Přeskočit na obsah Přeskočit na levý panel Přeskočit na patičku

Pečovatelská služba Ivančice – krátký exkurz do práce organizační složky

budova Penzionu pro důchodce Ivančice

Pečovatelská služba má v Ivančicích již mnohaletou tradici. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na „pečovatelky “, které před cca padesáti lety jezdily na kolech a rozvážely do domácnosti našich potřebných občanů obědy.

Pečovatelská služba v Ivančicích od té doby prošla mnoha organizačními změnami. Za dobu svého působení se i několikrát stěhovala, mimo jiné byla i součástí sociálního odboru.


Ale to už je minulostí, neboť právě zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přinesl pro všechny sociální služby, včetně pečovatelské služby v Ivančicích, zcela nová pravidla. Mimo jiné, upravil podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, způsob financování sociálních služeb, předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách atd.

Z tohoto zákona vyplynula i povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. V souladu s uvedeným zákonem se musela i pečovatelská služba v Ivančicích registrovat jako sociální služba.

Od 1. 1. 2007 je Pečovatelská služba Ivančice organizační složkou Města Ivančice, jejíž zřizovatelem je město Ivančice.

Své služby poskytuje Pečovatelská služba Ivančice dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Pečovatelská služba Ivančice byla zřízena za účelem poskytování sociální služby “Pečovatelská služba” a sociální služby “Denní stacionář”. Je podřízená přímo starostovi města Ivančice. 

Pečovatelská služba a sociální služba v denním stacionáři je poskytována ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na základě smluvního ujednání o výkonu pečovatelské služby a výkonu sociální služby v denim stacionáři (Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany).

Současné pojetí Pečovatelské služby Ivančice, je zaměřeno na kvalitu, profesionalitu, individuální přístup, respektování práv a svobodné vůle a prevenci sociálního vyloučení.

Při poskytování pečovatelské služby a sociální služby v denním stacionáři zavádíme do praxe nové poznatky (v rámci pravidelného vzdělávání a supervizí) týkající se metod, postupů, způsobů komunikace atd., vycházející z individuálních potřeb našich uživatelů, a to tak, aby byly pro uživatele motivující a podporovaly jejich samostatnost a sociální začleňování. V případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav, jim zajišťujeme důstojné žití.   

Naší snahou je profesionální, spolupracující a dobře fungující kolektiv, jelikož i to se odráží na kvalitě poskytovaných služeb a spokojenosti našich uživatelů.

Základní metodou pečovatelské služby a sociální služby v denním stacionáři je práce s uživatelem a s tím spojený individuální přístup. Každý uživatel je pro nás vždy rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na poskytování služby. 

V rámci Pečovatelské služby Ivančice poskytujeme i základní sociální poradenství, např. poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí informace o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, poskytnutí informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení atd.

Od 1.1.2019 je v Pečovatelské službě Ivančice zaměstnáno 13 pracovnic (vedoucí služby, sociální pracovnice, 11 pečovatelek).

Jejich pracovní náplní je:

 • zajistit při úvazku 1,25hod. agendu pečovatelské služby a při úvazku 9,375hod. zajistit výkon péče (péči) o občany se zavedenou pečovatelskou službou,
 • při úvazku 0,5hod. agendu denního stacionáře a při úvazku 1,125hod. zajistit výkon péče (péči) o občany se zavedenou sociální službou v denním stacionáři.

Vozový park pečovatelské služby disponuje 3 automobily.

V roce 2018 a v roce 2019 došlo k rozšíření Pečovatelské služby Ivančice. Navýšení počtu úvazků bylo vždy v souladu s povolením Jihomoravského kraje, které následně schvalovala rada města Ivančice.

Důvodem navýšení úvazků pracovnic v přímé péči (pečovatelek) bylo rozšíření pečovatelské služby do večerních hodin, a to i ve dnech pracovního volna. Toto rozšíření již nešlo zvládat se stávající kapacitou úvazků v naší PS, proto bylo nutné počet pracovnic v přímé péči (pečovatelek) navýšit.

Pečovatelská služba tak kopíruje celorepublikový trend v oblasti služeb sociální péče, kdy prioritou je maximální prodloužení doby, kdy uživatel pečovatelské služby setrvává ve svém přirozeném prostředí a nemusí vyhledávat pobytové služby.

Pečovatelská služba Ivančice je členem dvou významných asociací v České republice:

 • od roku 2007 je členem České asociace pečovatelské služby,
 • od února 2019 je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, terénní sekce.

Tyto asociace zastupují a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zprostředkovávají informace a zkušenosti svým členům a také pořádají různé vzdělávací, dokumentační či vydavatelské činnosti, umožňují členům účastnit se různých konferencí, seminářů či školení za podstatně nižších finančních nákladů.


Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Ivančice poskytuje službu od 1. ledna 2007.

Své sídlo má Pečovatelská služba Ivančice v Domě s pečovatelskou službou v Ivančicích, Na Úvoze 1425/5.

Pečovatelská služba (dále jen „PS“) je poskytována jako terénní sociální služba, je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba a je nabízena denně od 06:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků, je poskytována osobám bez omezení věku.

Cílem PS je:

 • zajistit uživatelům možnost a prostor pro samostatná rozhodnutí týkající řešení jejich nepříznivé sociální situace,
 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co možná nejdéle zůstávali ve svém domácím prostředí a mohli i nadále udržovat vztahy s rodinou a se svým okolím.
 • poskytnout podporu a pomoc rodinám s dětmi takovým způsobem, aby rodina měla dostatečný prostor pro přímou péči o děti a mohla si zachovat vlastní životní styl a způsob života.

Trendem PS je nabízet a poskytovat komplex pečovatelských služeb osobám, jejichž schopnosti jsou zejména v oblasti osobní péče sníženy. Tudíž pracovnice PS – pečovatelky pomáhají našim uživatelům zejména s úkony péče o vlastní osobu jako je koupání, pomoc s oblékáním, dále dopomáhají např. s podáváním nebo přípravou stravy, zajišťují potraviny, vyřizují pochůzky u lékaře, dopomáhají uživatelům s chodem jejich domácnosti. Pracovnice PS – pečovatelky zajišťují našim uživatelům i doprovod na úřady, k lékaři atd.

Lze zajistit i doprovod na vycházky, pomoc při podávání léků nebo přepravu osob automobilem.

Podstatou zajištění těchto služeb je pomoci uživatelům PS zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní činnosti, které by, kdyby jim tomu nebránilo stáří, zdravotní postižení či chronické onemocnění, zvládli sami.

V souvislosti s uvedeným spolupracujeme s rodinnými příslušníky uživatele a podporujeme jejich účast na péči. V případech, kdy u uživatele dojde ke zhoršení zdravotního stavu, snažíme se s rodinnými příslušníky najít optimální pokračování péče, aby naši uživatelé mohli i nadále zůstat v domácím prostředí se svými blízkými a nemuseli předčasně odcházet do pobytových zařízení. Spolupracujeme např. se zdravotní péčí – home care, s půjčovnou kompenzačních pomůcek Eden, atd.

Pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby, kdy pracovnice PS – pečovatelka v ujednaný den a čas dochází k uživateli do domácnosti či bytu v Domě s pečovatelskou službou a poskytuje smluvně ujednané činnosti/úkony.

Pečovatelské činnosti/úkony jsou hrazeny uživatelem pečovatelské služby dle Úhradníku PS, schválený Radou města Ivančice, který je v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Poslední platný Úhradník pečovatelské služby účinný od 1. 1. 2019 schválila Rada města Ivančice dne 18.9.2018. 

Úhradník PS je k dispozici na webových stránkách města Ivančice (https://ivancice.cz/). Najdete zde i dokumenty které přináší podrobnější popis základních a fakultativních pečovatelských činností/úkonů včetně „Karty služeb pečovatelské služby“, která nabízí v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje, podporu zájemcům a uživatelům při řešení potřeb běžného života (v rozsahu oblastí potřeb a témat).


Denní stacionář

Denní stacionář je sociální služba, kterou jsme otevřeli v listopadu 2008.

Své sídlo má v Domě s pečovatelskou službou v Ivančicích, Na Úvoze 1425/5.

Sociální služba v denním stacionáři (dále jen „DeS“) je poskytována jako služba ambulantní, tzn., že uživatel za touto službou dochází, popř. je do tohoto zařízení doprovázen či dopravován, součástí této služby není ubytování.

Sociální služba v DeS je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je nabízena a poskytována v pracovní dny od  07:00 do 15:00 hod. Služba není poskytována o víkendech, svátcích a dnech pracovního klidu.

Věková kategorie uživatelů:

 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 64 – 80 let
 • starší senioři nad 80let

Cílem DeS je:

 • poskytovat kvalitní a bezpečnou službu na základě individuálních potřeb uživatelů,
 • umožnit uživatelům strávit čas příjemně a plnohodnotně, ve společnosti druhých (zamezit sociální izolaci – uživatel nezůstává sám doma, získává známé, kamarády),
 • poskytnout uživatelům podporu během dne, kdy nemají zajištěnu péči ze strany jinak pečujících osob,
 • rozvíjet, podpořit a co nejdéle udržet uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech (např. sebeobsluha) se zapojením do aktivizačních a terapeutických aktivit, uživatel má vždy právo volby.

Sociální služba v denním stacionáři a péče je přizpůsobena potřebám uživatele, jeho věku, stavu a individualitě. Umožňuje uživatelům trávit čas mimo domov ve společnosti ostatních osob.

V rámci této služby nabízíme našim uživatelům:

 • denní pobyt s poskytnutím stravy,
 • intenzivní program, který má složky terapeutické, aktivizační a pracovní (např. hraní her, čtení tisku, luštění křížovek, vaření, individuální cvičení, povídání si o různých tématech),
 • pomoc při navazování vztahů s druhými lidmi, s vrstevníky, se společenským prostředím (např. návštěvy kulturních akcí, vycházky, upevňování kontaktu s rodinou),
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí (např. při vyřízení občanského průkazu, při návštěvě lékaře, úřadu, instituce).

Tyto činnosti vedou k udržení či rozvoji schopností a dovedností uživatele.

Denní program vytváří pracovnice denního stacionáře ve spolupráci s uživateli.

Prostředí denního stacionáře je plně bezbariérové.

Sociální služba v DeS je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby, kdy pracovnice PS – pečovatelka poskytuje smluvně ujednané činnosti/úkony.

Sociální služby v denním stacionáři jsou hrazeny uživatelem denního stacionáře dle Úhradníku PS, schválený Radou města Ivančice, který je v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Poslední platný Úhradník denního stacionáře účinný od 1. 1. 2019 schválila Rada města Ivančice dne 18.9.2018.

Úhradník PS je k dispozici na webových stránkách města Ivančice (https://ivancice.cz/), najdete zde i dokumenty které přináší podrobnější popis základních činností/úkonů včetně „Karty služeb denního stacionáře“, která nabízí v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje, podporu zájemcům a uživatelům při řešení potřeb běžného života (v rozsahu oblastí potřeb a témat).


Stalo se…..

2017

Dne 1. 7. 2017 byl v Ivančicích spuštěn provoz Seniortaxi. Služba je určena pro seniory od 70ti let, nebo pro držitele průkazu ZTPZTP/P s trvalým pobytem v městě Ivančice (nebo jeho místních částech). Tuto službu využívají i uživatelé naší služby, kteří při kontaktu se společenským prostředím či v případech návštěvy lékaře, veřejných institucí nepotřebují doprovod pracovnic PS – pečovatelek. Také v případech úklidů se snažíme našim uživatelům zprostředkovávat kontakty na veřejně dostupné služby, neboť pečovatelská služba se snaží svými úkony nenahrazovat činnost jiných veřejných služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid).

2017 – 2020

V souvislosti s vizí a požadavky Jihomoravského kraje v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné je od začátku roku 2019 realizován projekt „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“

Tento projekt je podporou poskytovatelů sociálních služeb pomocí zavádění tzv. Regionálních karet sociálních služeb Jihomoravského kraje, patří k hlavním cílům uvedeného projektu, který od 1. září 2017 do 30. června 2020 realizuje Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je zajistit lepší efektivitu péče včetně její dostupnosti a také podporu individuální práce s uživatelem.

V kontextu s uvedeným projektem došlo k rozšíření provozní doby pečovatelské služby, byla upravena cílová skupina uživatelů služby a do praxe jsme zavedli Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje (viz karta služeb PS a karta služeb DeS). Tyto karty informují potenciální zájemce, ale i stávající uživatele o rozsahu našich služeb. Dále tyto karty definují, v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním bude řešit. Tyto karty nám také pomáhají při sjednávání a poskytování pečovatelské služby a sociální služby v denním stacionáři. Slouží nám také při zjišťování potřeb uživatele, při sestavování individuálního plánu, následně pak při jeho vyhodnocování a jeho aktualizaci.

Součástí tohoto projektu bylo i vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb, který zpřístupnil nabídku sociálních služeb široké veřejnosti. Elektronický katalog sociálních služeb obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na území Jihomoravského kraje. Každá služba je stručně charakterizována, je přiložena její adresa a odkaz na vlastní webové stránky.  

Elektronický katalog sociálních služeb je umístěn na webových stránkách Jihomoravského kraje:  http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/, můžete ho najít i na webových stránkách města Ivančice: https://ivancice.cz/.  

2018 – 2020

V průběhu roku 2018 jsme se zapojili do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“. Tento projekt potrvá do poloviny roku 2020.

Realizace projektu probíhá v oficiálním partnerství s krajem Karlovarským, Libereckým, Jihomoravským a Krajem Vysočina, dále v úzké spolupráci s kraji Středočeským a Pardubickým.

Projekt je zaměřen na rozvoj pečovatelských služeb s cílem zajistit podporu především seniorům, lidem se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, co nejdéle v jejich domácím prostředí. Tito lidé si přes svá zdravotní omezení často přejí žít a dožít doma a to klade nové požadavky a nároky na pečovatelské služby a jejich pracovníky.

Cílem projektu je podpora pečovatelských služeb tak, aby se co nejvíce vyrovnaly s tímto trendem.

Celkovým smyslem projektu je podpora pečovatelských služeb a zadavatelů sociálních služeb při změnách svého nastavení tak, aby lidé s postižením a senioři mohli rozhodovat o tom, jakým způsobem a kde chtějí svůj život žít či dožít.

Aktivity projektu jsou v souladu s vizí Jihomoravského kraje a jsou koncipovány tak, aby pečovatelské služby podporovaly v naplnění požadavků kraje na jejich fungování, příp. nastavení cílové skupiny, provozní doby atd.

2019 

Pečovatelská služba Ivančice v měsíci dubnu 2019 obnovila a rozšířila svůj vozový park.

Dne 9. 4. 2019 byly starostou města Ivančice slavnostně předány pro potřeby Pečovatelské služby Ivančice dva nové vozy Volkswagen Caddy. Parametry těchto aut umožňují našim uživatelům snadnější nástup i výstup. Do velkého zavazadlového prostoru se například pohodlně vejde invalidní vozík. 

Město Ivančice, které je zřizovatelem organizační složky Pečovatelská služba Ivančice, pořídilo nové automobily s využitím dotačního programu z Evropských fondů pro regionální rozvoj (výzva č. 62 IROP) prostřednictvím Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s. pro  komunitní centra a sociální služby které připravilo projekt Rozvoj Pečovatelské služby a sociální služby Denního stacionáře v Ivančicích. Záměrem dotace je podpora a rozvoj sociálních služeb na území Místní akční skupiny Brána Brněnska, z. s.

Celkové náklady na pořízení nových automobilů byly pokryty dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, které činily 95% z celkové investice, město Ivančice se podílelo na celkové investici 5%.


Závěrem

Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci všem uživatelům a jejich rodinám, našemu zřizovateli a poskytovateli – městu Ivančice a spolupracující a navazující službě domácí péče (home care) v Ivančicích.

Také bych chtěla poděkovat pracovnicím pečovatelské služby Ivančice, zejména pečovatelkám za jejich velké pracovní nasazení při všech těch změnách, za jejich obětavou a mnohdy náročnou péči o naše uživatele a za jejich ochotu pomáhat, protože bez nich by to opravdu nešlo….

25.4.2019

Zpracovala: Bc. Šárka Štěrbová, vedoucí Pečovatelské služby Ivančice