Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků

tukem zanesené odpadní potrubí

Oznamujeme, že v Ivančicích je na odpadním dvoře města k dispozici pro občany sběrná nádoba, do které se budou shromažďovat jedlé tuky a oleje. Jedlé tuky a oleje musí být uzavíratelných plastových (PET) lahvích, které budou následně vhozeny do nádoby k tomu určené. http://tsmi.cz/odpadni-dvur/

Důvod zavedení povinnosti

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Legislativní předpisy

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Vymezení povinnosti

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25) Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno).

Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Plnění povinnosti

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

  • speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
  • speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
  • sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020

ilustrační foto: co způsobuje tuk a oleje v domovní kanalizaci

zdroj článku: https://www.mzp.cz/cz/trideni_oleju_tuku_obce