Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

1551948841_P201903070324701.jpg

Logo spoleènosti Kapsch na budovì jejího sídla v Praze na snímku poøízeném 7. bøezna 2019. Ve stejný den policie prohledala pražské kanceláøe spoleènosti a také byt generálního øeditele firmy Karla Feixe. Kapsch od roku 2007 v Èesku provozuje mýtný systém. V tendru na nového provozovatele mýta po roce 2019 ale zvítìzilo konsorcium CzechToll/SkyToll. Spoleènost Kapsch výsledky tendru napadla, Úøad pro ochranu hospodáøské soutìže ale platnost smlouvy potvrdil.