Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Napojování kanalizačních přípojek nemovitostí na veřejnou kanalizaci

výkop kanalizace trubky plast

Stavba splaškové kanalizace Budkovice, Řeznovice, Hrubšice – podmínky k napojování kanalizačních přípojek.

Napojujeme:

 • od 01.10.2019: Řeznovice, Hrubšice
 • od 01.11.2019: Budkovice

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov (dále jen VAS) jako budoucí provozovatel splaškové kanalizace budované ve vaší obci, předkládá všem občanům informaci o způsobu provádění a následné kontrole napojení kanalizačních přípojek z jednotlivých nemovitostí.

Podmínky pro napojení každé nemovitosti:

 1. Každá nemovitost musí mít svoji samostatnou kanalizační přípojku.
 2. Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny.
 3. Do splaškové kanalizační přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen, kuchyní a bazénů.
 4. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena kanalizační přípojka odvodňující nemovitost přes funkční septik nebo zaústěn přeliv z žumpy. V případě, že je stávající způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti řešen výše uvedeným způsobem, musí být současně s napojením přípojky na kanalizaci vyřazen septik (žumpa) z provozu.
 5. Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch, dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť.
 6. Vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude zkontrolováno pověřeným zaměstnancem VAS, bude vystaven protokol o kontrole provedení kanalizační přípojky a sepsány podklady pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.

Postup realizace napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci:  

V rámci výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou současně budovány (dle projektové dokumentace domovních přípojek) odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka stavby). Vlastní propojení splaškové přípojky si zajišťuje vlastník nemovitosti sám na své náklady.

Nová splašková kanalizační přípojka

V předstihu, před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je třeba připravit rozdělení splaškových a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení splaškové přípojky z nemovitosti. Pokyn k vlastnímu propojení na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po zprovoznění veřejné stoky (předčasné užívání nebo kolaudace kanalizace) a vlastní zprovoznění přípojky bude možné až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou přípojky ze strany VAS.

Na přípojce musí být osazena kontrolní šachtička o min. Ø 315 mm. V případě, že splaškové a dešťové vody z nemovitosti nebudou odděleny, nebude možné tuto přípojku napojit do veřejné splaškové kanalizace. Seznam nenapojených nemovitostí bude po ukončení celé stavby předán na vodoprávní úřad, který bude následně provádět důsledné kontroly, jak se nakládá s odpadními vodami a v případě zjištění nezákonné likvidace, budou vystavovány pokuty.

Kontrola splaškové kanalizační přípojky před zásypem

Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou kanalizaci je povinen před zásypem zhotovené splaškové kanalizační přípojky kontaktovat mistra provozu VAS, provoz Ivančice – p. Petra Svobodu, tel.č. 546 435 018, 606 769 435 (v pracovní dny, v době od 7,30 do 15,00 hod.) a požádat o provedení kontroly. V případě, že nebudou zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude žadateli vydán protokol o kontrole správného provedení. Protokol nebude vydán pro přípojky částečně, nebo zcela zasypané.

Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude část provedená dodavatelem hlavní stavby (stoka a odbočka po revizní šachtu). Výše zmiňovaná kontrola pracovníky VAS se týká úseku, který si bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména osazení a napojení revizní šachtičky, stavebně technické provedení trubní části, propojení na vnitřní domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.

Materiály potrubí vhodné k provedení splaškové přípojky

VAS požaduje, aby byl při vlastní realizaci dodržen materiál potrubí odsouhlasený v projektové dokumentaci.

 • potrubí z materiálu PP – polypropylen hladký, plnostěnný min. SN 8
 • potrubí z materiálu PP – polypropylen hladký, plnostěnný SN 6 – pouze v případech uložení potrubí přípojky v nezpevněných plochách jako jsou zelené pásy, zahrádky, trávníky apod.

Dodržením výše uvedeného doporučení lze do budoucna předejít v mnoha případech znehodnocení kanalizační přípojky, ke kterému může dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození.

Kontroly kanalizačních přípojek před zásypem budou provádět zaměstnanci VAS, provozní středisko Ivančice. Prosíme o nahlášení uvažované kontroly vždy alespoň tři pracovní dny předem, kontaktní osoba viz níže p. Petr Svoboda.

S případnými dotazy se můžete obrátit na mistra provozu VAS Ivančice pana Petra Svobodu, tel.č. 546 435 018, 606 769 435 (v pracovní dny, v době od 7,30 do 15,00 hod.)


Aktuálně:

 • 31.10.2019: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a Vodárenská akciová společnost oznamují majitelům nemovitostí v Budkovicích, že od 1.11.2019 bude možné napojovat kanalizační přípojky z nemovitostí na veřejnou kanalizaci.
 • 20.09.2019: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a Vodárenská akciová společnost oznamují majitelům nemovitostí v Řeznovicích a Hrubšicích, že od 1.10.2019 bude možné napojovat kanalizační přípojky z nemovitostí na veřejnou kanalizaci.

Upozorňujeme na to, že vlastníci nemovitostí jsou povinni před zásypem zhotovené kanalizační přípojky kontaktovat pana Petra Svobodu, mistra provozu VAS v Ivančicích na tel. 546 435 018 nebo 606 769 435 v pracovní dny od 7.30 do 15h a požádat o kontrolu přípojky. Bez této kontroly není možné napojení přípojky na veřejnou kanalizaci.

Do kanalizační přípojky nesmí být zaústěny žádné dešťové vody, vody z chlévů a hnojišť a do přípojky nesmí být zaústěny vody z jímky na vyvážení. Každá přípojka musí být opatřena šachtičkou.