Komise bude poradním orgánem Rady města Ivančice a bude se na svém jednání řídit schválenými „Pravidly“. Návrhy posoudí a předloží Radě města své doporučení na udělení Ceny města Ivančice kandidátům v jednotlivých oblastech.

Rada města s přihlédnutím k doporučení komise předloží návrhy na udělení Ceny města Ivančice na jednání Zastupitelstva, a to nejpozději v červnovém termínu jednání Zastupitelstva. O konečném udělení Ceny města rozhodne Zastupitelstvo města.

Pro úplnost uvádíme oblasti, které určují Pravidla pro ocenění občanům Ivančic, jež svojí činností nebo dílem významně obohatili veřejný život města a přispěli k posílení jeho dobrého jména. Domníváme se, že v našem městě žije hodně lidí, nebo zde pracuje, či pracovalo – myslíme i na „přespolní“, kteří například v našich vzdělávacích institucích, zanechali hodně hluboké brázdy, které jsou hodné ocenění a uznání.

Oblast vymezující hospodářský rozvoj, technický pokrok a podnikání najde odezvu mezi našimi podnikateli. Oni jsou to kteří zabezpečují lidem práci a snaží se o uspokojování materiálních potřeb našich spoluobčanů.

Oblast přírodní vědy a lékařství je předurčena pro naše spoluobčany, kteří pečují o naše zdraví. Jejich lidský přístup snad v každém vyvolává úctu a respekt.

Oblast kultury, ať už se jedná o užité umění, umění výtvarné, literární činnost či hudbu, to vše, co člověka pohladí po duši a naplní pýchou na lidi, které zná a kteří nesou odkaz našeho největšího rodáka, mistra secese, který napsal ivančickým radním v roce 1937: „Na národa lánech duchovních Ivančice brázdu svou vryly: Žehnej Bůh osení i sklizni budoucím! Na Zdar!“

Oblast sportu – trenér a cvičitel a sportovec – sport, ten fenomén, jež v nás probouzí ušlechtilé touhy po zápolení a čestnosti. Sám mám na paměti slova Alberta Camuse, francouzského spisovatele, nositele Nobelovy ceny: „Za všechno, co vím o morálce a povinnostech člověka, za to vděčím fotbalu“.

Oblast výchovy a vzdělávání, jak už název napovídá, je věnována těm, kteří nás formovali a utvářeli pro život. Snad každý si pamatuje učitele, který na něj zapůsobil nejvíce. Děkuje mu za to, co ho naučil a zejména na setkání spolužáků s kantory po létech vzpomíná a mnohdy lituje, že přesvědčovací metody nebyly ráznější, řekněme, abych nebyl adresný.

Je tu i oblast mezinárodní spolupráce a oblast blíže neurčená, kde by bylo možno ocenit například záchranu života a podobně.

Na webových schránkách budou v zápisech ze zasedání zastupitelstva uváděny návrhy pro ocenění kandidátů pro prostý přehled a kontrolu spoluobčanů.

 

autor: Jaroslav Pospíchal, místostarosta města (22.03.2005)