Úředník – právník

HPP, Výběrová řízení
Ivančice
Zveřejněno před 2 měsíci

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

vedoucí Městského úřadu Ivančice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a o změně některých zákonů

výběrové řízení na funkci:

úředník – samostatný odborný referent odboru investic, správy majetku a právního – právník

– s výkonem práce v Ivančicích na dobu neurčitou.

Předpoklady a požadavky:

 

 

 

 

 

 

dosažené vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu
studijní obor právo nebo veřejná správa podmínkou
znalosti oboru vítány
zvláštní odborná způsobilost x
požadované jazykové znalosti x
další požadované dovednosti uživatelská znalost MS Office a informačních technologií

– schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce, adaptabilita, komunikační a organizační dovednosti

– všeobecný přehled právních předpisů se zaměřením na činnost obce

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady mohou zájemci zasílat nejpozději do   31.8.2019. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: sekretariát vedoucí úřadu MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Zásilku označte heslem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení P“.

Všechny požadavky a předpoklady uchazeče musí být splněny do termínu podání přihlášky do výběrového řízení. 

Kontaktní pracovník – Hana Kozáková, personalistka MěÚ Ivančice, telefon 546419442.

Platové podmínky:    se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11. 

Termín nástupu:       1.12.2019, popřípadě dohodou

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uvítáme telefonní spojení popř. e-mailovou adresu.

K přihlášce připojte:               

 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Charakteristika pracovního místa:

 • zpracovává smlouvy o nájmu, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o převodu věcí movitých a nemovitých
 • podílí se na přípravě, tvorbě a evidenci obecně závazných předpisů po obsahové a formální stránce
 • podílí se na přípravě právních podkladů pro orgány města při výkonu státní správy a samosprávy na tvorbě a posuzování smluv dle potřeby
 • vede evidenci smluv města v majetkoprávních věcech (kupní, darovací, směnné, o výpůjčce, věcná břemena, smlouvy o pronájmu pozemků a nebytových prostor)
 • vede řízení o povolení herních prostorů a kasin dle platných právních předpisů
 • zveřejňuje záměry města převést, pronajmout, dát do výpůjčky nemovitý majetek; na základě zmocnění zastupuje město před veřejně právními orgány
 • spolupracuje s orgány města, Policie ČR, Státního zastupitelství, soudu…
 • vede agendu povolování veřejných produkcí na veřejných prostranstvích
 • vede agendu přísedících Okresního soudu Brno-venkov a Krajského soudu Brno
 • vede agendu povolování záborů veřejného prostranství v oblasti veřejných produkcí, cirkusů, lunaparků, atrakcí, prodejních a reklamních akcích a shromažďování občanů
 • zastupuje OISMAP (po projednání s vedoucím odboru) v nařízených ústních jednáních za město Ivančice
 • vede řízení o vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva dle platných právních předpisů

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Ivančicích dne 19.6.2019

JUDr. Růžena Chládková, tajemnice, v.r.


Informační povinnost zaměstnavatele  –  výběrové řízení

 • Zaměstnavatel: Město Ivančice,
 • Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
 • Zastoupený: tajemnicí JUDr. Růženou Chládkovou
 • IČO: 281859

Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů:

Výběrové řízení, vyhlášené v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Poskytnutí údajů je povinné na základě zákonného požadavku.

Uchazeč má právo na přístup a povinnost opravy osobních údajů.

Poskytnuté údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), datum a podpis, strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů, doklad o nejvyšší dosaženém vzdělání.

Osobní údaje jsou zpracovávány pod dobu trvání výběrového řízení.

Specifikace zaměstnání

Kategorie zaměstnáníAdministrativa

Požádat online